Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

İstanbul Haber Servisi - CHP Manisa Milletvekili Şahin Men- gü, Adalet Bakanlõğõ’nõn Erge- nekon soruşturmasõ sürecinde ta- rafsõzlõğõnõ korumadõğõnõ belir- terek soruşturmada polisin gö- revinin, delillerin toplanmasõyla sõnõrlõ olduğunu ve bu davada her şeyin birbirine girdiğini söyledi. Mengü, Adalet Bakanlõğõ Müş- teşarõ Ahmet Kahraman’õn gö- reve geldiği günden bu yana AKP’lilerin lehine verilen ka- rarlarõn arttõğõnõn da altõnõ çizerek “AKP’lilerin açtığı davalarla, onlara açılan davalar incelen- melidir. O dava dosyalarına bakıldığında siyasi iktidarın yargıya nasıl karıştığı ortaya çı- kacaktır” diye konuştu. CHP’li Şahin Mengü, Erge- nekon davasõnõn AKP iktidarõn- ca dile getirildiği gibi bir “hak hukuk kavgası” olmadõğõnõ söy- ledi. Adalet Bakanõ Mehmet Ali Şahin’in yanõtlamasõ iste- miyle verdiği soru önergelerinin yanõtlanmadõğõnõ da ifade eden Mengü, Türkiye’de açõlan dava- larõn yüzde 40’õnõn beraatla so- nuçlandõğõnõ kaydetti. Mengü, şöyle devam etti: “Yargı sisteminin iyi işlediği ülkelerde savcılar beraatla so- nuçlanacak bir davayı aça- mazlar. Savcılardan hesap so- rulur. Ancak bizde davalar siyasal iktidarların isteğiyle hazırlanıyor. Türkiye’de Ada- let Bakanlığı, yargılamanın emrinde değil, içindedir. Ada- let Bakanlığı Müsteşarı Kah- raman’ın soruşturma süre- cinde İstanbul’a geldiğini ve Levent Adliyesi’nde iddiana- menin hazırlanması için özel bir birimin kurulduğunu de- falarca dile getirdim. Bakan- lık bunlar yalanlamadı. 10 Ekim’de Ergenekon savcıları ile ilgili verdiğim soru önergesi de yanıtlanmadı. Emekli Ast- subay Mahmut Öztürk ağırlaş- tırılmış müebbet hapisle yar- gılanmasına karşın ilk savun- masının ardından serbest bı- rakıldı. Bu, Ergenekon dava- sının siyasi bir dosya olduğu- nu gösteriyor. Türkiye’de si- yasal iktidarların arzusuna göre hazırlanan müfettiş ra- porlarına eklemeler yapılıyor. Bu dosyalar iddianameye dön- üştürülerek, davalar açılıyor.” Başbakan Recep Tayyip Er- doğan’õn ABD Başkanõ George Bush’la dava konusunda gö- rüşme yaptõğõnõ anõmsatan Men- gü, AB İlerleme Raporu’nda “Terör örgütü Ergenekon çö- kertilse ülke kurtulacak” söz- lerinin yer almasõnõ eleştirerek “Sanki bu ülkede ‘adli kapitü- lasyonlar’ var. Soruşturma ta- mamıyla siyasi dosyadır” dedi. CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Baştarafı 1. Sayfada bir şey yok. İnandırıcılığın yok. Bir plan yapıyorum desen, yaşama geçeceğine ilişkin umut yok. En iyisi IMF’nin ipine sarıl, o ipi gören, burada hayat var deyip, yatırım yapsın, kredi açsın...” İçinde bulunduğumuz durum böyle özetlene- bilir. Dünyadaki gidişi sağlıklı okuyan ülkeler, genel krizden daha 2-3 ay önce gerçeği kabullenip ge- reğini yapmak için kolları sıvadılar. Önlemler açıkladılar. Bizim hükümetimiz ise kriz etkisini his- settirdikten 2-3 ay sonra varlığını kabul edip ön- lem almaya, paket açmaya hazırlanıyor. Kimin gözetiminde? Tabii ki IMF’nin... Bu haftadan itibaren bütün pa- zarlık, IMF’nin yerel seçimlere kadar hükümetin ümüğünü sıkmaması, daha sonra halkın neresi- ni sıkarsa sıkması üzerine... Başbakan, krizin Türkiye’yi etkileyeceğini, IMF ile bir anlaşmanın kaçınılmaz olduğunu parti or- ganlarının toplantısında masaya yatırdı. Ülke, dev- let kurumlarından, Meclis’ten çok partinin mer- kezinden yönetildiği için tabii ki yadırgamadık. Ancak kamuoyuna açıklananlar kadarıyla, pa- ketin içeriğini biraz yadırgadık. Kimi maddeler var ki; AKP’nin sözlüğünden çoktaaan çıkmıştı. Örneğin; yerli malı... Arkadaşlar, düşünmüşler taşınmışlar yerli ma- lı üretimin daha çok kullanılmasının çözümlerden biri olabileceğine karar vermişler. Üstelik, yurt- dışında iş yapan müteahhitlerin bile ne yapıp edip yerli ürün kullanmasını istiyorlar. Bunlar statüko- cu mudur, ulusalcı mıdır nedir! Bir başka madde; üretim ekonomisine önem ve- rilmesi. Bunun için bir sanayi envanteri çıkarıla- cakmış, hangi alanlar nasıl öne çıkar ona bakıla- cakmış. Hani, bu tür “dünyaya açılımdan uzak” iş- lerin zamanı geçmişti? Hükümet ayrıca bankaların daha uygun koşul- larda kredi vermesi için de bir dizi önlem ala- cakmış. Bizce uzun uzun önlem almaya giriş- mesinler, bankalara bir öneri götürsünler: Ya kredi ver ya terk et! Hükümetin sonunda “kriz var” deyip paket ha- zırlamasına neden olan ortamı iki açıdan irdele- mek gerekiyor: 1- Küresel krizin Türkiye’ye yansıması nasıl olur? Görünenin ötesinde tehlikeler var mı? 2- AKP’nin 6 yıllık ekonomi politikasının sonu- cu nedir? Bize göre, Türkiye’de daralma, küçülme, kriz, adını nasıl koyarsanız koyun, bir ekonomik sorun varsa; bunun birinci nedeni AKP politikalarıdır. AKP hükümeti üretim ekonomisi yerine satış ekonomisini benimsedi. İrili ufaklı ne varsa, satış listesine koydu. Türkiye’de ilk defa bir hükümet, ülkenin tarihiyle bütünleşmiş dev fabrikaları ka- patıp, yerine park yapmakla övündü. Öyle ki; uy- guladığı programın yazıcısı Kemal Derviş bile 2006 yılında şu uyarıyı yapma gereği duymuştu: “Benim programımın ömrü doldu. Daha çok üre- time dönük yeni bir plan yapmak gerekiyor.” Kriz toplumdan saklanamayacak noktaya gel- di. Görünen o ki daha da derinleşecek... Krizi artık ne sadaka ekonomisi örtebilir... Ne de sadakat! ankcum@cumhuriyet.com.tr SAYFA 24 KASIM 2008 PAZARTESİCUMHURİYET 14 HABERLERİN DEVAMI İstanbul B 12 Edirne B 10 Kocaeli Y 13 Çanakkale B 12 İzmir Y 17 Manisa B 16 Aydın Y 19 Denizli Y 15 Zonguldak Y 11 Sinop Y 13 Samsun Y 13 Trabzon Y 19 Giresun Y 19 Ankara Y 12 Eskişehir Y 10 Konya Y 12 Sıvas Y 12 Antalya Y 21 Adana Y 20 Mersin Y 21 Diyarbakır Y 15 Şanlıurfa Y 18 Mardin Y 14 Siirt Y 15 Hakkâri B 9 Van B 11 Kars B 10 Oslo PB 1 Helsinki K - 2 Stockholm K 1 Londra Y 7 Amsterdam Y 4 Brüksel Y 6 Paris Y 7 Bonn B 4 Münih Y 6 Berlin Y 2 Budapeşte Y 6 Madrid Y 12 Viyana Y 5 Belgrad Y 10 Soyfa PB 9 Roma Y 16 Atina Y 18 Zürih Y 4 Moskova B 0 Aşkabat PB 20 Astana PB 4 Taşkent PB 20 Bakû B 17 Bişkek B 18 Tiflis B 10 Kahire B 25 Şam B 23 Yurt geneli çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anado- lu’nun batısı, Güney Do- ğu Anadolu, Muğla De- nizli, Afyon, Kütahya, Uşak, Erzurum, Muş çevreleri ile sabah sa- atlerinde Marmara’nın doğusu akşam saatle- rinden sonra İzmir ve Aydın çevreleri sağa- nak yağışlı geçecek. Yasa tanımıyorlar Çatalca İlçesi (AKP): 8 dava açõldõ. 1 plan iptal, 4 planõn yürütmesi durduruldu. 3 dava halen sürüyor. Arnavutköy Beldesi (AKP): 1 dava açõl- dõ. Bu davada mahkeme yürütmeyi durdur- ma kararõ verdi. Bolluca Beldesi (AKP): 1 dava açõldõ. Mahkeme iptal kararõ verdi. Gaziosmanpaşa İlçesi (AKP): 2 dava açõl- dõ. Bu davalar sürüyor. Karacaköy Beldesi (AKP): 1 dava açõldõ. Dava sürüyor. Tepecik Beldesi (AKP): 3 dava açõldõ. Hepsinde iptal kararõ çõktõ. Samandra Beldesi (AKP): 6 dava açõldõ. 2’si iptal edildi, 1 yürütmeyi durdurma kararõ çõktõ. 3 dava sürüyor. Yenidoğan Beldesi (AKP): 6 dava açõldõ. 4’ü iptalle sonuçlandõ. 2 dava halen sürüyor. Alemdağ Beldesi (AKP): 2 dava açõldõ. 1’i iptal edildi, 1 dava halen sürüyor. Ümraniye İlçesi (AKP): 2 dava açõldõ. 1 dava iptalle sonuçlandõ, diğer dava sürüyor. Pendik İlçesi (AKP): 1 dava açõldõ. Dava sürüyor. Akfırat Beldesi (AKP): 1 dava açõldõ. Yü- rütmeyi durdurma kararõ verildi. Sarıgazi Beldesi (AKP): 5 adet dava açõl- dõ. 2’si iptal edildi, 1 davada yürütmeyi dur- durma kararõ verildi. Diğer iki davada ise 2 adet planõn parselle ilgili olan kõsmõ için ip- tal kararõ çõktõ. İSKİ’nin AKP’li yerel yönetimlere açtõğõ davalar İstanbulla da sõnõrlõ kalmadõ. AKP yö- netimindeki Gebze Belediyesi’ne 3 adet imar planõnõn iptali için dava açan İSKİ, yine AKP yönetimindeki Körfez beldesindeki belediyeye de bir dava açtõ. 4 dava hâlâ sürüyor. 4 beldede ise 3 farklı parti var İstanbul’daki AKP’li yerel yönetimlere 4 ilçe ile 11 beldede toplam 46 dava açan İS- Kİ; 4 beldede ise farklõ partilerden beledi- yelere dava açtõ. DP’den Haraççõ ve Mu- ratbey beldelerinde açõlan davalarda; Haraççõ beldesinde bir davada iptal, ikinci davada ise yürütmeyi durdurma kararõ verildi. Murat- bey beldesinde ise bir dava iptalle sonuç- landõ. CHP yönetimindeki Orhanlõ belde- sinde İSKİ tarafõndan 5 dava açõldõ. Bu da- valarõn 1’inde yürütmeyi durdurma kararõ çõktõ, 4 dava ise sürüyor. ANAVATAN yö- netimindeki Taşdelen beldesinde ise açõlan bir davada iptal kararõ verildi. Baştarafı 1. Sayfada SOFA’NIN TÜRKİYE’YE ETKİSİ Boşluğu üçlü komisyon dolduracak PARTİYE YENİ ÜYELER KATILDI ‘Laikiz diyerek CHP’li oldular’ BAHADIR SELİM DİLEK ANKARA - ABD ile Irak arasõnda imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasõnõn (SOFA) yürürlüğe girmesinden sonra, Türk Silahlõ Kuvvetleri’nin (TSK) sõnõr ötesi operas- yonlarõ için Ankara’nõn başvuru adresi Tür- kiye, ABD ve içinde bölgesel Kürt yöneti- minden temsilcinin de yer alacağõ Irak he- yetlerinden oluşan üçlü komisyon olacak. Özellikle terör örgütü PKK ile mücade- le konusunda TSK’nin sõnõr ötesi operas- yonlarõna ilişkin atõlacak adõmlarõn önce- likle üçlü komisyonda değerlendirilmesi söz konusu olacak. Böylece, Türkiye’nin doğrudan merkezi yönetimden izin almasõ zorunluluğu gündemden kalkmõş olacak. Hava operasyonlarõ dahil olmak üzere, sõ- nõr güvenliğinin sağlanmasõ konusundaki her adõm, üçlü komisyonunun çalõşmalarõ içinde koordine edilecek. ‘Türk birlikleri de çekilsin’ Öte yandan, bölgesel Kürt yönetimi, sayõlarõ 1500 civarõnda olan ve Kuzey Irak’ta PKK’ye karşõ istihbarat faaliyeti yürüten Türk birliklerin ABD askerleri ile birlikte Irak’tan ayrõlmasõnõ isterken Ankara bu konunun, terör örgütünün bölgede etkisizleştirilmesi sürecine bağlõ olarak değerlendirilmesini istedi. Üçlü komisyonunun alt komitesi olarak oluş- turulan yakõn takip ekibinin de Bağdat’ta değil, Erbil’de faaliyet göstereceği ileri sürüldü. Ekibin, en kritik görev alanõnõn ise istihbarat paylaşõmõ olduğu belirtildi. JANDARMA BÖLÜĞÜNE TACİZ ATEŞİ AÇILDI DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Terör örgütü PKK üyeleri, Hakkâ- ri’nin Çukura ilçesindeki Karataş Jandarma Bölüğü’ne taciz ateşi açtı. Askerlerin karşılık vermesi sonucu, teröristler Kuzey Irak’a kaçarken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıl- dı. Teröristlerin geldiği belirlenen Kırmızı Tepe bölgesine, 20.Sınır Jan- darma Tugay Komutanlığı, Karataş Bölüğü ve Üzümlü Karakolu’ndan yo- ğun top atışı yapıldı. Bölgeye çok sayı- da takviye birlik gönderildi. Sikorsy ve kobra tipi helikopterler de operas- yona havadan destek verdi. İstanbul Haber Servisi - CHP’nin İstan- bul’un yeni kurulan ilçesi Sancaktepe’de dün düzenlediği törende farklõ partilere üye bin 50 kişiye parti rozeti takõldõ. Sarõgazi’deki Yõldõz Düğün Salonu’nda- ki törende konuşan İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP’nin herkese açõk bir parti olduğunu belirterek “Yıllardır AKP ve benzeri partilere oy veren in- sanlar şimdi laikiz, Atatürkçüyüz deyip CHP’ye üye oluyor. Biz onların kıyafeti- ne değil, kafalarının içine bakıyoruz” dedi. İnsanlarõn sosyal hayatlarõnda iste- dikleri gibi giyinebileceğinin de altõnõ çi- zen Sevigen, “Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere, Alevi, Sünni kardeşliğini bü- yüterek cevap verelim. Bunu CHP ola- rak başaracağız. Buradakiler, bir gece- de zengin olanlara, Almanya’da topla- dıkları zekâtlarla yandaşlarına televiz- yon kuranlara, çoçukları için kanun çı- karanlara hesap soracak” diye konuştu. ‘Aleviler haklarını arıyor’ Törene katõlan CHP Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir ise Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan’õn Alevi açõlõmõnõ da eleştirdi. Özdemir, “100 bin Alevi yurttaş sokaklarda demokratik hakları- nı arıyor. Zorunlu din derslerinin kaldı- rılmasını, Sivas’da bulunan Madımak Oteli’nin müze yapılmasını istiyorlar. Bundan da önemlisi ayrımcılığın orta- dan kaldırılmasını istiyorlar” dedi. DTP’Lİ EMİNE AYNA ‘AKP’yi gereceğiz’ HAKKARİ (Cumhuriyet) - DTP Genel Başkan Yardõmcõsõ Emine Ay- na, Hakkari’deki mitingde yerel se- çimlerde demokratik özerklik bölgele- ri kuracaklarõnõ söyledi. Ayna, “Ger- çekler AKP ve Erdoğan’ı geriyorsa germeye devam edeceğiz” dedi. DTP, 15 gün sürecek olan bölge ge- zisini Hakkâri’de başlattõ. Terör örgü- tü PKK’yi simgeleyen renkli flamalar taşõnan mitingde sõk sõk Abdullah Öcalan ve PKK lehine sloganlar atõldõ. Ayna, basõnda gezinin toplumu gereceği yönünde çõkan haberlere tepki göster- di. Ayna, “Sizler bizim haklarımızı yok sayarken, hatta bizi yok sayar- ken, ölümü dayatırken sesiz mi ka- lalım? Yani onlar durmak yok sava- şa, açlığa, yoksulluğa devam derken susalım mı? Operasyonlara ölümle- re devam derken, Kürt halkını inkâr ve imhasına devam derken susalım mı? Eğer gerçekleri söylemek AKP ve Erdoğan’ı geriyorsa germeye devam edeceğiz” diye konuştu. Ayna, Hakkâri, Van, Diyarbakõr ve Batman’da seçim çalõşmasõ için görev- lendirme yapmayacaklarõnõ belirterek, “Seçim çalışmalarımızı henüz bele- diyesi DTP’li olmayan illerde, ilçe- lerde yapacağız” dedi. ‘2. olursak bõrakõrõm’ Haber Merkezi - Hindistan’da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Se- çimlerde 2. parti olursak genel başkanlı- ğı bırakırım” dedi. Erdoğan, beraberinde Yeni Delhi’ye giden işadamlarõyla önceki akşam Oberoi Ote- li’nde biraraya geldi. Erdoğan burada yaptõ- ğõ konuşmada, mevduata sõnõrsõz güvence ve- rilmeyeceğinin altõnõ çizerek, “Bunu ya- parsak, küçük bankalar yüksek faizle mevduat toplar, sonra kaçınılmaz felake- te sürüklenir ve tekrar eski günlere döne- riz. Özel bankalar kendilerini düzeltmez- se, devlet bankaları gerekirse piyasaları dü- zeltmek için pozisiyon alacak” ifadesini kul- landõ. Türkiye’ye döndüğünde TÜSİAD’la da görüşeceğini bildiren Başbakan, “Aslında bunlara TÜSİAD’ın da destek vermesi ge- rek ama onlar içinde bankacılar var. Des- tekleyemezler. Ama ne olursa olsun ben ge- ri adım atmayacağım” dedi. ‘Millet isterse indirir’ Başbakan Erdoğan ayrõca, “Millet ister- se beni iktidardan indirir; onun da başı- mızın üstünde yeri var. Açıkça söylüyo- rum ikinci parti olursak genel başkanlı- ğı bırakırım” diye konuştu. CHP’li Mengü, Adalet Bakanlığı’nın iddianame sürecine karıştığını iddia etti Ergenekon’da siyaset izi SAĞLIK DURUMUNDAKİ CİDDİYET TAHLİYE EDİLMEDEN 3 AY ÖNCE BELİRLENMİŞ Kuddusi Okkır. Durumubiliniyordu HİLAL KÖSE Ergenekon soruşturmasõ kapsa- mõnda 24 Haziran 2007’de tutukla- nan Kuddusi Okkır, sağlõk duru- munun ciddi olduğu 8 Nisan 2008’de raporla tespit edilmesine karşõn, 3 ay sonra tahliye edildi. Tahliye edil- dikten 5 gün sonra ölen Okkõr’õn sağ- lõk durumunun ciddiyeti, ilk kez 18 Nisan 2008’de düzenlenen Psiko- Sosyal Gözlem ve Değerlendirme Raporu ile tespit edilmiş. Raporda, Okkõr’õn son 2 aydõr yaşamdan zevk almama, iştah kay- bõ, uyku düzensizliği şeklinde bir- birini takip eden şikâyetler yaşadõ- ğõ ancak bu durumdan kurum yet- kililerini haberdar etmediği kayde- diliyor. Şikâyetleri sõklaşõnca revi- re alõndõğõ, sonrasõnda da hastaneye sevk edildiği anlatõlarak Tekirdağ Devlet Hastanesi’nden cezaevine gelen doktorun, Okkõr’õn major dep- resyona bağlõ olarak ani ve aşõrõ ki- lo kaybõ olduğu ve vücut direncinin buna bağlõ olarak zayõfladõğõ yö- nünde bilgiler verdiği kaydediliyor. Okkõr ile 8 Nisan 2008’den itiba- ren görüşmeler yapõldõğõ, ilk görüş- mede, aşõrõ kilo kaybettiği, gözleri- nin altõnda morarma, çöküntü oluş- tuğu, bakõşlarõnda donukluk, yürü- mesinde ve konuşmasõnda vücut direncinin zayõflamasõna bağlõ ola- rak yavaşlamalarõn gözlendiği be- lirtiliyor. Raporda, zamanõnõ oda- sõnda yatalak bir hasta gibi yatakta geçirdiği belirtilen Okkõr’õn 14 Ni- san 2007’de yazdõğõ dilekçede, el ya- zõsõnõn bozuk olmasõ dikkat çekiyor. Okkõr dilekçede, “Acilen tedavi olmak istiyorum. Tam teşekküllü hastanede. Arz ederim” diyor. ‘Düşünce özgürlüğü tehdit altında’ İstanbul Haber Servisi - Galatasaray Meyda- nõ’nda toplanan İHD İstanbul Şubesi üyeleri “Sadece kabul gören düşüncelerin ifade edil- mesi düşünce özgürlüğü değildir” yazõlõ pan- kartõ açtõ. İHD İstanbul Şubesi yöneticisi Er- gin Doğru, siyasi iktidarõn tüm toplumu ‘hiza- ya sokmaya’ ve tek bir politik ideoloji merke- zine biat etmeye zorladõğõnõ dile getirdi. Biodizel tesisi çöktü: 3 ölü HATAY (AA) - Antakya’da Yeni Sanayi Site- si’nde bulunan bir biodizel yağ tesisinde patla- ma meydana geldi. Binanõn çökmesi sonucu 3 kişi hayatõnõ kaybetti. 5 kişi de yaralandõ. Pat- lamanõn yõldõrõm düşmesi sonucu yaşandõğõ belirtiliyor. Olayda yaşamlarõnõ yitirenlerin Berkay Pürdel, Gülhan Tohumcu ve Ahmet Kõyõcõ adlõ yurttaşlar olduklarõ bildirildi. ‘Öcalan Adi mahkûm olacak’ ÇANKIRI (AA) - Çankõrõ’da konuşan AKP Dõş İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Suat Kõnõklõ- oğlu, Abdullah Öcalan’õn tutuklu bulunduğu İmralõ Adasõ’na 5-6 mahkûmun getirilmesini “Öcalan’õ hak ettiği gibi adi bir mahkûm sevi- yesine düşürüyoruz” dedi. Kõnõklõoğlu, bir ga- zetecinin “AB’nden telkin geldi mi” sorusuna da “Biz, kendimiz karar verdik” yanõtõnõ verdi. Papadopulos yoğun bakımda LEFKOŞE (Cumhuriyet) - Eski Kõbrõs Rum Yönetimi lideri Tasos Papadopulos, yo- ğun bakõma kaldõrõldõ. Gõrtlağõyla akciğerle- rinde sorun bulunan Papadopulos’un, solu- num yetmezliği nedeniyle yoğun bakõma alõndõğõ belirtiliyor. Doktorlarõ, sõrt ağrõlarõy- la başlayan şikâyetlerin ileri tetkiki için Pa- padopulos’un ABD’ye gitmesini önermişti. Erdoğan ve beraberinde- kiler, dün Taç Mahal’in bu- lunduğu Agra kentine geçti- ler. Yetkililer- den Taç Ma- hal hakkında bilgi alan Er- doğan berabe- rindeki bakan, milletvekili, işadamı ve ga- zetecilerle Taç Mahal önünde anı fotoğrafı çektirdi. (Fo- toğraf: AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog