Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Tezat! Bir ankete göre öğretmenlerin yüzde 72’si ek iş ya- pıyor. Yüzde 56.7’si kirada oturuyor. Yüzde 76.2’si banka kredisi kullanıyor ve.. yüzde 62.8’i gazete oku- muyor. Öğretmenler Günü’nü bu gerçekleri bilerek kutla- dık. İktidarın Milli Eğitim Bakanı, Çankaya’daki AKP’li ve türbanlı eşi ise öğretmenlerden bir heyetle Arkası Sa. 17. Sü. 1’de 85. YIL SAYI: 30366 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 KASIM 2008 ÇARŞAMBA ‘Türkiye için kõsa vadede riskler çok’ diyen OECD, bü- yüme tahminini yüzde 2’nin de altõna çekti. 2009’da iş- sizlik oranõnõn yüzde 10.5’e çõkacağõ tahmin edilen ra- porda, bu oranõn 2010’da da 10.6’ya yükseleceği ileri sü- rüldü. The Economist de Türkiye’nin 2008 büyüme ora- nõ tahminini yüzde 3’e, 2009 için de yüzde 3.2’den yüz- de 1.7’ye düşürdü. Dergiye göre bu yõl enflasyon yüz- de 10.2, işsizlik yüzde 9 olacak. 11. Sayfada Ekim ayõ başõnda finansal sistemi desteklemek için 700 milyar dolarlõk banka kurtarma paketi açõklayan ABD, şimdi de piyasalardan 800 milyar dolara kadar sorun- lu menkul kõymet satõn alacak. İngiltere ise zenginin vergisini arttõrõrken KDV’yi düşürme kararõ aldõ. Tü- ketimin artmasõ için de emekli maaşlarõyla çocuk pa- rasõ arttõrõldõ. İngiltere Merkez Bankasõ bankalara ser- maye enjekte edilmesini istedi. 11. Sayfada Uzmanlar, krizle birlikte herkesin tasarrufa gittiği ve zo- runlu ihtiyaçlarõ dõşõndaki harcamalardan kaçõndõklarõ bu dönemde, sahip olduklarõ varlõklarõnõ da güven- ce altõna almalarõnõn önemi üzerinde dururken ek- sik sigortalarõn gözden geçirilmesini tavsiye ediyor. Araba, konut, eşya gibi varlõklarõn sigorta güvence- siyle risklere karşõ korunmasõ bir anlamda tüketicinin ma- li yapõsõnõn da korunmasõ anlamõna geliyor. 10. Sayfada PAKET ÜSTÜNE PAKET DEVLER LİGİ DEFTERİ KAPANDI- Şampi- yonlar Ligi’nde F.Bahçe, Porto’ya 2-1 yenildi. Sarı - Lacivertlilerin tek golü Kâzım’dan geldi. Şampi- yonlar Ligi’ne veda eden F.Bahçe, Dinamo Kiev’i dep- lasmanda geçerse UEFA vizesini alacak. Spor’da Baykal AKP’ye yüklendi ‘Hükümetin tavrını PKK değiştirdi’ İmralı’da Abdullah Öcalan’õn statüsünün değiş- tirileceğinin ve tecritin kalkacağõnõn anlaşõldõğõ- nõ belirten CHP lideri Deniz Baykal, hükümetin tavõr değişikliğinin altõnda Anadolu’nun dört bir köşesinde sergilenen eylemler yattõğõnõ söyledi. Baykal, “Hükümet, PKK’nin yönlendirdiği kitlesel eylemleri görerek anlayõşõnõ değiştirme konumuna gelmiştir. PKK, hükümeti Öcalan’õn konumuyla ilgili olarak bir tavõr değişikliği noktasõna sürük- lemeyi başarmõştõr” diye konuştu. 5. Sayfada Ergenekon davasõna tepki ‘Karşıdevrim itirafnamesi’ Ergenekon davasõnda tutuklu sanõk Ergün Poy- raz, bu davayla Fethullah Gülen hakkõnda açõlan çete davasõnõn intikamõnõn alõndõğõnõ ileri sürdü. Gözaltõna alõnmadan önce Erdoğan’la Gül’ün önü- nü açan şaibeli trafik kazalarõnõ araştõrdõğõnõ söy- leyen Poyraz, 1971’den bu yana Recep Tayyip Er- doğan’a karşõ olan herkesin ya bir cinayete, ya bir trafik kazasõna uğradõğõnõ ya da hapishaneye gönderildiğini ileri sürdü. HATİCE TUNCER ve HİLAL KÖSE’nin haberi 7. Sayfada ‘Karaman ve Akman sorumlu’ ‘Mustafa’ hakkında her şey Bilirim ki Can’õn içinde kötülük yoktur. Me- sele, sinema dilini bilmemesinden kaynak- lanmaktadõr. Sinemanõn öyle bir dili vardõr ki kendine özgü, “şeytan ayrõntõsõnda giz- lidir” o dilin. Bilebilseydi Can, şeytanõn giz- lendiği sinematografik ayrõntõlarõ, adõm ka- dar eminim ki düşmezdi safiyetin tuzakla- rõna, “Mustafa”da düştüğü gibi. MUSTAFA ALTIOKLAR’ın yazısı 15. Sayfada Deniz Feneri e.V. davasõnõn yayõmlanan ge- rekçeli kararõnda Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanõ Zekeriya Karaman ile RTÜK Baş- kanõ Zahid Akman’õn rolleri öne çõkarõldõ. 16 milyon Avro’nun kuryelere teslim edildiği ve bağõş paralarõnõn amacõ dõşõnda kulla- nõldõğõnõn, Türkiye’de Kanal 7 yöneticileri tarafõndan bilindiği vurgulandõ. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 6. Sayfada Kadõna şiddet çok yaygõn 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken AKP’nin politikaları eleştirildi. Türkiye’de geçen yıl yapılan ve tüm illeri kapsayan araştırmaya göre ülkemizde her üç kadından birinin fiziksel şiddet gördüğü bildirildi. Resmi rakamlara göre yılda en az 25 töre cinayeti işlendiği, ancak gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğu belirtildi. 3. Sayfada ABD’nin komünizme karşõ “Yeşil Ku- şak” projesinin mimarlarõndan Fuller, Bü- yük Ortadoğu Projesi’nin bir felakete dö- nüştüğünü belirterek, Türkiye’nin Amerikan planlarõna dahil olmamasõnõn kendi çõkarõ- na olacağõnõ söyledi. Fuller, son 8 yõldan bu yana, ABD ile Türkiye’nin, Ortado- ğu’da ortak çõkarlara sahip olmadõğõnõ, iki ülkenin ortak bir amacõ paylaştõkla- rõ görüşüne katõlmadõğõnõ belirtti. Dış Haberler Servisi - Eski Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatõ (CIA) Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardõmcõsõ Gra- ham Fuller, Büyük Ortadoğu Pro- jesi’nin (BOP) bir felakete dönüş- tüğünü belirterek Türkiye’nin Was- hington yörüngesinde olmayan bir siyaset izlemesi gerektiğini çünkü ABD’nin Ortadoğu’daki planlarõ- na dahil olmasõnõn idam fermanõ- nõ imzalamasõ anlamõna geleceği- ni söyledi. ABD’nin BOP, “ılım- lı İslam” projelerinin arkasõndaki beyinlerden biri olarak görülen Fuller, BBC Türkçe’ye verdiği de- meçte Türkiye’nin Ortadoğu’da Amerikan planlarõna dahil olma- masõnõn kendi çõkarõna daha çok hizmet edeceğini kaydetti. Fuller, ABD Başkanõ George Bush yö- netimi altõnda geçen son 8 yõldan bu yana, ABD ile Türkiye’nin, Ortadoğu’da ortak çõkarlara sahip olmadõğõnõ, dolayõsõyla iki ülkenin ortak bir amacõ paylaştõklarõ görü- şüne katõlmadõğõnõ dile getirdi. “Bence ABD oldukça etkisiz ol- duğu ortaya çıkan teröre karşı küresel savaş stratejisi üzerinden, bölgedeki birçok ülkeye karşı kavgacı ve olumsuz bir siyaset iz- lemeye devam ederse, Türkiye, ABD’yi bölgedeki ilişkileri açı- TÜRK PROFESÖRÜN BAŞARISI Yeni mineral keşfedildi Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Sarp, Cenevre Üni- versitesi ile 3 yõldõr ortaklaşa yürüttüğü bilimsel çalõşmalar sonucunda keşfettiği yeni mineralle Türk bilim tarihine önem- li bir hizmet sundu. 6. Sayfada ‘Bizi de mi Ramazan?’ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanõ Rama- zan Akyürek, TBMM “telekulak” araştõrma ko- misyonuna bilgi verirken “Akrabalarım bile ‘Bi- zi de mi dinliyorsunuz Ramazan?’ diyorlar. Top- lumda bir paranoya oluştu. Piyasada o kadar alet ve yazılım var ki dinleme yapılır. Yasal boşluk var. Bunların hepsi bizim üzerimize kalıyor” id- diasõnda bulundu. Akyürek, milletvekillerinin so- rularõna net yanõt vermekten kaçõndõ. Akyürek’in da- ha önce iki kez TBMM’ye geleceği duyurulmuş, an- cak daha sonra iptal edilmişti. Komisyon, dün Ak- yürek ile Jandarma Genel Komutanlõğõ İstihbarat Başkanõ Yarbay Nuh Köroğlu’nu dinledi. Emniyetin dinlemeleri yasal çerçevede yaptõğõnõ belirten Ak- yürek, dinleme yapanlarõn da güvenilir ve ciddi so- AKP SEÇİM KESESİNİN AĞZINI AÇTI 5. Sayfada ALEVİLER AÇILIMA SOĞUK 6. Sayfada MUDANYA’DA İŞÇİLER DİRENİŞE GEÇTİ 6. Sayfada Arkası Sa. 17. Sü. 8’te Arkası Sa. 17. Sü. 1’de OECD raporundan Türkiye tahminleri: Ekonomi yavaşlayacak, işsizlik daha da artacak Büyümedekaratablo Eski CIA Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardõmcõsõ Fuller, Türkiye’yi plan konusunda uyardõ ‘BOP idam fermanõ’ TÜRKİYE KÜÇÜLECEK Telekulak komisyonuna bilgi veren Emniyet İstihbarat Daire Başkanõ Akyürek, akrabalarõnõn bile dinlenme tedirginliği yaşadõğõnõ itiraf etti Fotoğraf:AA ‘SİGORTALARI GÖZDEN GEÇİRİN’ Fotoğraf:FATİHERDOĞDU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog