Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Opel Insignia yılın otomobili seçildi 23 ayrõ Avrupa ülkesinden, 59 jüri üyesinin değerlendirmeleri sonucunda Opel Insig- nia yõlõn otomobili seçildi. Insignia bu ödül- le 37 önemli rakibin arasõndan sõyrõlarak, 20 basõn mensubunun birinci tercihi oldu. Aktif ve pasif güvenlik, konfor ve geniş mo- tor seçenekleri Insignia’nõn dikkat çeken özellikleri. Ekipman olarak ‘Opel Eye’ gibi yol levhalarõnõ okuyabilen sistem, FlexRide süs- pansiyon ve dokuz farklõ koşula uyarlanan Sü- rüşe Duyarlõ Ön Farlar gibi değişik seçenek- lere sahip Insignia segmentinin standartlarõnõ yukarõ taşõyor. Insignia 2009 Şubat ayõnda Tür- kiye pazarõna yedi farklõ motor seçeneği ile su- nulacak. Tüm bu motor seçenekleri Euro 5 emisyon standartlarõ ile uyumlu ve 6 vitesli ma- nuel ya da otomatik şanzõmana sahip. CMYB C M Y B 24 KASIM 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA OTOMOBİL 7otomobil cumhuriyet.com.tr Fiat Binek ve Ticari Araçlar, 24 Kasõm Öğretmenler Günü dolayõsõyla düzenlenen ve yõl sonuna kadar kesintisiz sürecek indirimli satõş kampanyasõ ile hem emekli hem de halen aktif olarak görev yapan ilköğretim, lise, dershane ve üniversite öğrenim görevlilerine özel fõrsatlar sunuyor. Bağlõ bulunduklarõ eğitim kurumlarõndan alacaklarõ çalõşma belgesi veya emekli kartõ ile Fiat bayilerine başvuracak öğretmenler, kampanya kapsamõndaki Fiat Binek ve Ticari Araç modellerini, 4 bin 200 YTL’ye varan indirimlerle satõn alma ayrõcalõğõna sahip olabilecekler. Fiat’tan öğretmenlere özel kampanya Mazda’nõn merakla beklenen pick-up’õ BT-50 Facelift, Avrupa Basõn Lansmanõ’nõn ardõndan, Mazda Bayiileri’nde yerini aldõ. Yeni BT-50 Facelift ile kaliteli, yüksek donanõm seçenekleriyle 35 bin YTL’den başlayan fiyatlarla satõşa sunuldu. İki yõldan daha kõsa bir süre önce ilk piyasaya sunulduğundan itibaren Mazda BT-50 pick-up bütün dünyada son derece popüler hale geldi. İç alanõn lüks bir sedan otomobilin niteliği de geliştirilmiş ve öncekinden daha fazla insanõn yaşam tarzõnõn getirdiği talepleri karşõlamak amacõyla yeni donanõmlara sahip olan BT-50 Facelift aynõ zamanda yakõt verimliliğiyle bilinen MZR-CD 2.5 litre common-rail dizel motoru ile rakiplerinden bir adõm öne çõkõyor. 143 beygir güç üreten değişken geometrili turboşarj ve geniş bir ara soğutucu kullanõlan 16 supaplõ dizel motor, performansõyla da etkileyici. Yepyeni bir kavram ile üretilen Navara 4x4 LE Platinum otomatik, üstün arazi kullanõmõ ve SUV tarzõ görünümü sayesinde Sport Utility Pick-up kavramõnõ oluşturarak pick-up segmentinde farklõlõk yaratmayõ başarõyor. Aracõn kendi gövde rengi ile uyum sağlayan platinyum rengindeki alüminyum alaşõm jantlarõ, ön õzgarasõ, tavan raylarõ, yan aynalarõ, kapõ kollarõ, yan basamaklarõ ve arka basamaklõ tamponu ile Navara 4x4 LE Platinum otomatik görünürlük ve prestij anlamõnda farklõlõk yaratõyor. Navara ticari kullanõmda gösterdiği güçlü performansõ, şehir içi kullanõmda da sunmayõ başarõyor. Nissan’õn kent yaşamõna kolayca uyum sağlayabilen iddialõ modeli 144 beygir ve 171 beygir güç üreten 2.5 litrelik dizel motor ve 6 ileri düz / 5 ileri otomatik vites seçeneği ile sunuluyor. İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, 2008 Formula 1 Dünya Şampiyonasõ’nda elde ettiği 16. Mar- kalar Şampiyonluk zaferinin bir sim- gesi olarak sõnõrlõ sayõda üreteceği Ferrari Scuderia Spider 16M’i tanõttõ. Sadece 499 adet üretilecek olan Fer- rari Scuderia Spider 16M, yarõşçõ ni- telikli gövde detaylarõnõn yanõ sõra İtalyan üreticinin yeni nesil 510 HP’lik V8 motoruyla da dikkatleri üstüne çekiyor. Saatte 315 kilometrelik mak- simum hõza erişebilen Ferrari Scude- ria Spider 16M, 0-100 kilometre hõz- lanmasõnõ sadece 3,7 saniyede ta- mamlõyor. Ferrari Scuderia Spider 16M adõnõ ta- şõyan yeni model sürümü, mevcut F430 Spider sürümlerinden farklõ ola- rak arka õzgarasõnda ve kabin içinde or- ta konsolun hemen üstünde yer alan yer alan “16. Markalar Şampiyonluk” logolu plakalar, yeni kabin içi döşeme ve renk seçenekleri, karbon fiber kap- lõ takla barlarõ ve 16 gigabaytlõk Fer- rari iPod Touch ile birlikte kombine edilebilen yeni nesil müzik sistemiy- le görsel olarak farklõlaşõyor. Bununla birlikte standart F430 Spi- der’a göre 80 kilogram daha hafif bir gövde yapõsõna sahip olan (1340 kg.) Scuderia Spider 16M, orta arka ko- numlu, yeni nesil V8 motoruyla da eks- tra sportif yönünü ortaya koyabiliyor. 4,3 litre silindir hacimli yüksek per- formanslõ motor, 510 beygir üretiyor. Scuderia Spider 16M, 100 km’de or- talama 15.7 litre yakõta ihtiyaç duyuyor. Peugeot Bipper’da 2 yeni özel seri 2007 yõlõnõn Kasõm ayõndan itibaren Türkiye’de üretilen ve “2009 Van of the Year” seçilen Peugeot Bipper ürün gamõnda bulunan Kombi sürümüne 2 fark- lõ özel seri üretildi. Peugeot Bip- per, Peugeot’nun Blue Lion çev- re normlarõna uygun 1.4 HDi 70 beygir motor seçeneği ile Türki- ye pazarõnda büyük beğeni ka- zandõ. Her zaman farklõ sürüm- lerle zenginleşen Bipper ürün gamõna geçen aylarda Outdoor ve 2-tronic sürümleri eklenmişti. Sempatik stili, yuvarlak ve di- namik hatlarõ ile Peugeot Bipper, özgün bir kişilik sergiliyor. 1.4 HDi 70 beygir motor ile elde edi- len 100 kilometrede 4.5 litrelik yakõt tüketimi ile rakiplerinden farklõlaşan Peugeot Bipper, düşük kullanõm maliyetleri ile de dikkat çekiyor. 130 g/km’nin altõnda CO2 sa- lõnõmõ sunmasõ, ISO 14001 onay- lõ bir fabrikada üretilmiş olmasõ ve ekonomik ömrünün sonunda yüzde 95 oranõnda geri dönü- şümlü olmasõ ve enerji olarak de- ğerlendirebilmesi ile Peugeot Blue Lion çevre standartlarõna uyan Bipper hem çevreye saygõ- lõ hem de düşük kullanõm mali- yetine sahip. Peugeot’nun minivan segmen- tindeki özgün aracõ Bipper Kom- bi ile sunulan Sportif ve Dinamik özel seri araçlar kullanõm ko- laylõklarõyla ilgi çekecek. 2. sürgülü kapõ ve klima gibi donanõmlarõnõn yanõ sõra Sportif özel seride gövde rengi spoyler, yan koruma barlarõ ve park yar- dõm sistemi sunulurken, Dinamik özel seri tavan barlarõ, yan koru- ma barlarõ ve park yardõm siste- mi ile farklõlaşõyor. Honda, sürücülerin günlük kul- lanõm koşullarõnda daha fazla yakõt tasarrufu sağlamasõna yar- dõmcõ olmak için yeni bir Ekolojik Sürüş Sistemi geliştirdiğini duyur- du. Bu teknoloji, 2009 ilkbaharõn- da satõşõna başlanacak olan Hon- da’nõn yeni hibrid modeli In- sight’ta kullanõlacak. Bu sistem, yakõt tasarrufu sağ- lamak için üç farklõ işlevi birleş- tiren dünyanõn ilk sistemi olacak: Sürüş sõrasõnda yakõtõn daha et- kin kullanõlmasõnõ sağlamak amacõyla, motoru, şanzõmanõ ve diğer güç aktarõm organlarõnõn parçalarõnõ kontrol eden bir ‘ECON Mode’; sürücülere, di- reksiyon başõnda hõz göstergesi- nin renginden yararlanarak yakõtõ daha etkin kullanma olanağõ ve- ren bir kõlavuz fonksiyonu; her yolculuktan sonra, sürüş teknik- leri konusunda hõzlõ ve uzun va- deli geri bildirim sağlayan puan- lama fonksiyonu. Mazda BT-50 Facelift bayilerde Nissan Navara Platinum Türkiye’de Honda’dan çevreyi ve tasarrufu düşünen yeni bir sistem Saatte 315 kilometrelik maksimum hõza erişebilen Ferrari Scuderia Spider 16M, 0-100 kilometre hõzlanmasõnõ ise sadece 3.7 saniyede tamamlõyor Sadece 499 kişi için üretilecek Chevrolet Captiva, ‘İnci Beyazı’yla artık daha da iddialı Chevrolet’nin 73 yõllõk SUV deneyimini günümüze yansõtan Captiva, ‘İnci Beyazı’ modeliyle yeni bir moda akõmõ yaratõyor. 2008’in başõndan bu yana yakaladõğõ satõş grafiği ile SUV segmentinde liderliği yakalayan Captiva’nõn Autoshow’da piyasaya sürülen yeni modeli ‘İnci Beyazı’ da bu grafiğe olumlu katkõda bulunuyor. İnci Beyazõ’nõn hafta sonu boyunca sergilendiği Astoria Alõşveriş Merkezi’nde basõn mensuplarõyla bir araya gelen GM Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, yeni bir moda akõmõ yaratan Captiva İnci Beyazõ’nõn 2008’in başõndan bu yana 150 adetlik bir satõşa ulaştõğõnõ söyledi. Toplam Captiva satõşlarõnõn yeni moda ile birlikte ikiye katlanmasõnõ beklediklerini ifade eden Keklik, “SUV segmentinde yakaladığımız liderliği bırakmak niyetinde değiliz” diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog