Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 24 KASIM 2008 PAZARTESİ 6 HABERLER Emekli öğretmen Fıratoğlu, Atatürk rozetini bir an olsun yakasından çıkarmıyor. 95 yaşõndaki emekli öğretmen Mülkime Fõratoğlu ‘Atatürk’ü iyi öğretsinler’ MEHMET MENEKŞE AMASYA - Cumhuriyet tarihine ta- nõklõk eden 95 yaşõndaki emekli öğ- retmen Mülkime Fıratoğlu, Ata- türk’ün okullarda yeterince öğretil- mediğini belirtti. Fõratoğlu, “Ata- türk’ü öğretsinler. Onun ilkelerin- den ayrılmasınlar” dedi. Kendisini “Atatürk’ün öğretmeni”, “Cumhuriyetin neferi” olarak nite- lendiren Fõratoğlu’nun babasõ, 1. Dün- ya Savaşõ sõrasõnda Erzurum savun- masõnda şehit düştü. Seferberliği, ulu- sal kurtuluş mücadelesini ve savaşõ ya- şayan Fõratoğlu, Cumhuriyetin kuru- luşunun son tanõklarõndan. 1935’te İzmir Öğretmen Okulu’ndan mezun olan Fõratoğlu, yõllarca öğret- menlik yaptõ. Atatürk rozetini bir an bi- le yakasõndan çõkarmayan Fõratoğlu, “Biz sınıflarda ‘vatan, millet Atatürk’ diyorduk. ‘Kurtuluş Savaşı’ diyor- duk. Geçen gün 3. sınıfta okuyan bir çocuğa ‘Atatürk kim’ diye sordum, ‘Bilmiyorum’ dedi. Çok üzüldüm. Benim öğrencilerime Atatürk dedin mi gözleri parlardı. Şimdi Ata- türk’ü tanımayan 3. sınıf öğrencisine rastladım” diye konuştu. Öğretmenlerden Atatürk’ü öğrenci- lerine anlatmalarõnõ isteyen Fõratoğlu, “Atatürk’ü, Türkiye’nin nasıl kur- tulduğunu, ne kadar şehit verildiğini anlatsınlar. Bu memleketi canı gö- nülden kucaklasınlar. Onun bunun sözüne bakmasınlar, Atatürk’ün il- kelerinden ayrılmasınlar” dedi. Fõratoğlu, “Atatürk sevgisini, va- tan sevgisini çok iyi verememişsiz. Topluma bakıyorum, kıyafetler de- ğişti, düşünceler değişti. Oysa Ata- türk kıyafet devrimi yapmıştı. Bir- çok yerde yeşil sarıklı, şalvarlı, çem- ber sakallı, kara bürüklü kişilerden geçilmiyor. Müslümanlık şekil dini değil. Ben inanan, namazında ni- yazında biriyim. Başım da açık. Bunlar saç Müslümanlığı yapıyor- lar” diye konuştu. 6 yõllõk AKP iktidarõ hemen hiçbir sorunu çözmedi 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne buruk kutlama ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 24 Kasım Öğretmenler Günü yine buruk bir şekilde kutlanõyor. Devletin zirvesinden arka arkaya kutlama me- sajlarõ gelmesine karşõn, 6 yõllõk AKP iktidarõ, Türkiye’de öğ- retmenlerin hemen hiç- bir sorununa çözüm bu- lamadõ. Türk Eğitim-Sen’in, Öğretmenler Günü önce- sinde yaptõğõ araştõrma, Türk öğretmeninin içinde bulunduğu durumu açõk- ça gözler önüne serdi. Buna göre, Türkiye’deki öğretmenlerin yarõsõ, ka- zandõğõ ücretle zor geçi- niyor. Türk Eğitim-Sen’in an- ketine göre, öğretmenle- rin yüzde 33.3’ü en büyük sorunun ücret yetersizliği olarak görülüyor. Öğret- menlerin yüzde 18.1’i toplusözleşme ve grev hakkõnõn olmamasõnõ, yüzde 17.2’si adam ka- yõrma, siyasi baskõlara maruz kalmayõ, yüzde 13’ünün de öğretmenlik mesleğinin toplumda iti- bar görmemesini en bü- yük sorun olarak görüyor. Öğretmenler Günü bu- gün tüm yurtta kutlanacak. Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ Ce- mil Çiçek, bugün saat 11.00’de, Baş- bakanlõk yeni binasõda, 81 ilden gelen öğretmenleri kabul edecek. Sendikalar: İktidar sorumluluğunu yerine getirmiyor Öğrenciler bu yıl da kitapsız NİHAN İNAL AKP iktidarõnõn başlattõğõ tüm öğ- rencilere ücretsiz kitap kampanyasõ- na karşõn İstanbul’da Esenler, Bah- çelievler, Gaziosmanpaşa, Sultan- beyli, Kartal, Tuzla başta olmak üze- re birçok ilköğretim ve ortaöğretim okulundaki öğrencilere kitaplarõn ulaşmadõğõ ortaya çõktõ. Öğrencilerin sõnavlarõnõn başlama- sõna karşõn okullarda kitap olmama- sõ velilerin tepkilerine yol açtõ. Ga- zetemizi arayan veliler, “Çocukları- mız okula başlayalı 2 ay oldu ama kitapları yok. Öğretmenler halen çocuklara konuları kitapsız anlatı- yor, çocuklarımız ise not tutuyor- lar” diye konuştular. Eğitim-İş Genel Başkanõ Yüksel Adıbelli, kitap sorununun sadece İs- tanbul ile sõnõrlõ olmadõğõnõ, sorunun tüm illerde olduğunu vurgulayarak “MEB’in eğitim anlamında yaptı- ğı doğru hiçbir iş yok. Okul kitap- larını eksik dağıtıyor ya da hiç da- ğıtmıyor. MEB, aldığı sorumlulu- ğun karşılığını veremiyor” dedi. Babasının izinde Henüz iki aylıkken yitirdiği Adana Düziçi Köy Enstitüsü mezunu babasının öğrenim haya- tı boyunca tuttuğu hatıra defterini tesadüfen bulan Ali Bahar Kömür, hatıratı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ellerinde olacak şe- kilde babasının 58 yıl önceki arkadaşlarına gönderdi. Kömür, “O eli öpülesi Köy Ensti- tüsü mezunu öğretmenlerimizin bu ülke için ne kadar iyi işler yaptıklarını, neler düşün- düklerini babamın hatıra defterini okuyun- ca çok daha iyi anladım” diyor. Eğitim-Sen, 100 temel eserin öğrencilerinin gelişimine uygun olmadõğõnõ açõkladõ Alternatif liste çalõşmasõ MEHLİKA AKGÜN Eğitim-Sen İstanbul Şu- beleri, Milli Eğitim Bakan- lõğõ’nõn (MEB) hazõrladõğõ “100 Temel Eser” listesin- deki kitaplarõn öğrencilerin gelişimine uygun olmamasõ nedeniyle, pedagojiye ve yaş gruplarõna uygun olarak ki- tap listesi hazõrlama çalõş- masõ başlattõ. Eğitim-Sen Çocuk ve Gençlik Edebiyatõ Komis- yonu’nun yürüttüğü çalõş- mada akademisyenlerin eği- timinden geçen 110 öğret- men, bugüne kadar 1500’ü aşkõn kitabõ okudu. 2009- 2010 eğitim öğretim yõlõna yetiştirilmesi planlanan ça- lõşmada “Okulöncesi ve İlk- öğretim 1. kademe”; “İlk- öğretim ikinci kademe” ve “lise” sõnõflarõna yönelik ka- taloglar hazõrlanõyor. Çocuk ve Gençlik Edebi- yatõ Komisyonu Üyesi Nabi Belekoğlu, MEB’in 100 Te- mel Eser’i, çocuklara ve gençlere okuma alõşkanlõğõ kazandõrmak amacõyla ha- zõrladõğõnõ, ancak başarõlõ olamadõğõnõ söyledi. Belekoğlu, “MEB göre- vini yapmamış. Kitapların birçoğunda, pedagojiye ay- kırılıklar, bilimsel yanlış- lıklar, argo sözcükler, ki- tapların orijinallerinde yer almayan dinsel söylemler bulunuyor. Gençlere oku- ma alışkanlığı kazandıran ve onların beklentilerine cevap veren kitapların yer aldığı listeler hazırlayaca- ğız” dedi. Komisyonun Okuma Gru- bu öğretmenlerinden Ümit Cingöz ise 100 Temel Eser listesi hazõrlanõrken peda- gojik ölçütlerin açõklanma- dõğõnõ, kitaplarõn yaş grup- larõna göre sõralanmadõğõnõ söyledi. Cingöz, kitaplarda argo sözcüklerin, anlatõm bozukluklarõnõn ve Osman- lõca kelimelerin yer aldõğõna dikket çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her yayınevi klasik eserleri farklı şekide özet- leyerek eserlerin kurgusu- nu bozmuş, çevirmenlerin adı dahi yazılmamış. 700 sayfalık ‘Sefiller’ 90 sayfa- ya indirilmiş. Kimilerinde de eserler İslami söyleme uydurulmuş. Pinokyo ‘Al- lah rõzasõ’ için ekmek isti- yor. ‘La Fontaine’den Seç- meler’de balıkçı, ‘Ya nasip’, tilki ise ‘Allah yolunuzu açõk etsin’ dileğinde bulu- nuyor. Sefiller’in önsözün- de Victor Hugo, ‘Allah’a inanõyorum, ahirete inanõ- yorum; fakat hiçbir kilise papazõnõ istemiyorum’ di- yerek üstü kapalı hidayete erdiriliyor. Anton Çehov, Seçmeler’de ‘Çok günah iş- lemeye başladõk. Allah’õ büs- bütün unuttuk. (...) Aklõmõ- zõ başõmõza toplamanõn za- manõ şimdi’ diye konuştu- ruluyor.” EĞİTİM-SEN ‘29 Kasõm’da Ankara’dayõz’ DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Eğitim-Sen Diyarbakõr Şube Başkanõ Abdullah Karahan, Öğretmenler Günü nedeniyle dü- zenlediği basõn açõklamasõnda öğ- retmenlerin sorunlarõnõ dile getirmek için 29 Kasõm’da, Ankara’da bir mi- ting düzenleyeceklerini açõkladõ. Ofis Plaza önünde sendika üye- leriyle birlikte bir basõn açõklamasõ düzenleyen Karahan, Öğretmen Gü- nü, önceki yõllarda olduğu gibi bu yõl da sahte övgüler düzülmekle geçiş- tirileceğini söyledi. Öğretmenlerin yeterli desteği bu- lamadõklarõnõ ifade eden Karahan, sorunlarõnõ dile getirmek için 29 Ka- sõm’da Ankara’da zamlara, işsizli- ğe ve yoksulluğa karşõ bir miting dü- zenleyeceklerini söyledi. Nabi BelekoğluÜmit Cingöz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog