Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 24 KASIM 2008 PAZARTESİ 4 HABERLER 2000’Lİ YILLARDA ERDAL ATABEK Çocuklarımıza Neler Yapıyoruz?... Küçük çocuklara yapılan cin- sel girişimler ‘pedofili’ olarak adlandırılar. Pedofili ruh hastalığı kitapla- rında ‘cinsel sapkınlıklar-parafili- ler’ bölümünde yer alır. Nedenleri üzerinde durulur, neler yapılacağı tartışılır, önem- li bir konudur. Hüseyin Üzmez olayının yan- kıları doğal olarak sürüp gidiyor. İslami kesimin bu olayı ‘biz- dendir, harcatmayız’ mantığıyla savunmaları da ibret vericidir. Üstelik, küçük yaştaki kız ço- cuklarının eş olarak alınabilece- ğine ilişkin savunmalar dinin na- sıl kullanılabildiğine de örnek oluşturuyor. ‘Bizdendir, harcatmayız’ man- tığıyla savunulan sapkın cinsel tu- tumlara eklenen yolsuzluklar da ülke yönetiminin içine düştüğü durumun aynalarıdır. Ama nelerin ortaya çıktığına da bakalım. Küçük yaştaki kız çocuklarına cinsel saldırıların ardı arkası ke- silmiyor. Evden kaçan 13-14 yaşların- daki iki kızın tanıştığı birisi kızla- rı başkalarına da peşkeş çekiyor. Bir ilköğretim okulunun kız öğrencilerine biraz daha büyük erkek öğrenciler tecavüz edi- yorlar. Haberin biri bitmeden öbürle- ri ortaya çıkıyor. Daha kim bilir basına yansı- mayan, hatta kimselerin haberi olmadan ülkenin nerelerinde ne- ler yaşanıyor? Bu arada cep telefonlarının ne işlere yaradığı da ortaya çıkı- yor. Birisinin kandırdığı kız çocu- ğuna yaptığı tecavüz olayı cep te- lefonuyla görüntüleniyor. Bu görüntülerle küçük kız teh- dit edilerek başkalarıyla ilişkiye zorlanıyor. Arkadan bir sürü kepazelik sürüp gidiyor. Zincir bir yerde kopup da iş or- taya çıkarsa ne âlâ. Yoksa bu işler sürüp gidiyor. ‘Freud’a Ne yaptık da Çocuk- larımız Böyle Oldu?’ diye bir ki- tap var. Çocukların tutumlarının de- ğişmesini konu olarak alıyordu. Asıl bizim toplumumuza uyu- yor bu söz: ‘Freud’da ne yaptık da küçük kızlara saldırır olduk?’. Nedir bu durum? Ne oluyoruz? Nereye gidiyo- ruz? ‘Küçük kızlar da evden kaç- masaydı, oh olsun, başkalarına ders olsun’ mu denilmeli? Küçük bir kızın yanlışını görüp elinden tutup evine götürecek vicdan sahibi insan kalmadı mı? Yetmişini aşmış azmışlara kü- çük kızları ‘münasip görmek’ ye- rine, ‘efendi efendi, geç yerine de edebinle otur’ diyecek bir Müs- lüman kalmadı mı? Bu memleketin çocuk doktor- ları ayağa kalkmıyor mu? Bu memleketin eğitimcileri asıl bu konuda neden konuşmuyor? Ülkemin çocuk ve ergen psi- kiyatrlarını göreve çağırıyorum. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Derneği (ben de onur üyeleriyim) görüşlerini her yolla açıklamalı. Bu memleketin yöneticileri ne- rede? Susmak, oralı olmamak, al- dırmamak suçun ortağı olmaktır. Bu suça ortak olmayalım. Bu gidişe sessiz kalmayalım. Belçika’da yaşanan bir küçük kız tecavüzü olayında 300 bin ki- şi beyaz bayraklarla sokaklara döküldü. Beyaz bayraklar masumiyet çağrısıydı. Namus namus diye tepin- mekle namus korunmaz. Namus böyle olaylarda ortaya çıkar. Dürüstlük böyle durumlarda gereklidir. Din iman işte bu olaylarla öl- çülür. İnsanlarımız bu olaylara ‘hayır’ demelidir ve bunu kanıtlamalıdır. Ülkemiz bu utançtan kurtarıl- malıdır. Hepimize düşen görev budur. erdalatak@gmail.com, erdalatak@superonline.com www.erdalatabek.com Sezer’den CHP’ye ‘çarşaf’ eleştirisi ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - DSP Genel Başkanõ Ze- ki Sezer, CHP’nin “çarşaflı” açõlõmõna, “‘İnançlara saygõlõ laiklik’ dedik diye bizi irticacı olmakla suçlayanlar, bugün kara çarşafa rozet takar hale gelmişlerse düşünmeleri la- zım” dedi. DSP’nin 23. kuruluş yõldönü- mü, Büyük Ankara Oteli’nde dü- zenlenen törenle kutlandõ. Sezer törende yaptõğõ konuşmaya, es- ki Başbakan Bülent Ecevit’i anarak başladõ. Sezer, “Ümü- ğümü sıktırmam diye diye bu milletin ümüğünü sıkan AKP’dir. AKP’yi gönderme zamanı gelmiştir. AKP’yi gön- derecek olan da sözüm ona muhalefet koltuğunda oturup, tavırlarıyla AKP’yi destekle- yenler değil, tabii ki sizler, demokratik solculardır” dedi. Türkiye’ye iki kutuplu bir siya- setin dayatõlmaya çalõşõldõğõnõ, iktidarõn da muhalefetin de hal- kõn sorunlarõna çözüm ürete- mediğini ileri süren Sezer, “Bu siyaseti yaratanlar Türkiye’yi umutsuzluğa sürüklüyorlar. Al birini vur ötekine” görüşü- nü dile getirdi. DSP Parti Mec- lisi bugün toplandõ. TÜRMOB Başkanlõğõ’na seçilen Masum Türker’in yerine yeni genel sekreter seçilecek. PM’de ayrõ- ca partiden ayrõlan ya da ihraç edilenlere dönük “af” da görü- şülecek. Daha önce partiden ih- raç edilen Şişli Belediye Başkanõ Mustafa Sarıgül’e de dönüş yolunun açõlmasõ bekleniyor. DSP’nin Sarõgül’ü Şişli’den be- lediye başkan adayõ göstermeyi planladõğõ öğrenildi. DSP’nin 23. kuruluş yõldönümü kutlandõ İstiklal Caddesi’ndeki Emek Sineması’nın önünden ıs- lık ve alkışlarla Galatasaray Meydanı’na yürüyen Emek- çi Kadın Komisyonları üyeleri, “Hüseyin Üzmez’ler sis- temin gerçek yüzü” yazılı dövizleri taşıdı. Gülistan Kopatan tarafından grup adına yapılan açıklamada, “Devlet ku- rumlarının hazırladığı istatistikler kadına yönelik şidde- tin ulaştığı boyutu göstermeye yetiyor. Dahası, Üzmez ör- neğinde olduğu gibi erkek egemen anlayışın ürünü yasa- lar tarafından da kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz meşrulaştırılıyor” dedi. (Fotoğraf: SERKAN YILDIZ) ‘Şiddet ve tecavüz meşrulaştırılıyor’
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog