Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

27 KASIM 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 13kultur@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B Kültür Ser- visi - Bilkent Sen- foni Orkestrası’nõn (BSO) 2008-2009 kon- ser sezonu boyunca sürdüre- ceği “Eğitim Konserleri”nin ikincisi yarõn saat 20.00’de Bilkent Konser Salonu’nda yapõlacak. Bilkent Senfoni’nin sanat direktörü Işın Metin yönetimindeki konserin solistleri ba- ba-kõz kemancõlar Toğrul ve Ceyla Ganioğlu. Vi- valdi’nin ke- man ve orkestra için yazdõğõ ünlü “Dört Mevsim”i ile başlayacak konser “Op. 3, La Minör İki Keman Kon- çertosu” ile sürecek. Şef Işõn Metin ya- pacağõ açõklamalarla izleyicileri bilgi- lendirecek. Toğrul Ganioğlu, Azerbaycan Dev- let Konservatuvarõ’nda lisansüstü eği- timini tamamladõ. Eski Sovyetler Bir- liği’nde kazandõğõ birincilik ödülünün ardõndan İtalya, Almanya, Mõsõr, Tunus, Bulgaristan, Polonya, İspanya, Portekiz, Belçika, Yugoslavya gibi birçok ülke- de solist olarak konserler verdi. 1993 yõ- lõndan bu yana Bilkent Senfoni Orkes- trasõ’nda solist ve konzertmeister olan Ganioğlu; Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarõ Fakültesi, Yaylõ Çalgõlar Bölümü’nde eğitmenlik yap- makta ve Bilkent Oda Orkestrasõ’nda solist olarak çalõşmakta. Ceyla Gani- oğlu, 1992 yõlõnda müzisyen bir ailede doğdu. Altõ yaşõnda keman eğitimine başladõ. Ceyla, 2006’da Moskova’da ya- põlan Uluslararasõ “Klasik Kültür Mi- rası” Yarõşmasõ’nda üçüncülük ödülü; 2007’de Antalya’da gerçekleş- tirilen Canetti Uluslararasõ 12. Keman Yarõşmasõ’nda diploma aldõ. Halen Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatla- rõ Fakültesi Müzik Ha- zõrlõk Lisesi 11. sõnõf öğrencisi olan Ceyla Ganioğlu; Prof. Ser- ver Ganiyev’in ke- man sõnõfõnda eğiti- mine devam ediyor. (0 312 290 17 75) Bilkent Senfoni Orkestrasõ’nõn 2008-2009 konser sezonu boyunca sürdüreceği ‘Eğitim Konserleri’nin ikincisi yarõn Konserler Vivaldi ile sürüyor MUSTAFA ALTIOKLAR -2- 3. Senaryo: Maalesef ortada bu controlling idea’dan yola çõkan bir senaryo yok. Sadece Can’õn öz- nelinde şekillenmiş bir biyografik kõrpõntõlar dizini var. Belgesel dahi olsa drama- nõn 2500 yõldõr değişmeyen ka- lõplarõ vardõr ve bunlara uymazsa- nõz hikâye anlata- mazsõnõz. Mustafa’da senaryoyu senaryo yapan özelliklerden; te- tikleyici olay yok, asal çatõşma yok, dönüm noktalarõ yok, küçük sekans zirveleri yok, hikâyeyi zirveye ta- şõyan büyük kriz yok ve nihayet unutulmayacak bir final yok… Bunlarõn olmadõğõ yerde, bir film senaryosundan bahsedemeyiz. 4. Kurgu: Mustafa’da sõradan bir televizyon belgeseli kurgusundan daha öte bir kurgu anlayõşõ yok. Üs- telik var olan televizyon kurgusu, senaryodaki yoklar nedeniyle, düz ve cansõz akmakta. Filmin kurgu- su, hikâyenin ölüm döşeğindeki kahramanõnõn, “Bırakalım her şeyi, gidelim buralardan Afet” deyişiyle başladõktan sonra bir bü- yük flash back (geri dönüş) yapõp, Atatürk’ün doğumu ve çocuklu- ğuna geri sõçrõyor ve devamõnda kronolojik bir düz çizgi izleyerek bir hayatõ anlatõyor ve finalde ay- nõ noktaya dönerek kahramanõn ölümüyle bitiyor. Çok sev- diğim bir kurgu yöntemidir bu. Ancak, burada da si- nematografik seçimin iç- eriği nasõl etkilediğini gö- receğiz şimdi... Duvardaki resimden başlayõp, duvardaki resimde bitirmeyi enfes bir kurgu olarak saptamõş olan yönetmen, as- lõnda bir biyografiyi anlatan filmin bittiği yerin, pekâlâ kahramanõnõn öldüğü sahne olduğunu biliyor. 10 Kasõm 1938, saat 9.05, Atatürk ölür... Biyografik bir belgeselin finali bu- dur. Ancak Can, se- naryosunun “con- trolling idea”sõnõ Atatürk’ün “Beni hatırlayınız” sö- zünden etkilenerek, yalnõzlõktan ve unutulmaktan çok korktuğu vehmi üzerine bina etti- ği için ölümle biten bu büyük finali kullanamazdõ. Çünkü 10 Kasõm 1938, 9.05’te gerçekte yaşanan, “Beni hatırlayınız” diyen kah- ramanõn hiç unutulmadõğõnõ, unu- tulmayacağõnõ dosta düşmana ban- gõr bangõr gösteren bir siyah beyaz büyük üzüntü belgeseli, Mustafa- can’õn, Atatürk’ün yalnõz öldüğü te- zini çürütürdü. Yüz binlerin han- çerelerini yõrtarak 1938 10 Kasõ- mõ’nda ağladõğõ siyah beyaz bel- gesel filmi, onca arşiv, kimselere nasip olamayan bir güven ve sa- mimiyetle açõlmõş olan bir bel- geselcinin atlamasõ beklenebilir mi? Atlarsa affedilmeyi bekleye- bilir mi? Çünkü o belge, Ata- türk’ü içkisine, insani zaaflarõna, osuna busuna bakmadan, katõşõk- sõz bir sevgiyle seven milyonlarõn resmidir. Atatürk’ün unutulmadõ- ğõnõn resmidir. “Beni hatırlayınız” sözünü controlling idea olarak se- çen yönetmen öyküsünü, unutul- mamanõn o büyük resmiyle bitir- seydi eğer, ne drama kurallarõnõ ne de bir büyük hayatõ harcamõş olur- du. Olsa olsa Batõ’dan gelecek sahte ve üstten bakan “aferin ufaklık” alkõşlarõndan olurdu… Seyircinin kõrgõnlõğõ ve kõzgõnlõğõ 5. Müzik: Bir filmin müziği de, diğer sinematografik para- metreler gibi filmin control- ling idea’sõnõ temsil edebilmelidir. Ya- ni, müziğin DNA’sõ da filmin DNA’sõy- la aynõ kodlarõ taşõmak zorundadõr. Aksi halde film başka yere, müzik başka yere gider. Bregoviç’in Musta- fa için yaptõğõ müzik de bu alakasõz- lõktadõr. Atatürk’ün, Mustafa olduğu günlerden beri seçimi değildir Kuzey- batõ Balkan Romanlarõnõn müziği… Bregoviç’in enayi zannettiği Türkiye in- sanlarõ için ise epeyce tanõdõktõr filmin ana temasõ aslõnda… Çingeneler Za- manõ filmi için düzenlediği (bestesi ano- nim Balkan romanlarõnõn folk müziği- dir) “Hıdırellez”in arpejleriyle azõcõk oynayõp, ölçeğini biraz değiştirerek, ken- dinden araklayõp çakmasõ, Atatürk’ün müziği değildir, hatta saygõsõzlõktõr. Diğer yandan final müziği ise tam bir felakettir. Finaldeki müzik, yine filmin anlattõğõ kahramanõn DNA’sõyla aynõ kodlarda değildir. 5. sõnõf berbat bir ora- toryo, seyircinin kulaklarõnõ ve ruhunu tõrmalayarak bitirir filmi. Ancak -amaç buysa, ki inanmam Can’õn böyle bir amaç taşõyacağõna- amacõna ulaşmõştõr. Kamera kullanõmõndaki, gerginlik ve huzursuzluk yaratan tortuyu perçinleyen bu müzik, salondan çõkan çocuklarda hayatlarõ boyunca Atatürk sözünü duy- duklarõnda unutamayacaklarõ bir bi- linçaltõ korkusu yaratmõştõr, ki Can iş- te burada başarõlõdõr, Atatürk’ün vasi- yetini yerine getirmiş ve unutulma- masõnõ sağlamõştõr. 6. Final: Bir filmin finali, kendinden önceki iki saatten seyircide kalmasõnõ is- tediği tortunun vücuda gelmiş halidir. Controlling idea’nõn, ne demek istedi- ğini açõkladõğõ yerdir. Mustafa’nõn fi- nalinde ise şu vardõr: “Beni hatırlayı- nız” önsözüyle başlayan film, “Gide- lim buralardan Afet” sonsözüyle bit- mektedir. Yani, unutulmamak için yo- la çõkmõş bir adamõn, yaptõklarõndan piş- manlõk duyarak, “çekip gidelim bu- ralardan” demesiyle bitmektedir film. Finalde, dünyanõn saygõ duyduğu, bir ulusun arkasõndan ağladõğõ bir adam de- ğil, bir kaybeden zavallõ karakter var- dõr. Umarõm anlaşõlmõştõr, seyircinin “Mustafa”ya neden kõzdõğõ. Yoksa mesele ne Atatürk’ün içki içmesidir, ne karanlõktan korkmasõ… Bunlar zaten anaokulundan başlayarak her Türkiye vatandaşõnõn gayet iyi bildiği özellik- lerdir. Mesele, filmin sinematografik se- çimleriyle bizde bõraktõğõ tortudur. O tor- tu da filmin afişinde net bir şekilde “tek karede” vücut bulmuştur. Filmin afişinde, önüne bakan, rüzgârla savrulmuş, dağõnõk, yaşlõ bir adam var- dõr. Arkasõnda da yarõm yamalak bõra- kõlmõş boş bir bozkõr şehri, yüzünde ağõr bir pişmanlõk ifadesi… Başka söze ne hacet Can’õm… Sana kõzanlara kõzmaya hakkõn yok… Ama bilirim, içinde kötülük yoktur, vallahi yoktur… Ama olmaz ki… Böyle de yatõlmaz ki… Saygõlarõmla. SON SÖZ: Yukarõda anlattõğõm sinematografik nedenlerle “Mustafa” tortu olarak hu- zursuzluk, rahatsõzlõk, gerginlik bõrak- mõştõr seyircide geriye, film bitip de sa- londan ayrõlõrken... Sevmek üzere git- tiği liderini anlatan filmden, bu olum- suz duygu tortularõyla çõkan seyirci, stre- sinin gerçek nedenini bilemeden, kõz- gõnlõğõnõ filmin kimi sahnelerine tahvil etmekten başka ruhunun sõzõsõnõ din- direcek ilaç bulamamõştõr. Bu nedenle, bir sonraki yazõmda, “Mustafa”nõn belgesel içerik olarak bilinçli ya da bi- linçsiz bir biçimde içine düştüğü tu- zaklarõ ve seyircinin kõzgõnlõğõnõ tahvil ettiği meselleri inceleyeceğiz. BİTTİ İtalyan Film Festivali başlıyor Kültür Servisi - Akdeniz sinemasõndan örnekler barõndõran ve Roma ayağõnõ geçen günlerde tamamlamõş olan XVI. Medfilm Festivali ayağõnõn tozu ile İstanbul’a geliyor: İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve İstanbul Modern Müzesi işbirliğiyle Medfilm tarafõndan düzenlenen I. İstanbul İtalyan Film Festivali 30 Kasõm - 7 Aralõk arasõnda İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve İstanbul Modern Sinema’da yapõlacak. Türk seyircisine İtalyan sinemasõnõn en iyi örneklerini tanõtma amacõ güden festivalde Türkiye’de gösterime girmemiş 2007 ve 2008 yapõmõ on adet uzun metrajlõ film ile sayõsõ 35’e ulaşan kõsa metrajlõ film ve belgesel seçkisi seyirci ile buluşacak. (0 212 293 98 48) ‘Bajar’ bugün Livane’de Kültür Servisi - Kardeş Türküler’den besteci, aranjör ve solist Vedat Yõldõrõm, bugün 21.30’da özel tasarõsõ ‘Bajar’la Livane Pub’da seyirci karşõsõna çõkacak. Bajar’la, Yõldõrõm ve ona eşlik edecek müzisyenler Türkçe ve Kürtçe rock müzik yapacaklar. (0 216 414 40 96 - www.livanepub.com) Schuur Jazz Center’da Kültür Servisi - Caz dünyasõnõn divasõ Diane Schuur, bugün, yarõn ve 29 Kasõm günü saat 21.30’da İstanbul Jazz Center’da cazseverlerle buluşacak. 1953’te Washington’da doğan Diane Schuur’un müzikle tanõşmasõ, ilk olarak piyanist babasõ ve bir caz dinleyicisi olan annesi sayesinde oldu. Akçura’dan oryantal gece Kültür Servisi - Gökhan Akçura’nõn içeriğini hazõrladõğõ ve DJ’liğini yaptõğõ “King Kong” buluşmalarõ, bugün Arnavutköy’deki Abracadabra’da sürüyor. Akçura, bu gece Baba Zula’dan Brookly Funk Essentials’a uzanan zengin şarkõ seçkisiyle konuklarõ eğlendirecek. Geceye, Dilara Erbay’õn hazõrladõğõ oryantal yemekler eşlik edecek. ‘Mustafa’da biyografik kõrpõntõlar OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI Tez-Koop-İş Sendikasõ Genel Merkez Olağanüstü Genel Kurulu, 10-11 Ocak 2009 Günü Saat 10.00’da Meriç Sk. No: 23 Beştepe/Ankara Adresindeki Tes-İş Sendikasõ Genel Merkezi Toplantõ Salonunda aşağõdaki gündem ile toplana- caktõr. İlk toplantõda çoğunluk sağlanamamasõ halinde ikinci top- lantõ 17-18 Ocak 2009 tarihinde aynõ gündemle, aynõ yer ve saatte toplanacaktõr. Yasa gereği ilanen duyurulur. GÜNDEM 1- Yoklama Ve Açõlõş 2- Divan Seçimi 3- Saygõ Duruşu Ve İstiklal Marşõ 4- Genel Başkanõn Açõlõş Konuşmasõ 5- Olağanüstü Genel Kurulun Toplanma Nedenleri Hakkõnda Konuşmalar 6-Divan Başkanlõğõnca Yönetim, Denetim, Ve Disiplin Kurullarõnõn Asil Ve Yedek Aday Tespiti 7- Kurullarõn Seçimi a) Yönetim Kurulu Asil Ve Yedekleri b) Denetleme Kurulu Asil Ve Yedekleri c) Disiplin Kurulu Asil Ve Yedekleri 8- Kapanõş TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU HEM İSKONTOLU HEM BEDAVA KİTAP Ayrıca resim, karikatür… Edebiyat da ikram ediyoruz. www.kitapgaleri.com TC URLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007/429 Talimat Bir borçtan dolayõ ipotekli, aşağõda tapu kaydõ, evsafõ ve kõymeti yazõlõ taşõnmazlar cebri icra yolu ile satõlacaktõr. İşbu satõş ilanõnõn İİK 127. maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat ya- põlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. TAPU KAYDI: Satõşa konu taşõnmazlar: İzmir, Urla ilçesi, Güvendik Mah., Adayolu mevkiinde tapunun 8 pafta 1564 parsel sayõlõ 265 m2 yüzölçümlü tarla vasfõndaki taşõnmazõn borçlu adõna kayõtlõ 4/6 hissesi. İMAR KAYDI: Urla Belediyesi’nden alõnan yazõya göre; tapu kaydõnda tarla vasfõnda olup imar uygulamalarõ yapõlõp yola terkler yapõldõktan sonra üzerine TAKS %20, KAKS %40'dan ol- mak üzere iki katlõ konut amaçlõ bina yapma izni vardõr. Belediye yazõsõnda belirtildiği üzere ta- şõnmaz üzerinde 3 adet bağõmsõz bölümler için 29.04.1988 tarih ve 5/18 sayõlõ belge ile inşaat ruhsatnamesi alõnmõştõr. Yine bu ruhsatname 21.04.1995 tarih ve 3 nolu bina için ruhsat yenile- mesi yapõlmõş, 1 ve 2 nolu binalar için ruhsat yenilemesi yapõlmamõştõr. Ruhsat yenilemesi yapõ- lan 3 nolu bina için 21.04.1995 tarihinde yapõ kullanma izni alõnmõş, 1 ve 2 nolu binalar için ya- põ kullanma izinleri yoktur. Taşõnmazõn tapu kaydõnda kat irtifakõ kurulu olmayõp üzerinde 3 adet bina bulunmaktadõr. Taşõnmazlar için herhangi bir yõkõm kararõ yoktur. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Satõşa konu İzmir, Urla ilçesi, Güvendik Mah, Adayolu mevkiinde tapunun 8 pafta 1564 par- sel sayõlõ taşõnmazõn üzerinde 3 adet zeminde salon, mutfak ve wc, üst katta 2 odasõ, banyosu bu- lunan 3 adet b.a nizamda yapõlmõş dubleks binalar bulunmaktadõr. Binalar malzeme ve işçilik olarak 3. sõnõf olup yaklaşõk 20-22 yõllõktõr. Binalarõn önünde 10 m2 zemini seramik, doğramala- rõ ahşap fiziki görünüme sahiptir. Binalarõn uzun zamandõr kullanõlmadõğõ anlaşõlmaktadõr. Ta- şõnmazõn denize mesafesi 200 m'dir. TAŞINMAZIN KIYMETİ : Müdürlüğümüz dosyasõndan düzenlenen 06.02.2008 tarihli bilir- kişi raporu ile satõşa konu İzmir, Urla ilçesi, Güvendik Mah, Adayolu mevkiinde tapunun 8 paf- ta 1564 parsel sayõlõ taşõnmazõn borçlu adõna kayõtlõ 4/6 hissesine 150.000 YTL değer takdir edil- miştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Taşõnmazlarõn 1. açõk artõrmasõnõn Urla İcra Müdürlüğü’nde 16.01.2009 tarihinde saat:13.30- 13.40 arasõnda yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõ- lar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla yine Urla İcra Müdürlüğü’nde 26.01.2009 tarihinde 13.30-13.40 saatlerinde 2. arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõ- na rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve pay- laştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğin- de 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, tapu alõm harcõ, tahliye ve teslim masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye harcõ ve tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üze- rindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün için- de dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaş- madan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara- sõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin gö- rebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği taktirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2007/429 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvur- malarõ ilan olunur. 14.11.2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 63607 TAVZİH İLANI Ayvacõk İcra Müdürlüğü'nün 2008/131 Tal. sayõlõ dosya- sõndan satõşa çõkarõlan gayrõmenkullerin 28.10.2008 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayõnlanan satõş ilanõnda; 2. satõş tarihi olan 25.12.2008 tarihinin yanõnda "perşem- be " şeklinde yazõlmasõ gerekirken, sehven "cuma" yazõldõ- ğõ, hususu tavzihen ilan olunur. (Basõn: 64457) İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2006/404 Esas Davacõ PULAT ŞENDİL ile davalõ REFİK UMAZ arasõnda mahkememizde görülmekte olan tazminat davasõnda verilen ara ka- rar gereğince; Davacõ vekili dava dilekçesinde; müvekkiline ait Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yunusköy Sitesi Yalõkavak adresinde bu- lunan taşõnmazda yapõlacak 2 adet dubleks binanõn tadilatõ ve onarõmlarõ ile ilgili olarak verilen fiyat teklifinin kabulü üzerine an- laştõklarõnõ ancak davalõnõn sözleşmedeki yükümlülüklerini süresinde ve tam yerine getirmediğini belirterek şimdilik 20.636,00 YTL menfi zararõn ödenmesini talep etmiş olmakla; Davalõ REFİK UMAZ tüm aramalara rağmen bulunamadõğõndan adõna duruşma gü- nünün ilanen tebliğ yaptõrõlmasõna karar verilmiş olmakla duruşma günü olan 12.02.2009 tarihinde saat 10:15 de İZMİR 10.ASLİ- YE HUKUK MAHKEMESİ duruşma salonunda hazõr bulunmanõz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz aksi takdirde dava- nõn gõyabõnõzda devam edeceği ve hüküm verileceği davetiye makamõna kaim olmak üzere ilan olunur. 20.11.2008 (Basõn: 64271) İZMİR AHKAMI ŞAHSİYE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/74 Talimat satõş Burdur Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/12/2007 tarih 2007/445 esas 1147 karar sayõlõ ilamõ ile satõşõ suretiyle ortaklõğõn giderilmesi- ne karar verilen ve İ.İ.K.nun hükümlerine göre satõşõ yapõlacak olan taşõnmaz, İzmir ili Konak ilçesi, 2. karantina mahallesi, 2. Ka- rantina mevkii, cilt no:50, sayfa no:4835, ada no:6459, parsel no:27 de tapuda kayõtlõ 589,00 m2 miktarlõ üçüncü bodrum kat ile se- kiz katlõ yirmi iki daireli kargir apartmanda 13/230 arsa paylõ 3. kat 19 nolu bağõmsõz bölüm vasfõnda olan gayrimenkuldur. Gayri- menkul İzmir Konak 2. Karantina mahallesi, 168 sokak ile 149 nolu sokaklarõn kesim köşe noktasõnda kalan 149 sokakta 15 kapõ no- lu Çõnar apartmanõnõn 3. katõndaki 19 nolu mesken dairedir. Bilirkişi raporunda meskenin 3 oda, salon, mutfak, WC, banyodan iba- ret iç kapõ ve pencereleri ahşap doğramalõ dõş kapõ ve pencereleri pimapen doğramalõ ve 148 m2 alanlõ ve %15 oranõnda yõpranmõş olduğu belirtilmiştir. Gayrimenkul tapu kaydõnda beyanlar hanesinde yazõlõ 2464 sayõlõ Kanunun 93. maddesi gereğince şerh (Ko- nak Belediyesince konulan) ile yükümlü olarak ihale edilecektir. MUHAMMEN BEDELİ . 140.000,00 YTL dir. SATIŞ ŞARTLARI: TAŞINMAZIN İHALESİ İZMİR AHKAM-I ŞAHSİYE 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİNDE YA- PILACAKTIR. Gayrimenkulun 1. İhalesi: 02/02/2009 günü saat: 14.00-14.15 arasõnda yapõlacaktõr. Bu arttõrmada taşõnmaz masraflarõ ile birliktke muhammen bedelin %60'õnõ bulmaz veya alõcõsõ çõkmaz ise taşõnmazõn aynõ yer ve saatte 10 gün sonra ikinci ihalesi ya- põlacaktõr. Gayrimenkulun 2. ihalesi: 12/02/2009 günü saat 14.00-14.15 arasõndadõr. Bu arttõrtmada taşõnmaz masraflarõ ile birlikte muhammen bedelin %40'nõn altõnda satõlmayacaktõr. Satõşa girenler %20 nakdi teminatlarõnõ Vakõfbank Adliye Şubesine yatõrmak zorundadõrlar. İhale bedelinden başka tapu alõm harcõ, ihale pulu bedeli ve katma değer vergisi alõcõsõna aittir. İhaleye girmek iste- yenler satõş şartnamesini okumuş ve münderecatõnõ aynen kabul etmiş sayõlõrlar. Daha fazla malumat almak isteyenlerin Mahkeme- miz Satõş Memurluğuna başvurmalarõ İLAN OLUNUR. 30/10/2008 (Basõn: 63820) YİTİRDİK Can dostumuz, Yaşam yoldaşımız, Aydın insan, GÜNDÜZ AKKÖK’ü yitirdik... Çok kederliyiz. Cenazesi 27 Kasım 2008 Perşembe günü (bugün) Kükürtlü Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, düzenlenecek töreni takiben, Hamitler Mezarlığı'na defnedilecektir. Ekrem-Şadiye Azman Nükhet-Ferhan Azman Engin-Handan Özpınar Ömer Tuncer Şükrü-Canan Uyar Babür-Nural Laçinler İlkay-Aysın İzer Haluk-Belgin Şahin Erhan-Aynur Yöney Mehmet-Tülay Sivrioğlu ACI KAYIPLARIMIZ Sevgili Annemiz Remziye Turan ve Sevgili Babamız Emekli Albay Remzi Turan’ı (İstihkam 944-14) kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazeleri 27 Kasım 2008 Perşembe günü ( bugün ) öğle namazını müteakiben Erenköy Galip Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda defnedileceklerdir. Ailesi NOT: Cenazeye çiçek gönderilmemesi, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunulması rica olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog