Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Geçim ve Tutum TV Servisi - Doç. Dr. Me- lih Baş’õn hazõrlayõp sundu- ğu “Geçim ve Tutum”da bu hafta, IMF ve Dünya Banka- sõ’nõn küresel krizdeki rolü ele alõnõyor. 68’liler Birliği Vakfõ’ndan Sönmez Targan ile CUMOK İstanbul’dan Namık Kemal Boya’nõn konuk olduğu ya- põmda, “günümüzdeki kriz açısından IMF’nin çare mi, yoksa yüksek dozlu bir uyuşturucu mu” olduğu sor- gulanõyor. Eko Diyalog TV Servisi - Krizin Türk bankacõlõğõna ve reel sektöre etkileri, “Eko Diyalog”un konusunu oluşturuyor. Deniz Gökçe, Mahfi Eğil- mez ve Asaf Savaş Akad’õn birlikte sunduğu yapõmda, küresel krizden çõkõş önlem- leri konuşuluyor. Türkiye- IMF ilişkilerinin yorumlana- cağõ programda, ABD’nin yeni ekonomi yönetimi de ele alõnõyor. Küresel krizin etkileri TV Servisi - “CNBC-e Üniversitelerde” programõ- nõn bu bölümü, Doğuş Üni- versitesi’nden canlõ olarak ekrana geliyor. Artunç Kocabalkan’õn sunduğu yapõmda, küresel krizin sektörleri nasõl etkile- diği ve krize karşõ ne gibi ön- lemlerin alõndõğõ konuşulu- yor. Yapõma, İstanbul Hazõr Giyim ve Konfeksiyon İhra- catçõlar Birliği Başkanõ Hik- met Tanrıverdi, Aşçõoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Baş- kanõ Yaşar Aşçıoğlu ile Do- ğuş Üniversitesi’nden Doç. Dr. Elif Çepni katõlõyor. Ahmet Ertürk konuk oluyor TV Servisi - TMSF Baş- kanõ Ahmet Ertürk, “Söz Sizde” programõnõn bu ak- şamki konuğu oluyor. Balçiçek Pamir’in hazõr- layõp sunduğu programda, küresel kriz, Türkiye’nin gün- demindeki ekonomik konular ile TMSF’nin hedeflediği tah- silat rakamlarõ üzerine sohbet ediliyor. Korsan gemiler TV Servisi - “5N 1K”nõn bu bölümünde, Türk gemile- rinin Somali’de korsanlar ta- rafõndan kaçõrõlmasõndan yo- la çõkõlarak, korsancõlõk ma- saya yatõrõlõyor. Cüneyt Özdemir’in sun- duğu yapõmda, kimlere korsan dendiği, amaçlarõnõn neler ol- duğu, korsan gemilerin daha çok hangi denizlerde bulun- duğu, korsanlardan korunmak için neler yapõlmasõ gerektiği ve bugüne kadar hangi Türk gemilerinin korsanlara yaka- landõğõ anlatõlõyor. Tarih Dersleri TV Servisi - İlber Ortay- lı’nõn hazõrlayõp sunduğu “Ta- rih Dersleri”nde bu hafta, Eski Şark’õn ve Selçuklu İm- paratorluğu’nun bõraktõğõ bir kurum olan Divan-õ Hümayun konu alõnõyor. Yapõmda, bakanlar kurulu gibi devletin önemli işlerini gören Divan-õ Hümayun’un nasõl bir makam olduğu ve hangi memurlardan oluştuğu hakkõnda bilgi veriliyor. TV Servisi - Norveçli yö- netmen Bent Hamer’in ken- di öyküsünden yola çõkõlarak sinemaya uyarladõğõ “Mutfak Hikâyeleri”, bu akşam tv8’de ekrana geliyor. Yönetmen Bent Hamer, İkinci Dünya Savaşõ’ndan sonra, İsveçli ev kadõnlarõnõn, kendi mutfaklarõnda kocala- rõna ve çocuklarõna yemek ya- parken, her yõl Stockholm ve Kongo arasõndaki yol ka- dar yürüdüklerini duyduktan sonra bu filmi yapmaya karar vermiş. 1950’li yõllarda, ya- ni 2. Dünya Savaşõ’nõn biti- minden hemen sonra, İsveç Ev Araştõrmalarõ Enstitüsü, bekar erkeklerin mutfak alõş- kanlõklarõnõ gözlemlemek için on sekiz görevliyi Norveç’in kõrsal bölgelerine gönderir. Araştõrmanõn sonunda elde edilecek bilgiyle, ideal mut- fağõn tasarlanmasõ planlan- maktadõr. Gözlemciler, deneye katõlan gönüllülerin mutfaklarõnda yüksek sandalyelerde otura- cak ve hiç konuşmadan, o ki- şinin mutfağõnda yaptõğõ her şeyi not edecektir. Bu gözlemcilerden biri olan Folke, Isak adõndaki gönül- lünün evine yerleşir. Teoriye göre, iki adam hiç konuşma- mayõ başaracak ve aralarõnda sadece gözleme dayalõ bilgi alõşverişi olacaktõr. Ne var ki, işler hiç de böyle yürümez. İkisi de yalnõz adamlar olan Folke ve Isak arasõnda araş- tõrmanõn selametini tehdit eden bir dostluk gelişmeye başlar. İlk filmi “Yumurta”yla dikkatleri üzerine çeken yö- netmen Bent Hamer, kendine güveni tam bir komedi erba- bõ ve görsel mizah anlayõşõy- la bu ilgi uyandõrõcõ hikayeyi sonuna kadar götürüyor. “Mutfak Hikâyeleri”, kõs- men toplumsal denetim üs- tüne bir hiciv, kõsmen de di- ğer insanlarla ilişki kurma ve onlarõn gereksinimlerini karşõlama yeteneğimiz (ya da yeteneksizliğimiz) hak- kõnda mizahi bir kõssa. Film- de ayrõca, dönemin estetik ve ideolojilerine de saçmalõ- ğa varacak denli gülünç bir yorum getiriliyor. Daha önce izlemediyseniz kaçõrmayõn... 09.05 Çizgi Film 10.05 Günbegün 13.00 Haberler 13.30 Dizi: Sarayın Rüz- garı 14.50 Dizi: Zeytin Da- lı 16.20 Büyük Hedef 17.15 Komedi Dükkanı 18.30 Ana Haber Bülteni 19.15 Spor 19.30 Yabancı Film: Cinderella Man 20.45 Şans Topu Çekilişi 22.30 Dizi: İpsiz Recep 23.55 Şahların Labirenti 01.00 Günün Ardından 01.20 Film: Bay Sakar 02.40 Müzik Klipler 04.00 Dizi: Zeytin Dalı (0 312 490 43 00). CMYB C M Y B 07.00 Çizgi Film Kuşağı 11.30 Yerli Film: Umut- suzlar 13.00 Yerli Film: Aşkın Kesişme Noktası 14.40 Çizgi Film Kuşağı 17.05 Yerli Film: Sevdan Öldürdü Beni 18.10 Yerli Film: Sevince 19.45 Ana Haber Bülteni 20.30 Film: İkon 22.20 CineTube 22.50 Yaban- cı Film: Arabulucu 00.50 Haberler 01.50 Yerli Film: Tırpan (0 212 448 50 00). 09.30 Ekogün 10.30 Ana- dolu’dan 11.15 Sağlık Ol- sun 11.45 Günde Sanat 12.30 İş Günü 13.00 Haber 13.10 Başkent Siyaset 13.35 Hayat Akarken 14.00 Haber Bülteni 14.20 Spor 14.35 Gün- de Sanat 15.15 Bakış: Turizm 16.15 Ana- dolu’dan 16.35 Ekogün 17.15 Günün Konusu 17.35 Dünyaya Bakış 18.10 Avrupa Vizyo- nu 19.00 Haber 19.20 Hayatımız Sınav 19.50 Kültür-Sanat 21.10 Büyüteç 22.25 Bel- gesel: Meşe Kömürü 23.00 Gün Biterken 23.30 Dünya Sahnelerinden 01.00 Dizi: Ya- nılmadığını Biliyordu (0 212 259 72 75). 09.10 Başlama Vuruşu 10.10 Sağlık Hattı 11.20 Söz Hak- kı 12.20 Ekonomi 13.40 On 14.10 İşin Aslı 15.20 Spor 16.00 Erken Baskı 16.40 Dünyanın Para- sı 17.10 Tribünün Sesi 18.00 Ana Haber Bülteni 19.15 Dün Bugün Yarın 20.15 Ye- mek Ne Demek 20.30 Euroleague: Efes Pilsen - Real Madrid 22.00 Meclis Kulisi 23.00 Son Nokta (0 212 449 07 00). 08.00 Şirket Haberleri 09.45 İMKB Açılış 10.00 Piyasa Ekranı 10.30 Faiz 11.10 Ya- tırımcı Kliniği 12.00 Finans Cafe 12.35 Sağlık Kültürü 13.00 Haber 13.20 İş Dünyasından 14.00 Piyasa Ekranı 14.15 CNBC-e Üniversite- lerde 16.00 Son Baskı 17.45 Çizgi Film: Spongebob Squarepants 18.15 Dizi: One Tree Hill 19.30 Dizi: New Adventures of Old Christine 20.00 Dizi: The King of Queens 20.30 Dizi: According Tom Jim 21.00 Di- zi: Ghost Whisperer 22.00 Film: Büyük Acı 24.00 Dizi: The King of Queens 00.30 According To Jim (0 212 330 01 01). 06.30 Sabah Haberleri 09.00 Di- zi: Köle Isaura 10.15 Her Şey Dahil 13.30 Haber 13.55 Deryalı Günler 16.30 Yemekteyiz 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Sayfası 20.00 Yemekteyiz 21.45 Dizi: Dok- torlar 23.45 Haber Özel 01.15 Yabancı Film: Katil Kardeşler 03.15 Her Şey Da- hil 05.15 Çizgi Film (0 212 355 01 01). 07.00 Güne Başlarken 09.15 9’da Ekonomi 10.00 Güne Başlarken 10.30 BBC Türkçe 11.15Yazı İşleri 12.00 Haber 12.15 Spor 12.30 Sektör 13.00 Günün İçinden 13.50 Lifestyle 14.00 Günün İçinden 14.15 Spor 14.30 Yeşil Rehber 15.00 Haberler 15.15 Yakın Plan 15.50 Lifestyle 16.00 Haberler 16.15 Spor 16.30 Dünya Bunu Konuşuyor 17.00 Haber Merkezi 17.40 Ve İnsan 18.00 Haber 18.15 Gece Gündüz 19.00 Akşam Haberleri 20.00 Yorum Farkı 20.30 Spor Servisi 21.00 Eko-Diyalog 22.00 İl- ber Ortaylı ile Tarih Dersleri 23.00 24 Sa- at 23.30 Okan Bayülgen: Sade Vatandaş 01.00 Haber (0 212 335 00 00). 10.00 Dizi: 8 Simple Rules 10.30 Film: Hollywoodlu Eşler 12.00 Dizi: Fırtınalı Günler 13.00 Dizi: Tatlı İntikam 14.00 Dizi: Kanıt Peşinde 15.00 Dizi: Umut Has- tanesi 16.00 Film: Aşk Yalanları 18.30 Di- zi: Fraiser 19.15 Dizi: Unhitched 20.00 Di- zi: Hustle 21.15 Film: Papi’nin Peşinde 23.00 Unhitched (0 212 326 40 00). 10.30 Yaşama Sevinci 11.00 Farkında mısınız 11.40 Pi- yasalar 14.10 Afiş 15.10 Far- kında mısınız? 16.00 Dünya Hali 16.30 Seans Analiz 17.00 Editör 18.15 Afiş 20.00 5N 1K 20.30 Dünya - Yerkürenin Gücü 21.40 Şampi- yonlar Ligi: Inter - Panathinaikos 23.00 360 Derece 24.00 Spor (0 212 413 56 00) 08.00 Çizgi Film 10.30 Dizi: Fırtına 12.00 Dizi: Küçük Hanım 13.40 Ye- mek Programı 14.20 İyi Günde Kötü Gün- de 16.20 Çizgi Film 17.30 Dizi: Hayat Bil- gisi 19.10 Akşam Keyfi 20.30 Yabancı Film: Bölgeyi Öldürün 22.00 Film: Onlar 23.30 Haber 00.10 Akşam Keyfi 01.30 İyi Günde Kötü Günde 03.30 Yerli Film: Gü- nah Olmasa (0 216 554 66 11). 06.30 Kahvaltı Haberleri 08.45 Tatlı Sert 11.10 Dizi: Avrupa Yakası 12.30 Gün Ortası 13.00 Mavi Şeker 14.30 Dizi: Benim Annem Bir Melek 17.30 Dizi: Bizim Evin Hal- leri 19.00 Haber 20.00 Dizi: Avrupa Yaka- sı 23.20 Huysuz’la Görücü Usulü 01.40 Film: Otobanda Dehşet 03.50 Özel Hat 05.20 Haberler (0 212 354 30 00). 08.00 Dizi: Bez Bebek 09.45 Dizi: Arka Sıradakiler 12.35 Öğle Gündemi 12.55 Su Gibi 15.15 Dizi: Unutma Beni 16.30 Dizi: Bez Bebek 18.15 Çarkıfelek 21.00 Dizi: Prenses Perfinya 22.00 Haberler 23.15 Bizden Kaçmaz 01.30 Dizi: Grey’s Anatomy (0 212 454 71 71). 06.40 Uyan Türkiye 08.00 Her Eve Lazım 08.40 Eline Sağlık 09.10 Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor 10.20 Arım Balım Peteğim 13.30 Gün Ortası 14.00 Dizi: İhanet 15.30 Esra Erol’la İzdivaç 19.00 Haber 19.50 Spor 20.00 Mega Magazin 21.50 Şampi- yonlar Ligi: Bordo - Chelsea (Canlı) 23.50 Şampiyonlar Ligi: Liverpool - Marsilya (Bant) 01.30 Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 02.00 Haberler (0 212 413 50 00). 07.00 Uyandırma Servisi 09.15 Sabah Raporu 10.15 Para Hattı 11.10 Spor Bülteni 11.30 Parantez 12.20 Sektör Dosyası 13.00 13 Ajansı 14.30 Parantez 15.20 Piyasalara Bakış 16.10 Piyasalarda Bugün 17.30 Parantez 18.00 Söz Sende 19.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Olaylar ve Gerçekler 22.00 1 Gün 23.00 Bu Gece 01.00 Haber Bülteni 01.15 Olaylar Gerçekler 03.00 Haber (0 212 313 60 00). 06.00 Dizi: Gümüş 07.00 Dizi: Çemberimde Gül Oya 08.45 Dizi: Küçük Kadınlar 10.30 Sabahların Sultanı 13.30 Gün Arası 13.50 Her Eve Lazım 14.10 Çizgi Film 14.30 Esra Ceyhan’la 17.00 Dizi: Arka Sokaklar 19.00 Haber 19.50 Spor 20.00 Dizi: Yaprak Dökümü 22.15 Dizi: Aşk Yakar 00.30 Abbas Güç- lü ile Genç Bakış 03.30 Dizi: Genco 05.00 Dizi: Elveda Derken (0 212 478 00 88). 07.00 Bu Sabah 08.00 Çizgi Film 08.30 Başkentten 10.00 Ebruli 12.00 Dizi: Maria Maria 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 TV’de Film 16.00 Dizi: SMS 17.00 Ha- berler 17.30 Pınar’ın Günlüğü 19.30 Ana Ha- ber Bülteni 20.20 Spor 20.30 Yabancı Film: Mutfak Hikayeleri 22.30 Galaksi Rehberi 23.30 Haberler 23.45 Dizi: Mutant X 00.45 Yabancı Film 02.30 Ebruli 03.30 Pı- narın Günlüğü (0 212 288 51 52). 06.30 Yeni Bir Gün 08.00 Sihirli Ekran 09.30 Orada Neler Oluyor 11.20 Kabul Günü 13.00 Öğle Haberleri 13.30 Yerli Film: Tokat 15.30 Si- hirli Ekran 16.30 Duru Muhabbetler 18.30 Ana Haber Bülteni 19.30 Yazı Tura 20.40 Yabancı Film: İyi Bir Kız 22.45 Medyatik 00.15 Gecenin Rengi 01.40 Orada Neler Oluyor 03.30 Yazı Tura 04.45 Duru Mu- habbetler (0 212 355 85 00). 07.30 Günaydın Avrasya 09.30 Paraliz 10.15 Büyülü Perde 11.15 Haber 12.15 Spor 12.30 KKTC Gündemi 13.30 Paraliz 14.15 Haber Masası 15.15 Spor 17.30 Teledünya Türkiye Kupası Voleybol Karşılmaşması 19.00 Ana Haber 19.45 Spor 20.00 Yörük Obalarımız 21.00 Kınalı Yiğitler 21.45 Satır Arası 22.30 Gündeme Dair (0 312 231 21 00). 11.35 Kaliteli Yaşam 12.00 İs- tanbul Sohbetleri 15.00 Doğa- daki Dostlar 16.00 Diplomasi Kuşağı 17.00 Günce 19.30 Halkın Gündemi 21.00 Yüzler, Sesler, Sokaklar 21.30 Kavimler Kapısı 22.00 Hariciye Kliniği 24.00 Dünden Bu- güne Haberler (0 312 234 14 34). 08.00 Gerçek Gündem 10.40 Dizi: Yedi Numara 11.30 İş Pe- şinde 13.05 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 13.50 Dizi: Kuzen- lerim 15.00 Desti İzdivaç 18.20 Dizi: Tatlı Hayat 19.40 Flash Ana Haber 20.30 Uğurlu Yıldızlar 23.30 Gece Hattı 00.30 İş Peşinde (0 212 256 82 82). TV PROGRAMLARI 06.30 Müzik Klipleri 07.30 Kahve Kokusu 09.40 Piyasa Analiz 10.00 Lezzetli Eller 11.00 Haber 11.10 Sağlık Çadırı 13.00 13. Saat 14.00 Sizin Seçtikle- riniz 16.10 Aklın Dili 17.00 Sektör Analiz 18.30 Haber 20.00 Türkiye’nin Seçimi 21.00 Cumhuriyet’in Bekçileri 22.30 Kale Arkası 24.00 Gece Postası (0 212 639 74 31). SAYFA CUMHURİYET 26 KASIM 2008 ÇARŞAMBA 12 TELEVİZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FİLMLERİ Umutsuzlar 11.30 CINE 5 Dram OÇocukken sokaklarda yaşayan, birçok kez hapse girip çõkmõş Fõrat, ünlü bir mafya baba- sõdõr. Yürekli ve sözünün eri olarak tanõnan Fõrat’õn tek zayõf yönü aşõk olduğu Çiğdem’dir. Yõlmaz Gü- ney’in hem yönetip hem de oynadõğõ filmde sanat- çõya Filiz Akõn eşlik ediyor. Aşkın Kesişme... 13.00 CINE 5 Dram OHürmet çok küçük yaşta kendisinden çok bü- yük bir adamla para karşõlõğõ evlendirilir. Ko- casõ ölünce Hürmet yalnõz kalõr. Odun kesmeye git- tiği sõrada karşõlaştõğõ bir adama aşõk olur. Yönetmen Bilge Olgaç’õn imzasõnõ taşõyan filmin başrollerin- de, Serpil Çakmaklõ, Berhan Şimşek var. 19.30 / TRT 1 / Cinderella... A. yanda 20.30 / tv8 / Mutfak... Ayrıntı yanda Bölgeyi... 20.30 Kanal 1 Macera o(S.P.L.) - Mesleğinin sonuna gelmiş yaşlõ de- dektif Chan, acõmasõz suç örgütü lideri Po ta- rafõndan öldürülen bir tanõğõn kõzõnõ korumasõna alõr. Yönetmenliğini Wilson Yip’in üstlendiği filmin baş- rollerinde, DonnieYen, Jacky Wu ve Simon Yam gi- bi sanatçõlar oynuyor. İyi Bir Kız 20.40 Kanaltürk Macera g(The Good Girl) - Otuz yaşõnda, evli bir ka- dõn olan Justine, vaktinin çoğunu iş ortağõ Bub- ba ile geçiren kocasõ Phil’in ilgisinden mahrum kal- makta ve oldukça sõkõcõ bir hayat sürmektedir. Bir gün markette tanõştõğõ Holden adlõ kasiyer çocuk onu evine davet eder. Yönetmenliğini Miguel Arte- ta’nõn üstlendiği filmin başrollerinde, Jennifer Anis- ton, Zoeey Deschanel, Jake Gyllenhaal gibi sanat- çõlar oynuyor (2002 ABD, 93 dk). Papi’nin... 21.15 TNT Güldürü o(Chasing Papi) - Çapkõn bir adam olan Tho- mas’õn, üç ayrõ şehirde bulunan ve birbirle- rinden habersiz olan sevgililerinin onu görmek için New York’a gelmesiyle yaşanan komik olaylar an- latõlõyor. Yönetmen: Linda Mendoza. Oyuncular: Eduardo Verastegui, Rosely Sanchez, Sofia Verga- ra (2003 ABD, 77 dk). Büyük Acı 22.00 CNBC-e Dram g(Bashing) - Gönüllü olarak çalõşmaya gittiği Irak’ta rehin alõnan Yuko’nun, ülkesine dön- dükten sonra yaşadõklarõ anlatõlõyor. Yuko, Hokkaido yakõnlarõnda kasvetli bir sanayi kasabasõnda yaşa- maktadõr. Herkes onun Irak’a gittiği ve rehin alõn- dõğõ için ülkesini küçük düşürdüğünü düşünmekte- dir. CNBC-e’nin ‘Dünya Sinemasõ‘ kuşağõnda yer alan filmin yönetmenliğini Masahira Kobasashi üstleniyor. Filmin başrollerinde ise, Fusako Urabe, Nene Otsuka oynuyor (2005 Japonya, 82 dk). Onlar 22.00 Kanal 1 Gerilim o(They) - Psikiyatri öğrencisi Julia, günün bi- rinde eski arkadaşõ Billy ile karşõlaşõr. Julia, çõk- tõklarõ akşam yemeğinde Billy’nin biraz tuhaflaştõ- ğõnõ fark eder. Yönetmenliğini Robert Harmon’un üstlendiği filmin başrollerini, Ethan Embry, Jon Ab- rahams, Alexander Gould paylaşõyor. Katil Kardeşler 01.15 Show Macera o(Piggy Banks) - John ve Michael, anneleri ölünce psikopat babalarõ tarafõndan büyütülen iki talihsiz gençtir. Babalarõna göre yaşamak için, çal- mak ve öldürmek normal şeylerdir. Böyle büyütü- len iki kardeşten Michael, işini zevkle yaparken, John ise içinde bulunduklarõ çõkmazõn farkõndadõr. Yö- netmen: Morgan J. Freeman. Oyuncular: Jake Mux- worthy, Lauren German Mann (2005 ABD, 87 dk). Bay Sakar 01.20 TRT 1 Güldürü o(Mr. Accident) - Filmde, çok sakar bir adam- la UFO’lara düşkün kõz arkadaşõnõn öyküsü an- latõlõyor. Yön: Yahoo Serious. Oyn: Yahoo Serious, David Field (2000 ABD-Avustralya, 88 dk). İzleyin Orta Değmez Yabancõ Yerli 08.00 Güne Merhaba 09.45 Kurtuluş Savaşı Öyküleri 10.10 Çizgi Sinema 11.15 Erol Manisalı ile Sohbet 13.00 13. Saat 14.00 Neler Oluyor 17.00 Yurttan Haberler 19.00 Haber 20.15 Geçim ve Tutum 21.30 Dünyayı Güldüren Filmler 23.00 Haberler (0 212 251 50 90). CNBC-e 14.15 Habertürk 18.00 CNN Türk 20.00 NTV 22.00 Ulusal K. 20.15 NTV 21.00 Mutfak Hikâyeleri - Kitchen Stories / Yö- netmen: Bent Hamer / Oyuncular: Joachim Jalmeyer, Tomas Norstrom, Bjorn Flo- berg, Reine Brynolfs- son, Sverre Anker / 2003 İsveç - Norveç ortak yapımı. tv8 20.30 Toplumsal denetime komedi açõsõndan yaklaşan ‘Mutfak Hikâyeleri’, ilk kez tv8’de ekrana geliyor Hamer’denmizahibirkõssa ‘Mutfak Hikâyeleri’, bekar erkeklerin mutfak alışkanlıklarını yansıtan ilginç bir yapım. Filmde, ünlü boksör James J. Braddock’un yaşamõndan kesitler sunuluyor Ringlerin Cinderella’sõ TV Servisi - Cinderella Man lakabõyla tanõnan ünlü boksör James J. Braddock’un yaşamõnõ anlatan aynõ adlõ ro- mandan uyarlanan “Cinderel- la Man”, bu akşam TRT 1’de ekrana geliyor. Filmde Brad- dock ve ailesinin ABD’deki bü- yük ekonomik kriz yõllarõnda yaşadõğõ sõkõntõlõ günlere ve verdikleri büyük yaşam müca- delesine tanõk olacağõz. Boks tarihinin efsanevi is- mi James J. Braddock’un sõ- fõr noktasõndan zirveye yük- selişini anlatan “Cinderella Man”, başrollerinde Oscar ödüllü Russell Crowe ve Re- nee Zellweger’õ buluşturan bir dram. 2001 Oscar ödülle- rine damgasõnõ vuran “Akıl Oyunları”nõn yapõmcõsõ Bri- an Grazer, yönetmeni Ron Howard, senaryo yazarõ Aki- va Goldsman ve başrol oyuncusu Russell Crowe “Cinderella Man” için bir kez daha biraraya gelmiş. Filmde Crowe ve Zellwe- ger’a eşlik eden oyuncularõn başõnda Connor Price, Paul Giamatti ve Craig Bierko yer almõşlar. Ünlü boksörün yaşamõn- dan gerçek kesitlerin anlatõl- dõğõ filmin çekimleri Kana- da’nõn Toronto kentinde ger- çekleştirilmiş. Dünyanõn en eski stadyumlarõndan olan ve günümüzde hala sportif mü- cadelelere ev sahipliği ya- pan tarihi Maple Leaf Gar- dens’da yapõlan çekimleri, Braddock ailesinin günü- müzdeki üyeleri de izlemiş; hatta sadece izlemekle ye- tinmeyip filmin boks maçõ sahnelerinde figüran olarak da yer almõşlar. Filmin öyküsü şöyle: Üst üste aldõğõ yenilgiler sonra- sõnda ringlere veda etmek zo- runda kalan, Amerika’da Bü- yük Bunalõm döneminin ka- ranlõk yõllarõnda karõsõ Mae ve çocuklarõnõn karnõnõ doyura- bilmek için alakasõz işlerde ça- lõşmak zorunda kalan eski boksör Jim Braddock, günün birinde yeniden boks yapma hayalinden asla vazgeçme- miştir. TRT 1, 19.30Filmin başrolünde Oscar ödüllü Russell Crowe var.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog