Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

kultur@cumhuriyet.com.tr SAYFA CUMHURİYET 26 KASIM 2008 ÇARŞAMBA 14 KÜLTÜR Şehir Tiyatroları’nın Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde izle- diğim Ilan Hatsor’un Maskeliler adlı oyunu, izleyenleri ça- ğımızın en uzun süreli, en acı yaralarından biri olan Filis- tin sorununa götürüyor. Filistin halkı, 1948’de İsrail devletinin kurulup yaşadık- ları toprakların işgal edilmesinden bu yana direnişini sür- dürüyor. Yüz binlerce insan komşu ülkelerdeki mülteci kamplarında yaşamlarını sürdürmek zorunda kalırken bü- yük çoğunluk da işgal altındaki topraklarda kaldı. Maskeliler oyunu, hemen her gün gazete sayfalarına, televizyon ekranlarına yansıyan trajik olaylara, bir sanat yapıtının bütünlüklü, derinlikli yaklaşımını getiriyor. Filistinli üç kardeş, İsrail işgali altındaki bir köyde giz- lice buluşurlar. Büyük kardeş Davut, yaşamını güvence altında sürdürebilmek için İsraillilerle işbirliği yapmayı seç- miştir. Ortanca kardeş Naim ise dağlarda yaşayan bir ge- rilladır ve görevi İsraille işbirliği yapanlara verilen ölüm ce- zalarını yerine getirmektir. İki kardeşi buluşturan en genç- leri Halit ise köylerinde bir İsrail kurşunu ile kötürüm kal- mış küçük kardeşlerine bakmaktadır. Üç kardeşin buluşmasıyla başlayan oyun, Ortado- ğu’nun altmış yıldır kan ve ateş içinde süren trajik yazgı- sının tek tek bireylerin hayatlarına nasıl yansıdığını, insan- ları ne denli çıkmazlara sürüklediğini gösteren bir arena- ya dönüşür. Oyunu günümüz tiyatrosunun efsane oyuncularından Ta- ner Barlas, büyük başarıyla yönetmiş. İçinde yaşadığımız kuşku, nefret ve şiddet toplumunun insanı ezen unsurla- rını; kardeş kavgalarına dek yayılan kılcal damarlarının na- sıl yeryüzünü kuşattığını, izleyenlere derinliğine duyurma- yı başarıyor. Oyunun metni de, ülkemizin oyun yayımlayan tek yayınevi olan Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları tarafından yayımlandı (çeviren: Nebil Tarhan). Akbank Sanat’ta Yeni Kuşak Tiyatro’nun sergilediği Jo- se Rivera’nın Salvador Dali Göndermeleri İçimi Isıtıyor ad- lı oyunu ise ABD’nin yıllardır savaştığı Ortadoğu’da görev yapan bir askerinin izinli döndüğü evinde yaşadıklarından yola çıkarak kendisinin ve eşinin içine düştükleri yabancı- laşma duygusunu anlatıyor. Anlatımda bolca yer verilen gerçeküstü göndermeler, oyu- nu soyutlaştırmak şöyle dursun, savaşın insanlar üzerin- deki yıkıcı etkilerini daha yoğun duyuran somut yaşam sah- nelerinin oluşmasını sağlıyor. Sermaye düzeninin daha çok güç ve kâr elde etme gü- düsüyle insanları sürüklediği çıkmazların, bireysel ya- şamlar üzerindeki yıkıcı etkilerini tartışıyor oyun. Bunu ya- parken müzik, aydede, kedi gibi unsurları, vahşet karşısında insani yanı ortaya çıkarabilmek için kullanıyor. Seyirciye alışılmadık, yeni bir anlatım diline sahip gibi gö- rünse de son derece sağlam, ne dediğini bilen bir oyun. Başarılı oyuncuların yanı sıra yönetmen Mehmet Ergen de son yıllarda sahnelerimize taşıdığı yeni oyunlarla özel bir övgüyü hak ediyor. İzlediğim iki oyun, her gün insanlığımızdan bir şeyler yi- tirerek yaşamak zorunda kaldığımız günümüz dünyasında tiyatro sanatının ne denli insanın yanında olduğunu yeni- den anımsattı bana. turgay@fisekci.com CMYB C M Y B DEFNE GÖLGESİ TURGAY FİŞEKÇİ İki Güncel Oyun G eçen hafta Ankara ve İstanbul’daki paneller- le 100. doğum yõlõnda Necil Kazım Akses’i andõk. Onunla küçük yaştan beri öğür ol- muş kompozitör öğrencileri, ya- põtlarõyla özdeşleşmiş şef ve yo- rumcular ve müzikologlar ko- nuşmacõ olarak yer aldõlar. Ben de bestecinin biyografi kitabõnõn ya- zarõ olarak bu panellere katõl- dõm. Türk Beşleri olarak adlan- dõrdõğõmõz çağdaş-çoksesli müziğimizin en genç ve en çok yeniliğe açõlmõş olan üyesi. Kültürlü bir İstanbul ailesinin özenle yetiştirdiği çocuğu. Osmanlõ edebiyatõ ve müziği kadar güzel Türkçeyi çok iyi öğrenmiş bir aydõn. 1931’de Viyana Devlet Aka- demisi’nin Bestecilik Bölü- mü’nü, 1934’te Prag Konser- vatuvarõ’nõ bitirmiş ve aynõ yõl Vi- yana Akademisi’nden ileri devre mezuniyet belgesini almõş. Alo- is Haba ve Josef Suk gibi za- manõn öncüleriyle çalõşmasõ, Or- ta Avrupa-Doğu Avrupa senfoni geleneği onu yaşam boyu etkile- miş. 1934’te Musiki Muallim Mektebi’ne öğretmen olmuş, 1934’te Hindemith ile konser- vatuvarõ kurma çalõşmalarõ yap- mõş. Bundan sonra aynõ anda öğ- retmenlik, bestecilik ve müzik ku- rumlarõndaki yönetimsel görev- lerini bir arada yürütmüş. Bugün öğrencileri geriye dönüp baktõk- larõnda onun yaşamlarõndaki en önemli izlerini şöyle sõralõyorlar: Okulun nota kitaplõğõnõ en tarihi yapõtlardan o zamanõn en yeni ya- põtlarõna kadar donatmasõ; bir yandan kendi bestelerini yaparken öte yandan öğrencilerinin beste- lerini yüreklendirmesi; öğrenci- lerine yaşamõnõ, evinin kapõlarõ- nõ ve tüm bilgisini açmasõ, onla- rõn yapõtlarõnõ seslendirme ola- naklarõ yaratmasõ, onlara burslar, işler sağlamasõ... KOMPOZİSYON FANTEZİDİR Panellerde onunla çalõşmõş ve sonraki besteci kuşaklarõnõ oluş- turmuş öğrencilerini dinlemek çok ilgiçti. İlhan Usmanbaş, Nevit Kodallı, Sarper Özsan, Sı- dıka Özdil gibi: Öğrencilerini yönlendirirken şöyle dermiş: “Kompozisyonun rehberliği ol- maz. Ben ancak temel kuralla- ra göre fikrimi söylerim. Fan- tezidir kompozisyon, kendi ez- gini, kendi kurgunu kendin ya- ratırsın.” Her zaman koruyucu bir sevecenlikle öğrencisine yak- laşmasõ, öğrencisinin hõzõna göre müfredat düzenlemesi, onlarõn kompozisyonunda özellikle füg ve kontrpuan sağlamlõğõna önem vermesi bir hoca olarak özellik- leridir. Onun nüktesi ve baba- canlõğõnõn yanõ sõra yemek yap- mayõ bir kompozisyon olarak ka- bul etmesi, her ülkenin yemek kültürüne dair bilgileri, pişirdiği çeşitli yemekler, masasõnõn zen- ginliği ve çevresiyle paylaşõm- cõlõğõ da paneller boyunca baş- lõca konulardõ. Benim biyogra- fi kitabõmõn iki yõl süren hazõr- lõk evresi ve bir o kadar da yaz- ma evresi içinde çok kez An- kara’ya gitmiş, Necil Bey ve Saadet Hanõm’õn Bahçeliev- ler’deki evine konuk olmuştum. İyi zamanlarõnõn artõk son dilimindeydiler. Gi- derek sağlõğõ zayõflasa da yaşama coşkusunu elden bõrakmamõştõ. Hâlâ öğrencileri Ar- gun’un veya Ercü- ment’in koluna girip Migros’ta yeni çõkan ürünleri teftiş edebili- yordu, Bilkent’e gidip ders verebiliyordu ve 6. Senfonisi’nin üstünde çalõşa- biliyordu. Pazar akşamõ Rengim Gök- men yönetimindeki Cemal Reşit Rey İstanbul Senfoni Orkes- trası’nõn Akses yapõtlarõndan oluşan konserini dinledikten son- ra Akses’in bugün bile nice bes- tecimizin cesaret edemeyeceği yenilikleri denemiş olduğunu bir kez daha duyduk. Her bir senfo- nik yapõtõ bir kocaman yağlõboya tablo dokusunda. Topluluğun bü- yük bir coşkuyla seslendirdiği Orkestra Konçertosu’nu din- lerken Türk motiflerinin devasa yapõ içinde nasõl işlendiğini; Ru- şen Güneş’in güzelim yorumuy- la sunulan viyola konçertosunda- ki raslamsal örgülerin bugün mi- nimalizm olarak adlandõrdõğõmõz dokuyla kaynaşmasõnõ; Mesut İktu’nun özenle seslendirdiği iki lied’de prosodinin akõşkanlõğõ ve Hasan Tura’nõn orkestraladõğõ pi- yano minyatürlerindeki incelikler, gerçekten çok etkileyiciydi. evini@boun.edu.tr Ankara ve İstanbul’daki panellerle 100. doğum yõlõnda Necil Kazõm Akses’i andõk Akses’i yeniden değerlendirmek ‘İki Çizgi’ 32. Kahire Film Festivali’nde Kültür Servisi - Dünya ilk gösterimini 65. Venedik Ulus- lararasõ Film Festivali’nde yapan Selim Evci’nin ilk filmi İki Çiz- gi, festival yolculuğuna Kahi- re’de devam ediyor. 18-28 Ka- sõm tarihleri arasõnda 32’ncisi gerçekleşen festivalde İki Çizgi, “Festivals of Festivals (Festi- vallerin Festivali)” bölümünde, ilk gösterimlerini dünya festi- vallerinde yapan filmlerle bir- likte gösteriliyor. Türkiye’deki ilk gösterimi 45. Antalya Altõn Portakal Film Festivali’nde ya- põlan İki Çizgi, Venedik’ten sonra, dünya festivallerinden Beyrut, Roma, Milano, Sao Pau- lo, Oslo, Bangkok ve Atina’da Türkiye’yi temsil etti. Senarist- liğini ve yönetmenliğini Selim Evci’nin üstlendiği film, önü- müzdeki günlerde Bursa İpek Yolu Film Festivali’nde Ulus- lararasõ Yarõşma’daki tek Türk filmi olarak 11 yabancõ filmle birlikte izleyici karşõsõna çõkacak. (www.ikicizgi.com) Çoruh Vadisi canlanıyor Kültür Servisi - Efes Pilsen, Kültür ve Tu- rizm Bakanlõğõ ve Birleşmiş Milletler Kalkõnma Programõ işbirliğiyle düzen- lenen Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi’nin (DATUR) uygulama bölge- si olan Çoruh Vadisi’nin doğasõ, tarihi ve kültürünü anlatan fotoğraf sergisi dün Cevahir Alõşveriş Merkezi’nde açõldõ. Bölgenin güzelliklerini tanõtmayõ amaç- layan, 40 fotoğraftan oluşan sergi, 7 Ara- lõk’a dek sürecek. 29 KASIM 2008 Saat 19.00 da CUMHURİYET OKURLARI 2008 Kış Buluşmasında Cumok’un 13.Yaşgününü Yazarımız Erol TOY ve Çizerimiz Nuri KURTCEBE ile 68’lilerin, Aydınların, İşçilerin katıldığı toplantıya SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Tarih : 29 Kasõm 2008 Cumartesi Saat 19.00 Yer : ADEN OTELİ - Vapur İskelesi Karşõsõ – KADIKÖY İletişim : 0536.739 02 29– 0505.815 10 17–0542. 647 28 56 LÜTFEN YER AYIRTINIZ CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI www.cumokistanbul.org HEM İSKONTOLU HEM BEDAVA KİTAP Ayrıca resim, karikatür… Edebiyat da ikram ediyoruz. www.kitapgaleri.com YALOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/72 Tal. Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen, 1- TAPU KAYDI: Yalova ili, Çõnarcõk ilçesi, Esenköy köyü Kanlõçayõr mevkii pafta 237 ada, 1 parsel sayõlõ 297.06 m2 yözölçümlü arsa vasõflõ taşõnmaz. İMAR DURUMU: Esenköy Belediye Başkanlõğõ 22/01/2008 tarihli yazõsõnda, 1/1000 öl- çekli uygulama imar planõ içerisinde, ayrõk nizam, ön bahçeli 3 kat TAKS: 0,30-KAKS: 0.90 olarak imar durumlu olduğu bildirilmiştir. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Çõnarcõk ilçesi Esenköy beldesi girişin sol ta- rafõnda ana yola yaklaşõk 75 m. mesafe içerisinde köy merkezine yakõn, köşe başõ parsel ko- numlu boş durumda düz topoğrafik yapõlõ altyapõsõ mevcut belediye hizmetlerinden fayda- lanõr durumda, ulaşõmõ kolay bir mevkidedir. Muhammen Değeri: 29.706,00 YTL'dir. Saat 13.00-13.10 arasõnda, 2- TAPU KAYDI: Yalova ili, Çõnarcõk ilçesi, Esenköy köyü Kanlõçayõr mevkii pafta 237 ada, 2 parsel sayõlõ 358.02 m2 yözölçümlü arsa vasõflõ taşõnmaz. İMAR DURUMU: Esenköy Belediye Başkanlõğõ 22/01/2008 tarihli yazõsõnda, 1/1000 öl- çekli uygulama imar planõ içerisinde, ayrõk nizam, ön bahçeli 3 kat TAKS: 0,30-KAKS: 0.90 olarak imar durumlu olduğu bildirilmiştir. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Çõnarcõk ilçesi Esenköy beldesi girişinin sol tarafõnda ana yola yaklaşõk 75 m. mesafe içerisinde köy merkezine yakõn köşe başõ parsel konumlu boş durumda düz topoğrafik yapõlõ altyapõsõ mevcut Belediye hizmetlerinden fay- dalanõr durumda, ulaşõmõ kolay bir mevkide olup üzerinde zemin kat ve 2 normal kattan iba- ret 3 katlõ yaklaşõk 300.00 m2 alanlõ betonarme yapõ tarzlõ çatõlõ, kapõsõ ve bahçe kapõsõ ki- litli bina bulunduğu, balkonlarda barbekü bulunduğu ve pencerelerin PVC doğrama oldu- ğu görülmüştür Muhammen Değeri: 240.000,00 YTL'dir. Saat 13.20-13.30 arasõnda, 3- TAPU KAYDI: Yalova ili, Çõnarcõk ilçesi, Esenköy Köyü Kanlõçayõr mevkii pafta 237 ada, 4 parsel sayõlõ 384.09 m2 yözölçümlü arsa vasõflõ taşõnmaz. İMAR DURUMU: Esenköy Belediye Başkanlõğõ 22/01/2008 tarihli yazõsõnda, 1/1000 öl- çekli uygulama imar planõ içerisinde, ayrõk nizam, ön bahçeli 3 kat TAKS: 0,30-KAKS: 0.90 olarak imar durumlu olduğu bildirilmiştir. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Çõnarcõk ilçesi Esenköy beldesi girişinin sol tarafõnda ana yola yaklaşõk 100 m. mesafe içerisinde köy merkezine yakõn, köşe başõ par- sel konumlu bir kõsmõ imar yolu içerisinde olan boş durumda, düz topoğrafik yapõlõ, altya- põsõ mevcut Belediye hizmetlerinden faydalanõr durumda ulaşõmõ kolay bir mevkidedir. Muhammen Değeri: 38.409,00 YTL'dir. Saat 13.40-13.50 arasõnda, satõlarak paraya çevrilecektir. Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 12.01.2009 Pazartesi günü yukarõda yazõlõ saatler arasõnda Yalova İcra Müdür- lüğü'nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 22.01.2009 Perşembe aynõ saate ve aynõ yerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõr- mada da malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve rüçhanlõ alacaklõlarõn alaca- ğõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si oranõnda pey akçesi ve- ya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõ- cõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere sure verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, KDV ve tapu alõm satõm harç ve giderleri alõcõya aittir. Aynõndan doğan birikmiş vergi borçlarõnõn olmasõ halinde satõş bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alõcõ- sõna aittir 3 - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ özel- likle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bil- dirmeleri gerekir; aksi takdirde haklarõnõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõ- cõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edile- cektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açõk olup gideri ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacakla- rõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarda yazõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ile satõş ilanõn tebliğ edilemeyen alakadarlara İİK. 127. md. göre tebliğ yerine ka- im olacağõ ilan olunur. 07.10.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 64054 BEYOĞLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN 2007/223 Esas Davacõ İstanbul Vakõflar Bölge Müdürlüğü vekili Av. Oya Bilgin tarafõndan davalõ Kay- yõm İstanbul Defterdarõ aleyhine açõlan gaiplik ve tescil davasõna esas olmak üzere: İstanbul Beyoğlu, Keçecipiri Mah. Meşveret Sk. bulunan, 3063 ada, 2 parsel sayõlõ taşõn- mazõn 10/46 hissesinin Fransa tebalõ Moiz Aton oğlu Jakop Aton’nun gaip olmasõ nedeniy- le hayat ve mematõ hakkõnda malumatõ olanlarõn hâkimliğimizin 2007/233 Esas sayõlõ dos- yasõna bildirmeleri, M.K’nun 32. maddesi gereğince istenilmiş, bugüne kadar dosyaya va- ki bir müracaat olmadõğõndan M.K’nun 32. maddesi gereğince taşõnmazõn maliki Fransa te- balõ Moiz Aton oğlu Jakop Aton’nun gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 14.11.2008 Basõn: 63496
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog