Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 24 KASIM 2008 PAZARTESİ 16 SPOR ÇANAKKALE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007/449 Tal. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 - TAPU KAYDI: Çanakkale ili, İntepe bel- desi, Köyaltõ mevkiinde kain, H 16 c 221 d pafta, 3928 parsel numaralõ, 2560,26 m2 miktarlõ 12 adet dubleks meskeni olan ikişer katlõ bahçeli 6 adet betonarma binada 4/48 arsa paylõ Yoncakent Sitesi B blok, zemin ve l. kat 2 nolu bağõmsõz bölüm nolu kat irti- faklõ dubleks mesken. ÖZELLİKLERİ: Taşõnmaz dubleks mesken olup, bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan ibaret olup, bodrum katta garaj ile dop, zemin katta salon ve mutfak ile tuvalet üst katta 3 adet yatak odasõ ile çatõ arasõ bölüm bulunmaktadõr, dubleks meskenin içinde bulunduğu site arsasõnõn topoğrafik yapõsõ nedeniyle bodrum kat zemine gömülü değildir. Dubleks mesken alanõ 220 m2 olarak hesaplanmõş olup taşõnmaz iskân edilir haldedir. İntepe (Erenköy) beldesinde bulunmakta olup sitenin yakõn çevresinde birçok müstakil konut ile dubleks meskenin içinde bulunduğu sitenin çevre bahçe duvarlarõ yapõlarak kõsmen de bahçe düzenlemesi yapõlmõştõr. Taşõnmaz dubleks mesken hem yazlõk hem de kõşlõk olarak kullanõlabilecek yapõdadõr. Site mevkii itibarõ ile Çanakkale merkeze İzmir yönünde yaklaşõk 16 km mesafede ve Çanakkale-İzmir Devlet Karayolu üzerinde üzerinde bulunan siteler taşõnma- zõn hemen önünde, karşõ sõrada akaryakõt istasyonu ile kõr lokantalarõ yer almaktadõr. Taşõnmazõn bulunduğu mevkii Troya harabe- lerine çok yakõn durumdadõr. Taşõnmaz tamamen Çanakkale Boğazõ manzaralõ olup açõk havalarda Gökçeada bile görülebilmekte- dir. İMAR DURUMU: Satõşa konu taşõnmaz A-2 (ayrõk nizam-iki kat )Taks: 0,25 Kaks:0,50"dir. H: 6,50 mt’dir. Söz konusu parsel imar parseli olup yol ve yeşil alandan etkilenmemektdir. SATIŞ SAATİ: 14:00 - 14:10 Arasõ. MUHAMMEN BEDELİ: 120.000,00 YTL Satõş Şartlarõ: 1 -Satõş 12.01.2009 günü yukarõ- da belirtilen saatler arasõnda Çanakkale l. İcra Müdürlüğü açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedele alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 22.01.2009 günü aynõ yer ve saatler arasõnda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacaklarõ toplamõnõ, satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmesi ve artõrma bede- linin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubu- nu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ ile KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaştõrmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanunu’nun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale ara- sõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gön- derilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenle- rin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapõlamayan ilgililere tebligat ye- rine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 62845) GÖLCÜK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DÜZELTME İLANI Dosya No: 2008/1133 Tal. Bir borçtan dolayõ ipotekli ve ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe konu taşõnmazõn yapõlan açõk arttõrmasõ için İ.İ.K’nun madde 113 gereği; 20 Ekim 2008 günlü Cumhuriyet gazetesinin 16’ncõ sayfasõnda yayõnlanan satõş ilanõnda ‘satõlmasõna karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ’ başlõğõ altõnda taşõnmaz satõş bedeli eksik olmuştur. Eksik olan kõsõm aşağõdaki şekilde düzeltilmiştir: 1- Taşõnmazõn Satõş Bedeli 50.000,00,-YTL’dir. İ.İ.K. madde 126/1 maddesi uyarõnca ilan olunur. 18.11.2008 Basõn: 63643 TC İZMİR 12. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI Dosya No: 2008/9 Satõş Mahkememizce satõş suretiyle satõlarak ortaklõğõn giderilmesine karar verilen ve satõşõ İcra İflas Kanunu hükümlerine göre yapõlacak olan, satõşa konu taşõn- maz İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, 4D-C4 Pafta, 1801 Parsel, 18 Cilt, 1769 sayfada kayõtlõ 6.410,00.-m2 tarla niteliğindeki taşõnmazdõr. MAHALLİNDE YAPILAN İNCELEMEDE; Taşõnmaz, Güzelbahçe'de Mithatpaşa Caddesi’ne cepheli Shell Akaryakõt İstasyonu’nun yanõnda (doğusunda) mevcut 154 sokağõn bitiminde yer alan mandalin bahçesinin arkasõnda (güneyinde) yer almakta olup, yola cephesi bulunmamaktadõr. Değerine dair yapõlan araştõrmalarda, bölge her ne kadar iki- şer katlõ villalarõn yapõmõna uygun gelişmekte ise de imar durumuna göre korunmasõ gerekli tarõm alanõnda kalmasõ ile şimdilik yapõlaşmaya açõk olmadõğõ, böl- genin genellikle mandalina bahçesi olmasõ nedeniyle içine yapõlabilecek bağ/bahçe, sayfiye eviyle birlikte ileriye dönük mandalina bahçesine dönüştürülebilece- ği veya sera ile sebze ve meyve yetiştirilerek bir gelir elde edilebileceği değerlendirilmiş, çevrede yapõlan emsal satõşlar, mevcut ekonomik şartlar ve su/kanali- zasyon gibi altyapõ hizmetinin bulunmamasõ, bulunduğu mevkii, Mithatpaşa Caddesi’ne 340 m. uzaklõktaki konumu, yola cephesinin bulunmamasõ ve en yakõn kadastral yola 100 m. uzaklõkta olmasõ, şehrin önemli merkezlerine olan mesafesi ve civarõndaki mevcut yapõlaşmalar ulaşõmõn başka bir tarladan geçmek sure- tiyle yapõlmasõ gibi taşõnmazõn değerini etkileyecek faktörler bilirkişi tarafõndan değerlendirilerek tespit edilmiştir. İMAR DURUMU: Güzelbahçe İmar Müdür- lüğü’nün 23/06/2008 tarihli yazõlarõ ile imar hattõ talep edilecektir ibaresinin yanõnda “Parsel imar planõnda korunacak tarõm alanõna isabet etmekte olup, kadas- tral yola cephesi bulunmamaktadõr” denilmiştir. MUHAMMEN BEDELİ: 641.400.00 YTL 1. İhalesi: 13/01/2009 günü saat 14.00-14.15 arasõnda İzmir 12 Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada verilecek bedel, masraflar artõ satõşa konu taşõnmaza muhammen bede- linin %60'õna müşteri çõkmadõğõ takdirde 2. ihalesi on gün sonra aynõ mahkemenin duruşma salonunda yapõlacaktõr. 2. İhalesi: 23/01/2009 günü saat 14.00-14.15 arasõnda yapõlacaktõr. Bu arttõrmada verilecek bedel masraflar artõ % 40'õnõn altõnda satõlmayacaktõr. İhaleye girmek isteyenler % 20 nakdi teminatlarõnõ İzmir 12 Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alacaklarõ yazõ ile İzmir Vakõfbank Adliye Şubesi’ne yatõracaklardõr. İhaleye girmek isteyenler satõş şartnamesini okumuş, kapsa- mõnõ aynen kabul etmiş sayõlõrlar. İhale bedelinden başka alõm harcõ, damga resmi, katma değer vergisi ve masraflar alõcõsõna ait olup, KDV'nin süresinde yatõrõl- mamasõ veya eksik yatõrõlmasõ halinde sonradan çõkartõlan masraflarõ dahi alõcõsõna aittir. Alõcõsõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satõş şart- namesi ilan tarihinden itibaren herkese açõk olup başka bilgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 2008/9 Satõş dosyasõna müracaatlarõ ilan olunur. 10/11/2008 Basõn: 63568 Denizlispor söktü aldõ İstanbul Belediye tek golle kazandõ Konya’da gol sesi yok DENİZLİSPOR: 4 - BURSASPOR: 3 HAKEMLER: Bünyamin Gezer (6), M,Sönmez (6), A.Öz (6) DENİZLİSPOR: Cenk (4), Burak (4) (dk. 44 İzzet 6), Abraham (5), Kratochvil (7), Çağlar (5), Selahattin (6), Braga (6), Süleyman (4), Ivan (8) (dk. 63 Fatih 7), Yusuf (5) (dk. 76 Caner 6), Roberts (7) BURSASPOR: Ivankov (4), Bekir (4) (dk. 58 Volkan 7), Ömer (5), İbrahim (5), Veli (5), Yenal (7), Melo (5), Mustafa Sarp (5), Romaschenko (6), Yusuf (dk. 6 Gökhan 6), Sercan (7) GOLLER: Dk. 49 ve 52 Lietava, dk. 59 ve 71 Gökhan, dk. 74 Sercan, dk. 78 Fatih, dk. 86 Selahattin KONYASPOR: 0 - KAYSERİSPOR: 0 STAT: Atatürk (Konya) HAKEMLER: Cüneyt Çakır (6), Mustafa İspiroğlu (6), O. Aktaş (6) KONYASPOR: Jefferson (5), Cihan (5), İsmail (4), Serhat (5), Celaleddin (4) (dk. 70 Ferdi), Erhan (5), Da Silva (6), Fahri (4), Zafer (4), Erdal (5) (dk. 86 Şener), Tehoue (4) (dk. 87 Ömer) KAYSERİSPOR: Souleymanou (6), Ali (5), Aydın (6), Eren Güngör (5), Toledo (6) (dk. 90+3 Ümit), Mehmet Topuz (6), Saidou (4), Ragıp (5) (dk. 89 Abdullah), Bilal (6), Mehmet Eren (5), Cangale (5) (dk. 75 Tevfik) İSTANBUL B.: 1 HACETTEPE: 0 STAT: Atatürk Olimpiyat HAKEMLER: Deniz Çoban (6), Selçuk Kaya (6), M.Cem Hanoğlu (6) İSTANBUL B.: Hasagic (6), Kus (7), Cesario (5), Mahmut (5), Ekrem (6), Uğur (5) (dk. 55 Gökhan 4), Tjikuzu (7), Serhat (5), Erman (7) (dk. 86 Okan), Adriano (5) (dk. 74 Zeki), Bebbe (5) HACETTEPE: Ulaş (5), Ufuk (5), Orhan (4), Teli (4), Murat Kalkan (5) (dk. 88 Mehmet), Da Silva (5), Kadir (5), Olgay (5) (dk. 81 Lika), Serkan (5) (dk. 74 Sukaj), Tozo (4), Zoko (5) GOL: Dk. 67 Kus SARI KARTLAR: Bebbe, Hasagic, Zeki, Okan (İstanbul B.); Teli, Da Silva (Hacettepe) Beşiktaş İnönü’de kanatlandõ Siyah- Beyazlılar, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Eskişehir’i yenerek avantaj yakaladı UFUK TANIŞAN Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin 2’şer 2’şer puan kaybettiği haftada, belki de en iyi dizilişle sahadaydõ Mustafa Denzli’nin Beşiktaş’õ... 3’lü savunmadan en sonunda vazgeçip klasik 4-4-2’ye dönen Siyah - Beyazlõlarda Sivok ön liberoda Cisse’nin yanõna çekilince savunmanõn göbeğini Zapo ve Toraman oluşturdu. Hücum hattõnda değişikliğe gitmeyen Denizli; Tello, Delgado, Nobre ve Holosko’ya güvenini bir kez daha gösterdi. Eskişehirspor ise 4-5-1 dizilişi ve tipik ‘kontraatak’ taktiğiyle ‘en azından’ yenilmemek için gelmişti İnönü Stadõ’na... Maça gelirsek; soğuk Dolmabahçe gecesindeki ilk yarõ sanki iki perdelik bir oyun gibiydi. Siyah - Beyazlõlar, ilk 30 dakikada rakibe önde baskõ yaparak Eskişehir’i top kaybõna zorladõ. Siyah - Beyazlõlar özellikle kanatlardan atak geliştirmeye çalõşsa da konuk takõmõn uzun santraforlarõna takõldõ. İleri uçtaki Nobre ve Holosko’nun devamlõ yer değiştirmesine karşõn Delgado’nun biraz geride kalmasõ Beşiktaş’õn pozisyon bulamamasõnõn en önemli nedeniydi. 31. dakikada Tello’nun kornerden attõğõ golü hakem görmese de 4 dakika sonra sahneye gecenin en çalõşkan ismi Sivok çõktõ. Çek futbolcu Tello’nun kullandõğõ frikriğe düzgün vurarak takõmõnõ öne geçirdi. Golden sonra konuk takõmõn direnci bir anda düştü. Ancak Siyah - Beyazlõlar ilk yarõnõn son bölümlerindeki pozisyonlarõ değerlendiremeyince soyunma odasõna Beşiktaş’õn 1-0 üstünlüğüyle girildi. İkinci yarõda deniz tarafõndaki kaleye hücum eden Beşiktaş, Eskişehir’in oyuna ortak olmasõnõ engellemek için yine ön tarafta baskõsõnõ devam ettirdi. 55. dakikada Delgado’nun pasõyla buluşan Holosko, önce topu sağ çizgiye kadar taşõdõ, ardõndan da ceza sahasõna ortaladõ. Topla buluşan Nobre’nin vuruşuyla Beşiktaş iki farklõ üstünlüğü ele geçirdi. Golden sonra iki takõm da “Bitse de gitsek” havasõna bürününce koca bir 35 dakika futboldan yoksun kaldõk. Sonuçta da Beşiktaş, Eskişehir karşõsõnda zorlanmadan 3 puana ulaştõ. Ve de Fenerbahçe derbisi öncesinde ihtiyacõ olan morali buldu. E L E Ş T İ R İ ARİF KIZILYALIN E L E Ş T İ R İ ADNAN DİNÇER Fõrsat Haftasõ F.Bahçe ‘suni çim’e, G.Saray ‘lodos’a, Trabzonspor da ‘çetin ceviz’ Sıvasspor’a takılmış... Sözün özü olası şam- piyon adaylarının hepsi kayıplarda... Gel de kazanma; gel de hasadı toplama... Öyle de yaptı Beşiktaş... Eskişehirspor’u zorlanarak da olsa yenip hem zirve yarışının en iddialı adayı oldu hem de bir taşla 10-12 puanı götürdü. Gerçi iyi oynamadı dün Beşiktaş... “Kim iyi oynuyor ki li- gimizde” diyebilirsiniz ama kadrosunda 7-8 yabancı bu- lunduran, başında Mustafa Denizli gibi bir devi barındı- ran takımdan daha farklı şeyler bekliyor insan. Son bö- lümdeki etkili futbol bile kesmiyor bazen!.. Örneğin koca bir ilk yarı var; ölü toplardan skor değiş- mese Eskişehirspor’a yarım puan daha fazla vereceğim. Koştular, mücadele ettiler ama kadro kaliteleri o kadardı, yazgılarına razı oldular. Beşiktaş ise duran toptan Sivok’la skor üstünlüğünü buldu. Bir de sayılmadığını varsaydığım golleri var. Akşam Maraton’da ne derler bilemiyorum ama basın tribününden gol gibi geldi Mustafa Denizli’nin pardon Tello’nun korneri. Sahi Mustafa hocanın Al- tay’dayken G.Saray’a attığı bir korner golünü de dün gibi hatırlıyorum... 1-0 biten ilk yarının ardından Eskişehirspor risk alınca Be- şiktaş doğal olarak boş alanları daha çok kullandı, göze hoş da geldi bu bölümdeki oyun. Farkı da arttırıp istediklerini aldılar... Hakeme gelince; yine sapla samanı karıştırdı. Bir pozis- yon önce vermediği kartı bir dakika sonra ödeştirdi. Bo- yu var, posu var, elinde mühendis diplomasıyla oto sana- yide kaportacısı da var ama galiba hakemliği yok. Beşik- taş Çarşı Grubu bile iyi süzdü Hüseyin Göçek’i... Lehte - aleyhte demeden verdiği her hatalı kararı eleştirdi. H aftanın son karşılaşmasında rakiplerinin golsüz beraberlikleriyle moral bulan Kara Kartal, muh- teşem seyircisi önünde çok koştu ve haklı ka- zandı. Rıza Çalımbay yönetimindeki Es-Es’lerin oyun planı Youla’nın üzerine kurulmuştu. Kıran kırana mü- cadele veren Kırmızı - Siyahlılar, Beşiktaş’ın kararlı fut- boluna boyun eğdiler. Defansın göbeğinde İbrahim To- raman - Zapotocny ikilisi hatasız oynarken orta alan- da Sivok - Cisse ikilisi takımın sigortası oluyordu. Bu değişim takımın pas ve oyun taktiğini uygulama yüzdesini arttırırken Tello’nun orta sahada yıldızlaşmasına neden oldu.İlk golde Sivok ve ikinci golde Holosko’nun kali- tesi oyuna çok etki yaptı. İki kanat Ekrem ve İbrahim Üzülmez çok diri ve az hata ile oynadılar. Nobre ise onur- lu futbolunu golcülüğüyle süslemesini bildi. Beşiktaş makine düzeni içerisinde 4-2-3-1 sistemini çabuk oynarken gol için özellikle kanatları rakip arkası- na atılan paslar ile kullandı. Sürekli oyunun yönünü de- ğiştirip sahayı enine kullanması olumluydu Siyah - Be- yazlıların. Aslında Eskişehirspor ilk yarıda çok iyi mü- cadele verdi. Ancak Beşiktaş’ın şampiyonluk fitilinin ateş- lenmesine engel olamazlardı. F.Bahçe, Trabzon, G.Sa- ray ve Sıvas’ın golsüz kaybettikleri 2’şer puan maçın ik- ramiyesi olarak Beşiktaş’a altın tepside sunuldu. Onlar da bu ikramı reddetmediler. İnönü Stadı’nda ilk yarıda Tello’nun kornerini çizgiden çıkaran Ivesa ile Nobre’nin düştüğü pozisyondaki pen- altı kokusuna gerek bırakmayan haklı galibiyet için söy- lememiz gereken şey; Denizli ve öğrencilerinin rayına otu- ran görüntüsünün şampiyonluk için önemiydi. Beşiktaş Rotayõ Buldu Tribünlerden hakeme uyarı Beşiktaş’õn Eskişehirspor’u 1-0 yendiği maça Çarşõ damgasõnõ vurdu. Mücadelenin 31. dakikasõnda Tello’nun kornerden direk kaleye gönderdiği pozisyona ‘devam’ kararõ veren hakem Hüseyin Göcek’i uyaran taraftarlar, “Pozisyon golmüş, Allah belanı versin” şeklinde tezahüratta bulundu. Siyah - Beyazlõ yandaşlar, pozisyonun tekrarõrõ basõn tribününde yer alan TV’den takip ettiler. Maçõn ikinci yarõsõnda bu kez Nobre’nin ceza alanõ içinde düşürmesini devam ettiren Göcek’e tribünlerden, “Pozisyon penaltı, Allah belanı versin” tezahüratõ yapõldõ. Çarşõ grubunun Eskişehir aleyhine verilen yanlõş kararlara da tepki göstermesi dikkat çekti. Tribünlerden ayrõca, “Yönetim uyuma, basketbola sahip çık” tezahüratlarõ yükseldi. Beşiktaşlõ taraftarlar Eskişehirspor maçõ öncesinde, BJK İnönü Stadõ’nõn tribünlerinde adeta şov yaptõlar. Siyah - Beyazlõ tribünlerin en etkili taraftar grubu Çarşõ’nõn düzenlediği kampanyayla yaptõrõlan çok sayõda bayrakla, maç öncesinde tribünlerde renkli görüntüler oluşturuldu. Bu arada kapalõ tribünün çatõsõna 95x3 metre boyutlarõnda, “Üzerimden eksilmesin bayrağımın gölgesi” yazõlõ dev bir pankart asõldõ. BJK İnönü Stadõ’nõn tribünlerinin tamamõna yakõnõnõ dolduran taraftarlar, takõmlarõna büyük destek verdiler. Siyah - Beyazlõ yandaşlar, maç öncesi ve sõrasõnda ligin 13. haftasõnda karşõlacaklarõ F.Bahçe aleyhinde küfür içerikli tezahüratlar yaptõlar. Maç öncesinde dahili anonsla Eskişehirsporlu taraftarlara “Hoşgeldiniz” denildi. Siyah - Beyazlõlarõn bu jesti, 12 yõl sonra Turkcell Süper Lig’de mücadele eden Kõrmõzõ - Siyahlõ takõmõn taraftarlarõnca alkõşlarla karşõlandõ. Eskişehirsporlu yandaşlar, eski açõk tribünde kendilerine ayrõlan bölümü tamamõyla doldurarak takõmlarõna destek verdiler. Beşiktaşlõ taraftarlarsa efsanevi futbolcularõ ve eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay’a maç öncesi sevgi gösterilerinde bulunurlarken Mustafa Denizli’ye de çiçek verdiler. BEŞİKTAŞ: 2- ESKİŞEHİR: 0 STAT: İnönü HAKEMLER: Hüseyin Göcek (4), Bahattin Duran (4), M.Şahin (3) BEŞİKTAŞ: Rüştü (6), Ekrem (6), Zapotocny (7), İ.Toraman (7), İ.Üzülmez (5), Sivok (8), Cisse (5), Delgado (6) (Dk. 86 Uğur), Tello (7) (Dk. 71 S.Özkan), Holosko (5), Nobre (7) (Dk. 74 Bobo 4) ESKİŞEHİR: Ivesa (4), Saffet (3), Vucko (4), Emre (4), Sezgin (3), Doğa (4) (Dk. 38 C.Cumhur 4), Serdar (4), Tayfun (5), Poljak (3) (Dk. 64 Lovrek 4), Murat (4) (Dk. 46 Bülent 3), Youla (4) GOLLER: Dk. 35 Sivok, dk 56 Nobre SARI KARTLAR: Cisse, Rüştü, Sivok (Beşiktaş); Doğa, Emre, Serdar, Nadarevic, Lovrek (Eskişehirspor) Tak›mlar O G B M A Y P Avj. Trabzonspor 12 8 3 1 18 9 27 +9 Beşiktaş 12 7 4 1 22 9 25 +13 Ankaraspor 12 7 2 3 18 9 23 +9 Sõvasspor 12 6 4 2 18 10 22 +8 Galatasaray 12 6 3 3 25 15 21 +10 Fenerbahçe 12 6 2 4 24 16 20 +8 Kayserispor 12 5 4 3 11 6 19 +5 Gaziantepspor 12 5 3 4 16 16 18 - Bursaspor 12 5 2 5 18 20 17 -2 Konyaspor 12 4 3 5 14 18 15 -4 İstanbul B. 12 4 3 5 12 16 15 -4 Denizlispor 12 4 2 6 18 23 14 -5 Eskişehirspor 12 3 4 5 14 19 13 -5 Ankaragücü 12 2 5 5 12 18 11 -6 Antalyaspor 12 2 4 6 14 20 10 -6 Gençlerbirliği 12 2 4 6 13 20 10 -7 Hacettepe 12 2 3 7 7 15 9 -8 Kocaelispor 12 1 3 8 13 28 6 -15 P U A N D U R U M U
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog