Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 26 KASIM 2008 İmsak: 5.26 Güneş: 6.57 Öğle: 11.59 İkindi: 14.24 Akşam: 16.47 Yatsõ: 18.12 Akdeniz Çevre Platformu, seçimlerde çevreci adaylarõn desteklenmesini istedi Seçmene ‘yeşil’ mesaj AKIN BODUR İSKENDERUN - Akdeniz Çevre Platformu’nun (AKÇEP) Antalya’da düzenlediği toplantõnõn sonuç bildir- gesi açõklandõ. Bildirgede, küresel õsõnma göz ardõ edilerek kömüre da- yalõ termik santral ve nükleer santral kurma girişimlerine karşõ çõkõldõ. 29 Mart 2009’da yapõlacak yerel se- çimlerde çevreye ve hayvan haklarõna duyarlõ adaylarõn desteklenmesi istendi. Doğu Akdeniz’de hõzla artan ter- mik santrallara dikkat çekilen bildir- gede, küresel õsõnma ve iklim deği- şikliklerine atõfta bulunularak, yeni- lenebilir enerji kaynaklarõna yönelin- mesi istendi. Bildirgede, “Türki- ye’ye, termik ve nükleer santrallar örneği, kirli teknoloji transferi bü- tün hızıyla sürmektedir. Ülkemi- zin temiz ve yenilenebilir kaynak- ları varken nükleer santrallara ve fosil yakıta dayalı teknolojilere üretim lisansı verilmesi kabul edi- lemez. AKÇEP katılımcıları ola- rak bu konuda yasal mücadelenin arttırılarak sürdürülmesine karar verilmiştir” denildi. Hafta sonu düzenlenen toplantõnõn sonuç bildirgesinde, 2009 yõlõnda İs- tanbul’da yapõlacak Dünya Su Foru- mu’na da destek verilerek su kaynak- larõnõn toplumsal eşitlik ve ekolojik gereksinimleri göre yönetilmesi ge- rektiği vurgulandõ. Çin’den Guns N’ Roses’a tepki Çeviri Servisi - Çin yönetimi, iktidarõ elinde tutan Komünist Parti’nin yayõmladõğõ “Global Ti- mes” gazetesi aracõlõğõyla Guns N’ Roses grubunun “Chinese Democracy” (Çin Demokrasisi) adlõ ye- ni albümünü “ülke halkõna düşmanca bir saldõrõ” ola- rak niteledi. Bu hafta piya- saya çõkan, ancak Çin’de “hassas içeriği” nedeniyle yasaklanan albümün adõnõ taşõyan şarkõ Falun Gong Hareketi’ne odaklanmõş bir içeriğe sahip. (BBC) Ton kotası kızdırdı Çeviri Servisi - Çev- reciler, 46 ülkenin yer al- dõğõ Uluslararasõ Atlantik Ton Balõklarõnõ Koruma Örgütü’nün avlanma kota- sõnõ 2009 için 22 bin ton olarak belirlemesini eleşti- rerek kotanõn 8500-15000 ton sõnõrõna çekilememesi- ni utanç verici olarak nite- lendirdi. Doğayõ Koruma Vakfõ Balõkçõlõk Progra- mõ’nõn yöneticisi Sergi Tu- dela, “Bilim insanlarõnõn belirlediği üst sõnõr olan 15 binin yüzde 50 üzerinde bir kota belirlendi” derken Yeşil Barõş’tan Sebastian Losada, ton balõklarõnõn bu kotayla korunamayacağõnõ belirti. (BBC) in, Hindistan’la kültürel bağlarõnõ güçlendirmek için ülkeyle özdeşleşen ak- robatlarõnõ devreye soktu. İki ülkenin sanatçõlarõnõn imzasõnõ taşõyan çok sa- yõda etkinliği içeren Hindistan-Çin Kültürel Değişim Programõ kapsamõnda önceki akşam Hindistan’õn doğusundaki Kalküta kentinde hünerlerini sergi- leyen akrobatlar izleyenlere heyecanlõ ve bir o kadar da neşeli dakikalar yaşattõ. Hintlilerin hayranlõkla izlediği “lastik adam ve kõzlar” ayakta alkõşlandõ. Şimdi me- rak edilen konu ise Hindistan’õn bu gösteriye nasõl bir etkinlikle karşõlõk vereceği. Çinli akrobatlar Kalküta’da Turizmciyi kriz vurdu ÖZCAN ÖZGÜR MUĞLA - Oteller, Kurban Bayra- mõ’nõ kapalõ geçirecek. Fethiye’deki oteller, 9 günlük bayram tatiline kar- şõn kapõlarõnõ şimdiden kapattõ. Fet- hiye Otelciler Birliği Başkanõ Yavuz Torunoğlulları, küresel krizin otel- cileri de etkilediğini söyledi. 2008 sezonunu turist sayõsõ bakõ- mõndan iyi geçiren Fethiyeli turizm- ciler, yaz boyunca düşük döviz kur- larõndan şikâyet etti. Müşteri sayõsõ arttõğõ halde elde ettikleri gelirlerin azaldõğõnõ söyleyen turizmciler, dö- viz kurlarõnõn yükselmesine karşõn sezonu erken kapattõ. Gözde turizm beldelerinden Ölü- deniz’de sokaklar şimdiden hayalet kente döndü. Torunoğullarõ, otellerin yüzde 95’inin aybaşõndan itibaren kapõsõna kilit vurduğunu söyledi. Ç (REUTERS) inli ressam Ju Duoqi Pekin’deki Paris-Çin Sanat Galerisi’nde “tuval üzerine sebze” çalõştõğõ bir sergi açtõ. Yanlõş okumadõ- nõz, 35 yaşõndaki sanatçõ, Leonardo Da Vinci’nin “Mona Li- sa”sõnõ, Andy Warhol’un “Marilyn Monroe”sunu ve Vincent Van Gogh’un otoportresinin lahana, põrasa, havuç ve zencefil gibi baharat ve sebzelerle röprodüksiyonunu yaptõ. 23 Kasõm’da açõlan ve 24 Ocak’a kadar sürecek olan “Sebze Müzesi” adlõ, doğal gõdalarõn önemine dikkat çekmeyi de amaçlayan sergideki “Vincent” põrasa, Marilyn Monroe ise lahana kullanõlark resmedilmiş! (REUTERS) OTEL KAPILARI KAPANDI Ç Põrasadan Vincent... Haber Merkezi - Gazetemiz çizerlerinden Semih Poroy’un, üç yõlõ aşkõn süredir ‘Kitap’ ekimizde yayõmlanan “Feklav- ye” çizgi dizi- sinden bir seç- me, bugün Eski- şehir’de sergi- lenmeye başlõ- yor. Anadolu Üniversitesi ta- rafõndan dört yõl önce, Odunpa- zarõ semtinde eski bir evin restorasyonuyla kurulan Eğitim Karikatürleri Müzesi’nde 18.00’de açõlacak sergide 60 çalõşma yer alõyor. Feklavye Eskişehir’de “Çok kişilikli mizah dergisi” slo- ganıyla yayımlanan “Şizofren” küfür olmadan güldürmeyi ve dü- şündürmeyi hedefliyor. Derginin 6. sayısı bugün bayilerde yerini alacak. Şizof- ren’in imtiyaz sa- hibi Sait Zaimke- leş, amaçlarının mizaha yeni isim- ler kazandırmak olduğunu söylü- yor. Zaimkeleş, sadece elle yapıla- cak çalışmaların yer alacağı “Zık- kımın Kökü” adlı aylık mizah dergisini de önümüzdeki günler- de yayımlayacaklarını belirtiyor. Çok kişilikli mizah dergisi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog