Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 24 KASIM 2008 İmsak: 5.24 Güneş: 6.55 Öğle: 11.58 İkindi: 14.24 Akşam: 16.48 Yatsõ: 18.13 ‘Manon Lescaut’, 46 yıl sonra sahnede ANKARA (AA) - Opera tarihinin usta bestecilerinden Giacomo Puccini’nin hüzünlü aşk öyküsü “Manon Lescaut”, 46 yõl sonra ilk kez seyirciyle buluşacak. Türkiye’de ilk kez 1961’de sahnelenen ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin (ADOB) Puccini’nin doğumunun 150. yõldönümü anõsõna sahnelecek. Orkestrayõ dönüşümlü olarak Gagliardo Varas ile Alessandro Cedrone yönetecek. Librettosu (eser metni), Leoncavallo, Oliva, Praga, Giocosa, Illica ve Ricordi’nin imzasõnõ taşõyan eseri ADOB Başrejisörü Murat Göksu sahneye koydu. Baş ağrısı tümör habercisi mi? İSTANBUL (AA) - Memorial Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölüm Başkanõ Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kaynar, baş ağrõsõ, apati, bulantõ, kusma, vücudun bazõ bölgelerinde güçsüzlük, epilepsi nöbetleri, kişilik bozukluklarõ ve bazõ yeteneklerde bozulmanõn beynin içinde baskõ olduğuna işaret ettiğini söyledi. Her beyin tümörünün öldürücü olmadõğõnõ, sadece beyin dokusunun bir istisnasõ olduğunu belirten Kaynar, “Beyin kafatasõ içinde kapalõ bir odada yer aldõğõndan, iyi huylu tümörler de baskõ sonucu öldürücü olabilirler” dedi. ÖZLEM GÜVEMLİ Doğal Hayatõ Koruma Vakfõ (WWF) Türkiye ve Siemens Ev Aletleri, Türkiye’nin en önemli su- lak alanlarõndan Eğirdir Gölü’nün korunmasõ için yeni bir projeye başladõ. 2 yõl sürecek olan “Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat” projesiyle, su kaynaklarõ hõzla aza- lan Türkiye’nin en büyük ikinci iç- me suyu rezervi hayata dönecek. Bazõ gün ve saatlerde değişik renklere büründüğü için halk ara- sõnda “yedi renkli göl” olarak da bilinen Eğirdir Gölü, 487 kilomet- rekarelik alanõ ve 4005 hektometre- küp hacmi ile Türkiye’nin ikinci büyük tatlõ su gölü. Sarp kayalõklar, tepeler ve dağlarla çevrili olan göl, biyolojik çeşitliliği ile Türkiye’nin en önemli sulak alanlarõndan biri. Çalışanlar da katılacak Tüm Siemens çalõşanlarõnõn des- teği, yöre halkõnõn katõlõmõyla sür- dürülecek proje çerçevesinde şu ça- lõşmalar yapõlacak: “Yapay sulak alan arıtımı ile bir köyde arıtım yapılacak. Bir köye katı atık de- posu yerleştirilecek. Yaklaşık 250 çiftçiye doğa dostu gübre ve ta- rım eğitimleri verilecek. 30 çiftçi Çıralı’ya götürülerek doğa dostu tarım konusunda eğitilmesi sağ- lanacak. Akılcı Doğal Kaynak Kullanımı konusunda 400 kişiye eğitim verilecek. 300 balıkçıya sürdürülebilir balıkçılık konu- sunda eğitim verilecek. Yerel halk için alternatif gelir kaynak- ları (eko-turizm) sunulacak. Yü- rüyüş parkuru ve kuş gözlem ku- lesi yapılacak, alanla ilgili tüm il- gi gruplarına ulaşılacak. Yerel pansiyonculuk konusunda Eğir- dir’de pansiyonculukla uğraşan kişilerle işbirliği sağlanacak.” NİHAN İNAL Türkiye’nin ilk fütüristler zirve- sinde konuşan Dr. Serdar Savaş, genetik bilimdeki gelişmelere dik- kat çekerek “Genetik bilimi saye- sinde çok kısa bir süre sonra in- san ömrünü 120 yıla çıkarabile- ceğiz” dedi. İstanbul Lütfi Kõrdar Uluslararasõ Kongre ve Sergi Sara- yõ’nda yapõlan fütüristler zirvesi yoğun ilgi görürken farklõ konuş- macõlarla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Fütüristler zirvesinden son- ra gelecek algınız asla eskisi gibi olmayacak” sloganõyla gerçekleş- tirilen zirveye, çok sayõda işadamõ, yönetici ve öğrenci katõldõ. M-GEN Gelecek Planlama Mer- kezi tarafõndan düzenlenen Fütü- ristler Zirvesi 2008’de konuşan Dr. Serdar Savaş da 21’inci yüzyõlõn en büyük gelişmelerine genetik bili- minin damga vurduğunu ifade etti. Savaş, “Genetik bilimi sayesinde insanları tehlikeli hastalıklardan korumanın yollarını ortaya ko- yabiliyoruz. Genetik bilimi saye- sinde çok kısa bir süre sonra insan ömrünü 120 yıla çıkarabileceğiz. Gen teknolojilerine dayalı enerji kaynakları on yıl içinde günlük ya- şamımıza girecek ve gelecekte de genetik bizi şaşırtmaya devam edecek” dedi. Fresco: Sorunların kaynağı teknik Zirvenin onur konuşmacõsõ, çağõ- mõzõn Leonardo da Vinci’si Jacque Fresco (92) ise bugün yaşanan so- runlarõn aslõnda politik ya da eko- nomik değil, teknik olduğunu ve sos- yal örgütlenme biçimlerinden kay- naklandõğõnõ söyledi. İnsanlarõn dünyayõ ve kendisini akõllõca yönetmeyi beceremezse bu- günkü durumdan daha kötüye gidi- leceği uyarõsõnõ yapan Fresco, “Dün- yada aslında kesin sınırlar yok, kaynakları ortak kullanıyoruz. Bu nedenle her ulusun geleceğini iyi planlaması gerekir. Geleceğini planlayan uluslar, planlamayan uluslara göre çok daha ileri sevi- yede olacak” dedi. BUZDA AŞK Rusya’nın Moskova kentinde organize edi- len ISU Grand Prix’nin Artistik Patinaj dalında ABD’li genç çift Meryl Davis ve Charlie Whi- te yarışmanın üçüncü gününde yaptıkları şov ile göz doldurdu. Grand Prix’nin beşin- ci ayağında danslarıyla büyük beğeni toplayan ikili 26 puan toplayarak üçüncü sırayı aldı. 1987 doğumlu çiftin başarı- larındaki en önemli ne- den ise 1997 yılından itibaren beraber çalışı- yor olmaları. İkili aynı zamanda öğrencilik ha- yatına devam ediyor. (Fotoğraf: AP) ‘İnsan ömrü 120 yıl olacak’ F Ü T Ü R İ S T L E R Z İ R V E S İ 2 0 0 8 ‘Yedi renkli göl’ hayata dönecek Türkiye’nin en önemli sulak alanlarõndan Eğirdir Gölü’nün korunmasõ için proje başlatõldõ. İstanbul’da moda gösterisi Hollanda, Dõş Ticaret Bakanõ Frank Heems- kerk başkanlõğõnda ger- çekleştirilecek Hollanda Ekonomi Heyeti ziyareti, bir moda gösterisine sah- ne olacak. Hasköy’deki Rahmi Koç Müzesi’nde Türkiye’nin ve Hollan- da’nõn önde gelen tasa- rõmcõlarõnõn toplam 104 kreasyonu ünlü manken- ler tarafõndan sunulacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog