Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30365 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 KASIM 2008 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Karadeniz Ekonomik İşbirliği... Dün İstanbul’da, dizi dizi ekonomik, siyasi kriz ha- berlerinin arasında kaybolan bir toplantı vardı: Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ). Aralık 1991’de Sovyetler Birliği’nin çökmesinden son- ra başlayan yeni dünya ve bölgesel düzen arayışları- nın ilk ürünlerinden biri KEİ idi. Bu arayışa Türkiye tam Arkası Sa. 17. Sü. 8’deArkası Sa. 17. Sü. 1’de ALTIN İSKENDER İRAN’IN 13. Sayfada IŞIL ÖZGENTÜRK’ÜN KÖŞE YAZISI 17. Sayfada AKP’nin sosyal yardõmlarõ, devleti milyonlarca YTL zarara uğratõyor Halkın parası seçim rüşvetine AKP’nin “sosyal hizmet” adõ altõnda başlattõğõ “seçim rüş- vetlerinin” bütçeye yükü 3.5 milyar YTL’yi aştõ. AKP’nin dağõttõğõ 6 milyon 761 bin ton bedava kömür nedeniyle Tür- kiye Taş Kömürü İşletmeleri 145 milyon YTL, Türkiye Kö- mür İşletmeleri ise 265 milyon YTL zarara uğratõldõ. İstanbul Büyükşehir Belediyesi “yardõm kuponu” ve “yardõm san- dõğõ” uygulamalarõ için 200 milyon YTL kaynak harcadõ. Sosyolog Cemil Kõlõç, belediyelerin dağõttõklarõ yardõmlarla halkõ kendilerine “mahkûm ve mecbur” hale getirdiğini, “Sa- daka kültürünü yerleştirmeye çalõştõğõnõ” belirtirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Can Özyedierler de sosyal belediyecilik adõ altõnda yurttaşlarõn oylarõnõn sa- tõn alõndõğõnõ söyledi. Belediye yardõmlarõ oy karşõlõğõ si- yasal şantaj olarak değerlendirildi. 17. Sayfada VATANDAŞIN VERGİSİYLE HARCAMA BUNUN ADI SİYASAL ŞANTAJ SOL ADAYLARINI BELİRLİYOR Güç birliği için ilk adõmlar CHP’nin Ankara belediye başkan ada- yõ olmaya hazõrlanan SHP Genel Baş- kanõ Murat Karayalçõn, dün partisinden istifa ederek süreci başlattõ. Karayal- çõn’õn bu hafta CHP’ye üye olmasõ bek- leniyor. Karayalçõn, gelinen noktayla il- gili olarak “Arkadaşlarõmõn adaylõğõm konusunda desteğini aldõm” dedi. DSP Mustafa Sarõgül’e kapõlarõnõ aç- tõ. Meclis toplantõsõnda ayrõlan bazõ isimlerin dönüş istekleri de kabul edil- di. DSP, Sarõgül’ü yine Şişli’den be- lediye başkanlõğõna aday gösterecek. Toplantõda yerel seçimlerde adaylarõn merkez yoklamasõ yöntemi ile belir- lenmesi kararlaştõrõldõ. 4. Sayfada AKP iktidarının yerel seçimler öncesi hız verdiği bedava kö- mür dağıtımı nedeniyle özellikle büyük kentlerde adım başı yardım TIR’larına rastlanıyor. Üzerlerinde “Başbakanlık” iba- resi bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan bedelleri karşılanan ve valilikler tarafından dağıtılan kömürler TIR’larla özellikle yoksul yurttaşların yaşadığı semtlere ulaştırılıyor. İs- tanbul’da dağıtılan kömürlerin çuvalları AKP kurucusunun şirketinden alınıyor. 17. Sayfada Adõm başõ kömür Bağdat’ta kanlı gün: 17 ölü Irak parlamentosu ya- rın yapılacak ABD-Irak güvenlik anlaşması oylamasına hazırlanır- ken, başkent Bağdat dün 17 kişinin ölümüne yol açan üç bombalı saldırıya sahne oldu. İlk saldırıda, Ticaret Bakanlığı çalışanlarını ta- şıyan bir otobüsün yakınında, yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlamasıyla 9’u kadın 13 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Aradan bir sa- at geçmeden, sıkı korunan Yeşil Bölge’nin girişinde meydana gelen saldırıda 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. DõşişleriBakanõBabacan’lagörüştü Nalbandyan İstanbul’daydı Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantõsõ için dün İstanbul’a gelen Ermenistan Dõşişleri Bakanõ Edvard Nalbandyan, Dõş- işleri Bakanõ Ali Babacan’la da bir araya geldi. Yukarõ Kara- bağ sorunu, Türkiye ile Ermenistan arasõnda diplomatik iliş- kilerin nasõl kurulacağõ, iki devlet başkanõnõn tekrar bir araya gelmesi, Ermeni soykõrõmõ iddialarõnõ araştõrmak için ortak ta- rih komisyonu kurulmasõ önerisinin toplantõda gündeme gel- diği belirtiliyor. ENGİN ESEN’in haberi 8. Sayfada Chavez için sõnav olarak görülen seçimler- de, 22 eyaletin 17’sini Chavez’in Sosyalist Par- ti’si aldõ. Chavez, muhalefetin bazõ eyaletlerde ka- zanmasõna atõfta bulunarak “Kim Venezüella’da diktatörlük var diyebilir” ifadesini kullandõ. “Bu Venezüella’nõn zaferi” diye konuşan Chavez şöy- le konuştu: “Venezüella’nõn sosyalist projesinin li- deri olarak bana halk ‘aynõ yolda ilerle’ diyor.” EN- GİN DEMİRİZ’in haberi 9. Sayfada İş dünyasõnõn hükümete sunduğu ekonomik pakette gelişmelerle ilgisiz istekler var Özel sektör krizi fırsat bildi Erdoğan’ın krizden fõrsat yaratma çağrõsõnõn ardõndan özel sek- törün hükümete sunduğu ekonomik paket, iş dünyasõnõn fõrsat pe- şinde olduğunu düşündürüyor. Erdoğan’õn açõklayacağõ paket, IMF ile anlaşma yapõlmasõ ancak IMF’nin kabul etmeyeceği isteklerin ön- ceden yürürlüğe sokulmasõ ve özelleştirmelere devam edilmesi gibi is- tekler içeriyor. MURAT KIŞLALI’nın haberi 11. Sayfada Küresel kriz nedeniyle otomotivde tehlike çanlarõ çalmaya başladõ. Otomotiv Sanayii Derneği Genel Sekreteri Ercan Tezer, “Avrupa pa- zarõndaki daralmanõn ihracat üzerindeki etkisi sipariş iptali olarak ken- dini göstermeye başladõ; bu düşüş artarak devam edecek” dedi. OL- CAY BÜYÜKTAŞ AKÇA’nın haberi 11. Sayfada MEDVEDEV Chavez’e Rus konuk Rusya Devlet Başkanõ Medvedev, Venezüella Devlet Başkanõ Hugo Chavez’le son dönemde güçlenen ikili ilişkilerin nasõl daha ileri götürüle- bileceğini ele alacak. Chavez, daha önce Ve- nezüella’nõn kendi nük- leer enerjisini üretmek amacõyla Rusya’yla iş- birliği yapacağõnõ duyur- muş ve Rusya’dan 4 mil- yar dolarlõk silah satõn al- mõştõ. 9. Sayfada RUS BAŞSAVCI ‘Türkler savaştı’ Aleksandır Bastõrõkin, Rus-Gürcü savaşõnda Gür- cü ordusunun saflarõnda hangi ülkelerden yabancõ askerlerin çarpõştõğõna iliş- kin bir soruya, “ABD, Çek Cumhuriyeti, Çeçenistan, Baltõk ülkeleri, Ukrayna ve Türkiye” diye yanõt verdi. Gürcistan ise Rus- ya’nõn bu yöndeki açõkla- malarõnõn tamamen te- melsiz olduğunu bildirdi. DENİZ BERKTAY’ın haberi 8. Sayfada CITIGROUP’A306MİLYAR ABD kurtarõyor ABD hükümeti, Citigroup’a 306 milyar dolar büyüklüğünde kurtarma paketi sunacak. Citigroup’un zehirli borçlarõndan doğan zararlarõn bir kõsmõnõn devlet tarafõndan karşõlan- masõ hedefleniyor. 10. Sayfada MİLLİ PİYANGO SATIŞI Yõlbaşõheyecanõ Milli Piyango İdaresi’nin yõlbaşõ özel çekiliş biletleri 29 Kasõm Cu- martesi gününden itibaren satõşa su- nuluyor. Büyük ikramiye, 2007’de olduğu gibi bu yõl da 25 milyon YTL olarak belirlendi. 3. Sayfada Chavez’in politikalarõna destek sürüyor Venezüella’nın zaferi Karayalçın Sarıgül Fotoğraf:NECATİSAVAŞ GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Görünen Köy Kılavuz İstemez... Başbakan ve AKP Genel Başkanı; Yeni Delhi’de işa- damlarıyla yaptığı basına kapalı toplantıda “Açık söy- leyeyim, seçimlerde partim ikinci olursa genel baş- kanlığı bırakır, çeker giderim” demiş. Yalanlamadığına göre sözünün arkasında duruyor demektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog