Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 26 KASIM 2008 ÇARŞAMBA 8 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr Dış Haberler Servisi - İngiltere’de Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dõ- şõndan gelenlere ayrõ kimlik kartõ uygulamasõ, dünden itibaren yürür- lüğe konuldu. Terörle mücadele ve yasadõşõ göçü önleme gerekçe- siyle hayata geçirilen uygulama kapsamõnda, AB dõşõ ülkelerden öğ- renciler, İngilizlerle ev- li olanlar ve işi dolayõ- sõyla sürekli oturma izni bulunanlar, bundan böy- le üzerlerinde parmak izlerinin de yer aldõğõ kimlik kartlarõnõ kullan- mak zorunda kalacak. İçişleri Bakanlõğõ, 2015’e kadar ülkedeki yabancõlarõn yüzde 90’õnõn bu kimlik kart- larõnõ almõş olacağõnõ bildirdi. Ücret karşõlõğõ verilen kimlikte isim, doğum tarihi ve yeri, milliyet, İn- giltere’de bulunma nedeni, vize ve diğer yasal durumlarõ ile parmak izi gibi ay- rõntõlõ bilgiler yer alõyor. Hükümet, yeni kimlik kartlarõnõn yabancõlarõn hakla- rõnõ güvence altõna alacağõnõ ve göçmen statüsünü kötüye kullananlarõ engel- leyeceğini savunur- ken insan haklarõ ör- gütleri uygulamanõn özel hayata müda- hale anlamõna geldi- ğini vurguluyor. Muhafazakâr Parti de, terör ve yasadõşõ göçü engellemeye- ceğini ve pahalõ ol- duğunu belirterek uygulamaya karşõ çõ- kõyor. Uygulama, son dönemde İngil- tere’de resmi ku- rumlarõn elindeki birçok kişisel veri ve belgenin kaybol- masõ nedeniyle de tepki çekiyor. ‘2 yõlda 500 muhalif öldürüldü’ Dış Haberler Servisi - Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Devlet Başkanõ Joseph Ka- bila yönetiminin son iki yõlda en az 500 siya- si muhalifi öldürttüğü öne sürüldü. Merkezi New York’ta bulunan İnsan Hak- larõ İzleme Örgütü, Kabila’yõ “ülkeye de- mokrasi getirme amaçlı” 2006 yõlõndaki se- çimlerin ardõndan siyasi muhaliflerini ortadan kaldõrmak için şiddete başvurmakla suçladõ. Ör- güt, yayõmladõğõ raporda, Kabila rejiminin “acımasız baskısına” dikkat çekerek son iki yõlda hükümete bağlõ güvenlik güçlerinin en az 500 kişiyi öldürdüğünü, yaklaşõk 1000 kişiyi tutukladõğõnõ, bu kişilerin çoğuna da işkence ya- põldõğõnõ belirtti. En az 200 kişinin siyasi gö- rüşleri nedeniyle hâlâ gözaltõnda tutulduğu sa- vunulan raporda, özellikle 2006’daki seçimlerde Kabila karşõsõnda kaybeden Jean-Pierre Bem- ba’nõn destekçileri olduğundan şüphelenilen- lerin hedef alõndõğõ kaydedildi. Öldürülenlerin cesetlerinin Kongo Nehri’ne atõlmasõ veya toplu mezarlara gömülmesi suretiyle bu suçlarõn örtbas edilmeye çalõşõldõğõ ifade edildi. Özel- likle, ülkenin kuzeybatõ ve güneyindeki mu- haliflere yönelik baskõlara vurgu yapõlarak bu bölgelerin isyancõlarla hükümet birlikleri ara- sõnda şiddetli çatõşmalarõn yaşandõğõ alanlarõn uzağõnda olduğuna dikkat çekildi. Kurban, tanõk ve yetkililerin de aralarõnda ol- duğu 250 kişinin ifadelerine dayanan raporda, Kabila’nõn kazanmasõndan yana olan yabancõ hükümetler de “baskıcı rejime” karşõ ses- siz kaldõklarõ gerekçesiyle eleştirildi. Kon- go hükümetinden bazõ yetkililer ise iddiala- rõ yalanlayarak seçimlerden sonraki dö- nemde “darbeci grupları hedef aldıkları- nı” öne sürdüler. İki taraf da suçlu Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), De- mokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda süren, sivil ölümlere ve binlerce kişinin evle- rini terk etmesine neden olan şiddetli çatõş- malarda hem hükümet güçlerinin hem de is- yancõlarõn ciddi insan haklarõ ihlalleri gerçek- leştirdiklerini belirtti. Çatõşmalarõn en şiddetli olduğu bu yõlõn temmuz - kasõm dönemini kapsayan bir rapor açõklayan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Kongo istihbarat birimlerini, keyfi tutuklamalar, işkence ve haraç topla- makla da suçladõ. Ban’õn BM Güvenlik Kon- seyi’ne sunduğu 28 sayfalõk raporunda, iki ta- raf da keyfi infazlar, kitlesel cinayetler, tecavüz ve işkenceden sorumlu tutuluyor. Ülkenin isyancõlarla hükümet arasõnda ça- tõşmalarõn devam ettiği doğusunda, BM radyosu için çalõşan bir gazeteci öldürüldü. BM sözcüsü, Okapi radyosu için çalõşan Didace Namu- jimbo’nun Güney Kivu eyaletinin merkezi Bu- kavu’da, evine giderken öldürüldüğünü belirtti. AFRİKA’YA AB MODELİ Dış Haberler Servisi - Afrikalõ bölgesel örgütler, 2025 yõlõna kadar kara kõtada güçlü bir ortak pazar kurulmasõ ve ortak para birimine geçilmesi için harekete geçti. Türk Asya Stratejik Araştõrmalar Merkezi’nin (TASAM) İstanbul Cevahir Kongre Merkezi’nde düzenlediği 4. Türk - Afrika kongresine katõlan bölgesel örgütlerden Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Genel Sekreter Vekili Beatrice Kiraso, Afrika’da kurulacak ortak pazar ve ticari ilişkilerin bölgede istikrar ve güvenliği sağlayacağõnõ, yoksulluğu ve çatõşmalarõ önleyeceğini söyledi. Kiraso, Afrikalõ örgütlerin bugüne kadar pek çok önemli karar aldõğõnõ ancak bu kararlarõ hayata geçirecek ortak bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kongreye katõlan Fas Devlet Bakanõ Latife Akarbaş ise gõda krizi ve ekonomik sorunlarla baş edebilmek için bölgede kuzey-güney işbirliğinin sağlanmasõ gerektiğini bildirdi. Afrika’daki sivil toplum kuruluşlarõna da büyük görev düştüğünü belirten Akarbaş, Afrika ülkelerinin tüm dünyayla ticari ilişkiler kurma arzusunda olduğunu söyledi. Akarbaş, “BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan Türkiye, tarihteki yerini alabilir” ifadesini kullandõ. MUHALİFLER ATEŞ AÇTI Tayland’da silahlar konuştu Dış Haberler Servisi - Tayland’da aylardõr de- vam eden hükümet karşõ- tõ gösteri ve işgaller, hü- kümet karşõtlarõ ve taraf- tarlarõ arasõnda çatõşma- lara dönüştü. Başbakanlõk binasõnõn ağustos ayõndan bu yana Başbakan Somçai Vong- savat’õn istifasõnõ isteyen göstericilerin işgali altõn- da bulunduğu Tayland’da dün de binlerce protesto- cu, kullanõm dõşõ olan Don Muang Havaala- nõ’ndaki geçici hükümet merkezini kuşattõ. Hükümet toplantõsõ bu- güne ertelenirken, Hal- kõn Demokrasi İttifakõ (PAD) parlamentoyu ve hükümeti çalõşamaz du- ruma getirmeyi amaçla- dõklarõnõ duyurdu. Hü- kümet yanlõsõ bir grubun, PAD üyelerini taşõyan bir otobüsü taşlamalarõ üze- rine çõkan bõçaklõ ve so- palõ çatõşmalarda en az 11 kişi yaralandõ. Tayland televizyonlarõnda, muha- lif göstericiler içindeki sarõ kolluklu bazõ kişile- rin, hükümet yanlõlarõna doğru tabancayla ateş ederken çekilmiş görün- tüleri yayõmlandõ. Yolsuzluk nedeniyle 2 yõl hapis cezasõna çarptõ- rõlan eski Başbakan Tak- sin Şinavatra siyasete dönmek istediğini açõkla- dõ. Kayõnbiraderi Tak- sin’in “kuklası” olmakla suçlanan Vongsavat ise göstericilerin istifa çağrõ- larõnõ yine reddetti. PARMAK İZLERİ DE YER ALACAK Yabancılara ayrı kimlik Zorla evliliğe hapis cezasõ Dış Haberler Servisi - İngiltere’de, mahkemelere zorla evlendirmeleri durdurma yetkisi tanõyan ve rõzasõ olmadan evlendirilen insanlarõ koruma altõna alan bir yasa çõkarõldõ. Kuzey İrlanda, Galler ve İngiltere’de geçerli olan yasa sayesinde yargõçlar, kendi isteği dõşõnda evlendirilmek üzere yurt dõşõna çõkarõlan kişileri korumak için pasaportlara el koyabilecek. İngiltere’den Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelere götürülüp orada zorla evlendirilen kişileri korumayõ amaçlayan yasa, insanlarõ zorla evlendiren kişilere de 2 yõla kadar hapis cezasõ öngörüyor. İngiltere’deki zorla evlendirilen kurbanlarõn çoğu kadõn ve üçte biri 18 yaşõn altõnda. İnsan Haklarõ İzleme Örgütü’ne göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Kabila yönetimine bağlõ güvenlik güçleri, 2 yõlda en az 500 kişiyi öldürdü, 1000 kişiyi tutukladõ, işkenceden geçirdi Başkent Bangkok’daki Suvarnabhumi uluslararası havaalanına giden ana yol göstericiler tarafından ulaşıma kapatılırken muhalif göstericiler arasındaki bazı kişilerin hükümet yanlılarına ateş ederkenki görüntülerini yayımladı. (Fotoğraflar: AFP/AP) AYDIN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/1469 Esas Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI: Aydõn İli, Merkez İlçesi, 2. Bölge, Umurlu Köyü, İstasyon mevkiinde kâin ta- punun 5103 sayfa, 5124 parselinde kayõtlõ 102,00 m2 miktarlõ 2 katlõ bahçeli kârgir apartman va- sõflõ taşõnmazdõr. İMAR DURUMU: Umurlu Belediye Başkanlõğõ’nõn 28.02.2008 tarihli yazõsõnda; “İlgili yazõ- da bahse konu borçlular adõna kayõtlõ 93 pafta, 5124 parsel, imar planõ içinde B-4 kat yapõlaşma şartõna uygun bir parseldir. Parsel içerisinde zemin katta dükkân ve 1. katta bir adet mesken ol- mak üzere 2 katlõ bina mevcuttur.” şeklinde yazõlmõş olup imar planõ fotokopisi, dosyasõndadõr. HALİHAZIR DURUMU: Satõlacak taşõnmaz, bodrum+zemin kat+1. katlõ betonarme kârgir apart- mandõr. BODRUM KAT: Zemini beton, duvarlarõ sõvalõ ve badanalõdõr. Alanõ 50 m2 olup depo, ardiye olarak kullanõlmaktadõr. Elektriği mevcuttur. Zemin kattan betonarme merdiven ile ula- şõlmaktadõr. ZEMİN KAT: Zemin kat dükkân olup zemini dökme mozaik ile kaplõ olup alanõ 85 m2'dir. Dõş kapõ ve pencereleri demir doğramadõr ve demir korkuluk ile kaplõdõr.Tavan ve du- varlarõ, plastik badana ile kaplõdõr. İçerisinde elektrik mevcut olup su yoktur. Halen depo olarak kullanõlmaktadõr. 1. kat: 1. kat mesken olup bir salon, 2 oda, antre, mutfak, banyo, WC ile bal- kondan ibarettir. Alanõ 102 m2'dir. Antre, mutfak, banyo ve WC zeminleri seramik ile kaplõdõr. Salon zemini tahta ile kaplõdõr. Odalarõn ve balkonlarõn zeminleri, karo mozaik ile kaplõdõr. Mut- fak tezgâhõ mermer olup tezgâhõn alt ve üst kõsmõnda bulunan dolaplar normal ahşap dolaptõr. Banyonun duvarlarõ, çepeçevre tavana kadar seramik olup içinde lavabo ve klozet mevcuttur. WC'nin duvarlarõ 7 sõra fayans ile kaplõ olup içinde lavabo mevcuttur. Pencereleri kõsmen PVC plastik, kõsmen ahşap ve demir doğramadõr. İç kapõlarõ ahşap doğramadõr. Tavan ve duvarlarõ plastik badana ile kaplõdõr. Isõnma sistemi, katõ yakõt iledir. İçinde elektrik ve suyu mevcuttur. Gü- neş enerjisi panel ve tesisatõ mevcuttur. Taşõnmaz; Aydõn ili, Merkez, Çarşõ Mahallesi, 2031 So- kak No: 9 adresinde olup önünden geçen yol 12 m2'lik parke betondur. Her türlü altyapõ ve be- lediye hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Aydõn-Denizli karayoluna ve belde merkezine yakõndõr. Takribi yapõ 20 yõllõktõr. Taşõnmaz konum itibariyle tutulan ve her zaman alõm-satõma uygun bir muhitte bulunmaktadõr. İmar durumuna göre, yeni bir projelendirme ile üzerine 4 katlõ bina ya- põlabilir. MUHAMMEN BEDELİ: Taşõnmaz, 180.000,00 YTL. muhammen bedelle satõşa arz edilmiş- tir. Taşõnmazõn satõşa esas değeri, Aydõn 2. İcra (Hukuk) Mahkemesi’nin 05.11.2008 tarihli, 2008/231 Esas ve 2008/400 Karar sayõlõ ilamõ ile kesinleşmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Taşõnmazõn 1. satõş günü 12.01.2009 Pazartesi günü olup 14.30 - 14.40 saatleri arasõnda Aydõn 2. İcra Müdürlüğü-Aydõn Adliye Sarayõ adresinde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve sa- tõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn ta- ahhüdü saklõ kalmak şartõyla 22.01.2009 Perşembe günü aynõ yerde ve saatlerde ikinci arttõrma- ya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõyme- tin % 40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla ol- masõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle faz- la bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, KDV, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özel- likle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõ- lacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer za- rarlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temi- nat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri veril- diği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2008/1469 Esas sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvur- malarõ ilan olunur. 17.11.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 63697 BURSA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/4211 İpotekli olup satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn Bursa 4. İcra Müdürlüğü'nde açõk arttõrma su- retiyle satõşõ yapõlacaktõr. Tapu Kaydõ: Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Köyü, 1490 parsel, 1 cilt, sayfa 43'te kayõt- lõ 15,592.45 m2 yüzölçümlü elli sekiz adet dubleks betonarme yapõda zemin-1 kat 36 bağõmsõz bö- lüm numaralõ 1/58 arsa paylõ dubleks mesken. Beyanlar hanesinde, Yönetim planõ tarihi 11.11.2004 ve üzerindeki duvarlar ormana D=D1+D2-197,85 m2 tecavüzlüdür şerhi ile bu par- sel lehine 921 parsel aleyhine 66 m2 geçit hakkõ vardõr şerhi mevcuttur. Halihazõr Durumu: Taşõnmaz yatay kat mülkiyeti kurulmuş bir parsel olup, yanõndaki binaya bir taraftan bitişik, ikiz yapõ sisteminde yapõlmõş ve bir zemin, içeriden merdivenli bir normal kat- lõ, çatõsõ kiremitli, zemin katõn dõşõ taş döşeli, üst katõn dõş cephesi dõş cephe boyasõ ile badanalõ- dõr. Balkon ve pencerelerinde ferforje korkuluklar ve balkonunda barbekü bulunmaktadõr. Birin- ci sõnõf ahşap kapõdan antresine girilen yapõnõn zemin katõ, bir mutfak, bir salon ve üst kata çõkõ- lan ahşap bir merdivenden oluşmaktadõr. Salonunda şöminesi mevcut olup, merdiven altõnda tu- valeti vardõr. Kapõlar rölyef camõ olan Amerikan kapõdan, yerler laminant parkedendir. Tavanlar spot lambalõ kartonpiyerli olup, yer yer rölyef cam ile süslenmiştir. Saten boya ile badanalõ ve iki adet balkonu bulunmakta, dõş cephesi PVC’dendir. Üst kata çõkõldõğõnda üç oda, bir banyo ve ebe- veyn yatak odasõnda ayrõca bir banyo bulunmaktadõr. Islak yerlerin ve duvarlarõnõn tamamõ fa- yans olup, banyolarõnda birinde normal, diğerinde kabin jakuzi vardõr. Diğer tabanlar laminant par- ke kaplõ, saten boyalõ, rölyef camlõ Amerikan kapõlõdõr. Binanõn güneş enerjisi bulunmakta, tank depolu LPG yakõtlõ kombili kalorifer ile õsõtõlmaktadõr.Takribi kullanõm alanõ 80,00 m2’ye otur- tulmuş çõkmalarõyla birlikte 180.00 m2 civarõnda kullanõm alanõna sahiptir. Suyu, elektriği mev- cuttur ve kanalizasyon bağlõdõr. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadõr. İmar Durumu: Ovakça Belediyesi’nin 02.05.2008 tarih ve 713 sayõlõ yazõlarõnda “bitişik ni- zamlõ konut alanlarõnda ikiz ve ayrõk nizamda yapõ yapõlabilir.Yapõlacak yapõlar için minimum yan bahçe mesafesi 3 m’dir. Ön bahçe mesafesi verilmeyen bitişik nizamlõ konut alanlarõnda parsel de- rinliği 25 m'nin üstünde ise arka bahçe mesafesi 7 m'nin altõna indirilemez. Her iki yanõ yapõlaş- mõş bitişik nizamlõ konut alanlarõnda parsel cephe boyutuna bakõlmaksõzõn yapõ yaptõrõlõr. Konut alanlarõnda bağõmsõz olmamak kaydõyla çatõ yapõlabilir. Çatõ katõ, bodrumlar KAKS'a dahil de- ğildir. Asma kat yapõlamaz” denilmektedir. Kõymeti: 200.000,00-YTL. değer üzerinden satõşa arz edilmiştir. Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 19.01.2009 günü saat 09.45-10.00 Bursa 4. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiy- le yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin % 60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa ala- caklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 29.01.2009 günü saat 09.45-10.00’a kadar Bursa 4. İcra Müdürlüğü’nde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn ala- cağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. Şu kadar ki, arttõrma be- delinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'nõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõ- nõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraf- larõ ile mevzuatõn öngördüğü oranda K.D.V. ihale alõcõsõna aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelin- den ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmele- ri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildi- ği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2008/4211 E. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurma- larõ ve ayrõca işbu satõş (gazete) ilanõnõn İİK’nun 127. maddesi gereğince tapuda adresi bulunma- yan ve adli tebligatõ iade olan diğer ilgililer hakkõnda tebligat yerine kaim olacağõ hususu ilan olu- nur. 17/11/2008 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 63698 İZMİR AHKAMI ŞAHSİYE 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2006 / 68 Satõş Mahkemece satõşõna karar verilen ve İ.İ.K. hükümlerine göre satõşõ yapõlacak olan taşõnmaz; İzmir ili, Konak ilçesi, Konak 5.Bölge Tapu Sicil Md., Gürçeşme Mahallesi, Ada No: 41957, Parsel No:8’de kayõtlõ, 235,00-m2. yüzölçümlü 1 katlõ ev cinsli taşõnmaz, arsanõn tamamõ Konak Beledi- yesi ait ana taşõnmaz üzerinde, üç ayrõ bölümden oluşan ve Ülker ve Seyhan Günaydõn'a ait birbirine bitişik olarak inşa edilmiş binalar bulunan yapõnõn enkazõnõn satõşõ yapõlacaktõr. Gürçeşme Mah, 3566 Sk. No: 12, Gürçeşme Mah, 3566 Sk. No:12/A ve Gürçeşme Mah, 3611 Sk. No:75/A İzmir adresinde bulunmaktadõr. 3611 Sk. No:75/A kapõ nolu bina Ülker Günaydm'a ait olup, yõğma yapõ tarzõnda, bi- nanõn üzerinin bir kõsmõ kiremit örtülü, bir kõsmõna da 3566 Sk. No: 12/A kapõ nolu binanõn zemin katõ gelmektedir, tek katlõ olan bina 90,00 m2 kullanõm alanlõdõr, 2 oda, antre/hol, mutfak, banyo ve WC’den ibarettir, kapõ ve pencere doğramalarõ ahşaptõr, %25 yõpranma payõ oranlõdõr. 3566 Sk. No:12 kapõ nolu bina Ülker Günaydõn'a ait olup, betonarme yapõ tarzõnda, zemin kat, 1. ve 2. kat olmak üzere 3 kat inşa edilmiş olup, 65,00 m2 inşaat taban alanlõ, zemin katõnda 3611 sokağa cepheli kömürlük ve garaj bulunmaktadõr, 1. ve 2. katlar ise 2 oda, antre/hol, mutfak, banyo ve WC’den ibarettir, dairelerde yer döşeme kaplamalarõ odalarda rabõta, diğer mahallerde seramiktir, kapõ ve pencere doğramalarõ alüminyumdur, %25 yõpranma payõ oranlõdõr. 3566 Sk. No:12/A kapõ nolu bina Nurhan Gan- ley'e ait olup, yõğma yapõ tarzõnda, bodrum ve zemin kattan oluşan bina teras çatõlõdõr, bodrum kat 40,00 m2 kullanõm alanlõdõr, 2 oda, mutfak ve WC’den ibarettir, yer döşeme kaplamalarõ taş karo pla- kadõr, kapõ ve pencere doğramalarõ ahşaptõr, zemin kat 80,00 m2 kullanõm alanlõdõr ve 3611 sokaktaki 75/A nolu binanõn üstüne kadar uzanmaktadõr, 3 oda, salon, mutfak, banyo ve WC’den ibarettir, yer döşeme kaplamalarõ taş karo plakadõr, kapõ ve pencere doğramalarõ ahşaptõr, %25 yõpranma payõ oranlõdõr. ENKAZIN MUHAMMEN BEDELİ : 68.456,25 YTL SATIŞ ŞARTLARI: TAŞINMAZIN İHALESİ İZMİR AHKAMI ŞAHSİYE DÖRDÜNCÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİNDE YAPILACAKTIR. Taşõnmazõn 1. İhalesi: 05/01/2009 gü- nü saat: 14.00-14.15 arasõndadõr. Birinci artõrõmda taşõnmaz masraflarõ ile birlikte muhammen bedelin % 60'õnõ bulmaz veya alõcõsõ çõkmaz ise taşõnmazõn aynõ yer ve saatte 10 gün sonra ikinci ihalesi ya- põlacaktõr. Taşõnmazõn 2. İhalesi: 15/01/2009 günü saat:14.00-14.15 arasõndadõr. İkinci artõrõmda taşõnmaz masraflarõ ile birlikte muhammen bedelinin % 40'õnõn altõnda satõlmayacaktõr. Satõşa girenler % 20 nakdi teminatlarõnõ Vakõfbank Adliye Şubesi’ne yatõrmak zorundadõr. Bakiye satõş bedelinden başkaca damga resmi, alõm harcõ, KDV alõcõya aittir. Satõşa girenler şartnameyi okumuş ve kapsamõnõ ay- nen kabul etmiş sayõlõrlar, şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkese açõktõr. İlan olunur. 03.11.2008 Basõn: 63587 TC MANİSA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007/412 Tal. Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan: TAPU KAYDI: Manisa ili, Merkez İlçesi, 1. Bölge, Yarhasanlar Mah. 25/1 pafta, 1413 ada, 26 parsel, 6 cilt, 528 sayfada kayõtlõ, 236/744 arsa paylõ, zemin, 9 No’lu bağõmsõz bölüm ta- şõnmaz. ÖZELLİKLERİ: Dükkânõn girişi alüminyum doğrama ve camlõdõr. Korkuluğu bulunmak- tadõr. Bodrum kat 70 m2 alanlõdõr.Yerler seramik döşeme kaplõdõr. Duvarlarõ ile tavanõ sõvalõ ve plastik badanalõdõr. Bodrum ve 1. kata çõkõş merdiveni betonarmedir. Basamaklar mermer kaplõdõr. Zemin kat 185 m2 alanlõdõr. Yer döşemeleri 1. sõnõf granit seramik kaplõdõr.Tavan ve duvarlar saten alçõ kaplõ ve plastik badanalõdõr.Tavanda havuz olarak adlandõrõlan ve alçõpan plaklardan yapõlmõş boşluklar ve kenarlarõnda kartonpiyer süsü ve elektrik spotlarõ bulun- maktadõr. 1. kat 175 m2 alanlõdõr. Giriş üstü batar çekmesi bulunmaktadõr.Yer döşemeleri 1. sõnõf granit seramik kaplõdõr.Tavan ve duvarlar saten alçõ kaplõ ve plastik badanalõdõr.Tavan- da havuz olarak adlandõrõlan ve alçõpan plaklardan yapõlmõş kenarlarõnda kartonpiyer süsü ve elektrik spotlarõ bulunmaktadõr. Ayrõca duvarlarõ fayans ve yer döşemesi seramik olan bir WC bulunmaktadõr. Soba ile õsõtõlmaktadõr. Elektrik ve suyu vardõr. Dükkânõn toplam kullanõm alanõ 430 m2'dir. İMAR DURUMU: İmara uyumlu. DEĞERİ: 330.000,00 YTL. İpotekten ari olarak satõlarak paraya çevrilecektir. SATIŞ ŞARTLARI: 1.) Satõş 05.01.2009 günü saat: 10.00'dan 10.10'a kadar Manisa Yeni Adliye Sarayõ 3. İcra Müd. odasõnda açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin % 60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa, en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõy- la 15.01.2009 günü aynõ yer ve saatler arasõnda ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere art- tõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, art- tõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve pay- laştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşe- cektir. 2.) Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin % 20'si nispetinde pey akçesi (TT. Lirasõ veya devlet tahvili dõşõndaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istedi- ğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale damga pulu, tapu harç ve masraflarõ, KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3.) İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hu- susiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemi- ze bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan ha- riç bõrakõlacaklardõr. 4.) İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle feshine sebep olan tüm alõ- cõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlar- dan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt fai- zi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temi- nat bedelinden alõnacaktõr. 5.) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6.) Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvur- malarõ ilan olunur. İşbu satõş ilanõ tapuda adresi olmayan veya adresinde bulunamayan veya adli tebligatõ iade olan ilgililere de tebliğ yerine geçer. (İc.if.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 63582
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog