Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 26 KASIM 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 11ekonomi@cumhuriyet.com.tr Küresel krizin Türkiye’ye olası et- kilerinin nasıl yaşanacağı konusu gi- derek daha da netleşiyor. Veriler, Tür- kiye ekonomisinin krizden doğru- dan doğruya reel sektör şirketlerinin kredi gereksinimlerini karşılayamaz duruma düşmesi ve döviz borçlarını çevirmekte zorlanması yollarıyla et- kileneceğini gösteriyor. Buna ek ola- rak, artan döviz maliyetlerinin yüksek derecede borç biriktirmiş şirketlerde yüksek boyutta bilanço zararlarına yol açması kaçınılmaz gözüküyor. TC Merkez Bankası Araştırma Dai- resi uzmanları bu konulara açıklık ge- tirmek üzere “finansal ke- sim dışındaki firmaların (re- el sektör şirketlerinin) dö- viz varlık ve yükümlülükle- ri” üzerine kısa bir not ya- yımladı. Merkez Banka- sı’nın hesaplamalarına gö- re, reel sektör şirket kesi- minin Haziran 2008 itiba- rıyla döviz varlıkları ve dö- viz yükümlülükleri arasın- daki farkı veren net açık pozisyonu 81.4 milyar dolar düze- yindedir. Bu rakam neresinden ba- karsanız bakın, çok yüksek bir kırıl- ganlık ve dengesizlik kaynağıdır. Ancak TC Merkez Bankası, söz ko- nusu çalışmasında yeni bir adım da- ha atarak iktisat yazınımıza yeni bir kavram tanıtmaktadır: Kısa vadeli net döviz pozisyonu. TCMB’ye göre, şirketler kesiminin toplam döviz açı- ğı 81 milyar dolarla rekor bir düzey- de olmasına karşın bu rakamın sa- dece 4.4 milyar doları kısa vadeli açık- tır. Dolayısıyla kısa dönemde kapa- tılması gerekli döviz açığı “makul” dü- zeylerdedir! Söz konusu kavram ile anlatılmak istenen herhalde şirketlerin acil liki- dite gereksiniminin boyutunu araş- tırma çabasıdır. Ancak, kısa vadeli net döviz açığı kavramı olsa olsa şirket- lerin normal koşullardaki acil kredi ta- lebini ifade edebilir. Günümüzün ola- ğandışı koşullarında daha geçerli olacak olan kırılganlık ölçütü ise “şir- ketler kesiminin döviz fiyatlarında ya- şanan pahalılığın yol açacağı bilanço zararları” ve “şirketlerin ithalatını sür- dürebilmesi için gerekli döviz kredi- sinin maliyet yapısıdır”. Döviz fiyatlarındaki artış ve kredi maliyetlerinin yükselmesi ile karşı karşıya kalan şirketler, bilanço za- rarlarını karşılamak için yatırımlarını er- telemek ve işgücü istihdamını dü- şürmek zorunda kalacaklardır. Bu ol- gunun ulusal ekonominin bütününe yansıması ise yüksek işsizlik, gerile- yen ücretler ve düşen alım gücü olarak kendini gösterecektir. Nitekim, örneğin TÜSİAD yayın organı İşveren dergisinin ekim sayısı da bu tehlike- ye işaret etmekte ve özel sektörün kur riskinin ulaşmış olduğu boyutların ürkütücü olduğunu vurgulamakta- dır. İşveren dergisinde yer alan ana- lizde şirketler kesiminin kısa vadeli dış borçlarının ağustos ayı itibarıyla 56.0 milyar dolara ulaştığı vurgulanmak- ta ve söz konusu borçların 2002’ye görece yüzde 246 artış göstermiş ol- duğuna dikkat çekilmektedir. Fortis Bank tarafından yayımla- nan Makro Odak araştırma notunun kasım nüshası ise şirketler kesiminin döviz açık pozisyonunun 2008 Eylül ayı itibarıyla 91.1 milyar dolara yük- selmiş olduğunu belgelemektedir. Fortis araştırma dairesi çalışanlarının verilerine göre, söz konusu açık ra- kamına TCMB ve bankaların döviz pozisyonları da eklendiğinde, ekim ayı itibarıyla Türkiye’nin toplam döviz pozisyonunun tarihinde ilk defa eksiye geçmiş olduğu görülmektedir. Bu da şirketlerin açık pozisyonunun ar- tık ne bireylerin, ne de kamunun dö- viz fazlası ile kapatılabildiği- ni göstermektedir. Korkut Boratav Hoca da pazar günü Sol internet si- tesinde yer alan yazısında, Citigroup tarafından ya- yımlanan verilere dikkat çekmekteydi. Korkut Ho- ca’nın ilettiği verilere göre, Citigroup’un aralarında Tür- kiye’nin de bulunduğu otuz ülke için yaptığı projeksi- yonlarda, kısa vadeli ticari borçlar ve olası cari açık hariç, Türkiye’nin 2009’da- ki dış finansman gereksini- mi 109 milyar dolara ulaşmakta ve ül- kemiz Polonya’dan sonra ikinci sıra- da yer almaktadır. Bu rakama kısa va- deli ticari borçlar da katılırsa Türki- ye’nin 2009’daki dış finansman ge- reksinimi 132 milyar dolara (Rusya ile Kore’den sonra üçüncü sıraya) yük- selmektedir. Türkiye’nin toplam döviz dengesi- nin açık vermesi, ulusal ekonominin bundan sonra kurlardaki gelişmeler- den daha da şiddetli biçimde etkile- nebileceğini göstermektedir. Bu şart- lar altında, Fortis araştırma dairesi uz- manlarının da belirttiği gibi, TCMB’nin hesaplamış olduğu “kısa vadeli net açık pozisyon” kavramının 4.4 milyar dolarla sınırlı olması ise “piyasa oyun- cularını cesaretlendirmekten” ve “ra- hatlatıcı olmaktan” uzaktır. EKONOMİ POLİTİK ERİNÇ YELDAN Şirketler Kesiminin Döviz Açığı Üzerine ‘Türkiye için kõsa vadede riskler çok’ diyen OECD, büyüme tahminini yüzde 2’nin de altõna çekti İşsizler 8 milyon artacak 2009’da işsizlik oranõnõn yüzde 10’u aşacağõna dikkat çeken OECD’nin raporunda, hükümete mali disiplin mesajõ verildi. Yerel seçimler öncesi kamu harcamalarõna dikkat edilmeli, aksi takdirde kur ve faizdeki dalgalanmalar artabilir. Ekonomi Servisi - Küresel krizin derinli- ğine bağlõ olarak yaptõğõ analizlere her geçen gün bir yenisini eklemek zorunda kalan Eko- nomik İşbirliği ve Kalkõnma Teşkilatõ (OECD), Türkiye’de büyümenin yüzde 2’nin altõna ineceği ve işsizliğin de önümüzdeki 2 yõl bo- yunca artacağõnõ öngördü. OECD’nin üye ülkelere ilişkin hazõrladõğõ son Ekonomik Görünüm Raporu’na göre, Türkiye’de 2008 için yüzde 9.7 olan işsizlik oranõ, 2009’da yüz- de 10.5, 2010’da ise yüzde 10.6’ya çõkacak. Raporda, Türkiye’de ekonomik büyümenin 2008’de yüzde 3.3’e ve 2009’da yüzde 1.6’ya düştükten sonra, global ekonomideki topar- lanmaya bağlõ olarak 2010’da yüzde 4.2 ola- cağõnõn tahmin edildiğini açõkladõ. Krizin etkisiyle 2010’da üye ülkelerdeki iş- sizler ordusuna 8 milyon kişinin daha katõla- cağõ belirtilen rapora göre, 2008’de üye ül- kelerde 34 milyon olan işsiz sayõsõ, 2010 yõ- lõnda 42 milyona çõkacak. 2008’de yüzde 5.9 olan işsizlik, 2009’da yüzde 6.9’a, 2010’da yüzde 7.2’ye çõkacak. OECD’nin raporunda Türkiye ile ilgili şu risklere dikkat çekildi: Güveni yitirmeden, mali şeffaflõk ve har- camalardaki regülasyonlarõn oluşturulmasõ, is- tikrarõn sağlanmasõnda önemli ölçüde kolay- lõklar sağlayacaktõr. Kõsa vadede aşağõ yönlü olan riskler, orta vadede daha dengeli gözü- küyor. Türkiye’nin büyük cari açõğõnõ finanse et- mek ve dõş borcunu çevirmek için yabancõ ser- mayeye bağõmlõlõğõ devam ediyor. Yabancõ kaynaklara erişim önümüzdeki aylarda daha zor ve maliyetli olabilir, bu nedenle yatõrõm- cõnõn güvenini tesis etmek çok önemli olacak. Yerel seçimler öncesinde kamu harca- malarõnõn hedeflerin dõşõna çõkmasõ veya po- litik gerilimin artmasõ halinde kur ve faizde vo- latilite artabilir ve bu finansal istikrar ve bü- yümeye engel oluşturabilir. Hükümet, finans sisteminde sistemik li- kidite risklerinin ortaya çõkmasõ halinde zor mücadelelerle kazanõlmõş finans sektörü is- tikrarõnõ korumak için ihtiyaç duyulabilecek destek mekanizmalarõnõ devreye sokmaya hazõr olmalõ. The Economist: Daha da küçüleceksiniz İngiltere’de yayõmlanan The Economist dergisi de Türkiye’nin 2008 yõlõ büyüme ora- nõ tahminini yüzde 3.7’den yüzde 3’e, 2009 için de yüzde 3.2’den yüzde 1.7’ye düşürdü. Söz konusu öngörülere göre, bu yõl Türkiye’de tü- ketici fiyatlarõ bazõnda enflasyon yüzde 10.2 ve işsizlikte yüzde 9 olarak gerçekleşecek. Ca- ri açõğõn milli gelire oranõ da 2008 için yüz- de 7.1 olarak öngörüldü. GEMİ SİPARİŞLERİ İPTAL EDİLİYOR Deniz Ticaret Odasõ (DTO) Başkanõ Metin Kalkavan, kriz ne- deniyle son 10 ayda 73 tane gemi siparişinin iptal edildiğini, 87 tanesi de dondurulduğunu, 160 sipariş ertelemesi olduğu- nu belirterek, son 10 ayda sektörde yaklaşõk 6 bin kişinin iş- ten çõkarõlmak zorunda kalõndõğõna dikkat çekti. Kalkavan, kri- zin derinleşmeye devam ettiğini kaydederek, “Bankacõlar, sa- nayiciler, armatörler olarak frene basmalõyõz, küçülmeli- yiz. Kriz yokmuş gibi sipariş vermeye, almaya devam eder- sek büyük felaketle karşõ karşõya kalabiliriz” dedi. TOBB Kadõn Girişimciler Kurulu Başkanõ Aynur Bektaş, ekonomik kriz nedeniyle Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek bundan en faz- la kadõnlarõn etkilendiğini ve ilk kadõnlarõn işten çõ- karõldõğõnõ söyledi. Bektaş, “Tekstil sektöründe kayõtsõz rakamlara bakõldõğõnda yüzde 70 kadõn ça- lõşõyor. Kayõtlõ çalõşan sayõsõ ise yüzde 44 civa- rõnda. Bu da çalõşma hayatõnda kadõnõn adõnõn olmadõğõnõ gösteriyor” dedi. Krize 2 yeni paket ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Küresel kriz sürecinde gözünü Körfez sermayesine di- ken hükümet, Körfez ülkelerine serbest ticaret anlaşmasõ çağrõ- sõ yaptõ. Maliye Bakanõ Kemal Unakıtan, Suudi Arabistanlõ yetkililere, “Hele bu sıralarda ABD ve Avrupa ülkelerine pek fazla uğramayın, gitme- yin, tehlikeli yerler oralar. Sizde para var, orada da iki- de bir para batırıyorlar, sakın o taraflara gitmeyin” diyerek Türkiye’ye yatõrõma davet etti. Öte yandan Unakõtan, internet üzerindeki Özel İletişim Vergi- si’nin (ÖİV) yüzde 15’ten 5’e düşürüleceğini söyledi. Unakõ- tan Bankacõlõk ve Sigorta Mua- meleleri Vergisi’ni kaldõrma- nõn bütçeye maliyetinin 4.5 mil- yar YTL olduğu ve kaldõrmanõn mümkün olmadõğõnõ açõkladõ. Ekonomi Servisi - ABD Merkez Bankasõ Fed, ABD fi- nansal sisteminin desteklen- mesi amacõyla yeni bir paket açõkladõ. Fed, mortgage’a da- yalõ menkul kõymetlerin 600 milyar dolara kadar olan kõs- mõnõ alacağõnõ ve 200 milyar dolar büyüklüğünde tüketici borçlarõna dayalõ menkul kõy- met alma imkânõ sunacağõnõ açõkladõ. Fed, devlet destekli konut piyasasõ finansman ku- ruluşlarõ Fannie Mae, Freddie Mac, Federal Home Loan Banks ve Ginnie Mae tarafõn- dan desteklenen toplam 600 milyar dolarlõk tahvil ve men- kul kõymetleri alacak. Fed ay- rõca öğrenci kredileri, taşõt kredileri, kredi kartlarõnõn des- teklenmesi için 200 milyar dolarlõk imkânõ erişime sun- duğunu belirtti. Fed ekim ayõ başõnda da sorunlu kredileri nedeniyle 9 bankayõ kurtarmak için 700 milyar dolarlõk bir kurtarma paketi açõklamõştõ. Robin Hood formülü İngiltere’de hükümet, açõk- ladõğõ önlem paketi ile eko- nomiyi canlandõrmak ve tü- keticiyi noel alõşverişlerine özendirmek amacõyla KDV oranlarõnõ 2,5 puan düşürerek yüzde 15’e çekti. Yõllõk geliri 150 bin sterlinin üzerinde olanlardan alõnan yüzde 40 oranõndaki verginin yüzde 54’e çõkartõlmasõ da gündemde. ‘ParanızıABD’yeyatırmayın, maazallah batırırsınız’Ekim ayõ başõnda finansal sistemi desteklemek için 700 milyar dolarlõk banka kurtarma paketi açõklayan ABD, şimdi de piyasalardan 800 milyar dolara kadar sorunlu menkul kõymet satõn alacak. KRİZİN İLK KURBANI KADINLAR Kısa Vadeli Borç Stoku (Milyar US$) 2007 2008 Ağustos Merkez Bankası 2.3 2.0 Bankalar 16.8 24.9 Diğer Sektörler 22.7 29,1 Toplam 41.8 56.0 Kaynak: TÜSİAD, İşveren Ekim 2008, sf. 18. TCMB Verilerine Göre Şirketler Kesimi Döviz Açığı (Milyar US$) 2003 2008 Haz. Varlıklar 30.0 85.8 Yükümlülükler 50.6 167.3 Net Döviz Pozisyonu -19.6 -81.4 Kısa Vadeli Varlıklar 74.7 Kısa Vadeli Yükümlülükler 79.0 Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu -4.4 AYVACIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Sayõ: 2007-482 Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: 1- Çanakkale ili, Ayvacõk ilçesi, Adatepe köyü, Beybağlar mevkiinde kâin, cinsi tek katlõ zey- tin deposu ve arsasõ olan Ayvacõk tapu sicilinin Ada: 175, Parsel: 2, Cilt: 53, Sayfa: 5231’de ka- yõtlõ 371,54 m2'lik taşõnmaz içinde iki katlõ bina olan şehir imar planõ içerisindeki Ercan Kay- makçõ'ya ait 1591/2400 hisse 66.292,00 YTL muhammen değer üzerinden açõk arttõrma ile satõ- lacaktõr. 2- Çanakkale İli, Ayvacõk İlçesi, Adatepe Köyü, İmamöldüğü mevkiinde kâin cinsi tarla ve çamlõk olan ve tapu sicilinin Ada: 621, Parsel: 9, Cilt: 40, Sayfa: 3900’da kayõtlõ 10157,54 m2’1ik, imar sõnõrlarõ dõşõnda tarõmsal niteliği korunacak arazi konumunda olup halihazõr durumu itiba- riyle taşõnmaz içinde zeminde 10x12=120 m2. 1. katta 120 m2 olmak üzere toplam 240 m2 taş bina bulunan ve bu binanõn önünde 60 m2’lik ahşap çerçeve ile kapatõlmõş balkonu olan ayrõca binaya bitişik 30 m2’lik üzeri ahşap çatõlõ kârgir mutfağõ bulunan, taşõnmazõn etrafõ taş duvar ile çevrili olup taşõnmaz içinde 20 m2’lik tek katlõ bekçi evi bulunan, dağ ve deniz manzaralõ ve imar planõ dõşõndaki taşõnmazõn tamamõ 10.157,54 YTL. muhammen değer üzerinden açõk arttõrma ile satõlacaktõr. İMAR DURUMU: Ayvacõk Belediye Başkanlõğõ’nõn 21.11.2007 tarih ve 2223 sayõlõ yazõlarõyla “2 Parsel sayõlõ taşõnmazõn Belediye sõnõrlarõ, imar planõ ve mücavir alan sõnõrlarõ içinde, 9 Par- sel sayõlõ taşõnmazõn ise belediye sõnõrlarõ dõşõnda olduğu” bildirilmiştir. Satõş Şartlarõ: 1- Birinci açõk arttõrma 12.01.2009 Pazartesi günü 2 parsel saat: 11.30’dan 11.35’e kadar, 9 par- sel saat: 11.40’tan 1 1.45’e kadar Ayvacõk Belediyesi Nikâh Salonu’nda açõk arttõrma suretiyle ya- põlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin % 60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacakla- rõ toplamõnõ ve satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla, taşõnmaz 22.01.2009 Perşembe gü- nü aynõ yer ve aynõ saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edi- lememiş ise gayrimenkul en çok arttõranõnõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gös- terilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Açõk arttõrmaya katõlmak isteyenlerin tahmin edilen kõymetin %20'si nispetinde nakit pey ak- çesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Kat- ma Değer Vergisi, ihale damga vergisi, alõcõ adõna tahakkuk edecek 1/2 tapu harcõ satõn alana ait olacaktõr. Birikmiş emlak vergi borçlarõ, tellaliye resmi ile satõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harç- larõ satõş bedelinden ödenir.Tahliye ve teslim giderleri alõcõsõna aittir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin ve varsa irtifak hakkõ sahipleri de dahil olmak üze- re bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõyla, iha- lenin feshini talep edilmiş olsa bile, satõş bedelini derhal veya İİK.130. maddesine göre verilen sü- re içinde nakden ödemek zorundadõr. 5- Taşõnmaz kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayõ vermezse ihale kararõ fesholu- narak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse ise arz etmiş olduğu bedelle almaya ra- zõ olursa ona, razõ olmaz veya bulunmazsa hemen arttõrmaya çõkarõlõr. Bu arttõrma ilgililere teb- liğ edilmeyip, yalnõzca satõştan en az yedi gün önce yapõlacak ilanla yetinilir. Bu arttõrmada tek- lifin İİK.129. maddesindeki hükümlere uymasõ şartõyla taşõnmaz en çok arttõrana ihale edilir. İha- lenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedel arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkõ ve temerrü faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn İcra Müdürlüğü’nce tahsil olunur. 6- Şartname, ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 7- Satõşa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõla- caklarõ, başka bilgi almak isteyenlerin 2007 - 482 Sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. 12.11.2008 (İc.İf. K.126) NOT: Tebligat yapõlamayan ilgililere tebligat yerine ilanen tebliğ olunur. Basõn: 52021 MERSİN 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN 7. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI SAYI: 2008/2166 A - SATILMASINA KARAR VERİLEN G.MENKULÜN CİNSİ, KIYMETİ, ADEDİ, EV- SAFI : a - İ.İ.K. 127. MADDEYE GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayõtlõ olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatlarõn tebliğ imkânsõzlõğõ halinde işbu satõş ilanõ tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 1 - TAPU KAY- DI: Mersin Yavca köyü Hõzar Bozuğu mevkii 3 cilt, 268 sayfa, 270 parselde kayõtlõ 4900 m2 alanlõ şeftali bahçesi tam hisse. Taşõnmazõn Ulaşõm Durumu: Merkez ilçe merkezinin kuzeyinde yaklaşõk olarak 40-45 km uzaklõktadõr. Yavca Köy merkezine varmadan 3-4 km önce Hizar alanõ mevkiinde yer almak- tadõr.Taşõnmazlar merkez ilçeye olan bağlantõ yolu asfalt olup ulaşõm sorunu bulunmamakta- dõr. Toprak Yapõsõ :Akdeniz ikliminin etkisi altõndadõr. Toprağõ verimli killi-tõnlõ 3.sõnõf sulu tarõm arazisidir. 270 nolu parsel doğusu ve kuzeyi orman, batõsõ 271 nolu parsel, güneyi Ars- lanköy-Mersin asfaltõ ve etrafõ ormanla çevrilidir. Parsel üzerinde 30 yaşlõ 520 adet şeftali ve 30 yaşlõ 10 adet kiraz ağaçlar bulunmaktadõr. Parseldeki şeftali ağaçlarõ 3mx 3m dikim dese- nine göre dikilmiştir. Şeftali ağaçlarõ ekonomik değerini yitirmek üzeredir. Parselin sulamasõ dere Arslanköy deresinin üzerindeki kuyudan motopomp yardõmõ ile yapõlmaktadõr. Parsel ze- mini kuzeyden güneye %7-8 meyillidir. Ağaç Bedeli: 1 adet 30 yaşlarõndaki şeftali ağacõnõn bedeli = 70,00 YTL olup 520 adet ağa- cõn bedeli 520x70,00=36.400,00 YTL 1 adet 30 yaşlarõndaki kiraz ağacõnõn bedeli =130,00YTL olup 10 adet ağacõn bedeli 10x130=1300,00 YTL Toplam: 37.700,00 Zemin Be- deli 4900 m2 x 5,00 YTL =24.500,00 YTL’dir. 24.500,00 + 37.700,00 = 62.200,00 YTL - TAKTİR EDİLEN KIYMETİ: 62.200,00,-YTL Kõymet Takdir Edilmiştir. B - SATIŞ ŞARTLARI: Birinci Satõş 13/01/2009 günü; 10,30 - 10,40 Saatleri Arasõnda, -Mersin İstiklal cad. Özel İdare İşhanõ Kat:6 7. İcra Dairesi'nde açõk artõrma suretiyle yapõ- lacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin % 60'õna ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacakla- rõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. - Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahüdü baki kalmak şartõyla 23/01/2009 tarihinde aynõ yer ve aynõ saatlerde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artõranõn taahüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin ma- lõn tahmin edilen kõymetin % 40’ini bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacak- larõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevrilme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. - Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin % 20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunun vermesi lazõmdõr. Satõş peşin para ile- dir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, İhale Pulu, Tapu Harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ husu- siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõ- rakõlacaklardõr. - İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve doğan za- rarlardan ve ayrõca temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. - Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/2166 sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. 18.11.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 63627 KAŞ İCRA ve İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI SAYI: 2008-369 Tal. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazlarõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: 1- Antalya İli, Kaş İlçesi, Karadağ Köyü, Bağlar Mevkii, Cilt: 5, Sayfa: 446, Ada: 154, Parsel 41, 567,329 m2 yüzölçümlü, tarla vasõflõ taşõnmaz. Tarõm amaçlõ kullanõlmakta olup, yol, su, elek- trik gibi hizmetlerden faydalanmaktadõr. Bölgede yaygõn olarak üreticiliği yapõlan örtü altõ üreti- mi için elverişlidir,Taşõnmazõn değeri: 5.673,20 YTL’dir. 2- Antalya İli, Kaş İlçesi, Karadağ Köyü, Karabelen Mevkii, Cilt: 6,Sayfa: 596, Ada: 163, Par- sel 96, 18.440,36 m2 yüzölçümlü, tarla vasõflõ taşõnmazõn 6/28 borçlu hissesi. Tarõm amaçlõ kul- lanõlmakta olup, yol, su, elektrik gibi hizmetlerden faydalanmaktadõr, Bölgede yaygõn olarak üre- ticiliği yapõlan örtü altõ üretimi için elverişlidir, Taşõnmaz içerisinde 2 adet 4800 m2 alana sahip tünel sera mevcuttur. Tünel seranõn değeri: 72.000,00 YTL., tarla olarak değeri 221.284,32 YTL., olup, taşõnmazõn içindeki seralarla birlikte değeri: 293.284,32 YTL’dir. Borçlunun hissesine isa- bet eden alanõn değeri: 293.284,32 *6/28=62.846,64 YTL’dir. 3- Antalya İli, Kaş İlçesi, Karadağ Köyü, Bağlar Mevkii, Cilt: 7, Sayfa: 620, Ada: 163, Parsel: 120, 1869,59 m2 yüzölçümlü, tarla vasõflõ taşõnmaz. Tarõm amaçlõ kullanõlmakta olup, yol, su, elektrik gibi hizmetlerden faydalanmaktadõr. Bölgede yaygõn olarak üreticiliği yapõlan örtü altõ üretimi için elverişlidir, içerisinde yapõ ve ağaç yoktur. Taşõnmazm değeri: 14.956,72 YTL’dir. 4- Antalya İli, Kaş İlçesi, Karadağ Köyü, Kurtalanõ Mevkii, Cilt: 8, Sayfa: 694, Ada: 163, Par- sel 206, 214,91 m2 yüzölçümlü, tarla vasõflõ taşõnmaz. Tarõm amaçlõ kullanõlmakta olup, yol, su, elektrik gibi hizmetlerden faydalanmaktadõr. Bölgede yaygõn olarak üreticiliği yapõlan örtü altõ üretimi için elverişlidir, içerisinde yapõ ve ağaç yoktur. Taşõnmazõn değeri: 1.719,28 YTL’dir. 5- Antalya İli, Kaş İlçesi, Karadağ Köyü, Bağlar Mevkii, Cilt: 8, Sayfa: 695, Ada: 163, Parsel 207, 6.735,70 m2 yüzölçümlü, tarla vasõflõ taşõnmaz. Tarõm amaçlõ kullanõlmakta olup, yol, su, elektrik gibi hizmetlerden faydalanmaktadõr. Bölgede yaygõn olarak üreticiliği yapõlan örtü altõ üretimi ile için elverişlidir. Taşõnmaz içerisinde yaklaşõk 300 adet 1 yaşõnda nar ağacõ vardõr. Ağaçlarõn değeri: 750,00 YTL, tarla değeri 67.357,00 YTL.ki taşõnmazõn içerisindeki ağaçlarla birlikte toplam değeri: 68.107,00 YTL’dir. İMAR DURUMU: Taşõnmazlarõn tümü köy yerleşim alanõnda olup, imar planõ yoktur. Satõş Şartlarõ: 1- Birinci (1.) Taşõnmazõn Satõşõ 30.12.2008 günü saat: 11.16’dan 11.25 arasõnda İkinci (2.) Taşõnmazõn Satõşõ 30.12.2008 günü saat: 11.26’dan 11.35 arasõnda Üçüncü (3.) Taşõnmazõn Satõşõ 30.12.2008 günü saat: 11.36’dan 11.45 arasõnda Dördüncü (4.) Taşõnmazõn Satõşõ 30.12.2008 günü saat: 11.46’dan 11.55 arasõnda Beşinci (5.) Taşõnmazõn Satõşõ 30.12.2008 günü saat: 11.56’dan 12.05 arasõnda, Kaş Belediye Mezat Salonu’nda açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edi- len değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 09.01.2009 günü aynõ yerde ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da tahmin edilen değerin %40'õnõ bulmasõ, rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellik- le faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirme- leri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacak- tõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’ün- cü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefil- leri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri veril- diği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2008-369 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvur- malarõ ilan olunur. 10.11.2008 (İİK. m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 64014 Türkiye-Suudi Arabistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı’nda Suudi Ara- bistan Ulaştırma Bakanı Jabarah Bin Eid Al-Suraiseri ile Unakıtan bir araya geldi. ABD VE İNGİLTERE’DE TÜKETİME DESTEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog