Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

TV Servisi - Michael Cuesta’nõn yönetmenliğini üstlendiği “Yaş 12”, bu akşam CNBC-e’nin “DVD Film” kuşağõnda ekrana geliyor. Öyküsünü dostluk, intikam, aile ve ergenlik gibi kavramlar üzerine kuran “Yaş 12”, sancõlõ ve trajik bir büyüme hikayesi. Amerikan bağõmsõz sinemasõnõn yeni isimlerinden Michael Cuesta, ödüllere boğulan ilk filmi “L.I.E.”dan sonra çektiği “Yaş 12” ile, bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardõ. 2006’da İf İstanbul AFM Bağõmsõz Filmler Festivali’ne konuk olan film, ailenin popüler çocuğu olan ikiz kardeşi bir kaza sonucu öldükten sonra arkadaşlarõyla birlikte erken ve acõ bir olgunlaşma dönemine giren 12 yaşõndaki Jacob’õn hikayesini anlatõyor. Kardeşinin ölümüyle dünyasõ başõna yõkõlan Jacob, bu trajedi sonrasõ kabuğundan çõkõp dünyaya meydan okurken buluyor kendini. Tõpkõ kendisinden çok farklõ sorunlarõ olsa da, nihayetinde aynõ isyankarlõkla mücadele eden arkadaşlarõ gibi. Yönetmen Cuesta’nõn aynõ zamanda CNBC-e’nin başarõlõ dizileri “Six Feet Under” ve “Dexter”õn beşer bölümünü yönettiğini de hatõrlatalõm. TV Servisi - Başrolünde, Emmy ödüllü Felicity Huff- man’õn oynadõğõ “Transa- merika”, son derece başarõlõ dramatik bir film. Sabrina ‘Bree’ Osbourne (Huffman), ömrü boyunca kendisini kadõn olarak his- setmiş ve yõllarca eğrisini doğrusunu tarttõktan sonra her anlamda kadõn olmaya karar vermiştir. Ne var ki, ameliyatõndan sadece bir kaç gün önce, onu, Toby Wilkins adõnda 17 yaşõnda bir delikanlõ arar. New York Şehri hapishane- sinde yatan ve tahliye ola- bilmesi için bir yakõnõnõn onu gelip almasõna ihtiyacõ olan Toby aslõnda, babasõ ol- duğunu söylediği Stanley Schupak’õ aramaktadõr. Bunu duyan Bree, dehşete düşer, Stanley Schupak onun eski adõdõr ve travesti olma- ya karar verince Sabrina adõ- nõ almõştõr. Bu çocuk da ol- sa olsa onun kadõnlarla olan ilişkilerinden birinden ol- malõdõr. Bree, çocuğun yaşõ- nõ göz önünde bulundurarak onun kendi başõnõn çaresine bakabileceğini düşünür ve ilgilenmemeye karar verir. Ne var ki, cinsiyet değiştir- me ameliyatõ için görüştüğü terapist böyle bir konunun geçmişe gömülemeyeceğini ve eğer oğluyla konuşmaya gitmezse, ona ameliyat izni vermeyeceğini söyler. “Transamerica”, çok sa- yõda ödül sahibi bir film. Filmde travestiyi başarõyla canlandõran Felicity Huff- man bu filmle Oscar’a aday olmasõnõn yanõ sõra Altõn Küre’yi de almõştõ. Atatürk’ün sõrdaşõ TV Servisi - “5N 1K” programõnõn bu akşamki bölümüne, Mustafa Kemal Atatürk’ün yakõn arkadaşõnõ anlattõğõ “Ali Çavuş” isimli kitabõyla yazar Zeynel Lüle konuk oluyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir’in hazõrlayõp sunduğu yapõmda yazar Zeynel Lüle ile, Atatürk’ün sõrdaşõ Ali Çavuş’u nerden tanõdõğõ, Ali Çavuş’un Mustafa Kemal’in güvenini nasõl kazandõğõ ve Fikriye Hanım’õ neden Ali Çavuş’a emanet ettiği hakkõnda konuşuluyor. Siyaset Meydanõ TV Servisi - Ali Kırca’nõn yönettiği “Siyaset Meydanı”nda bu hafta, küresel kriz sonucu işsiz kalanlar ile iş yerlerini kapatmak zorunda kalanlarõn seslerine kulak veriliyor. Ekonominin önde gelen isimlerinin de konuk olacağõ yapõmda, ekonomik krizin etkilerinin ne kadar süreceği, işsiz kalanlarõn çözümü nasõl bulacağõ ve esnafõn yeniden nasõl kalkõnacağõ tartõşõlõyor. Program, canlõ olarak ekrana geliyor. Bölge bölge ekonomik kriz TV Servisi - Küresel krizin Türkiye’ye etkilerinin bölge bölge incelendiği “Farkında mısınız Özel” programõnõ, Göksel Göksu hazõrlayõp sunuyor. Yapõmõn sabah kuşağõnda, Tuzla’daki işten çõkarmalar ve Türk gemi sanayisinin krizden nasõl etkilendiği irdelenirken, saat 15.10’da ekrana gelecek bölümünde ise, krizin geleneksel aile yapõsõna etkileri, işgücü dağõlõmõndaki değişiklikler, sosyolojik tahliller üzerinde duruluyor. Canlõ olarak ekrana gelecek bu bölüme, Prof. Dr. Sencer Ayata konuk oluyor. Özürlü emekliliği TV Servisi - Sosyal güvenlik uzmanõ Ali Tezel ile Burçak Önder’in birlikte sunduğu “Çalışma Hayatı”, çalõşan sõnõfõn sesi olmaya, çalõşanlarõn soru ve sorunlarõna çözüm önerileri getirmeye devam ediyor. Canlõ olarak ekrana gelen yapõmõn bu bölümünde, yeni kanunla gelen özürlü emekliliği hakkõndaki olumlu ve olumsuz düzenlemeler ile getirilen kademeler hakkõnda bilgi veriliyor. Yapõmda, izleyicilerden gelen sorulara da yanõt aranõyor. Türkiye’nin ilk kadõn savaş muhabiri TV Servisi - “Pusula” programõnõn bu haftaki bölümünde, şu anda 100 yaşõna yaklaşmõş olan Türkiye’nin ilk kadõn savaş muhabiri Semiha Es’in gözünden Kore Savaşõ konu alõnõyor. Mithat Bereket’in hazõrlayõp sunduğu yapõmda, Kore Savaşõ’nõ ve bu savaştaki Türk Tugayõ’nõ, o yõllarda bizzat cepheye gitmiş olan Semiha Es anlatõyor. Eşi Hikmet Feridun Es’le birlikte Kore’de görev yapan Semiha Es, savaş sõrasõnda yaşadõklarõnõ “Pusula” izleyicileriyle paylaşõyor. 10.05 Günbegün 13.00 Ha- ber 13.30 Dizi: Sarayın Rüz- garı 14.50 Dizi: Zeytin Da- lı 16.20 Büyük Hedef 17.15 Komedi Dükkanı 18.30 Ana Haber Bülteni 19.15 Spor 19.30 Dizi: Babam Adam Olacak 20.50 Canlı Geceler 22.45 Pusula 23.45 İpu- cu Kriminal 00.30 Günün Ardından 00.50 Üçüncü Sayfa 01.35 Yabancı Film: Klep- toman 03.05 Dizi: İpsiz Recep 04.05 Müzik- Klipler 04.30 Dizi: Zeytin Dalı 05.30 Dizi: Sa- rayın Rüzgarı (0 312 490 43 00). CMYB C M Y B 07.00 Çizgi Film Kuşağı 11.30 Yerli Film: Sıcak Ya- tak 13.00 Yerli Film: Ağlı- yorum 14.40 Çizgi Film Ku- şağı 17.05 Yerli Film: Öyle Bir Kadın ki 18.10 Yerli Film: Lekeli Melek 19.45 Ana Haber 20.30 Yabancı Film: Dünyanın Sonu 22.45 Dizi Magazin 23.45 Haber 00.45 Yerli Film: Biz Bir Aileyiz 02.05 Film: Tehlikeli Komşu 03.25 Yerli Film: Melek Yüzlüm (0 212 448 50 00). 09.30 Ekogün 10.00 Ha- ber 10.30 Anadolu’dan 11.15 Sağlıklı Günler 11.45 Günde Sanat 12.30 İş Günü 13.10 Başkent Siyaset 13.35 Hayat Akarken 14.35 Günde Sanat 15.15 Bakış: Ka- riyer ve İş Rehberi 16.15 Anadolu’dan 16.35 Ekogün 17.15 Günün Konusu 17.35 Dünyaya Bakış 18.10 Avrupa Vizyonu 19.20 Hayatı- mız Sınav 19.45 Derin Kökler 19.50 Kültür Sanat 21.10 Atlantik Ötesinden 21.55 Pro- fesyonel Bakış 22.25 Erenlerin İzinden 23.30 Klasik Türk Müziği 00.30 Hariçten Gazel 01.00 Dizi: Jane Eyre (0 212 259 72 75). 09.10 Başlama Vuruşu 10.10 Sağlık Hattı 11.20 Söz Hak- kı 12.20 Ekonomi Politik 13.00 Haber 13.40 De Ve De Kulak 14.10 İşin Aslı 16.00 Erken Baskı 16.40 Dünyanın Parası 17.10 Tri- bünün Sesi 18.00 Haber 19.15 Dün Bugün Yarın 19.30 Ayrıntılar 21.00 Renkler 21.45 Öteki Tanık 22.15 Çağatay Yolda 23.00 Son Nokta (0 212 449 07 00). 08.30 Yatırım Komitesi 09.45 İMKB Açılış 10.00 Piyasa Ekranı 10.10 Dış Pi- yasalar 10.30 Faiz 11.10 Yatırımcı Kliniği 12.00 Fi- nans Cafe 12.40 Hi-Tech 13.20 İş Dün- yasından 14.00 Piyasa Ekranı 16.00 Son Baskı 17.45 Çizgi Film: Spongebob Squa- repants 18.15 Dizi: One Tree Hill 19.30 Di- zi: The Big Bang Theory 20.00 Dizi: The Simpsons 20.30 Dizi: New Adventures Of Old Christine 21.00 Dizi: Prison Break 22.00 Yabancı Film: Yaş 12 24.00 Dizi: The Simpsons 00.30 Dizi: New Adventu- res Of Old Christine (0 212 330 01 01). 06.30 Sabah Haberleri 09.00 Di- zi: Köle Isaura 10.15 Her Şey Dahil 13.30 Haber 13.55 Deryalı Günler 16.30 Yemekteyiz 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Sayfası 20.00 Dizi: Kurtlar Vadisi Pusu 23.45 Siyaset Meydanı 02.00 Her Şey Dahil 04.00 Çizgi Film 05.00 Çizgi Film: Barney and Friends (0 212 355 01 01) 07.00 Güne Başlarken 09.15 9’da Ekonomi 10.00 Güne Başlarken 10.20 Spor 10.50 Li- festyle 11.00 Günün İçinden 11.15 Yazı İş- leri 12.00 Günün İçinden 12.15 Spor 12.30 Çalışma Hayatı 13.00 Günün İçin- den 13.50 Lifestyle 14.00 Günün İçinden 14.15 Spor 14.30 Yeşil Rehber 15.00 Haber 15.15 Yakın Plan 15.50 Lifestyle 16.00 Haber 16.15 Spor 16.30 Dünya Bu- nu Konuşuyor 17.00 Haber Merkezi 17.40 Ve İnsan 18.00 Haber 18.15 Gece Gündüz 19.00 Haberler 20.00 Yorum Farkı 20.30 Spor Servisi 21.00 Haydi Gel Bizimle Ol 23.00 24 Saat 23.30 Sade Vatandaş 01.00 Haberler (0 212 335 00 00). 10.00 Dizi: Aşk Yalanları 10.30 Film: Pes Etmeyenler 12.00 Di- zi: Fırtınalı Günler 13.00 Dizi: Tat- lı İntikam 14.00 Dizi: Kanıt Pe- şinde 16.00 Film: No Escape 18.00 Dizi: Yakın ve Uzak 18.30 Dizi: Frai- ser 19.15 Dizi: The Office 20.00 Dizi: Hou- se 21.15 Yabancı Film: Özel Takip 23.30 Dizi: West Wing (0 212 326 40 00). 09.00 Parametre 10.30 Ya- şama Sevinci 11.00 Farkın- da mısınız Özel 11.20 Piya- salar 12.00 Güncel 14.10 Afiş 15.10 Farkında mısınız 16.00 Dünya Hali 16.30 Seans Analiz 17.00 Editör 18.15 Afiş 19.00 Güne Bakış 20.00 5N 1K 20.30 Nası Yani 23.00 360 De- rece 24.00 Spor (0 212 413 56 00). 08.00 Çizgi Film 10.30 Dizi: Fırtına 12.00 Dizi: Küçük Hanım 13.40 Ye- mek Programı 14.20 İyi Günde Kötü Gün- de 16.20 Çizgi Film 17.30 Dizi: Hayat Bil- gisi 19.10 Akşam Keyfi 20.30 Film: Ace- mi Ajanlar 22.00 Son Nokta 00.10 Akşam Keyfi 01.30 İyi Günde Kötü Günde 03.30 Son Nokta 05.10 Ebru’nun Mutfağı 05.50 Film: Kan (0 216 554 66 11). 08.45 Tatlı Sert 11.10 Avrupa Yakası 12.30 Gün Ortası 13.00 Mavi Şeker 14.30 Dizi: Benim Annem Bir Melek 17.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 19.00 Haber 20.00 Dizi: Parmaklıklar Ardında 22.20 Dizi: Canım An- nem 00.40 Açık Kapı 02.50 Dizi: Parmak- lıklar Ardında 04.20 Dizi: Çocuklar Duymasın 05.20 Haber (0 212 354 30 00). 08.00 Dizi: Bez Bebek 09.45 Dizi: Arka Sıradakiler 12.35 Öğle Güündemi 12.55 Dizi: Su Gibi 15.15 Di- zi: Unutma Beni 16.30 Dizi: Bez Bebek 18.00 Çarkıfelek 20.30 Dizi: Bez Bebek 22.00 Haber 23.15 Objektif 01.30 Dizi: Grey’s Anatomy (0 212 454 71 71 ). 06.40 Uyan Türkiye 08.00 Her Eve Lazım 08.40 Eline Sağlık 09.10 Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor 10.20 Arım Balım Peteğim 13.30 Gün Ortası 14.00 Dizi: İhanet 15.30 Esra Erol’la İzdivaç 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Dizi: Son Ağa 22.00 Yabancı Film: Kral Arthur 02.00 Ha- ber Bülteni 03.00 Esra Erol’la İzdivaç 05.30 Dizi: İhanet (0 212 413 50 00). 07.00 Uyandırma Servisi 09.15 Sabah Raporu 10.15 Para Hattı 11.30 Parantez 12.00 Haber 12.20 Sektör Dosyası 13.00 13 Ajansı 14.15 Spor 14.30 Parantez 15.20 Piyasalar Bakış 16.10 Pi- yasalarda Bugün 17.30 Parantez 18.00 Söz Sende 19.00 Haber 20.00 Teke Tek 22.00 1 Gün 23.00 Bu Gece 01.00 Haberler 01.05 Teke Tek 04.00 Haber 04.10 Müzik ATak 05.00 Haber (0 212 313 60 00). 06.00 Dizi: Gümüş 07.00 Dizi: Çemberimde Gül Oya 08.45 Dizi: Küçük Kadınlar 10.30 Sabahların Sultanı 13.30 Gün Arası 13.50 Her Eve Lazım 14.10 Çizgi Film 14.30 Esra Ceyhan’la 17.00 Dizi: Arka Sokaklar 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Dizi: Aşk-ı Memnu 22.15 Dizi: Annem 00.30 32. Gün 03.00 Gece Gündüz 05.00 Dizi: Elveda Derken (0 212 478 00 88). 07.00 Bu Sabah 08.00 Çizgi Film 08.30 Başkentten 10.00 Ebruli 12.00 Dizi: Maria Maria 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 16.00 Dizi: SMS 17.00 Haber 17.30 Dizi: Pı- nar’ın Günlüğü 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.30 Yabancı Film: Çocuklar Geri Döner 22.30 Yabancı Film: Transa- merika 00.30 Haberler 00.45 Yabancı Film: Çocuklar Geri Döner 02.30 Ebruli 03.30 Pı- nar’ın Günlüğü (0 212 288 51 52).08.00 Sihirli Ekran 09.30 Orada Neler Oluyor 11.20 Kabul Günü 13.00 Öğle Haberleri 13.30 Yer- li Film: Doktor 15.30 Sihirli Ekran 16.30 Du- ru Muhabbetler 18.30 Ana Haber Bülteni 19.30 Yazı Tura 20.40 Yabancı Film: Dost Tavsiyesi 22.45 Neşter 23.45 Ge- cenin Rengi 01.15 Orada Neler Oluyor 03.15 Yazı Tura (0 212 355 85 00). 09.30 Paraliz 10.15 Strate- ji 11.15 Haber 13.20 Spor Bülteni 13.30 Paraliz 14.15 Haber Masası 15.15 Spor 16.15 Haber Maratonu 17.30 Teledünya Türkiye Kupası Voleybol Karşılaşması 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Bül- teni 20.00 Ruh ve İnanç 21.30 Vardiya 22.30 Politik Açı 24.00 Surlar İçi 00.30 Ge- ce Ajansı (0 312 231 21 00). TV PROGRAMLARI 06.30 Müzik Klipleri 07.30 Kahve Kokusu 09.40 Piyasa Analiz 10.00 Lezzetli Eller 11.00 Haber 11.10 Sağlık Çadırı 13.00 13. Saat 14.00 Sizin Seçtikle- riniz 16.00 Haber 16.10 İnsan, Yaşam ve Teknoloji 17.00 Sektör Analiz 18.30 Haber 20.00 Cem İbadeti 22.00 3. Bin Yıla Bakış 24.00 Gece Postası (0 212 639 74 31). cumtv@cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FİLMLERİ Dünyanın... 20.30 CINE 5 Macera o(Category 7: The End of The World) - Bü- yük bir fõrtõna tüm dünyayõ tehdit etmektedir. Bilimadamõ Faith Clavell, fõrtõna uzmanõ Tommy Tornado ve Judith Carr, fõrtõnanõn merkezine bir yol- culuğa çõkarak, kaynağõnõ bulmaya çalõşõrlar. Film, bu akşam ikinci bölümü ile ekrana geliyor. Yön: Dick Lowry. Oyuncular: Shannon Doherty, Randy Quaid, Gina Gerson(2005 ABD-Almanya, 190 dk). Acemi Ajanlar20.30 Kanal 1 Güldürü o(Double Zero) - Ben ve Will, Fransõz Gizli Ser- visi tarafõndan içerideki köstebeğe yem olma- larõ için işe alõnõrlar. Kendilerini gerçek ajan sanan ikili, Bay Kötü’yü yakalamak için işe koyulurlar. On- larõ gerçek ajan sanan Bay Kötü ise ise Ben ve Will’i öldürmeye kararlõdõr. Yönetmen Gerard Pires’in im- zasõnõ taşõyan filmde, Eric Judor, Ramzy Bedia oy- nuyor (2004 Fransa-İngiltere, 90 dk). Çocuklar Geri... 20.30 tv8 Dram g(Kids Return) - İki eski arkadaşõn birlikte oku- duklarõ okulu ziyaret etmelerini konu alan ‘Ço- cuklar Geri Döner’, geçmiş zaman anõlarõnõ yad eden Shinji ve Masaru’nun yaptõklarõ zaman yolculuğu- nu anlatõyor. Yön: Takeshi Kitano. Oyn: Masano- bu Ando, Ken Kaneko (1996 Japonya, 105 dk). Dost... 20.40 Kanaltürk Macera o(Good Advice) - Kurnaz borsacõ Ryan Turner, büyük paralar kazanmayõ hayal ettiği bir yatõ- rõm sonrasõ tam tersine beş parasõz kalõr. Bu yetmi- yormuş gibi bir de gazetede köşe yazõlarõ yazan kõz arkadaşõ tarafõndan terk edilir. Hayatõnõ devam et- tirebilmek için acilen bir işe ihtiyacõ olan Ryan, kõz arkadaşõnõn ‘Cindy’e Sorun’ köşesini onun kimliğiyle kaleme almaya başlar. Yönetmen Steve Rash’õn im- zasõnõ taşõyan filmin başrollerinde, Charlie Sheen, Angie Harman var (2001 ABD, 90 dk). Özel Takip 21.15 TNT Macera g(Another Stakeout Out) - Afacan polisler Chris ve Bill mafya ile ilgili bir duruşmada ta- nõklõk etmesi planlanan kadõnõn ortadan kaybolma- sõ ile harekete geçerler. Bu kadõnõn saklandõğõnõ dü- şündükleri bir göl evini gözlemeye başlarlar ama bu sefer Chris ve Bill’e farklõ birimden Gina Garret ad- lõ memur, köpeği Archie ile eşlik eder. Yön: John Badham. Oyuncular: Richard Dreyfuss, Emilio Es- tevez, Rosie O’Donnell (2003 ABD, 105 dk). 22.00 / CNBC-e / Yaş 12 Ayrıntı yanda Kral Arthur 22.00 Star Macera g(King Arthur) - Roma İmparatoru Marcus Au- relius tarafõndan Britanya’ya gönderilen Art- hur’un, tek amacõ bir an önce Britanya’dan ayrõlmak ve Roma’nõn barõş ve huzurlu ortamõna dönmektir. Ancak geri dönüş yolculuğuna çõkmadan önce son bir görev üstlenir. Yönetmen: Antoine Fuqua. Oyn: Clive Owen, Ioan Gruffudd, Mads Mikkelsen (2004 ABD-İngiltere-İrlanda, 120 dk). 22.30 / tv8 / Transamerika A. yanda Kleptoman 01.35 TRT 1 Macera g(Klepto) - Emily, bir kleptomandõr. Büyük bir mağazanõn güvenlik görevlisi olan Nick, onu fark eder ama ondan hoşlandõğõ için ele vermek ye- rine, arkadaşlõk kurmaya çalõşõr. Nick’in de karan- lõk bir geçmişi vardõr ve maddi sõkõntõ çekmektedir. Para sorununu çözmek için son kez bir uyuşturucu işine girmeyi kabul eder. Yönetmen Thomas Trail. Oyuncular: Meredith Bishop, Jsu Garcia, Leigh Tay- lor-Young (2003 ABD, 80 dk). Tehlikeli Komşu 02.05 CINE 5 Polisiye o(Under Pressure) - Lyle Wilder, kendisini ate- şe atarak küçük bir çocuğu yangõndan kurtaran kahraman bir itfayecidir. O, göz önünde herkesin sev- diği bir itfaiyecidir ancak kimse onu yakõndan ta- nõmamaktadõr. Yön: Craig R. Baxley. Oyn: Charlie Sheen, Mare Winningham (1997 ABD, 85 dk). İzleyin Orta Değmez Yabancõ Yerli 08.00 Güne Merhaba 09.45 Kurtuluş Savaşı Öyküleri 10.10 Çizgi Film 11.00 Ha- berler 11.15 Gizlenen Ata- türk 12.00 Haberler 12.15 Demirtaş Cey- hun’la Edebiyat Söyleşileri 13.00 13. Saat 14.00 Neler Oluyor 17.00 Haberler 18.00 Ki- tap Dünyası 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Haber Artı 20.15 Kent ve Yaşam 21.30 Gün- dem 23.00 Haber (0 212 251 50 90). CNN Türk 11.00 - 15.10 NTV 12.30 CNN Türk 20.00 Show TV 23.45 TRT 1 22.45 SAYFA CUMHURİYET 27 KASIM 2008 PERŞEMBE 14 TELEVİZYON Erken olgunlaştõran acõ Yaş 12 - Twelve and Holding / Yön: Michael Cuesta / Oyuncular: Conor Donovan, Jesse Camacho, Zoe WeIzenbaum, Jeremy Renner / 2005 ABD yapımı, 95 dakika. CNBC-e 22.00 Transamerika - Transamerica / Yön: Duncan Tucker / Oyn: Felicity Huffman, Kevin Zegers, Fionulla Flanagan / 2005 ABD, 103 dakika. tv8 22.30 Filmde, ikizini kazada kaybeden bir çocuğun öyküsü anlatılıyor. Haydi Gel Bizimle Ol TV Servisi - Söyleşi programõ “Haydi Gel Bizimle Ol”u, farklõ kuşaklardan gelen Çiğdem Anad, Pınar Kür, Müjde Ar ve Aysun Kayacı birlikte sunuyor. Yapõmõn bu haftaki bölümüne, pop müziğin sevilen isimlerinden Sertab Erener konuk oluyor. Erener yapõmda, müzikle geçen 15 yõlõnõ, birikimlerini, hayata bakõşõnõ ve projelerini anlatõyor. NTV, 21.00 Kitap Kurdu TV Servisi - 107.0 frekansõndan yayõn yapan Radyo Barõş’ta ekrana gelen “Kitap Kurdu” programõna bu hafta, gazetemiz yazarlarõndan Dr. Alev Coşkun konuk oluyor. Muzaffer Ayhan Kara’nõn sunduğu yapõmda Alev Coşkun’la, Mondoros Mütarekesi’nden sonra İstanbul’a gelen Mustafa Kemal’in, Samsun’a gidene kadar bu şehirde yaşadõklarõnõ anlattõğõ son kitabõ “6 Ay” üzerine sohbet ediliyor. Yaşam Radyo, 18.00 CHP’yi bölen çarşaf açõlõmõ TV Servisi - “32. Gün”ün bu haftaki bölümünde, CHP içinde tartõşmalara neden olan “Baykal’ın çarşaf açılımı” konuşuluyor. Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar’õn hazõrladõğõ yapõmda, CHP’nin üniversitelerde türbanla ilgili tavrõnõn değişip değişmeyeceği, Baykal’õn çarşafa getirdiği açõlõmõn bir seçim yatõrõmõ olup olmadõğõ sorgulanõyor. Kanal D, 00.30 Travesti bir babayı anlatan film, ilk kez ekrana geliyor. Bol ödüllü filmde, ameliyat olacağõ sõrada baba olduğunu öğrenen bir travestinin öyküsü anlatõlõyor Tam kadõn olacakken...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog