Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makale



Katalog


«
»

CMYB C M Y B 27 KASIM 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 11ekonomi@cumhuriyet.com.tr KalDer tarafõndan bu yõl 16’ncõsõ düzenlenen yarõşta ‘Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü kazandõ Kalite yarõşõnõn galibi AksaUlusal Kalite Büyük Ödülü’nü Aksa Akrilik Kimya kazanõrken Büyük Ölçekli ‘İşletmeler – Operasyonel Birim Kategorisi’nde Siemens Sanayi ve Ticaret Sağlõk Sektörü ödül aldõ. Başarõ ödüllerini ise Borusan Lojistik ve İstanbul Deniz Otobüsleri kazandõ. Ekonomi Servisi - Türkiye Kalite Der- neği (KalDer) tarafõndan bu yõl 16’õncõsõ verilen kalite ödüllerinin bu yõlki sahipleri dün açõklandõ. ‘Ulusal Kalite Ödülü’ töreninde, ‘Büyük ölçekli İşletmeler Kategorisi’nde Ulusal Kalite Büyük Ödü- lü’nü Aksa Akrilik Kimya Sanayi ve Ti- caret A.Ş ve Büyük Ölçekli ‘İşletmeler – Operasyonel Birim Kategorisi’nde Sie- mens Sanayi ve Ticaret AŞ Sağlõk Sektörü kazandõ. Büyük Ölçekli ‘İşletmeler Kategori- si’nde Başarõ Ödüllerini ise Borusan Lo- jistik A.Ş ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş kazandõ. Gerçekleşen törende kalitenin şampiyonlarõ ödüllerini Ulaştõr- ma Bakanõ Binali Yıldırım elinden aldõ- lar. Ulusal Kalite Ödülü, toplam kalite uy- gulamalarõnda kuruluşlara sadece referans değil, ulusal, bölgesel ve global pazarlar- da da rakiplerine oranla farklõlaşma yara- tacak temel noktalarõ öne çõkarmada yol gösterici olarak değerlendiriliyor. Ulusal Kalite Ödülleri’nin, kalite ala- nõndaki Türkiye’nin en büyük ve itibarlõ kalite etkinliği olduğunu belirten Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Başkanõ, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, şunlarõ söyledi: “Ulusal Kali- te Ödülleri, ülkemizde kalite bilinçlen- mesinin artması ve toplam kalite yö- netim felsefesinin yaygınlaştırılmasın- da kuşkusuz önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de kaliteye gösterilen önemin ve ciddiyetin sonuçlarını Avrupa’da aldığımız Kalite Ödülleri ile de görü- yoruz. Türkiye bu yıl Avrupa’da İn- giltere ile beraber en çok ödül kazanan 2. ülke oldu.” GARANTİ ‘YILIN BANKASI’ SEÇİLDİ Ekonomi Servisi - Garanti Bankasõ, Financial Times’õn yayõmladõğõ “The Banker” dergisi tarafõndan “Yılın Bankası” ödülüne değer bulundu. Derginin “güçlü yö- netim” ve “tedbirli risk yaklaşımları” kriterlerine uy- gun bulunan Garanti, performansõyla 2008’in en ba- şarõlõ bankasõ seçildi. Ödüle ilişkin açõklama yapan Ga- ranti Bankasõ Genel Müdür Yardõmcõsõ Tolga Egemen, bankanõn Türkiye ekonomisinin zor bir süreçten geç- tiği dönemde müşteri odaklõ, verimlilik ilkelerine bağlõ ve modern risk yönetiminin gereklerinden taviz vermeden sürdürdüğü bankacõlõk hizmetleriyle ödüle layõk görüldüğünü belirtti. AVM YATIRIMCILARI GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ Ekonomi Servisi - Alõşveriş merkezi yatõrõmcõlarõ bir dernek ça- tõsõ altõnda birleşti. Alõşveriş Merkezi Yatõrõmcõlarõ Derneği (AYD) adõ altõnda bir araya gelen yatõrõmcõlar, AVM sektörüne liderlik yap- mayõ hedefliyor. Konuyla ilgili açõklama yapan AYD Girişim Ko- mitesi Başkanõ Hakan Kodal, diğer sektör dernekleriyle birlikte işbirliği yaparak sektöre uzun vadeli, sürdürülebilir çözümler ge- tirebilmeyi amaçladõklarõnõ anlattõ. Sektörde 350 bin kişiye istih- dam sağlandõğõnõ, aileleriyle birlikte 1.5 milyon kişinin sektörde- ki gelişmelerden etkilendiğini belirten Kodal, İstanbul Ticaret Oda- sõ (İTO) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde baş- latõlan “Alışveriş İçin Gün Bugün” kampanyasõyla cirolarõnda yüz- de 20 civarõnda artõş olduğunu söyledi. Ulusal Kalite Ödülü’ne Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın Avrupa Kalite Ödülü’nde kullandığı ‘Mükemmellik Modeli’ kri- terleri esas alınıyor. Bugüne kadar 18’i Büyük, 31’i Başarı Ödülü ve 2’si Mükemmellikte Süreklilik Ödülü olmak üzere top- lam 51 ödül verildi. 2007’de Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’nü Bosh Sanayi ve Ticaret A.Ş kazanmıştı. Tek çatõ altõndaki en büyük üretici Siemens tõp çözümleriyle önde Büyük ödül kazanan Siemens Sanayi ve Ticaret AŞ Sağlõk Sektörü şirketinde 160 çalõşan var. Hizmet kapsamõnda anahtar teslim has- tane projeleri, entegre servis yönetimi gi- bi uygulamalar var. Yani hem görüntü- leme cihazlarõnõn satõşõnõ hem de hasta- neler içerisinde tüm bilgi sistemlerinin ku- rulumunu gerçekleştiriyor. Şirketin açõklamasõna göre, ayrõca Siemens Sağlõk, son dönemdeki yatõrõmlarla in vitro (laboratuvar-örneğin kan testi vs.) teşhis çözümlerini de ekle- yerek, moleküler tõp ve kişiye özgü tõp alanlarõnda dünyanõn en büyük entegre teşhis çözümleri sunan firma oldu. Akkök Şirketler Grubu’na bağlõ olan AKSA, 2007’de 300,000 ton/yõl sõ- nõrõnõ aşarak 308.000 ton/yõl üretim ile “Dünyanõn tek çatõ altõnda en büyük akrilik elyaf üreticisi” oldu. 5 kõtada 50’den fazla ülkede 300’e yakõn yerli ve yabancõ sanayi kuruluşu müşterisi. Dünyadaki pazar payõ 2007 yõlõ sonunda yüzde 11.3. Fabrikada 564 kişi, genel merkezinde de 47 kişi olmak üzere toplam 611 ça- lõşanõ var. Lojistikte bölgesel güç Taşımacılıkta hızlı balık ● Kalite Başarõ Ödülü kazanan İDO, 2008’de 100 milyon yolcuya ulaştõ. ● Ro-Ro şirketi için 350 milyon Avro’luk yatõrõm hazõrlõğõ söz konusu. ● İDO 73 vapur, 54 iskelenin yöneticisi. ● 2003 yõlõnda 60 milyon YTL olan ciro- su, 2007 yõlõnda 350 milyon YTL’ye çõk- tõ. Bu yõlki hedef ise 480 milyon YTL. Yol- cu sayõsõ ise aynõ dönemde 11 milyondan 98 milyona, araç sayõsõ 450 binden tam 6 milyon adede yükseldi. soner@cumhuriyet.com.tr İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER İlkyardım Acil servise gelmiş ağır hasta- dan depreme, ekonomik krize.. ilkyardım, kurtarmada öncelikler doğru saptanırsa ancak insanın yaşamı, toplumun geleceği için en üst ölçekte kurtarıcı önlemler alınmış olur. Yetkili, sorumlu uz- manlar için yanlış yapma lüksü- nün olmadığı, bedelini mağdur- ların çok ağır ödeyecekleri sü- reçlerden söz ediyoruz. Hastadan sorumlu doktor, toplumsal so- runlarda sorumlu karar verici si- yasi iradenin de bedel ödemele- ri söz konusudur elbet. Ancak asıl mağdur karar verici değil, kara- ra muhatap olan birey ve kitle olunca, karar vericinin sorumlu- luğu katlanmış oluyor. Hesabı sorması gerekenler de ilkyardımın tarafı birey ve kitlelerin kendisi ol- malı değil mi? Büyük dünya krizinde düzenin iktidar sorumluları, siyasi irade- lerine insanlığın ne ölçeklerde hesap sorabileceği, elbette ör- gütlenme, olup biteni algılaya- bilme, sorumluları doğru sapta- yabilme ile ilişkili bir durum. İzle- yebildiğimiz kadarı ile de gerek toplumsal tepkiler, gerekse ilk- yardım önlemleri, öncelikleri ara- sında önemli farklılıklar dikkat çekiyor. Kabaca önlemler pa- ketlerinin piyasaları, sistemi kur- tarma ile milyarlarca insanı gö- zetme iki ayrı ekseninde, siyasi ik- tidarların kendileri için tehdit al- gılamaları ile bağlantılı yalpala- dığını söyleyebiliriz. Doğrusu tek kutuplu yeni dünya sömürü dü- zeni çarklarında kendiliğinden insan eksenli öncelikler reçeteleri gündeme gelemiyor. Bir de çok fazla örneği olma- yan ya da kamuoyumuza ulaş- mamış, Erdoğan hükümetinin izlediği yol var: “Krizin boyutları- nı algılayamama, önlem almakta gecikme, hafife alarak atlatma sevdasına yakalanma..” olarak tanımlanıyor. Kendilerine, yan- daşlarına sorarsanız, yanlış karar almama gibi bir yararı olabilir. Ya da gecikmeye bağlı hastalığın, sorunların katlanmasına yol aç- mış sayılabilir. Piyasaların üzerine, gerçek üretimdeki düşüş verileri, işçi çı- karmaları ile artık yok sayılama- yan, kabul edilen büyük krizin ön- lemler paketi bugün yarın açık- lanacak... Gelin görün ki dünya- nın en güçlü ekonomilerinde, si- yasi irade koca koca paketleri sa- atler beklemeden açıklarken, bi- zimkiler bugünden yarına ertele- meleri oynamaktalar. Dün ben bu yazıyı yazmak zorunda kaldığım saatlere kadar gelen haberlere göre Başbakan Erdoğan’ın paket açıklaması hafta sonuna sark- mıştı. Arada toplanması gereken Ekonomik Sosyal Konsey top- lantısı da ertelenmişti... Besbelli Erdoğan hükümeti paket açıklama aşamasında, iş- çi sendikaları başta, meslek ör- gütlerinden gelecek değerlen- dirmelerin baskısından kurtul- mak istedi. Kaçınılmaz gelecek eleştiriler, önerilerden ürktü. Ger- çi zamanlaması çok uygun düş- müş, cumartesi günü DİSK ve KESK öncülüğünde düzenlenen, büyük krizde siyasi iradenin in- sandan, emekten yana öncelik- ler için uyarılacağı bir miting var. Ancak genel toplumsal muhale- fet, örgütlülük zafiyetinin yaşan- dığı bir dönemde, Erdoğan hü- kümeti bu mitingin yaratacağı muhalefet dalgasını çok ciddiye alma eğiliminde değil. Önlemler paketinin açıklan- ması aşamasında, Ekonomik Sosyal Konsey’i toplamış olsa, en yandaşı, tarikat kankası işçi kon- federasyonları liderleri, işveren ör- gütleri de dahil önlemlere yöne- lik ciddi bir baskı altında kalma- ması olanaksızdı. İçten, kendi tabanından gelecek istemler, so- runlar sayılırken, çok farklı bir ön- lemler paketi ile kamuoyunun karşısına çıkmak, siyaseten da- ha bir ciddi zafiyet olarak değer- lendirilmiş olmalı... Özetle IMF ile kapalı kapılar ar- kasında yapılan pazarlıklar baş- ta, işsizlik sigortası primlerine kadar dikilmiş gözlere.. en çarpık, en insana aykırı önlemlere ilişkin Başbakan Erdoğan tek karar ve- rici irade havalarında son karar- larını verecek, beklenen, bu çok geç kaldığı tartışmasız, adı önlem olan, önlem olma niteliği baştan ortadan kalkmış paketi açıkla- yacak... Çok mu olumsuz, önyargılı- yım? Hiç de değil, emperyaliz- min en büyük güç, aynı za- manda kriz odağı ABD’de kriz ve önlemler paketi bu kadar cid- diye alınmış, insandan yana imaj için yeni bir siyasi liderle program açıklanmışken... Bu programın vitrini gelir dağılımı çarpıklığını düzeltmeye yönelik süslenmişken, yoksullaşan mil- yonların tüketim gücünü arttır- maya yönelik kaynaklar öne çı- karılmışken... Milyonlar için ver- gi indirimleri, en üst gelir düze- yi için vergi arttırımı öngörül- müşken... İngiltere’de emekli- lerin maaşlarını arttırarak tüke- tim güçlerinin artırılması öngö- rülmüşken... Özetle vitrinlerde- ki paketler gerçeği yansıtmıyor olsalar da sosyal devlete, pay- laşım eşitlemesine dönük içe- riklerle süslenirken, Başbakan Erdoğan’ın son açıklamasında da, ılımlı İslam siyasetinin va- roluş ilkesi, sadaka düzeni var... Tıpkı partiden bağış gibi pa- zarlanan, AKP markası ile dağı- tılan, yandaşların her aşamasın- da kayırıldıkları oy karşılığı kömür dağıtımındaki gibi, işsiz kala- caklar için para yardımı yapılması projesi, yeni bir sadaka modeli müjdeli haber olarak veriliyor... T.C. AYVALIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2006-381 Ta. Bir borçtan dolayõ hacizli bulunan: Tapu kaydõ: Balõkesir ili Ayvalõk ilçesi Küçükköy Sarõmsak mevkii 91 cilt, 8981 sayfa, 4666 parsel 621m2 Zemin kat 1 nolu B.B 2/48 arsa paylõ Y.Planõ: 30.3.1989 2248 parsele tecavüzlüdür. Bak. Kur. Kar. Uyarõnca Ask. Yasak böl. Ve güvenlik böl. içerisinde bulunmaktadõr. Stratejik ve 2. Derece kara askeri yasak bölgesi içendedir. Eklenti köm. 1 borçlu hissesi Tam. Özellikleri: Hürriyet cadr no: 17 adresinde 1 nolu meskendir. Daire arka daire olup iki oda bir mutfak ve iki vc’den ibarettir. Tak- riben 35 m2 dir. Mahallinde ise bu dairenin önünde yer alan dükkânla birleştirilmiş mutfakla dükkânõn arasõndaki duvar yõkõlmõş yve- ler dükkânla birlikte işler hale getirilmiştir. Mutfakta tezgâh mermer, yer seramik vc’lerin biri alaturka diğeri klozettir. Duvarlar be- yaz fayansla kaplõdõr. Projedeki hale getirilmesi için gereken bedeller çõktõktan sonra meskenin halihazõr durumuna göre değeri be- lirlenmiştir. İmar Durumu: 3 kat inşaat ruhsatõ verilmiştir. Değeri: 20.000,00 YTL Satõş Saati: 09.30 - 09.40 Tapu Kaydõ: Balõkesir ili Ayvalõk ilçesi Küçükköy Karluca mevkii 4 cilt, 767 sayfa, 789 parsel 8.420,00 m2 70 ağaç zetinlik borç- luya ait 846/864 arsa paylõ. Özellikleri: Tapu kaydõna göre 70 ağaç ağaç bulunmaktadõr. Ağaçlarõn durumu orta boydadõr. Mahallen zeytinliktir. İmar Durumu: İmar planõ dõşõndadõr. Değeri: 34.270,83 YTL Satõş Saati: 09.45 - 09.55 Tapu Kaydõ: Balõkesir ili Ayvalõk ilçesi Küçükköy Sarõmsak mevkii 133 cilt, 13162 sayfa , 5123 parsel 754,00 m2 zemin kat 4 no- lu dükkân ,17/754 arsa paylõ. Bu parsel lehine aynõ köy 2252 parsel aleyhine geçit hakkõ , Y.Planõ 1.12.1962 Bak.Kur.Kar. uyarõnca ask. Yasak Böl. Ve güvenlik böl. içerisinde bulunmaktadõr. Stratejik ve 2. derece kara askeri yasak bölgesi içindedir. Borçluya ait tam hisse. Özellikleri: Zemin katta bulunan dükkânlardan 4 nolu dükkân binanõn yan cephesinde, merdiven evin arka tarafõnda yer almakta 3.05x8.45 mt ebadõnda olup yüzölçümü 19.84 m2’dir. İç zemin seramikle kaplõdõr. İmar Durumu: 3kat ruhsat verilmiştir. Değeri: 12.000,00 YTL Satõş Saati: 10.00 - 10.10 Tapu Kaydõ: Balõkesir ili Ayvalõk ilçesi Küçükköy Sarõmsak mevkii 133 cilt, 13163 sayfa 5123 parsel, 754,00 m2 zemin kat 5 no- lu dükkân 17/754 arsa paylõ bu parsel lehine aynõ köy 2252 parsel aleyhine geçit hakkõ vardõr. Y.Planõ: 1.12.1992, Bak.Kur.Kar. Uyarõnca Ask. Yasak böl ve güvenlik böl. içerisinde bulunmaktadõr. Stratejik ve 2. derece kara askeri yasak böl.içindedir. Borçluya ait tam hisse. Özellikleri: Binanõn yan cephesinde yer almaktadõr. 3.20x6.40 ebadõnda yüzölçümü ise 20,45 m2’dir. İç zemin seramiktir. İmar Durumu: 3 kat inşaat ruhsatõ verilmiştir. Değeri: 15.000,00 YTL Satõş Saati: 10.15 - 10.25 Tapu Kaydõ: Balõkesir ili Ayvalõk ilçesi Küçükköy Sarõmsak 133 cilt, 13164 sayfa, 5123 parsel. 754,00 m2 zemin kat 6 nolu dük- kân 37-754 arsa paylõ. Bu parsel lehine aynõ köy 2252 parsel aleyhine geçit hakkõ vardõr. Y.Planõ: 1.12.1992 dir. Hak.Kur.Kar. Uya- rõnca Ask. Yasak böl. Ve güvenlik böl. içerisinde bulunmaktadõr. Stratejik 2. derece kara askeri yasak böl. içindedir. Özellikleri: Binanõn ön cephesinde sağ köşede yer almakta olup 4.90, mt cephesi 7.70 mt. Derinliği yözölçümü ise 37,82 m2’dir. Halen boş olup içerde bir vc’si vardõr. İç zemin seramikle kaplõdõr. İmar Durumu 3 kat ruhsat verilmiştir. Değeri : 40.000,00 YTL Satõş Saati: 10.30 - 10.40 Tapu Kaydõ: Balõkesir ili Ayvalõk ilçesi Küçükköy Sarõmsak 133 cilt. 13165 sayfa, 5123 parsel 754,00 m2 zemin kat 7 nolu dük- kân 22/754 arsa paylõ. Bu parsel lehine aynõ köy 2252 parsel ayeyhine geçit hakkõ vardõr. Y.Planõ 1.12.1992. Bak.Kur.Kar. Uyarõn- ca Ask. Yasak böl. Ve güvenlik böl. içerisinde bulunmaktadõr. Stratejik ve 2. derece kara askeri yasak bölgesi içindedir. Borçluya ait tam hisse. Özellikleri: Binanõn ön cephesinde orta kõsõmda yer almaktadõr. Cephesi 3.60 mt olup yözölcümü 22,32 m2’dir. İçerde bir wc’si vardõr. Halen kuaför dükkânõ olarak kullanõlmaktadõr. İmar Durumu: 3 kat ruhsat verilmiştir. Değeri : 25.000,00 YTL Satõş Saati: 10.45 - 10.55 Tapu Kaydõ: Balõkesir ili Ayvalõk ilçesi Küçükköy Sarõmsak 133 cilt, 13166 sayfa, 5123 parsel 754,00 m2 zemin kat 8 nolu dük- kân 40/754 arsa paylõ. Bu parsel lehine aynõ köy 2252 parsel aleyhine geçit hakkõ vardõr. Y.Planõ 1.12.1992 . Bak.Kur.Kar. Uyarõn- ca Ask. Yasak böl ve güvenlik böl. içerisinde bulunmaktadõr. Stratejik 2. derece kara askeri yasak bölgesi içindedir. Özellikleri: Binanõn ön cephesinde sol köşede yer almaktadõr. Önde cephesi 4.30 mt. Arkada 5.20 mt. Derinliği 10.80 mt olup yöz- ölçümü 49,32 m2’dir. Halen internet cafe olarak kullanõlmakta iç zemin seramiktir. İçerde bir wc’si vardõr. İmar Durumu: 3 kat inşaat ruhsatõ verilmiştir. Değeri: 50.000,00 YTL Satõş Saati: 11.00 - 11.10 Açõk artõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilecektir. Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 27.01.2008 günü yukarõda yazõlõ saatler arasõnda AYVALIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’nde açõk artõrma sure- tiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetinin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş mas- raflarõnõ geçmek şarti ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 06.02.2008 gü- nü yukarõda yazõlõ saatler arasõnda AYVALIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’nde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edi- len kõymetinin %20’si nispetinde pey akçesi (T. Lirasõ veya devlet tahvili dõşõndaki döviz kabul edilmeyecektir.) veya bu miktar ka- dar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere me- hil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpo- tek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ daya- nağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinçle ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133 üncü maddesi ge- reğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalma- dan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ veril- diği takdirde isleyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sa- yõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ile satõş ilanõn tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kaim olacağõ ilan olunur. 19.11.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 64254) T.C. GİRESUN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU İZALEYİİ ŞÜYUU SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI SAYI: 2008/12 Satõş Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kõymeti, adedi ve evsafõ; Giresun merkez Orhaniye köyü, parsel 366'da kayõtlõ bulunan, 5,840 m2. yüzölçümlü, fõndõk bahçesi vas- fõnda olan taşõnmaz, 35,040,00,- YTL'sõ (otuzbeşbinkõrk ye- nilira) muhammen bedelle satõlõk olup, Satõş 20.01.2009 gü- nü, saat 11,00-11,15 saatleri arasõnda, Giresun merkez Orha- niye köyü, parsel 915'de kayõtlõ bulunan, 5,670 m2. yüzöl- çümlü, fõndõk bahçesi vasfõnda olan taşõnmaz, 42,974,40,- YTL'sõ (otuzbeşbinkõrk yenilira) muhammen bedelle satõlõk olup, Satõş 20.01.2009 günü saat 11,20-11,35 saatleri arasõn- da, Giresun Kadastro Mahkemesi Duruşma Salonunda açõk artõrma sureti ile yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõy- metin %60'õnõ rüçhanlõ alacaklõlarõ varsa alalcaklarõ mecmu- nu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kal- mak şartõ ile 30.01.2009 günü, aynõ yer ve aynõ saatlerde 2. açõk artõrmaya çõkarõlacaktõr. 1-Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimen- kul en çok artõranõn taahdüdü saklõ kalmak üzere, artõrma ila- nõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edil- mecektir. Şu kadar ki artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüç- hanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan baş- ka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi la- zõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşe- cektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõyme- tin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr, satõş pe- şin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere me- hil verilebilir, ihale pulu, tapu harç ve masraflarõ alõcõya ait- tir, dellaliye resmi ve birikmiş vergiler satõş bedelinden öde- nir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayri- menkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemi- ze bildirmeleri lazõmdõr, aksi takdirde tapu sicili ile sabit ol- madõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelinin yatõrmamak suretiyle ihalenin fes- hine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca te- merrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin gö- rebilmesi için, dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde is- teyen alõcõya bir örneği gönderilir. 6-Satõşa iştirak edecekle- rin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõla- caklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/12 Satõş sayõlõ dosya numarasõ: ile Memurluğumuza başvurmalarõ ilan olu- nur. 28/10/2008 (İc.İf.K. 126) (*) İlgililer tabirine intifak hakkõ sahipleri de dahildir. NOT: Tüm araştõrmalara rağmen yurtdõşõnda ikamet ettiği açõk adresi tespit edilemeyen taşõnmaz hissedarlarõndan Mus- tafa kõzõ Yurdagül Han'a, ilanõn yayõmõndan itibaren Gayri- menkulun Açõk Artõrma İlanõnõn tebliğ edilmiş sayõlacağõ hu- susu tebliğ olunur. (Basõn: 59963) T.C. ÇARDAK 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2007/95 Talimat Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği,kõymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI: Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Merkez Köyiçi mevkiinde kain imarõn 4709 parselde kayõtlõ 333 m2 miktarlõ Zemin dükkan +3 normal katta 3 daireli kargir bina vasõflõ taşõnmaz. BULUNDUĞU YER: Taşõnmaz Hükümet Caddesi üzerinde PTT binasõ ve kadõn Açõk ceza- evine yakõn, TEK ve PTT,Belediye hizmetleri mevcutÇarşõya ve Pazar yerine fazla uzak değil. İMAR DURUMU: Taşõnmaz Bozkurt Belediye imar planõ içerisinde olduğu,planda z+3 kat inşaat nizamõnda, taşõnmaz üzerinde imar durumuna uygun Z+3 katlõ ve çatõlõ yapõlmõş bina mev- cuttur. HALİ HAZIR DURUMU: Z+3 katlõ, BA karkas bina mevcut ,bina üzerinde yüksek çatõ ya- põlmõş,çatõnõn ön cephesinde teras vardõr, binanõn zemin katõ ruhsatõna göre 149.50 m2 alanõnda işyeridir, Dõş doğramalarõ aliminyum doğramalõ, tabanõ mermer kaplõ, duvarlõ plastik badanalõdõr, binamn 1.2.3. katõ ayrõ ayrõ meskendir, her bir mesken ruhsatõna göre 149.50m2 alandadõr, mes- kenler çelik kapõlõ, dõş doğramalõ PVC, 1 ve 2.kat mesken olarak kullamlmakta, odalar tabanõ ra- bõta kaplõ, õslak zeminleri seramik kaplõ, tavanlarda kartonpiyer mevcut, 3.katta bulunan mesken ise dõş cephesi tamamlanmõş, iç kapõlar ve zemin kaplamalarõ dolaplarõ yapõlmamõş, henüz kul- lanõma hazõr değlil, yaklaşõk %85 oranõnda yapõlmõş, iç sõvasõ dõş doğramalarõ ve çelik kapõsõ ya- põlmõş durumdadõr. MUHAMMEN BEDELİ: Bilirkişilerce 250.000.00-YTL olarak tespit edilmiş olup, taşmmaz bu miktar üzrerinde satõşa çõkartõlmõştõr. Satõş şartlarõ: 1-Satõş 16.01.2009 günü, saat: 13.30'dan 13.40'a kadar, BOZKURT BELEDİ- YESİ MÜZAYEDE SALONU'nunda açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geç- mek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 26.01.2009 günü aynõ yer ve saatte ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Şu kadar ki artõrmada bedelinin taşõnmazõn tahmin edilen kõymetinin %40'õ ile rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Böyle fazla bedel ile alõcõ çõkmaz ise sa- tõş düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranõnda pey akçe- si veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, damga vergi- si, eğitime katkõ payõ, tapu alõm harcõ ve masraflarõ ile KDV alõcõya aittir. Tapu satõm harcõ ve bi- rikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim masraflarõ alõcõya aittir. 3-İpotek sahi- bi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi tak- dirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Satõş bedeli he- men veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğin- ce ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilân tarihinden iti- baren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir ör- neği gönderilebilir. 6-Satõşõ iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/95 TAL. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlü- ğümüze başvurmalarõ ilan olunur, tebliğ edilemeyen alakadarlara bu ilanõn tebliğ yerine geçece- ği ilân olunur. 17.11.2008 (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 64340) T.C. İZMİR 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/4954 Bir borçtan dolayõ hacizli ve aşağõda cins, miktar ve kõymetleri yazõlõ mallar satõşa çõkarõlmõştõr. Birinci artõrma 18.12.2008 günü saat: 9.30-9.35'de 370 SOKAK NO:7 BEYAZEVLER GAZİEMİR İZMİR'de yapõlacak ve o günün kõymetlerinin %60'õna istekli bulunmadõğõ takdirde 23.12.2008 gü- nü aynõ yer ve saatte 2. artõrma yapõlarak satõlacağõ . Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõnõn ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklõnõn topla- mõndan fazla olmasõnõn ve bundan başka paraya çevirme ve paylarõn paylaştõrma masraflarõnõ geç- mesinin şart olduğu, mahcuzun satõş bedeli üzerinden %18 oranõnda KDV'nin alõcõya ait olacağõ ve satõş şartnamesinin icra dosyasõnda görülebileceği, masrafõ verildiği taktirde şartnamenin bir örne- ğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla dairemize başvurmalarõ ilan olunur. Muhammen kõymeti; LİRA: 80.000,00 YTL ADEDİ: 1 CİNSİ: 35 AZ 4269 PLAKA SAYILI SİYAH RENKLİ, 5.20 SEDAN TİPİ, BMW MARKA 2007 MODEL, 82816508 MOTOR, WBANX11058CX86357 ŞA- Sİ NUMARALI HUSUSİ ARAÇ. (BAGAJ KAPAĞI, SAĞ ÜST TARAF DARBELİ, SAĞ ÖN VE SOL ÜST ÇAMURLUK SÜRTÜK DURUMDA). 80.000,00 YTL Toplam (İc.İf.K. 114/1, 114/3) (Basõn: 64280) ● Borusan Lojistik yapõ olarak işlerini iki ana faaliyet alanõnda, hizmet çeşitliliği ve verimlilik anlamõnda birbirine sinerji ya- ratacak şekilde yürütüyor. Bunlar 3PL Hiz- metleri ve Liman Hizmetleri. ●İran’da, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ce- zayir’de kurulan şirketleriyle hizmet veri- yor. Yakõn coğrafyada bölgesel güç oldu. ● Toplam 164.000 m2’yi aşan kapalõ de- polama alanõ ve 550 kişiyi aşkõn çalõşanõ var.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog