Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30367 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 KASIM 2008 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Din... Kaderin cilvesine bakın; CHP’nin örtülü kadın tar- tışması başlattığı hafta, ABD’de “Türkiye’nin 2025 yı- lında daha az laik olacağına” ilişkin bir rapor yayım- landı. Din: 1- Devlet biçimi midir? 2- Yaşam biçimi midir? 3- İnanç biçimi midir? Arkası Sa. 17. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Ne Götürür, Ne Getirir? Önceki gün AKP ve CHP Meclis gruplarında izle- nenler: AKP grubunda CHP’den kopan türbansız kimi ka- dınlara parti rozetini Genel Başkan RTE takıyor. CHP grubunda AKP’den kopan türbanlı kadınlar dinleyiciler arasına yığılmış; kara çarşaflıya rozet ta- Arkası Sa. 17. Sü. 1’de Tayland’ın başkenti Bangkog’da göstericiler erken seçim istiyor. Tayland’da gösteriler Muhalifler havaalanını ele geçirdi Hükümet karşõtõ gösterilere sahne olan Tayland’da, baş- kent Bangkok’taki uluslar- arasõ havaalanõ tamamen mu- halif göstericilerin eline geç- ti. Genelkurmay Başkanõ Anupong Poaçinda, hükü- mete parlamentoyu feshede- rek erken seçime gidilmesi çağrõsõ yaparken darbe söy- lentilerini yalanladõ. 9. Sayfada Obama’nõn kabinesi Gates yine görevde ABC televizyonu ve Politico dergisinin kaynaklara dayan- dõrdõğõ haberine göre, Savun- ma Bakanõ Gates’in Obama yönetiminin en azõndan ilk yõlõnda görevde kalmasõ bek- leniyor. Cumhuriyetçi yöne- timler altõnda görev yapan Gates’in bağõmsõz ve her iki parti tarafõndan da saygõ du- yulan bir isim olduğu için se- çildiği belirtiliyor. 9. Sayfada Grönland Daha fazla özerklik Danimarka’ya bağlõ özerk bölge Grönland’da, önceki gün düzenlenen referan- dumda özerkliğin sõnõrlarõnõ genişletmeyi öngören tasarõ kabul edildi. Küresel õsõnma sonucu adanõn yüzde 80’ini kaplayan buzullarõn erime- siyle, büyük petrol ve doğal- gaz rezervleri üzerindeki re- kabetin giderek arttõğõ Grön- land’da, seçmenlerin yüzde 76’sõ daha geniş özerkliğe evet “aap” dedi. 9. Sayfada Krizin etkilerini en derinden yaşayan emek cephesi tepkilerini yükseltiyor ‘Bedel ödemeyiz’ İNSAN, DEVLETLERİN UMURUNDA DEĞİL Bütün para bankalara Birleşmiş Milletler, sadece batan bankalarõn değil, aynõ zamanda insanlarõn da yoksulluk ve savaşlardan kurtarõlmasõ gerektiğini belirtti. “Yalnõzca bankalarõ değil, insanlarõ da kurtarõn” diyen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Guterres, ABD’ye yüklenerek, “Ben 30 milyon insana yardõm etmek için 7 milyar arõyorum, ABD ise tek bir bankaya 20 milyar dolar veriyor” dedi. 10. Sayfada Artık bedel ödemek istemeyen çalõşan kesimin temsilcileri, krize kar- şõ çözüm önerilerini birbiri ardõna sõralõyor. Cumhuriyet’in sorularõnõ ya- nõtlayan Türk-İş Genel Başkanõ Mustafa Kumlu, kriz nedeniyle farklõ sektörlerde işten çõkarõlan kendi bünyelerindeki sendikalõ işçi sayõsõnõn 24 bin 98’e ulaştõğõna dikkat çekerek, krize karşõ önerilerini sõraladõ. Kumlu asgari ücrete önemli bir zam yapõlarak vergi dõşõ bõrakõlmasõ- nõ, böylece tüm ücret gelirlerinin asgari ücret kadar kõsmõnõn vergiden muaf tutularak satõn alma gücü oluşturulmasõnõ önerdi. Kumlu kredilerin de üretim ve istihdam şartõna bağlanmasõnõ istedi. DİSK, KESK ve Hak- İş de istihdam odaklõ projelere destek verilmesini istedi. 7. Sayfada AKP her yõl daha fazla seçim rüşveti dağõtõyor. Artõş, yoksulluğun arttõğõnõn da göstergesi ÖSS’de önceki mezunlar yandõ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanõ Prof. Dr. Ünal Yarõmağan, 2009-ÖSS’de yöneltilecek sorularõn yenilenen lise müfredatõ göz önünde bulundurularak ha- zõrlanacağõnõ belirterek, “2 yõl önce mezun olan bir aday, okumadõğõ bir dersten sorularla kar- şõlaşabilir” dedi. 8. Sayfada Alman Mahkemesi’nin gerekçeli kararõnda 7 ayrõ suçlama var Altı kişinin serveti incelemeye alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’nõn talimatõ üze- rine Mali Suçlarõ Araştõrma Kurulu Başkanlõğõ (MA- SAK), Almanya’daki Deniz Feneri vurgununda “asõl fa- il” olarak gösterilen RTÜK Başkanõ Zahid Akman’õn da aralarõnda bulunduğu 6 kişinin servetini incelemeye al- dõ. CHP Grup Başkanvekili Kemal Kõlõçdaroğlu, Türki- ye’deki savcõlarõn Almanya’ya gönderilmesi gerektiği- ni vurgulayarak, “Türkiye’de delillerin büyük ölçüde ka- rartõldõğõ kanõsõndayõm” dedi. 6. Sayfada Bağış toplamaya devam ediyorlar Gazete, televizyon reklamlarõnõn yanõ sõra prefabrik “Tanõtõm ve Bağõş Bürosu”nda faaliyetleri hakkõnda bilgi veren Deniz Feneri Derneği, yurttaşlardan kurban bağõş bedeli altõnda 220 YTL para topluyor. Dernek tüm yurtta sürdürdüğü faaliyetleri kapsamõnda kurban ba- ğõşõnõn yanõ sõra bayramlõk bedeli olarak 50 YTL, bay- ram harçlõğõ bedeli olarak 50 YTL, çocuk kolisi bede- li olarak 10 YTL tutarõnda paralar toplamayõ sürdürü- yor. MAHMUT LICALI’nın haberi 6. Sayfada Sosyal Yardõmlaş- ma ve Dayanõşma Fonu’nun 2002-2008 yõllarõ arasõndaki veri- leri, AKP hükümetinin seçime dönük yardõm politikasõnõ gözler önüne serdi. Fondan, 2003-2008 yõllarõ arasõnda her yõl yaklaşõk 7.5 milyon kişi olmak üzere 2.6 milyar YTL’lik yiyecek, giyecek, yakacak, barõnma, afet, eği- tim, sağlõk ve geçim yardõmõ olmak üzere 15 kalemde yardõm yapõldõ. EMİNE KAP- LAN’ın haberi 6. Sayfada AKP’ye oy verdi- ğini açõk açõk beyan eden yurttaşlar bedava kömürleri kapõlarõnõn önünde istiflerken başka partilere oy veren ba- zõ ailelere “bedava kömür piyangosu” çõk- mõyor. Eşinin 800 YTL maaşõyla 7 kişilik evi- ni döndürmeye çalõşan Hatice Başaran, “Bi- zim oy vermediğimizi biliyorlar. Bundan sonra da AKP’ye oy vermeyeceğiz” diyor. FI- RAT KOZOK’un haberi 6. Sayfada Bahçelievler Bele- diyesi gezi prog- ramlarõ, sünnet organizasyonlarõ ve mahalle toplantõlarõ için 3 milyon YTL harcadõ, Tür- kiye’nin ilk yanõk hastanesi projesini rafa kal- dõrdõ. Belediye yalnõzca Çanakkale gezileri- ne 891 bin YTL harcadõ, kütüphane, emekli evi, kültür merkezi ihtiyaçlarõ karşõlanmadõ. DENİZ TATARER’in haberi 17. Sayfada Milyarlar harcandı Kömür AKP’liye Hastane beklesin Sandõğa dev yatõrõm YENİ MÜFREDATTAN SORULAR RÜŞVET OPERASYONU 3. Sayfada BAYKAL: TEPKİ ŞAŞIRTICI DEĞİL 4. Sayfada Çukurova’daki mevsimlik tarım işçileri artık dönüyorlar. Kızgın güneş altında çalışan mevsimlik işçiler çadırlarını ve eşyalarını yükledikleri kamyonlarla birlikte memleketlerine döndüler. (Fotoğraf: AA) Deniz Feneri’ne inceleme
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog