Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 24 KASIM 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 9 BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Batı’nın Yeni Politikasıyla Yüzleşmek dishab@cumhuriyet.com.tr YAŞAMAK GÜZEL YAŞATMAK DAHA DA GÜZEL 0 212 557 70 70 / PBX T.C. İZMİR AHKAMI ŞAHSİYE 14.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/115 Tal. Satõş Mahkemece satõşõna karar verilen ve İİK hükümlerine gö- re satõşõ yapõlacak olan taşõnmaz; İzmir ili, Konak ilçesi, Konak 3.Bölge Tapu Sicil Md., Üç- kuyular Mahallesi, Ada No:2738, Parsel No:40’da kayõtlõ, 115,00 m2 alanlõ ve hane vasõflõ taşõnmazõn Seval Bora adõna kayõtlõ olan 3/4 hissesinin satõşõna gidilmekle, taşõnmaz Üç- kuyular Mah. 73 Sk. No: 12 Konak/İZMİR adresindedir. Ta- şõnmaz üzerinde, betonarme kolonlu, yõğma tuğla duvarlõ, üzeri ahşap malzeme üstü Marsilya tipi kiremit kaplõ, sokak- tan yüksek merdivenle çõkõlan tek katlõ bir bina olup, 2 oda, antre, mutfak, WC, banyodan ibarettir. Yerleri kõsmen karop- laka, kõsmen seramik ve kõsmen de düz tesviye betonlu, iç ve dõş kapõ ve pencereleri ahşap doğramalõ, dõşlarõ demir par- maklõklõ, iç duvarlarõ boya ve badanalõ olup, elektrik ve suyu bulunan yapõnõn %35 oranõnda yõpranmõş ve yaklaşõk 60,00- m2 taban inşa alanlõdõr. Taşõnmazõn tamamen sokak cepheli oluşu, ulaşõm ve taşõma imkânlarõnõn normal oluşu, her türlü belediye hizmetlerinden istifade etmekte oluşu nazara alõna- rak taşõnmazõn tamamõnõn muhammen bedeli 70.000,00 YTL olup, satõlacak olan 3/4 hisse karşõlõğõ muhammen bedeli 52.500,00 YTL’dir. SATIŞ ŞARTLARI: TAŞINMAZIN İHALESİ İZMİR AHKAMI ŞAHSİYE ONDÖRDÜNCÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİNDE YAPILACAKTIR. Taşõnmazõn 1.İhalesi: 06/01/2009 günü saat: 15,00-15.15 arasõndadõr. Birinci artõrõmda taşõnmaz, masraflarõ ile birlikte muham- men bedelin %60’õnõ bulmaz veya alõcõsõ çõkmaz ise taşõnma- zõn aynõ yer ve saatte 10 gün sonra ikinci ihalesi yapõlacaktõr. Taşõnmazõn 2.İhalesi: 16/01/2009 günü saat: 15.00-15.15 arasõndadõr. İkinci artõrõmda taşõnmaz, masraflarõ ile birlikte muham- men bedelinin %40’nõn altõnda satõlmayacaktõr. Satõşa giren- ler %20 nakdi teminatlarõnõ Vakõfbank Adliye Şubesi’ne ya- tõrmak zorundadõr. Bakiye satõş bedelinden başkaca damga resmi, alõm harcõ, KDV alõcõya aittir. Satõşa girenler şartna- meyi okumuş ve kapsamõnõ aynen kabul etmiş sayõlõrlar, şart- namesi ilan tarihinden itibaren herkese açõktõr. İlan olunur. 17/11.2008 (Basõn: 63206) T.C. ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI ESAS NO: 2008/14 SATIŞ Antalya Merkez Kõzõltoprak Mahallesi 4763 ada 13 parselde kayõtlõ taşõnmazõn, Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2006/1326 esas 2008/118 karar sayõlõ kararõ gereğince taraflarõn or- taklõğõnõn satõş sureti ile giderilmesine karar verilmiş olmakla satõlacaktõr. Satõşa konu taşõnmaz Antalya Merkez Kõzõltoprak Mahallesi 4763 ada 13 nolu parselde kayõtlõ olup, yüzölçümü 600 metredir. Tapu kaydõnda cinsi arsa olarak belirtilmiştir. Düz bir topoğrafik yapõya sahiptir. Ye- nigün Mahallesi Yunus Emre Cad. 1039/2 sokak adresinde yer almaktadõr. 1039/2 nolu sokağõn üzerinde bulunmaktadõr. Altyapõ ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Ulaşõmõ kolaydõr. Parsel üzerinde yapõ ve tesis bulunmamaktadõr. Halihazõrda boş arsa durumundadõr. İMAR DURUMU: Dava konusu parselin imar çapõna göre, parsel ayrõk nizamda (0,81 Emsalli) kat adedi 4, saçak seviyesi 14.50 mt, inşaat cephesi 18 mt’dir. Yol ve komşu mesafesi 5.00 /3.00 / 3.00 mt’dir. Parselin arsa m2 değeri bilirkişilerce 300,00-YTL olarak belirlenmiştir. Parsel tapu kaydõndaki tüm şerhler ile birlikte satõlacaktõr. ANTALYA MERKEZ KIZILTOPRAK MAHALLESİ 4763 ADA 13 PARSELDE KAYIT- LI TAŞINMAZIN BULUNDUĞU MEVKİİ, İMAR DURUMU, MAHALLİ ALIM SATIM RA- YİÇLERİ DİKKATE ALINDIĞINDA DEĞERİ: 180.000,00- YTL’dir. 1. Satõş Günü 12/01/2009 günü, saat 16.00-16.10 arasõnda, Antalya Adliye Sarayõ 1. Sulh Hu- kuk Mahkemesi duruşma salonunda açõk arttõrma ile yapõlacaktõr. Bu satõşta değerinin %60’õnõ bulmadõğõ takdirde; 2. Satõş Günü 22/01/2009 günü saat 16.00-16.10 arasõnda, aynõ yer ve saat- te ikinci arttõrmasõ yapõlacaktõr. İkinci satõşta değerinin %40'õ ve mahkeme masraflarõm geçtiği takdirde en çok arttõrana ihale edilecektir. Satõş peşin para iledir. Ancak isteyen alõcõya 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satõşa iştirak eden değerinin %20’si nisbetinde 36.000,00- YTL teminat yatõrmasõ şarttõr. Damga resmi, KDV, tapu alõm harcõ, tahliye ve teslim masraflarõ alõcõ tarafõndan, birikmiş vergi borçlarõ satõş bedelinden ödenir. İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi halde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç tutulacaklardõr. İhaleye katõlõp daha sonra ihale be- delini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri be- del ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden mü- teselsilen mesul olacaklardõr. İhale fakõ ve temerrüt faizi ayrõca bir hükme hacet kalmaksõzõn dai- remizce tahsil olunacak, bu farkõ varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. Satõş tapu kay- dõndaki tüm yükümlüler ile birlikte yapõlacaktõr. İhaleye iştirak eden alõcõlarõn şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 2008/14 Satõş sayõlõ dosyasõna başvurmalarõ, ilanõ ilanen tebliğ olunur. 17/11/2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 63307) İZMİR 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞI İLANI DOSYA NO: 2007/6141 ESAS SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADE- Dİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Tapu Kaydõ: İzmir ili, Konak ilçesi, 4. Bölge Karabağlar mahal- lesinde kain ve tapunun 22M-2AD pafta, 30227 ada, 17 parsel, 57 cilt, 5515 sahife numarasõnda kayõtlõ bir katlõ kargir işyeri niteliğindeki taşõnmaz. Önemli Özellikleri: Satõşa konu taşõnmaz Ko- nak ilçesi Aşõk Veysel Mahallesi 4035 Sokak’ta 3 kapõ nolu binadõr. İşyeri olarak kulanõlmakta- dõr. İşyerinin içinde yer aldõğõ ana yapõ betonarme kolonlu yõğma tuğla duvarlõ olarak inşa edil- miştir. İşyerinin tabanõ şap, tavan çelik doğrama ve üzeri saç kaplõdõr. Batar katta 3 yazõhane ve WC bulunmaktadõr. İşyerinin giriş kapõsõ çelik kapõdõr. Batar kattaki pencereler PVC doğrama- dõr. Elektrik ve suyu mevcut işyeri yaklaşõk 403 m2 alanlõdõr. Batar kat 100 m2 alanlõdõr. Taşõn- maz Konak Aşõk Veysel Mahallesi’nde Yeşillik Caddesi’ne 110 metre, Yaşayanlar İlköğretim Okuluna 220 metre mesafededir. Taşõnmaz tamamen sokak cepheli olup, halihazõrda ulaşõm ve taşõma imkânlarõndan çok iyi faydalanmakta, her türlü belediye hizmetlerinden istifade etmekte- dir. İmar durumu: Konak Belediye Başkanlõğõ (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)'nün 25.12.2007 tarihli yazõsõnda taşõnmazõn kentsel çalõşma alanõ içinde bitişik nizam 3 katlõ, 9,80 metre çatõsõz, bina derinliği krokiye göre, arka bahçe mesafesi 4,90 metre olup, imar hattõ talebi icabettiği bil- dirilmiştir. Satõşa konu taşõnmazõn muhammen bedeli: Taşõnmazõn satõşõ 300.000,00 YTL. (Üç- yüzbin Yeni Türk Lirasõ) tahmin edilen kõymetle yapõlacaktõr. Taşõnmazõn kõymeti İzmir 10.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 10.06.2008 tarih 2008/279 Esas 2008/486 karar sayõlõ ilamõ ile kesinleş- miştir. SATIŞ ŞARTLARI: Taşõnmazõn 1. satõşõ 13.01.2009 Salõ günü 15.00 - 15.10 saatleri ara- sõnda İzmir Adliye Sarayõ İzmir 11. İcra Müdürlüğü odasõnda açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile en çok artõrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõ ile; 2. satõşõ 23.01.2009 Cuma günü 15.00 - 15.10 saat- leri arasõnda İzmir Adliye Sarayõ İzmir 11. İcra Müdürlüğü odasõnda ikinci artõrmaya çõkarõla- caktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve tahmin edilen değerin %40'õnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu ver- meleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebi- lir. KDV, resmi, damga vergisi, tapu alõm harç ve masraflarõ, taşõnmazõn teslim masraflarõ, alõcõ- ya aittir. Tellaliye, birikmiş vergiler tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi ala- caklõlar ile diğer ilgililerin (*) ve irtifak hakkõ sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarõ özellikle faiz ve giderlere dair iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr. Aksi taktirde haklarõ tapu siciliyle sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõ- lacaklardõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İcra ve İflas Kanu- nu’nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark, varsa öncelikle yatõrõlan teminattan tahsil edilir. 5-Taşõnmaz, İİK m.132 gereğince tüm tak- yidatlardan ari olarak satõşa çõkarõlmõştõr. 6-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebil- mesi için dairede açõk olup, gideri verildiği taktirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 7-Sa- tõşa iştirak edenlerin şartnameyi ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/6141 esas sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ve tapu kay- dõnda adresleri bulunmayan ilgililere İİK’nun 127. Maddesi gereğince gazetede yapõlan ilanõn tebliğ yerine geçeceği tebliğ ve ilan olunur. (Basõn: 63194) 30 KASIM 2008 PAZAR Saat: 11.00 KONUĞUMUZ, “MASKESİZ SOYGUN” VE “BABAM SAĞ OLSUN” KİTAPLARININ YAZARI, CUMHURİYET GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ Sayın İLHAN TAŞCI ile kahvaltılı aydınlanma toplantısında bir araya geliyoruz. KONU: TARİKAT-SİYASET-TİCARET ÜÇGENİ VE BABALAR GİBİ SATANLARIN ÇOCUKLARI Tarih: 30 Kasım 2008 Pazar Saat 11.00 Yer: Kadıköy Aden Otel İletişim: 0555 432 32 29 - 0535 636 59 11 0537 871 82 34 Lütfen yerinizi ayırınız. TÜRKAN ERKİN: 0216 337 57 97 Açık büfe kahvaltı ederi: 20 YTL İSTANBUL CUMOK ÇAĞRISI www.cumok.org 3 ARALIK 2008 Çarşamba Saat: 17.00 (KERAHAT VAKTİ) BİR ARAYA GELİŞİMİZİN 14. YILINA GİRERKEN BÜTÜN CUMOK’LARI GAZETELERİ İLE BİRLİKTE, SAYIN EROL GEYRAN’IN ÇAĞRISINI YAPTIĞI İLK BULUŞMA YERİMİZ ROMANTİ- KA’YA BEKLİYORUZ. GAZETEMİZ YAZARLARI VE ÇALIŞANLARI DA DAVETLİDİR. Yer: ROMANTİKA Fenerbahçe Parkı-Fenerbahçe İletişim: Türkan ERKİN: 0537 672 55 00 0216 337 57 97 Mennan ESENER: 0537 871 82 34 Saniye YURDAKUL: 0535 636 59 11 LÜTFEN YERİNİZİ AYIRTINIZ İSTANBUL CUMOK DAVETİ www.cumok.org www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali - ABD ve AB Türkiye ve bölge poli- tikalarını “daha net çizgilerle” belirlediler ve uygulamaya başladılar. - ABD ve AB “üniter bir ulus devlet” görmek istemiyorlar. Kafalarındaki “et- nik mozayiğe göre” ayrıştırılmış ve da- ha sonra da bölünmüş bir Türkiye planlanmış durumda. - Irak’ın kuzeyinde oluşturulmaya başlayan “Batı’ya bağlanmış Kürdistan”, Türkiye ve Ortadoğu projelerinin en önemli parçası. Ankara-Erbil-Bağdat üçgeninde yürütülen politikalar, “büyük projenin koçbaşı konumunda”. - Büyük projenin geniş ayakları Was- hington-Londra-Brüksel-Tel Aviv dört- genine oturtulmuş bulunuyor. “AB süreci ve serbest piyasa”, Ba- tı’nın en önemli araçları. - AB süreci üzerinden,Türkiye piya- sasını ellerine geçiriyorlar. Özelleştir- meler yolu ile en stratejik kurumlarımızı elde edip Türkiye’yi yönlendiriyorlar. İs- tedikleri ayrıcalıklı düzenlemeleri yap- tırıyorlar. - AB süreci sayesinde,Türkiye’nin ulusal (makro) politika yürütmesinin önünü kesiyorlar. Ulusal (makro) poli- tikalar yerine Brüksel’in, IMF’nin ve Ba- tı tekellerinin talepleri serbest piyasa üzerinden yerine getiriliyor. Bu yöntem, “Batı’nın yeni Türkiye po- litikasının yürütülmesi açısından” ola- ğanüstü etkili oluyor. Karşılarında ikti- sadi, siyasi, kültürel ve güvenlik bakı- mından, “içi boşaltılmış bir zemin olu- şuyor”. ‘Anadolu İslam Devleti’ mi? Türkiye Cumhuriyeti yerine “Anado- lu İslam Devleti”, Batı’nın Türkiye po- litikasında Kürdistan kadar önemli. Anadolu İslam Devleti, federal bir ya- pıya sokularak ayrıştırılmış bir sömür- ge düzeninin adıdır. Batı bu konuda Türkiye’yi iki cepheye bölerek amaca ulaşmak istiyor. KKTC’de Annan Planı öncesinde ve sonrasında toplum bir laboratuvar gibi kullanılarak ayrıştırıldı ve iki karşıt cephe oluşturuldu. Şimdi aynı yönte- mi Türkiye’de uyguluyorlar. Ülke, Batı’nın yeni Türkiye politika- sına “evet diyenlerle karşı koyanlar arasında” ayrıştırılmış bulunuyor. Ret cephesinde sosyal ve laik hukuk dev- leti, katılımcı demokrasi, ulus devlet kimliği ve üniter yapı esas alınıyor. Bu cephenin genişlememesi ve bö- lünmesi için Türk-Kürt, laik-dinci, Sün- ni-Alevi tartışmaları ve çatışmaları her zeminde pompalanıyor. Kemalist, ulu- salcı ve anti emperyalist görüşün bü- tünleştirici gücünü yok etmek için Ba- tı olağanüstü çaba harcıyor. Üç maymunu oynayanlar… Yaşamakta olduğumuz günler en yo- ğun çatışmalara sahne oluyor. Ancak içimizde bir kısım çevreler, bu süreci “görmemezlikten geliyor”. Türkiye bir Titanik gibi dibinden yan yatmış su alır- ken, üst kamaralarda keyfine bakanlar var. “Kendi durumlarının” bozulmaya- cağını sanıyorlar. - Bölücüsünü, işbirlikçi şeriatçısını an- lamak mümkün. Onlar, Batı’nın Türki- ye politikası ile, “kendi özel hedefleri- ni” birleştirmiş durumdalar. Batı saye- sinde amaçlarına ulaşabileceklerine inanıyorlar. Peki ya diğerleri? Bürokrasi, iş çev- releri, akademik çevreler, işçi sendi- kaları, sanat çevreleri, medya patron- ları, siyasal parti yöneticileri parçalan- mış ve sömürgeleştirilmiş bir Türkiye’de varlıklarını sürdürebilirler mi? Batı’nın yeni Türkiye politikası kar- şısında yerlerini belirlemeleri gerekmez mi? Türkiye ayrıştırıldıkça içimizdeki oli- garşi de küçülecektir. Bugün oligarşi- yi besleyen kanallar yarın yeni sömür- geciler tarafından bir bir işgal edilme- ye başlanacaktır. Türkiye’deki “bütün kurumların”, ba- şında ve yönetiminde bulunan herke- sin, içinde yaşadığımız süreci bu ger- çekler doğrultusunda değerlendirme- leri gerekir. Başta siyasal partiler olmak üzere tüm anayasal ve yasal kurumla- rın bu sorumluluğun altına ellerini sok- maları kaçınılmaz hale gelmiştir. Titanik battıktan sonra ortada birkaç kazazede dışında kimse kalmaz. Lüks kamaralardaki “servet” de yavaş yavaş suların dibini boylar. Türkiye’deki bütün kurumlar, “Batı’nın yeni Türkiye politikasıyla” yüzleşmek zo- rundalar. Üç maymunu oynamak ken- dilerine yarar getirmez. Emperyalizm kimseye teğet geçmez; tarihe bakın gö- receksiniz. Bugün emperyalizmle iş- birliği yapanların, dün Hitler’le beraber çalışanlardan hiçbir farkları yoktur. Darbe girişimi Dış Haberler Servisi - Batõ Afrika ülkelerinden Gine Bissau’da, darbe girişiminde bulunan isyancõ askerler devlet başkanlõğõ ikametgahõna ateş açtõ. Devlet Başkanõ Joao Bernardo Vieira’nõn binada bulunduğu sõrada, binanõn yakõnlarõnda çatõşma çõktõğõ, ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Vieria’nõn Senegal Devlet Başkanõ Abdulaye Wade’yi arayarak “İsyan çõktõ, ancak durum kontrol altõnda” dediği öğrenildi. Filistin’de seçim gündemde Dış Haberler Servisi - Filistin Devlet Başkanõ Mahmud Abbas, lideri olduğu El Fetih örgütü ile Hamas örgütü arasõnda ulusal birlik görüşmeleri yõl başõna kadar başlamazsa, gelecek yõl başõnda devlet başkanlõğõ ve genel seçim kararõ almak zorunda kalacağõnõ söyledi. Abbas yönetimi, Batõ Şeria’da denetimi elinde tutarken Hamas Gazze’de kontrolü elinde bulunduruyor. Komünist buluşma Dış Haberler Servisi - 68 ülkenin komünist ve işçi partileri, Brezilya’da yapõlan “10. Uluslararasõ Buluşma”da bir araya geldi. Sao Paulo kentinde dün sona eren toplantõya Küba, Çin, Güney Kore, Vietnam ve Laos’ta iktidarda bulunan partilerle, aralarõnda Türkiye’den TKP’nin bulunduğu birçok muhalefet partisi temsilcisi katõldõ. Bulgaristan’dan üç uçak dolusu silah ve cephane Kuzey Irak’a götürüldü Barzani gizlice silah alõyorDış Haberler Servisi - Ku- zey Irak’taki bölgesel Kürt yö- netiminin, geçen eylül ayõnda Bulgaristan’dan üç uçak dolu- su hafif silah ve cephane aldõ- ğõ bildirildi. ABD’de yayõmlanan Was- hington Post gazetesinin habe- rine göre, silah alõmõndan ha- bersiz olan Amerikalõ yetkililer, durumu Bulgaristan’daki kay- naklardan öğrendiler. Haberde, Amerikalõ yetkililerin silah ti- caretinden rahatsõz olduklarõ ve Kuzey Irak yönetimi ile Irak hü- kümeti arasõnda silahlõ çatõş- manõn patlak vermesinden kay- gõ duyduklarõ belirtildi. Irak hükümeti de Kürtlerin si- lah alõmõna sert tepki gösterdi. Irak İçişleri Bakanlõğõ’ndan ya- põlan açõklamada yasalarõn ihlal edildiği kaydedildi. İçişleri Ba- kanõ Cevat el-Bolani de, mer- kezi hükümet yetkililerinin Bul- garistan’dan silah alõmõ için yetki vermediklerini, sadece İç- işleri ve Savunma bakanlõklarõ- nõn silah ithali için yetkili ol- duklarõnõ, bu durumda Kürt yö- netiminin Irak yasalarõnõ ihlal et- tiğini söyledi. Kürt yetkililer haberle ilgili sorularõ yanõtlamayõ reddeder- ken Kürt yönetiminden kõsa bir açõklama geldi. Açõklamada, bölgesel yönetimin Irak’ta te- rorizme karşõ savaşõ sürdürdüğü, anayasada bölgesel savunma için silah alõmõnõ yasaklayan hiçbir madde bulunmadõğõ be- lirtildi. Gazetenin kimliğini saklõ tu- tan üç Amerikalõ yetkiliye da- yandõrdõğõ haberde, silahlarõn Süleymaniye kentine üç C-130 kargo uçağõyla götürüldüğü be- lirtildi. Son aylarda Şii ağõrlõklõ mer- kezi hükümet, Kürt liderleri, bölgesel yönetimin kontrolün- deki topraklarõ güneye doğru peşmergeleri yerleştirerek ge- nişletmeye çalõşmakla suçlu- yor. Geçen ağustos ayõnda Di- yala eyaletinin Hanakin bölge- sinde Irak ordusu birlikleri ile peşmergeler arasõnda bir çatõş- ma çõkmasõnõn son anda Ame- rikalõ yetkililer tarafõndan en- gellendiği bildiriliyor. Irak hükümeti ile Kürtler ara- sõnda petrol zengini Kerkük kentinin denetimi ve petrol ge- lirlerinin paylaşõmõ konularõnda da anlaşmazlõklar yaşanõyor. Irak Başbakanõ Nuri el Ma- liki’nin, Kuzey Irak’ta hükü- met yanlõsõ aşiret reislerinden “Destek Konseyleri” oluş- turma planõ da Kürtlerden sert tepki gördü. ÇATIŞMA ÇIKTI İzlanda’da kriz protestosu Dış Haberler Servisi - Kü- resel krizin ülke ekonomisini iflasa sürüklediği İzlanda’da hükümete tepkiler çatõşmalara yol açtõ. Başkent Reykjavik’te hükümetin kriz karşõsõnda iz- lediği tutumu protesto eden binlerce gösterici hükümetin istifasõnõ isteyerek parlamento binasõna saldõrõ girişiminde bulundu. Yüzlerce kişi de göz- altõna alõnan bir protestocu- nun serbest bõrakõlmasõ için bir polis karakoluna saldõr- mak istedi. Gözaltõna alõnan protestocu daha sonra serbest bõrakõlõrken, polisle gösterici- ler arasõnda çõkan çatõşmalar- da 5 gösterici yaralandõ. İz- landa’da geçen ekim ayõnda bankacõlõk sistemi çökmüş ve para birimi İzlanda Kronu ya- rõ yarõya değer kaybetmişti. Keşmir’de kanlı seçim Dış Haberler Servisi - Hindistan’õn ayrõlõkçõ Keş- mir eyaletinde, yerel se- çimleri protesto eden Müslümanlar tarafõndan düzenlenen gösterilerde çõkan çatõşmalarda 2 gös- terici öldü, 30’dan fazla kişi yaralandõ. 24 Ara- lõk’ta tamamlanmasõ bek- lenen 7 aşamalõ seçimlerin 2. turu dün yapõlõrken, ay- rõlõkçõlar seçimleri boy- kot etti. Son aylarda şid- detin giderek arttõğõ eya- lette, bu yõl düzenlenen bağõmsõzlõk yanlõsõ göste- rilerde en az 42 kişi öldü. Keşmir’in bağõmsõz ya da Pakistan’õn bir parçasõ ol- masõnõ isteyen ayrõlõkçõlar, seçimlerin Yeni Delhi yö- netiminin bölgedeki de- netimini daha da arttõra- cağõnõ savunuyor. Keşmir’de seçimleri boykot eden ayrılıkçılarla, güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 2 kişi öldü. (Fotoğraf: REUTERS) ABD’de yayõmlanan Washington Post gazetesi, Kürt yönetiminin, Irak hükümeti ve ABD’den habersiz Bulgaristan’dan silah aldõğõnõ yazdõ. Amerikalõ yetkililer, Irak hükümeti ile Kürtler arasõnda silahlõ çatõşma patlak vermesinden endişe ediyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog