Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 26 KASIM 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 9dishab@cumhuriyet.com.tr ‘Cinayete politikacı karıştı’ Dış Haberler Servisi - Rusya’da 2006’da öldürülen muhalif gazeteci Anna Politkovskaya’nõn bir Rus siyasetçinin emriyle öldürüldüğü öne sürüldü. Dört kişinin yargõlandõğõ davanõn dünkü duruşmasõnda, sanõk avukatõ Murad Musayev, cinayet emrinin Politkovskaya’nõn hükümeti eleştirdiği yazõlarõn intikamõnõ almak isteyen bir siyasetçi tarafõndan verildiğini söyledi. Hükümet meclisi terk etti Dış Haberler Servisi - Kuveyt’te hükümet, kraliyet üyesi olan ve Kuveyt’in ağõrlõklõ Sünni olan nüfusuna hakaret etmekle suçlanan bir İranlõ Şii din adamõnõn ülkeyi ziyaretine izin vermekle eleştirilen Başbakan Şeyh Nasõr El Muhammed El Sabah hakkõnda gensoru verilmesini önlemek için parlamento oturumunu terk etti. Hükümetin yokluğunda gensoru önergesi tartõşõlamayacağõ için oturum ertelendi. Chavez’in ‘kardeşi’ Dış Haberler Servisi - Venezüella Devlet Başkanõ Hugo Chavez, “kardeşi” İran Cumhurbaşkanõ Mahmud Ahmedinejad ile görüşmek üzere İran’a gideceğini söyledi. Chavez, “Kardeş ülkenin Cumhurbaşkanõ Ahmedinejad’a borcum var” ifadesini kullandõ. Mussolini rüşveti Dış Haberler Servisi - İtalya’da “Üç Rengin Ateşi Sosyal Hareketi” adlõ aşõrõ sağcõ parti, çocuklarõna İtalyan diktatör Mussolini’nin adõ Benito ya da karõsõnõn adõ Rachele’yi verenlere 1500 Avro nakit para vaat etti. “Bu isimleri hoş bulduğunu” ifade eden parti, para teşvikinde “õrkçõ bir yan olmadõğõnõ” öne sürdü. Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’da, bağımsızlık yolunda önemli bir adım olarak görülen, özerkliğin sınırlarını genişletmeyi öngören tasarı için dün referandum düzenlendi. Referanduma 59 bin nüfüslu adada, halkın çoğunun “evet” oyu kullanacağı tahmin ediliyordu. Grönland yönetimi, tasarının kabulü halinde bölgedeki madenler ile petrol kaynaklarının kontrolünü üstlenecek. ABD, Rusya, Norveç, Kanada ve Danimarka gibi ülkelerin bölgedeki doğal kaynaklar üzerinde çeşitli haklar iddia etmesinin, incelen buz tabakası nedeniyle kolay ulaşılabilen petrol yataklarına sahip Grönland yönetiminin bu yarışa dahil olmasına yol açtığı yönündeki yorumlar dikkat çekiyor. Referandum öncesinde “evet” oyu için yapılan kampanyaya Grönland hükümet lideri ailesiyle katılmıştı. (Fotoğraf: AFP) Medvedev’in Venezüella ziyaretiyle eşzamanlõ olarak ortak deniz tatbikatõ yapõlõyor Rus gemileri Karayibler’deDış Haberler Servisi - Rusya Devlet Başkanõ Dimitri Medvedev’in Venezü- ella ziyaretinin hemen öncesinde, Rus ge- mileri ortak tatbikat için Latin Amerika karasularõna ulaştõ. ABD ise gelişmeleri yakõndan takip ettiklerini duyurdu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir- liği’nin dağõldõğõ 1991 yõlõndan bu yana ilk defa Rus savaş gemileri Latin Ame- rika sularõna girdi. Venezüella Devlet Başkanõ Hugo Chavez, “yakınlaşan iki özgür ve egemen ülke” arasõndaki or- tak tatbikatõn kõşkõrtma amacõyla yapõl- madõğõnõ vurgulayarak, “Geçenlerde Brezilya ile, Fransa ile ve Hollanda ile tatbikatlar yaptık ve şimdi sırada Rusya var” diye konuştu. 1999 yõlõnda işbaşõna gelen solcu lider, son yõllara ka- dar ABD ile tatbikatlar yaptõklarõnõ ha- tõrlatarak, “Şimdi tabii ki ABD ile tat- bikat yapmıyoruz. O savunma siste- minden çıktık ve kendi savunma sis- temimizi yaratıyoruz” dedi. Karada başlayacak ve 1 Aralõk’tan iti- baren denizde sürdürülecek tatbikata, Rus nükleer kruvazörü Piyotr Velikiy (Büyük Petro - Deli Petro) ile destroyer Amiral Çabankenko’nun liderliğindeki gemilerle 5 uçak katõlacak. Römorkörler katılıyor mu? Venezüella Harekât Komutanõ Ge- neral Jesus Gonzalez, harekât planla- masõ, arama - kurtarma ve hareket ha- lindeki gemilerin ikmali manevralarõnõn deneneceği tatbikatta 8 uçak ve 11 ge- minin yer alacağõnõ belirtti. İki ülke arasõnda eylül ayõnda Rus stratejik bombardõman uçaklarõnõn ka- tõlõmõyla hava tatbikatõ yapõlmõştõ. ABD Dõşişleri Bakanlõğõ sözcüsü Se- an McCormack ise “Venezüellalılar ve Ruslar askeri tatbikat yapmak is- tiyorlarsa tamam ama açıkçası bunu çok yakından takip edeceğiz” dedi. Küçümseyici tarzõyla, “Bu sefer rö- morkörler eşlik ediyor mu acaba” di- ye soran ABD’li sözcü, “Sanırım böl- gede siyasi, ekonomik, diplomatik ve askeri güç olarak kimin görüldüğü konusunda şüphe yoktur” ifadesini kullandõ. Tatbikatõn ABD için kõşkõrtõ- cõ olup olmadõğõnõn sorulmasõ üzerineyse McCormack, “Yakından takip edece- ğiz ama Karayibler’deki birkaç Rus gemisiyle Venezüellalılar için kimse- nin kaşlarını kaldıracağını sanmam” yanõtõnõ verdi. Medvedev’in turu Bugün Venezüella’ya ayak basacak olan Rusya Devlet Başkanõ Medve- dev’in yarõn Chavez ile görüşmesi ve da- ha sonra Venezüella’nõn yakõn müttefi- ği Küba, Peru ve Brezilya’yõ kapsayan gezisini sürdürmesi bekleniyor. Medvedev - Chavez görüşmesinde, petrol ve doğalgaz zengini iki ülke ara- sõnda enerji ve savunma alanlarõndaki işbirliğinin geliştirilmesinin ele alõna- cağõ bildirildi. Moskova ile Caracas ara- sõnda 2005 yõlõndan bu yana toplam 4.4 milyar dolarlõk silah anlaşmalarõ im- zalandõ. Bu arada, Rusya ile Peru’nun, Rus ya- põmõ helikopterlerin onarõmõ için Peru’ya teknisyenler gönderilmesi konusunda an- laştõklarõ bildirildi. Dış Haberler Servisi - ABD askeri yetkilileri, Usame bin Ladin’in Guantanamo esir kampõnda tutulan şöförü Selim Hamdan’õn Yemen’e gönderileceğini açõkladõ. Yaklaşõk 5 yõldõr hapis yatan ve ağustostaki yargõlamada 5 buçuk yõl hapse mahkûm edilen Hamdan, kalan 66 günlük cezasõnõ Yemen’de tamamlayacak. İkinci Dünya Savaşõ’ndan beri ABD’de görülen ilk savaş suçu davasõnda, Hamdan’õn iddialarõn aksine tehlikeli bir El Kaide savaşçõsõ değil, önemsiz bir isim olduğuna karar verilmişti. Pentagon yetkilileri, Hamdan’õn Guantanamo’da süresiz tutulabileceğini savunsa da, mahkeme askeri savcõlarõn ömür boyu hapis cezasõ taleplerini reddetmişti. Mahkemenin üst düzey terör zanlõsõ olduklarõ gerekçesiyle Guantanamo’da tutulan kişiler arasõnda yargõlanan ilk isim olan Hamdan’a verdiği 5 buçuk yõllõk ceza, ömür boyu hapis cezasõ talep eden askeri yetkililere ve ABD yönetimine yönelik bir mesaj olarak nitelendirilmişti. SSCB’nin 1991’de dağõlmasõyla ABD - Rusya arasõndaki Soğuk Savaş’õn bitmesinden bu yana Rus savaş gemileri ilk defa Latin Amerika karasularõna girdi. Rus Devlet Başkanõ Medvedev ise Latin Amerika turuna başlõyor. (AFP) Dış Haberler Servisi - Mayõn karşõtõ ça- lõşmalarõyla 1997 Nobel Barõş Ödülü’nü alan Mayõnlarõ Yasaklama Kampanyasõ örgütü (ICBL), başta Türkiye, Yunanistan ve Bela- rus olmak üzere bazõ ülkelerin, topraklarõn- daki mayõnlarõ temizleme sözünü yerine ge- tirmediğini bildirdi. Örgüt, Cenevre’de bu hafta düzenlenen ve dünya çapõnda mayõnlarõn temizlenmesi amacõyla 1997’de imzalanan Ottawa An- laşmasõ’na taraf olan ülkelerin katõldõğõ top- lantõda yayõmladõğõ bildiride, anlaşmanõn ön- gördüğü süre içinde mayõnlarõ temizlemeyi ve imha etmeyi başaramayan Türkiye, Yu- nanistan ve Belarus’u kõnadõ. Bildiride Bosna, Çad, Danimarka, Ekva- dor, Hõrvatistan, İngiltere, Mozambik, Ni- karagua, Peru, Senegal, Tayland, Ürdün, Ve- nezüella, Yemen ve Zimbabve’nin de an- laşma kapsamõnda verilen 10 yõllõk sürede topraklarõndaki mayõnlarõ temizlemekte ba- şarõsõz olduğu ifade edildi. Toplantõda, bu 18 ülkenin ek zaman için yaptõğõ başvurularõn değerlendirileceği kaydedildi. CUMHURİYET’İN DEĞİŞMEZ DEĞERLERİNİ SAVUNMAK VE KORUMAK İÇİN BULUŞUYORUZ!.. “TOKAT DERNEKLERİ PLATFORMU” 26 Kasım Çarşamba 2008 Saat: 19.00 Majör Düğün Salonu Çağlayan Mah. Ocak Sokak 3/T/1 ÇAĞLAYAN/ŞİŞLİ Tel: 0212 - 343 63 90-91 İletişim: 0532 355 99 13 0539 623 17 06 www.tokatlilar.org, www.tokdef.com.tr TC TARSUS 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 2008/1657E. Tarsus 2. İcra Müdürlüğü'nün 2008/1657E dosyasõndan sa- tõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ aşağõda belirtilmiştir. İşbu satõş ilanõ İİK'nin 127.md’si- ne göre tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapõlamayan il- gililere tebligat yerine kaim olunacağõ ilan olunur. TAPU KAYDI : Tarsus, Mithatpaşa Mah, 3151 ada, 132 parsel üzerindeki 13 nolu bağõmsõz bölüm ÖZELLİKLERİ: Satõşa konu taşõnmazõn bulunduğu par- sel, Tarsus Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden ge- len onanlõ imar planõna göre, ayrõk nizam beş katlõ konut ala- nõna ve imar yol genişlemesine isabet etmektedir. Mersin ili Tarsus ilçesi Anõt Mah. M.Akif ERSOY Cad. Arkan Apt. ze- min+2.kat 13 nolu daire olup; taban alanõ 165,00 m2'dir. Dai- re, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 adet balkondan oluş- maktadõr. Şehir merkezine yakõn olup; ulaşõm kolaydõr. Gü- neydoğu cepheli olan taşõnmazda yer döşemesi karo mozaik, duvarlar sõvalõ-boyalõ, pencere doğramalarõ ahşap, kapõlar Amerikan panel kapõdõr. Yer duvar tamamen seramik kaplõ, mutfak tezgâhõ mermer, alt ve üst dolaplar MDF- LAM'dõr.Yapõ yaklaşõk 18-19 yaşlarõnda olup; yõpranma pa- yõ %15’ dir. Taşõnmaz III-A sõnõfõnda yer almaktadõr. TAŞINMAZIN DEĞERİ : 75.577,50 YTL. Satõş gün ve saati: 1. satõş 19.01.2009 Pazartesi günü 09.30-09.40 saatleri arasõnda 2. satõş 29.01.2009 Perşembe günü 09.30-09.40 sa- atleri arasõnda SATIŞ ŞARTLARI: 1- 1. satõş 19.01.2009 Pa- zartesi günü saat 09.30-09.40 saatleri arasõnda Hükümet Ko- nağõ’nda,Tarsus 2. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiy- le ayrõ ayrõ yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõyme- tin %60'õ ve rüçhanlõ alacaklar var ise mecmunu ve satõş mas- raflarõm geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak kaydõyla 29.01.2009 Perşembe günü aynõ yer ve saatlerde ikinci arttõr- maya, bu miktar elde edilmemişse gayrimenkulün en çok art- tõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösteri- len müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu ka- dar ki; artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaş- tõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş düşürülecektir. 2-Artõrmaya iştirak ede- ceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si nispetinde pey akçe- si veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubu- nu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğin- de on günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye, res- mi ihale pulu, KDV, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Bi- rikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi ala- caklõlarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak- larõnõ hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayana- ğõ belgeler ile birlikte on beş gün içerisinde dairemize bildir- meleri lazõmdõr, aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit ol- madõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye ka- tõlõp daha sonradan ihale bedelini yatõrmamak suretiyle iha- lenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ile kefilleri teklif ettik- leri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer za- rarlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola- caklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kal- maksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartnameler ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündere- catõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyen- lerin 2008/1657E. sayõsõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 12.11.2008 (İc.İf.K. 126) (*) İlgililer tabirine ir- tifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 63810 MÜFLİSLER İ.E.S İZMİR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., ELPA SANAYİ MAMULLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş., EMES EGE MAKİNA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., TESPA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., TAYAT TURİZM YATÇILIK VE İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş., TATIŞ HOLDİNG TİCARET A.Ş., TATUR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İFLAS DAİRESİNDEN İİK. m. 234 VE 237 UYARINCA SIRA CETVELİNİN DÜZENLENDİĞİ VE 2. ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET İLANIDIR. Dosya No: 2008/10 İflas İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 04.04.2008 tarih ve 2001/824 E.sayõlõ Kararõ ile iflasõna karar verilen ve yukarõda unvanõ yazõlõ müflisin iflas masasõna alacak kaydõ yaptõranlarõn, kayõt, kabul, red ve sõralarõnõ, karar dayanağõyla birlikte gösteren 17.11.2008 tarihli sõra cetvelli, aynõ tarihte, İzmir İflas Müdürlüğü'ne bõrakõlmõş ve divanhanesine asõlmõştõr. Müflis hakkõndaki iflas kararõ kesinleşmiş olup, İİK. m. 237 uyarõnca 2. alacaklõlar toplantõsõ 13/ 01/2009 tarihinde, saat 13.30 da İzmir 12. Ağõr Ceza Mahkemesi Duruşma Salonunda yapõlacaktõr. Alacaklõlarõn toplantõya katõlmalarõ hususu ile, sõra cetvelinde gösterilen alacaklarõn esasõna ilişkin itirazlarõn en geç 15 gün içerisinde iflasa karar veren Asliye Ticaret Mahkemesinde, sõraya ilişkin itirazlarõn ise en geç 7 gün içerisinde İcra Hakimliğinde dava açabilecekleri hu- susu İİK 232, 234, 235, 236. ve 237. maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur. 17.11.2008 (Basõn: 63826) Evini savunan Filistinliye eziyet İsrail’deki insan hakları örgütü B’Tselem, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü’nde” Filistinli bir kadına uygulanan şiddeti gözler önüne serdi. Doğu Kudüs’teki Silvan Mahallesi’nde 5 Kasım’da çekilen video kaydında, kasklı bir İsrail polisinin ev yıkımına karşı koyan Filistinli bir kadına kafa attığı görülüyor. Silvan’da arkeolojik park yapılması planını protesto için dün yapılan eylemde de Filistinliler ile İsrail polisi arasında çatışma çıktı. (Fotoğraf: AFP) SELİM HAMDAN Bin Ladin’in şoförü Yemen’e nakledilecek OTOSTOP ÇEKİYORLAR Petrol polisi petrolsüz kaldı HAN RUHBAH (AA) - Dünyanõn en büyük petrol ülkelerinden biri olan Irak’ta, petrol tesislerini, boru hatlarõnõ sabotajlardan ve saldõrõlardan korumak için oluşturulan özel “petrol polisi”, araçlarõnõn depolarõnõ doldurmakta zorlandõğõ için yaya olarak devriye geziyor ve işe otostop çekerek gitmek zorunda kalõyor. Petrol rezervleri bakõmõndan dünyanõn üçüncü ülkesi olan Irak’ta kurulan petrol polisi yetkilisi Albay Şakir Obeid, ülke ekonomisinin can damarõ olan petrol tesislerini korumak için yaşadõklarõ sõkõntõlarõ anlatõrken, “Jeneratör olmadığından 4 ay elektriksiz kaldık. Elektrik yok, radyo yok. 31 araç için günde 20 litre benzin hakkı var. Bu da bir görev yerinden diğerine gitmeye bile yetmez” diyor. Grönland yarışa hazır ‘Türkiye mayın sözünü tutmadı’
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog