Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 24 KASIM 2008 PAZARTESİ 8 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr DEĞİŞEN DÜNYADAN HÜSEYİN BAŞ Evet ‘Kyoto Raftan İnmeli’dir! Kyoto ayağını sürüyor. Hâlâ imzalamayan, onaylamayan çok sayıda ülke var. Kimse yakın teh- likenin ayırdında görünmüyor. Oysa iklim değişik- liklerinin önde gelen sorumlusu başta karbondi- oksit olmak üzere sera etkili gaz salınımları arta- rak sürüyor. Kyoto’nun imzaya açıldığı 1994’ten bu yana geçen onca zamanda yapılanlar sadece “yapılması” gerekenlerin dökümleri; planlar, prog- ramlar. Üstelik protokolü imzalamayı savsaklayan hâlâ çok sayıda ülke var. Ne var ki, sera etkili gaz salınımlarının azaltılması konusunda tartışmalar sü- rerken insandan kaynaklanan bu tehlikeli gaz sa- lınımları yerinde durmuyor, giderek artıyor. Geçen hafta içinde Cumhuriyet gazetesinde “Kyoto raftan inmeli” başlığıyla yer alan küçük bir haber, gezegenimiz ve üzerinde yaşayan tüm can- lılar için büyük tehdit oluşturan iklim değişiklik- lerinin önlenmesine yönelik ünlü Kyoto Protoko- lü’nün TBMM Genel Kurulu gündemine alınma- sının 2. sıradan 33. sıraya ertelendiğinden söz edi- yordu. Küresel Eylem Grubu’ndan Sayın Önder Algedik tarafından kabul edilmez olarak nitelenen bu savsaklama, ülkemizin iklim değişiklikleriyle il- gili tehlikenin ayırdında görünmediğini ortaya koymaktadır. Üstelik yukarıda da değindiğimiz gi- bi, başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkenin tu- tumları da pek farklı değil. Oysa Kyoto Protoko- lü sadece bir başlangıçtır. Asıl önemli olan ondan sonra tüm ülkelerin birlikte alacakları ve hayata ge- çirecekleri önlemlerdir. Oysa, yakından bakıldığında henüz bu aşama- ya gelinmediği anlaşılmaktadır. Tehlikenin bü- yüklüğüne karşın bu konuda, ne yazık ki, Kyoto’dan bu yana deyim yerindeyse bir arpa boyu bile me- safe alınmadığı görülmektedir. Global Carbon Project kuruluşunun (GCP) geçen eylül ayında 2007 dünya karbondioksit (CO2) salınımıyla ilgili rapor, bir kez daha alarm çanlarını çalmaktadır. Rapora göre çimento tesisleri, petrol, kömür ve gazla ça- lışan sanayi kuruluşları atmosfere 8.5 milyar ton kar- bon salınımı gerçekleştirmişlerdir. Orman kıyımı- nın karbon salınımlarındaki payı ise 1.5 milyar ton düzeyindedir. Veriler, durumun vahim olduğunu ifa- de etmektedir. Ama bırakınız konuyla ilgili somut önlemler alınmasını, çok sayıda ülke Kyoto’yu im- zalayıp onaylamakta ayağını sürümekte; dolayısıyla da yakın geleceğin bu yaşamsal önemdeki tehdi- dinin ayırdında bile olmadıkları anlaşılmaktadır. Oy- sa iklim değişikliklerinden kaynaklanan tehdit açıktır: Doğal felaketler, kuraklık, devasa su bas- kınları, açlık, denizlerin kabarması, buzulların eri- mesi, özetle gezegendeki yaşamı yok edecek tüm doğa yıkımları. Hükümetler arası grubun (GIEC) birbiri ardından yayımladığı raporlar, bu konuda durumun kötü- ye gittiğini ortaya koymaktadır. Avrupa Birliği’nin sera etkili gaz salınımlarını 2020 yılına kadar yüz- de 20, dahası yüzde 30 oranında azaltılmasıyla il- gili bağlayıcı ve yaptırımla kararlar alması, kuşku- suz, özlenen bir tutumdur. Ancak bu kararların ha- yata geçirilmesi kolay görünmemekte, dolayısıy- la da yukarıda belirtilen azaltma oranlarına varıl- ması kuşkulu görünmektedir. Ayrıca dünyanın için- de debelendiği finansal kriz süresince bu konu- nun etkin bir biçimde ele alınması da pek müm- kün görünmemektedir. Zira sera etkili gaz salı- nımlarının azaltılmasıyla ilgili önlemlerin, sonuç- ta bir maliyeti olacağı kesindir. Bu yüzden kriz dö- neminin, bu konuda ciddi önlemlerin yürürlüğe ko- nulması için uygun dönem olmadığı açıktır. Ama şu anda bile bazı olumlu gelişmeler yok değildir. Avrupa Birliği’nin konuya ciddi bir biçimde eğil- me eğlimine, geçen hafta İngiltere de katılmıştır. Konuya ters bakmakla ünlü W. Bush yönetimine karşın gelecek ay başkanlık koltuğuna oturması beklenen Barrack Obama’nın, tam tersine konuya sıcak baktığı ve alınması gereken önlemlerin ön- celikleri arasında bulunduğu ayrı bir umut kay- nağıdır. Ne var ki, gezegendeki sera etkili gaz salınımı alınan az buçuk önlemlere karşın hızını sürdür- mektedir. 1990-2000 yılına göre dünyadaki sera etkili gaz salınımı bugün dört katı daha fazla hız kazanarak GIEC’nin en kötü senaryo olarak ta- nımladığı yüzde 2.7’lik artışı bile geride bırakmıştır. Ama durum vahim olsa da bütünüyle umutsuz değildir. Yeter ki, artık önlemler savsaklanmasın. Ayrıca doğa sera etkili gazlarla savaşta henüz pes de etmemiştir. “Doğanın karbon kuyuları’” olarak adlandırılan bitkiler, yabanıl ve ehli hayvanlar ve karbondioksidi doğrudan içinde eriten ya da pytoplanktonları tarafından emilen denizler işbaşın- dadır. Bu “kuyular” her yıl insanların neden olduğu karbon salınımının yüzde 55’ini sindirmektedir. Ar- tan sıcaklık biyosferin bu niteliğini belli oranlarda azaltsa bile doğa yine de kurtarıcı görevini sür- dürmektedir. Bu yüzden ormanlarımıza, denizle- rimize daha fazla oranda sahip çıkılması mutlaka gereklidir. AA fganistan’a yönelik hõzlõ çözülmeler bazõ çevreler için gerçekçi olmasa da Taliban’la görüşmelere yönelik yeni bir heves yarattõ. Biz de alt düzey militanlarõn ve aşiret liderlerinin kazanõlmasõ için ciddi bir çabanõn harcanmasõ gerektiğine inanõyoruz. Bunlar seçim şansõ olmadõğõ ve paraya ihtiyacõ olduğu için inanmasalar bile köktendincilerle ittifak kurmuş ve Afgan hükümeti yüzünden büyük düş kõrõklõğõ yaşayarak Taliban rejiminin dehşetini unutmuş insanlar olabilir. Yeni seçilmiş başkan Barack Obama da bu tür bir yaklaşõma açõk olduğunu ifade etti. Afganistan’daki ABD birliklerinin komutanõ General David McKiernan ise Taliban’õ reddetmeleri ve Afgan anayasasõnda yer alan temel haklarõ ve siyasi özgürlükleri tanõmalarõ koşuluyla yerel idarelerdeki militanlarla görüşmeleri hedefleyen bir plan üstünde çalõştõklarõnõ söyledi. Aynõ zamanda 11 Eylül saldõrõlarõ öncesinde El-Kaide’ye sõğõnak sağlayan, kadõnlarõn eğitim ve sağlõk hizmetlerinden yararlanmasõnõ reddeden gerici ve ortaçağ yöntemleri konusunda õsrarcõ Taliban lideriyle uzlaşõ sağlanmasõ olasõlõğõna da kuşkuyla bakõyoruz. Asker çekme konusunda fazlasõyla istekli olan bazõ NATO üyelerinin Afganistan’õn geleceğini bununla değiş tokuş etmeye razõ olmasõndan endişeliyiz. Ya da Afgan Devlet Başkanõ Hamid Karzai yeniden seçilme şansõnõ artõrma umuduyla uzlaşõ için fazlasõyla istekli olabilir. Karzai’nin Taliban lideri Molla Muhammed Ömer’e öneride bulunmasõ Obama’nõn danõşmanlarõnõn yanõ sõra bizi de kaygõlandõrdõ. Afganistan’da ve dünyada ABD ve Afgan müttefikleri Taliban ve El-Kaide’yi yendikleri zaman büyük bir sevinç yaşanmõştõ. Bundan yedi yõl sonra her ikisi de intikam almak için geri döndüler. NATO ve Afgan güçleri için bu yõl Afganistan’da 2001’den bu yana yaşanan en ölümcül yõl. Merkezi otoriterideki bozulma, artan yolsuzluk, patlayan eroin ticareti ve Pakistan sõnõrõnõn her iki tarafõnda da görülen militanlarõn karmaşõk saldõrõlarõyla ülke aşağõya doğru giden bir sarmalõn içinde. Başkan Bush Irak’taki berbat savaş yüzünden Afganistan savaşõna hak ettiği önemi vermedi. Bunda Karzai’nin de kusuru var. Onun hükümetinin rüşvetçiliği ve beceriksizliği insanlarõ köktendincilere yöneltti. Bush yarattõğõ kargaşanõn çok geç farkõna vararak Afganistan’a daha fazla asker gönderdi ki bu da yeterli değil. Yalnõzca askeri güç militanlarõ yenilgiye uğratamaz. Afganistan’õn tek şansõ çok daha büyük ekonomik yardõm ve siyasi kalkõnmayõ getirecek uzun vadeli bir Amerikan taahhüdü olabilir. Washington’un ayrõca Taliban ve El-Kaide sõğõnaklarõnõ kapatmasõ konusunda Pakistan’õ ikna edecek daha etkili teşvikler ve baskõlar geliştirmesi gerekiyor. Karzai’nin yolsuzluk yapan tüm yetkililerle ilişkilerini kesmesi ve ulusal polis gücünü temizleyip güçlendirmesi de lazõm. Diyalog kurulabilir Aşiret liderleri ve alt- düzeydeki militanlarla görüşmeler de bu stratejinin bir parçasõ olabilir. Afgan, Suudi ve Pakistanlõ yetkililer aracõlarõn kim olacağõ konusunu iyi araştõrmalõ. Şimdilik Taliban güçlü görünüyor. ABD ve NATO güçleri isyancõlara karşõ saldõrõlarõnõ bu kõş da sürdürmek ve sivillerin ölmesini önlemek için çok daha büyük çaba harcamak durumunda. Obama’ya bõrakmaktansa Bush komutanlarõn talep ettiği 20 bin ABD askerinin daha gitmesine izin vermeli. ABD ve müttefikleri ayrõca Afganistan’õn bu yõl elde edilemeyen mahsulü telafi edecek şekilde ihtiyacõ olan gõda yardõmõnõ da sağlamalõ. Yaygõnlaşan açlõk pek çok sivili Taliban’a daha da fazla itecektir. İngilizceden çeviren: Elçin Poyrazlar (New York Times’ın 21 Kasım tarihli başyazısı, ABD) Afganistan’õn tek şansõ çok daha büyük ekonomik yardõm ve siyasi kalkõnmayõ getirecek uzun vadeli bir Amerikan taahhüdü olabilir. Washington’un ayrõca Taliban ve El-Kaide sõğõnaklarõnõ kapatmasõ konusunda Pakistan’õ ikna edecek daha etkili teşvikler ve baskõlar geliştirmesi gerekiyor. Altõ ve Beş, Dört ve Dört’ten İyidir ANDREY VAVRA RR usya Parlamentosu yarõn, anayasaya değişiklikleri içeren yasa tasarõsõnõ kabul edecek. Bu değişikliklerle, devlet başkanõnõn görev süresinin altõ, parlamentonun görev süresinin ise beşe çõkartõlmasõ söz konusu olacak. Diğer taraftan, hükümeti her yõl parlamento önünde hesap vermeye zorunlu kõlan bir diğer yasa tasarõsõnõn da kabul edilmesine kesin gözle bakõlõyor. Bu değişiklikler, nasõl değerlendiriliyor? Tasarõnõn üzerinde çalõşan ve parlamentoda kabul edilmesi işinin öncülüğünü yürüten milletvekilleri, “Bu tasarıyla siyasi süreç daha sakin hale gelirken, seçim masrafları da azalmış olacak” diyorlar. Tasarõyõ parlamentoda savunanlar, mevcut sistemin iktidar partisine ülkede istediği adõmlarõ rahatça atabilmesine yetecek süreyi vermediğini ve halkõ aylarca seçim havasõyla meşgul ettiğini söylüyorlar; en fazla üzerinde durulan husus, seçimlerin ekonomiye getirdiği yükü ortadan kaldõrmak. Bir diğer nokta ise, mevcut sistemin uzun süreli kalkõnma planlarõnõn yapõlmasõnõ ve uygulanmasõnõ güçleştirmesi. Oysa anayasayal değişiklikler kabul edildikten sonra, artõk uzun süre görevde kalacağõ bilinen bir parlamento ve devlet başkanõyla, uzun vadeli planlarõ yapmak mümkün hale gelecek. Bunun, özellikle küresel finans krizinin etkilerini gösterdiği bugünlerde önemli bir argüman olduğu ortada. Anayasa değişiklikleri, devlet başkanõ adayõnõn iktidar tarafõndan önceden belirlenmesi ve halef-selef sürekliliğinin daha rahat kurulmasõnõ sağlayacak. Fakat, yine de belirtmek gerekiyor ki, Rusya’daki siyasi gelenek ve kültür, zaten bizdeki devlet başkanlõğõ seçimlerinin ABD’dekinden farklõ olduğunu gösteriyor. Zira bizde, Amerika’daki gibi, devlet başkanlõğõ seçimleri öncesinde halkõn ikiye bölündüğü bir durumu düşünmek bile mümkün değil. Anayasaya eklenecek diğer değişiklik paketi olan, hükümetin yõlda bir kez parlamento önünde hesap vermesi zorunluluğu ise, aslõnda parlamentonun değil, hükümetin işine yarayacak bir durum. Zira, hükümeti başbakan (yani, Vladimir Putin) temsil ediyor. Parlamentonun Putin’den hesap soracağõnõ düşünmek zor. Burada asõl söz konusu olan, hükümetin, böyle bir mekanizma ile kendi icraatlarõnõn sorumluluğunu, şu anda hiçbir sorumluluk taşõmayan parlamento ile paylaşmasõ. (Rusçadan çeviren: Deniz Berktay, Rus Resmi Haber Ajansı RİA Novosti, 18 Kasım 2008) Rusya’da Amerika’daki gibi, devlet başkanlõğõ seçimleri öncesinde halkõn ikiye bölündüğü bir durumu düşünmek bile mümkün değil. CUMHURİYET’İN DEĞİŞMEZ DEĞERLERİNİ SAVUNMAK VE KORUMAK İÇİN BULUŞUYORUZ!.. “TOKAT DERNEKLERİ PLATFORMU” 26 Kasım Çarşamba 2008 Saat: 19.00 Majör Düğün Salonu Çağlayan Mah. Ocak Sokak 3/T/1 ÇAĞLAYAN/ŞİŞLİ Tel: 0212 - 343 63 90-91 İletişim: 0532 355 99 13 0539 623 17 06 www.tokatlilar.org, www.tokdef.com.tr TC SAKARYA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2006/340 Esas Satõlarak paraya çevrilmesine karar verilen gayrimenkulün; TAPU KAYDI: Tapuda tamamõ borçlu Keramettin Uçak'a ait Adapazarõ merkez Karaman Mahallesi’nde kâin tapunun 1436 ada, 1 parsel No’da kayõtlõ 14513 m2 alanõndaki arsa üzerinde bulunan 4 blok No’lu 3 katlõ kârgir apartmanõn tesis edilen kat mülkiyetine göre zemin kat 1/84 arsa paylõ 4 No’lu bağõmõz bölümünü teşkil eden meskeninden ibarettir. Değeri 60.000 YTL’dir. İMAR DURUMU: İmar yönünden iskân sahasõ olarak ayrõlan alanda kalmakta olup ve emax=1 olacak şekilde inşaat iznine tabidir. EVSAFI: Meskenin yer aldõğõ bina Karaman köyü ve yeni adõ ile Karaman Mahallesi hudutlarõnda Karaman afetzede yerleşim alanõnda Karaman kalõcõ konutlarõnõn orta kesimlerinde yer almaktadõr. Ulaşõm imkân- larõ çok iyidir. Tüm altyapõ hizmetleri mevcuttur. Bina 3 katlõdõr. 99 m2’dir. Mesken giriş katõndadõr. Banyoda duşa kabin mevcuttur. Doğalgaz õsõtmalõdõr. Islak zeminler seramik kaplõdõr. SATIŞ YERİ: Adapazarõ Yağcõlar Mh. Turan Cd.si Yorgalar Mezarlõğõ yanõ Merkez Belediyesi makine ikmal garajõnda yapõlacaktõr. l. satõş günü 06.01.2009 günü saat: 10.50-11.00 2. satõş günü 16.01.2009 günü saat: 10.50-11.00’da açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanlõ olan alacaklõlar var ise alacaklarõ mecmuu- nu ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõ ile en çok arttõrana ihale olunacaktõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak kaydõ ile ikinci açõk arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da tah- min edilen kõymetin %40'õnõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklõlar var ise alacaklarõ mecmuunu, satõş masraflarõnõ ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõ ile en çok arttõrana ihale olunacaktõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmadõğõ takdirde satõş düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin % 20'si nispetinde Türk Lirasõ veya bu miktar kadar milli bir bankanõn kesin teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satõş bedeli üzerinden damga resmi, % 1 KDV, tapu harcõnõn 1/2'si alõcõya aittir. Gayrimenkulün aynõndan doğan vergi borçlarõ ile tellaliye resmi satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde, haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- İhaleye katõlõp taşõnmazõn kendisine ihale olunan kimse verilen mehil içerisinde ihale bedelini ödemezse namõna yapõlan ihale fesholunarak İ.İ.K’nun 133. madde hükmü tatbik olunur. İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõdaki esas sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 12.11.2008 (İc.İf. K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Borçluya da tebliğ olmak üzere ilandõr. Basõn: 63513 BÜYÜKÇEKMECE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/1 Satõş Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2005/701 esas, 2006/174 karar sayõlõ dava sonucunda satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: Büyükçekmece ilçesi, Hoşdere köyü, Dereköyçiftliği Sõvatlar mevkiinde kâin 472 ada, 5 parselde kayõtlõ 1.859,00 m2 miktarlõ taşõnmazõn tamamõ 1.496.200,00.-YTL bedelle satõlacaktõr. İMAR DURUMU: Bahçeşehir Belediye Başkanlõğõ’nõn 8.1.2008 tarih 2008/06-276-361 sayõlõ yazõsõnda Bahçeşehir II. Kõsõm Mahallesi, F21d19d2c pafta, 472 ada 5 parsel sayõlõ yer, 18.06.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planõ’na göre konut alan imarlõ, Emsal: 0.50, Hmax: 9.50 m olduğu bildirilmiştir. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Taşõnmaz adres olarak Bahçeşehir yerleşim alanõnõn devamõnda, Boğazköy toplu konut yerleşim alanõna giden anacadde üzerinde yer almakta olup, Bahçeşehir, Esenkent ve Boğazköy toplu yerleşim alanlarõ arasõnda kal- makta, taşõnmaz üzerinde tek katlõ ve kõsmen işyeri, kõsmen mesken amaçlõ kullanõlan basit tarzda yapõlmõş bina mevcut olup yapõ zemine 90 m2 miktarõnda oturmakta olduğu, basit tarzda yõğma olarak inşa edildiği, toplam 4 odasõ bulunan bina mesken amaçlõ kullanõldõğõ bölgenin altyapõsõnõn tamamlanmõş olduğu ve belediye hizmetlerinden yararlandõğõ bilirkişi raporunda belirtilmiştir. MUHAMMEN BEDELİ: Taşõnmazõn tamamõ 1.496.200,00,-YTL bedelle satõlacaktõr. 1. Satõş 29.12.2008 gün saat 15.00’ten 15.15’e kadar, Büyükçekmece Adalet Dairesi Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüç- hanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 08.01.2009 günü saat: 15.00’ten 15.15’e kadar aynõ yerde ve aynõ saatte de ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõ- rana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve pay- laştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2. Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinden 10 günü geç- memek üzere mehil verilebilir, resmi ihale pulu, KDV % 18, tapu harcõnõn 1/2’si alõcõya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye satõş bedelinden ödenir. 3. İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde hak- larõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4. İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizin- den müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6. Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/1 Satõş sayõlõ dosya numarasõyla satõş memurluğumuza başvurmalarõ gerekmektedir. İlan olu- nur. 07.11.2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 63335 11 Kasõm 2008; International Herald Tribune Karzai’nin Taliban’la uzlaşma çağrısından rahatsız olan ABD aşiretlerle yakınlaşma arayışında Taliban’la konuşmak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog