Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 24 KASIM 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 Kot işçileri rapor ve tedavi istedi İstanbul Haber Servisi - Taksim’deki Mis Sokak’ta bir araya gelen Kot İşçileri Birliği, kot işçilerinin “kot taş- lama” işini, sağlõksõz koşullarda ve hiçbir sağ- lõk güvenceleri olmadan yaptõklarõnõ belirterek bir an önce kaçak atölyeleri- nin kapatõlmasõnõ, bu işten mağdur olan işçi- lere “iş göremezlik raporu” nun verilmesini ve tedavilerinin yapõlma- sõnõ istedi. ‘Kadına şiddete son verilsin’ DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - DTP’li kadõnlar “25 Kasõm Kadõna Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” nedeniyle dün kentte bildiri dağõttõ. DTP Diyarbakõr Bağlar İlçe Örgütü önünde top- lanan kadõnlar, kadõna yönelik şiddeti protesto etmek için bildiri dağõttõ. DTP’li kadõnlar kadõna yönelik şiddete son veril- mesini istediler. Akit’inİsimHakkıKılıçdaroğlu’nun! CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Şaban Dişli ile Dengir Mir Mehmet Fırat’ın istifalarını getiren belgeli açıklamalarından sonra AKP’lilerin korkulu rüyası haline geldi. Geçen hafta “Yozgat’ın çiçekleri” başlıklı basın toplantısının ilan edilmesi üzerine AKP Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek panik halinde kendisini arayıp “Benimle ilgisi var mı?” diye sordu. “Çiçeklerin” kendisiyle değil, belediyeyle ilgili olduğunu anlayınca rahatladı ve “Vali Bey’e de haber vereyim, o da merakta. Onun da soyadı Çiçek... (Amir Çiçek)” dedi... Bu arada Mehmet Çiçek’in yine Yozgatlı olan Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in akrabası olduğunu da ekleyelim. Kılıçdaroğlu bu süreçte yandaş medyanın da boy hedefi oldu. Vakit gazetesi, manşetlerden hakaretlerle saldırıya geçti. 1992 yılında SSK Genel Müdürlüğü’ne atanan 1999 yılında emekli olan Kılıçdaroğlu, o dönemde de “Akit” gazetesinin hedefindeydi. Kendisiyle ilgili haberlerin hiçbirinin gerçeğini yansıtmadığını ve ağır hakaretler içerdiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, çok sayıda tazminat davası açmıştı. Davaları birer birer kazanan Kılıçdaroğlu, yüklü tazminatlar kazandı. Ancak Akit gazetesinin yayımlandığı şirketin herhangi bir malvarlığı görülmüyordu. Kâğıt üzerindeki bu şirketin malvarlığı görünmeyince, Kılıçdaroğlu da gazetenin isim hakkına haciz koydurdu. Türk Patent Enstitüsü, alacağına karşılık gazetenin logosu ve isim hakkını Kılıçdaroğlu’na verdi. Kılıçdaroğlu, bu süreci şöyle anlatıyor: “Akit’e açtığım tüm davaları kazandım. Akit’in Patent Enstitüsü’ndeki logosu üzerine tedbir koydurdum. Şu anda Akit’in logosunu satılığa çıkarabilirim. Yasal olarak, satıştan sonra eğer bir başka kişi çıkmazsa isim hakkı benim olacak. Şimdi de, Vakit gazetesi bana karşı saldırı kampanyası açtı. Onlara da davalar açtım. O dava da sonuçlanırsa, ikisini de satılığa çıkaracağım... ” TBMM’nin konuşma rekortmeni Tunceli bağımsız milletvekili Kamer Genç, TBMM Genel Kurulu’nda sık sık söz alıp AKP’lileri yerden yere vuruyor. Geçen hafta sürekli karar yeter sayısı isteyen, kürsüye çıkan, söz verilmediğinde itiraz eden Genç “Bu kürsüyü 7 sene idare ettim. Ben bu kürsüyü idare ederken daima kendimi Tanrı’nın huzurunda ibadet eden bir insan gibi görüyordum” deyince, TBMM Başkanvekili Eyüp Cenap Gülpınar’ı çileden çıkardı: “Ben tutanakları araştırdım, bugün Meclis’te en fazla konuşan arkadaşımız Sayın Genç, 421 defa, belki bugünküyle 425 defa konuşmuştur. Yani neyi şikâyet ediyorsun, kimi kime şikâyet ediyorsun kardeşim! 425 defa bu kürsüde sen konuşmuşsun, yetmez mi sana! Devam edeceksen et ama hakaret edemezsin kimseye!” AKP’liler de “milletvekillerine yakışmayacak konuşmalara” izin verdiği için Gülpınar’ı eleştirdi. Genç yine yerinden laf atarken, kimseyi memnun edemeyen Gülpınar ağlamaklı, titreyen bir ses tonuyla konuşmaya başladı: “Sırıtıyorsun! Niye sırıtıyorsun? Sırıtacak bir şey var mı! Bana bu lafları deseler ben ölürüm, ne yaparım?.. Sırıtmadan başka bir şeyin yok senin be! 425 defa burada konuşuyorsun, halen şikâyette, halen şikâyette… Terbiyesini bozdun bu Meclis’in sen ya! Ayıp! Utanıyorum eve gittiğimde ya! Milletin yüzüne bakmaktan utanıyorum senin yüzünden. 20 senedir bu kürsülerdeyiz, 20 senedir bir tek kişiyle ben münakaşa etmedim senin haricinde...” ‘Sansür yasası’ itirafı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan CHP Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu internet suçlarıyla ilgili yasadan söz ederken “YouTube gibi sitelerin kapatılması ile ünlü 5651 sayılı sansür yasası” deyince, Bakan Binali Yıldırım itiraz etti: “Biz ona sansür yasası demiyoruz.” Coşkunoğlu, “sansür itirafını” anında kanıtladı: “Bakın ‘Telekomünikasyon Kurumu 2009 Yılı Bütçe Taslağı’ başlıklı biraz önce bizlere dağıttığınız dokümanın 8. sayfasında, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın görevi nasıl tanımlanmış, aynen okuyorum: ‘5651 sayılı internete sansür kanunu ile içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlara içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemek’ diye yazıyor burada... Ayrıca, internete sansür ile görevlendirilmiş Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) bütçesi için yaklaşık yüzde 40 artış öngörülüyor. Açık ara en yüksek artış, sansür ile görevlendirilmiş olan TİB bütçesindedir. Telekom gibi önemli konudaki en yüksek artışın sansür harcamaları olması çok üzücüdür, yanlış bir zihniyetin yansımasıdır.” CHP’nin en medyatik vekili CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Meclis’in en “faal” isimlerinden. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi de olan Ersin, AKP’li Başkan Zafer Üskül’ü de zaman zaman “çileden çıkaran” çalışmalarıyla, sık sık gazete sayfalarına, televizyon ekranlarına konuk oluyor. Ahmet Ersin, geçen hafta kuliste yine bir grup gazeteciyle sohbet ederken, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de bir süre oturdu. İnce, Ahmet Ersin’in etrafının “her daim gazetecilerle çevrili” olduğuna dikkat çektikten sonra takılmadan geçemedi: “Sabah yine gazete kupürlerini taradım. Baktım, Ahmet Ersin 14 haberle yine birinci, bir başka gün 12 haber, her gün gazete sayfalarındasın. Muharrem İnce de Yalova Ekspres’e tek sütun haber olsun...” Türey Köse, Ayşe Sayın, Emine Kaplan parlamentokulisi@gmail.com Kamer Genç Ahmet Ersin EMİNE KAPLAN ANKARA - AKP, Deniz Feneri davasõ- nõn ardõndan, dernek ve vakõflara yapõlacak yardõmlarõn ayrõntõsõna ilişkin “bilgi ver- meme” yaklaşõmõnõ benimsedi. Maliye Ba- kanõ Kemal Unakıtan, CHP Antalya Mil- letvekili Hüsnü Çöllü’nün, “hangi dernek ve vakıflara ne kadar yardım yapıldığı” sorusunu geçiştirmeyi tercih etti. Deniz Feneri Derneği ile ilgili son dö- nemde yaşanan tartõşmalar, AKP hüküme- tinin dernek ve vakõflara bütçeden yaptõğõ yar- dõmlarõ yeniden gündeme getirdi. AKP hü- kümeti, 2003 yõlõnda çõkardõğõ Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasasõ ile kamu ku- rumlarõnõn, kamu yararõ gözetilerek der- nek, vakõf, birlik, kurum, kuruluş, sandõk ve benzeri teşekküllere yardõm yapmasõnõn yo- lunu açmõştõ. Bu yasaya dayanõlarak 2006 yõ- lõnda çõkarõlan yönetmelikle, yardõmõn han- gi koşullarda yapõlacağõ bazõ kriterlere bağ- lanmõştõ. Yönetmelikte, kamu kurumlarõnõn her yõl şubat ayõnda hangi kuruluşa ne kadar ve hangi amaçla yardõm yapõldõğõnõ kamuo- yuna ilan edilmesi öngörülüyordu. Çöllü, geçen aylarda Maliye Bakanõ Una- kõtan’a söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardõndan hangi dernek, vakõf ve benzeri kuruluşa ne kadar yardõm yapõldõ- ğõ, yapõlan yardõmlarõn amacõna uygun ola- rak kullanõlõp kullanõlmadõğõ, yardõmlarõn amaç dõşõ kullanõmõ ile ilgili herhangi bir iş- lem yapõlõp yapõlmadõğõnõ sordu. Çöllü’nün soru önergesine 18 Kasõm’da yanõt veren Unakõtan, yönetmeliğin “kamu kurumla- rının yardım yapılan teşekküllerin isim listesi, bunlara ilişkin bilgileri, yardımın amacı, konusu ve yapılan yardım tutar- larını şubat izleyen yılın şubat ayı sonu- na kadar kamuoyuna açıklamaları”na ilişkin hükmünü anõmsatmakla yetindi. Ayrõntõlara girmediği gibi, yardõmlarõ da açõklamadõ. ‘HALKTAN NEDEN GİZLİYORSUNUZ’ Unakõtan’õn bu açõklamasõna tepki gös- teren Çöllü, “Hangi derneğe, vakfa ne ka- dar yardım yapıldığı devlet sırrı mıdır? Gizli kalması gereken bir konu mudur? Eğer yaptığınız yardımlarla ilgili bir so- run yoksa bunu halktan neden gizliyor- sunuz?” dedi. Söz konusu yönetmelikte ka- mu kurumlarõnõn yardõmlarla ilgili bilgiyi na- sõl ve nerede açõklayacağõ, açõklamazsa nasõl bir yaptõrõm uygulanacağõna ilişkin bir hüküm bulunmadõğõna dikkat çeken Çöllü, kamu kurumlarõnõn internet sitelerinde bu konuda hiçbir açõklamanõn yer almadõğõna işaret etti. Çöllü, “2 yıldır yardım mı ya- pılmıyor, yoksa kurumlar mı açıklamı- yor? Kamunun parası kullanılıyorsa, bunun hesabı da verilmelidir. Bu kay- naklar, objektif ölçütlerle mi verildi, yoksa eş dost, tanıdık vakıflara mı gitti? Eğer iktidar, ‘istediğime veririm, istediğime vermem, bununla ilgili hesap da vermem’ diyorsa bizden bu anlayışı kabul etmemiz beklenmesin” dedi. Maliye Bakanõ, hangi dernek ve vakõflara kaynak aktarõldõğõnõ açõklamõyor Unakõtan gizliyorHangi dernek ve vakõflara ne kadar yardõm yapõldõğõ sorusunu geçiştiren Maliye Bakanõ Unakõtan’a tepki gösteren CHP’li Çöllü, “Bunu halktan neden gizliyorsunuz? Bu kaynaklar, objektif ölçütlerle mi verildi, yoksa eş dost, tanõdõk dernek ve vakõflara mõ gitti?” dedi. AYŞE SAYIN ANKARA - MHP Genel Başkanõ Dev- let Bahçeli, Alevilerin sorunlarõnõn çö- zümüne yönelik geçen hafta yaptõğõ çağ- rõnõn ardõndan, Alevi örgütleriyle de gö- rüşmeye hazõrlanõyor. Bahçeli’nin “Alevi açılımı” olarak ni- telendirilen açõklamalarõ kamuoyunda tar- tõşma yaratõrken, Alevi örgütlerinde de farklõ tepkilere yol açtõ. Bazõ Alevi ör- gütleri, “Maraş ve Çorum katliamları”nõ anõmsatarak, bu açõklamalarõ “gösterme- lik” olarak nitelendirip “mesafeli” yak- laşõrken, Cem Vakfõ’ndan olumlu yanõt gel- di. Cem Vakfõ Ankara Şube Başkanõ İb- rahim Binici, geçen hafta Meclis’te MHP yöneticileriyle görüştü. Binici’nin Bah- çeli’yle de görüşmek için randevu istedi- ği, gelecek günlerde bir araya gelinmesi ko- nusunda mutabakata varõldõğõ bildirildi. Bahçeli’nin açõlõmõnõ Cumhuriyet’e de- ğerlendiren MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı ise “Türkiye’de türban nasıl bir sorunsa, Alevilerin taleplerinin karşı- lanmaması da bir sorundur. MHP ola- ya böyle bakıyor. Herhangi bir oy kay- gısı taşımadan bakıyor.” PAÇACI: ALEVİLERİN TALEPLERİNİN KARŞILANMAMASI TÜRBAN GİBİ SORUN Bahçeli Cem Vakfı’yla görüşecek Fotoğraf:MEHLİKAAKGÜN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog