Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr SAYFA CUMHURİYET 24 KASIM 2008 PAZARTESİ 10 EKONOMİ CMYB C M Y B Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark% IMKB ULUSAL-100 25,425 21,966 55,538 -13.61 -60.45 IMKB ULUSAL-TÜM 25,260 21,970 53,307 -13.02 -58.79 IMKB ULUSAL-30 32,403 28,068 70,457 -13.38 -60.16 IMKB ULUSAL-50 25,472 22,008 55,549 -13.60 -60.38 IMKB ULUSAL-SINAİ 20,078 17,279 40,567 -13.94 -57.41 IMKB GIDA, İÇECEK 37,908 33,027 53,220 -12.88 -37.94 IMKB TEKSTİL, DERİ 3,296 2,928 7,125 -11.16 -58.90 IMKB ORMAN, KAĞIT, BASIM16,483 15,110 36,351 -8.33 -58.43 IMKB KİMYA, PETROL, PLASTİK14,10012,030 30,345 -14.68 -60.36 IMKB TAŞ, TOPRAK 25,480 23,491 54,939 -7.80 -57.24 IMKB METAL ANA 30,632 24,614 59,339 -19.65 -58.52 IMKB METAL EŞYA, MAKİNA11,983 10,149 36,941 -15.31 -72.53 IMKB ULUSAL - HİZMETLER20,660 18,668 34,205 -9.65 -45.42 IMKB ELEKTRİK 1,699 1,195 3,092 -29.64 -61.35 IMKB İLETİŞİM 19,605 18,281 31,891 -6.75 -42.68 IMKB ULAŞTIRMA 6,752 6,993 14,201 3.57 -50.76 IMKB TİCARET 24,744 19,560 41,348 -20.95 -52.69 IMKB TURİZM 3,099 2,810 8,477 -9.33 -66.85 İMKB ULUSAL - MALİ 35,312 30,374 83,822 -13.98 -63.76 IMKB BANKA 50,894 43,389 119,972 -14.75 -63.83 IMKB SİGORTA 51,795 43,374 119,204 -16.26 -63.61 IMKB FİNANSAL KİR. FAKTORİNG5,3704,783 13,694 -10.93 -65.07 IMKB GAYRİMENKUL Y.O. 11,583 10,705 34,723 -7.58 -69.17 IMKB HOLDİNG VE YATIRIM18,410 16,297 43,983 -11.48 -62.95 IMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 4,711 4,496 10,491 -4.56 -57.14 IMKB BİLİŞİM 3,180 3,022 6,647 -4.99 -54.54 IMKB SPOR 48,729 48,851 41,521 0.25 17.65 IMKB SAVUNMA 12,828 12,381 32,941 -3.49 -62.42 IMKB 2.ULUSAL 8,812 7,494 27,284 -14.96 -72.53 IMKB MENKUL KIYM.Y.O. 8,014 7,395 16,429 -7.72 -54.99 IMKB KURUMSAL YÖNETİM23,746 20,204 55,406 -14.92 -63.53 B O R S A A N A L İ Z Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesi Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında Sektör Bazında GÖZUCUYLA TÜRKEL MİNİBAŞ Otomotiv Sektörü Sallanıyorsa… turkmini@superonline.com www.turkelminibas.net Tarihin sonuna, liberal demokrasi- nin, küresel serbest piyasanın ege- men olduğu, ABD tarzının genelleştiği yerdeki (orada, tek olumsuzluk, artık bü- yük olaylar yaşanmayacak olmasından kaynaklanan bir can sıkıntısıymış) is- tasyona giden tren seferlerinde son yıl- larda büyük aksamalar yaşanıyordu. Geçen hafta gelen haberlere bakılırsa tüm seferler artık süresiz olarak iptal edildi. Birincisi, seksen yıl önce küresel- leşmenin mezarını kazan bir “olay” yi- ne gündemde. İkincisi, ABD Ulusal İs- tihbarat Konseyi’nin raporu, liberal de- mokrasinin, ABD tarzının genelleşme olasılığının artık kalmadığını resmen ilan ediyor. Büyük depresyon redux Geçen hafta dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarında yorumlar, tartış- malar, “küresel resesyon” kavramından depresyon olasılığına kaymaya başladı. Bu nedenle, seksen yıl önce “depres- yon” olarak adlandırılan dönemin özel- liklerini kısaca anımsamak yararlı ola- bilir. Büyük depresyon öncelikle bir kre- di köpüğünün patlaması, borsalarda yüzde 50’den fazla düşüşler anlamına geliyor. Bu sarsıntılara paralel uzun sü- ren, derin bir ekonomik durgunluk, iki haneli sayılara ulaşan işsizlik oranları, uzun süreli bir fiyat deflasyonu göz- lemleniyor. Bu depresyonu, borsada- ki düzeltmeleri izleyen herhangi bir resesyondan ayırt eden en önemli özellikler kronik deflasyon ve uzun sü- reli, yüksek işsizlik oranları. Çünkü bu iki gösterge, sıradan bir temizliği ger- çekleştiren devresel resesyonlardan öte, geniş çaplı bir sermaye ve emek imha sürecinin yaşandığını gösteriyor. Bu yüzden depresyon, siyasi istikrar- sızlık, yerel, bölgesel savaşlar, dev- rimler, sağ popülist (faşist) rejimler ya- ratma potansiyelleri içerdiğinden, ka- pitalist üretim tarzının en tehlikeli dö- nemini oluşturur. Geçen hafta 7500’lere kadar indik- ten sonra, yalnızca bir söylenti üzerin- de cuma günü 500 puan sıçrayan Dow Jones, ama daha kapsayıcı olan Standard & Poors 500 indeksleri olmak üzere, Avrupa’dan Japonya’ya kadar borsa indekslerine bakınca, hemen hepsinin zirve noktalarına göre yüzde elliden fazla değer kaybetmiş olduğu- nu görüyoruz. Dahası krizin ilk yılı olan 2007’de, Dow Jones’un kayıplarının 1929 krizindeki ilk yıl kayıplarını geçmiş olması da ilginç (Chartoftheday.com; aktaran Ahmet Öncü). Kredi köpüğünün delinmesiyle baş- layan süreçte, ABD’den Avro bölgesi- ne, İngiltere’den Japonya’ya, diğer bir deyişle dünya ekonomisinin en az yüz- de 60’ı (gelişmekte olanları katarsak yüzde 80’den fazlası) resesyona girmiş durumda. Kapasite fazlası, talep ye- tersizliği sorunu, öncelikle ağır sanayi, ama elektronik ve elektrikli aletler sek- törlerinde de giderek ağırlaşıyor. İnşa- at sektörüyse, en canlı piyasalarda bile filler mezarlığına dönüşmeye baş- lıyor. Middle East Times’ın editörü Claude Salhani geçen haftaki yoru- munda, Dubai’de “vinçlerin sustuğunu” aktarıyordu (ME Time 20/11.08). Bu sektörlerdeki daralmaya bağlı olarak, petrol ve temel metaller gibi girdilerin fiyatları da hızla düşmeye devam edi- yor. Bu yüzden geçen hafta, New York Times, Financial Times, Washington Post, Le Monde gibi gazetelerin yo- rumları, Krugman ve Roubini gibi ön- görüleri kanıtlanmış ekonomistlerin ya- zıları, ısrarla deflasyon tehlikesini vur- guluyordu. Geçen hafta ABD otomotiv sektörü, 250 binden fazla işi yok etmek üzere çöküşün eşiğinde kurtarılmayı bekler- ken, gelen veriler genelde işsizliğin artmaya devam ederek son 26 yılın (neo-liberalizm başladığından bu yana) en yüksek düzeyine ulaştığını belgeli- yordu. Öncü Göstergeler İndeksi’nde- ki gerileme, bu yıl toplam 1.2 milyon ki- şi artarak yüzde 6.5’e ulaşan işsizlik ora- nının yükselmeye devam ederek gele- cek yıl yüzde 10’un üstüne çıkabile- ceğini düşündürüyordu. Avro bölgesinde de benzer bir durum söz konusu. Otomotiv sektörü sürekli işçi çıkarıyor. Özel sektör performan- sını izleyen Satın Alma Müdürleri İn- deksi’nin (50’nin altısı daralma göste- riyor), kasım ayında beklenmedik sert- likle, yüzde 43.6’dan yüzde 39.7’ye ge- rilemesi, eylül ayında Avro bölgesinde yüzde 7.5’te seyreden işsizlik oranının gelecek yıl kolaylıkla iki haneli sayıla- ra ulaşabileceğini gösteriyordu. Tüm bunlara karşılık Wall Street Jo- urnal’a göre hükümetler finans sistemini ve ekonomiyi stabilize edecek araçla- rı hızla tüketiyorlar (McCay, 19/11/08). The Australian’da bir yorumcu “hiçbir şey işe yaramıyor” (aktaran Salhani) di- yor. Roubini’nin işaret ettiği gibi bir “li- kidite kapanı” oluşmaya başladı (RGE, 21/11/08). Özetle ABD ve diğer geliş- miş ekonomiler hızla bir depresyona doğru yuvarlanıyor. 2025’te ‘kaosa’ doğru Geçen haftanın ikinci ilginç gelişmesi de Ulusal İstihbarat Konseyi’nin (NIC) ABD hegemonyasının sona erdiğini resmen açıklayan raporuydu. Bu ra- porlar dört yılda bir yayımlanıyor ve bi- ri öbürüne pek benzemiyor. Bu yüzden raporun geleceği gerçekten görüp gör- mediği pek önemli değil. İlginç olan, tüm dünyanın bildiği bir gerçeği ABD yönetiminin nihayet resmi bir belgede, yeni bir Başkan görevi devralmadan az önce dile getirmesi. Rapora göre, Çin ve Hindistan yük- seliyor, ABD eskisi kadar egemen ola- mayacak. Uluslararası ilişkilerde tek ku- tuplu dünyadan parçalanmaya doğru gidilecek. Washington’ın gerektiğin- de “bir istekliler koalisyonu kurması” ar- tık kolay olmayacak. Yeni güçler 1930’lardakiler gibi verili düzeni yıkmaya kalkmayacaklar ama, “uluslararası dü- zen” sözcüğü bir anlamda artık yanlış bir betimleme olacak. Liberal demo- kratik modelin geleceği de artık gü- venlikte değil. Küresel ısınmanın etki- leri önemli çatışma nedenlerinin başında gelecek, silahlanma hızlanacak... Gör- düğünüz gibi, tüm bunların bu köşede, son yıllarda dile getirilenlerden eksiği var fazlası yok. Öyleyse, bu rapor aslında dünyanın geri kalanıyla aynı görüşleri paylaşır gibi yaparken, yeni Başkan’a, acilen bu trendi tersine çevirecek, ABD liderliğini restore edecek bir şey- ler yapmasını öneriyor olamaz mı? Böyle kuşkucu bir yaklaşımın arka- sında, ABD Kongresi tarafında, 6.4 mil- yon dolar harcanarak hazırlatılan “Ulu- sal Güvenlik Raporu Projesi” başlık- lı çalışma var. Geçmiş yönetimlerden üst düzey görevlilerin katıldığı, Oba- ma’nın geçiş dönemi ekibinin ulusal gü- venlik uzmanlarını da içeren bir “yön- lendirici koalisyon”un gözetimi altında hazırlandığı belirtilen bu raporun, ar- kasındaki siyasi destekten dolayı, (NIC) çalışmasından çok daha önemli oldu- ğunu düşünüyorum. Washington Post’un ulusal güvenlik uzmanı Walter Pincus’un aktardığına göre, önerileri 2 Aralık’ta açıklanacak olan raporda, öncelikle 1947’den bu yana geçerli olan savunma prensiplerinin, çok daha merkezileşmiş, bütünleşmiş bir gü- venlik sistemi oluşturulacak biçimde değiştirilmesi, çatışma sonrası (yıkım- dan sonra) yeniden yapılandırma aşa- masında daha etkin olabilmek için State Department’in ve ABD Uluslar- arası Gelişme Ajansı’nın (USAID) büt- çelerinin iki kat arttırılması öneriliyormuş (17/11/08). Diğer bir deyişle raporun, yeni coğrafyalara daha etkin askeri mü- dahale olanaklarının geliştirilmesini amaçladığı anlaşılıyor. Anlaşılan, artık “tarihin sonuna” git- miyoruz ama bulunduğumuzu yer de, korkarım giderek 20. yüzyılın başına benzemeye başlıyor. Tüm Seferler İptal Edildi DÜNYA EKONOMİSİNE BAKIŞ / ERGİN YILDIZOĞLU / LONDRA erginy@tr.net http://erginyildizoglu.blogspot.com Endekslerin önceki ve bu haftaki cuma günü kapan›ş değerleri baz al›nm›şt›r. MADENCİLİK ParkElek.Madencilik 0.71 18.95 0.48 44.84 0.34 1 3 . 4 7 GIDA,İÇKİVETÜTÜN Altõnyağ 0.46 -5.81 1.08 -2.24 -0.08 - 2 . 4 2 ÜlkerBisküvi 1.63 7.21 0.53 7.74 0.37 3 . 3 1 Banvit 1.11 1.03 0.86 0.27 -0.01 0 . 3 5 CocaCola 5.90 17.17 1.39 10.16 0.68 8 . 0 7 ErsuGõda 0.27 1.11 0.47 1.15 0.01 0 . 8 8 FrigoPakGõda 0.48 -33.20 0.86 -17.31 -0.24 - 7 . 6 8 KentGõda 21.80 8.21 2.47 4.88 0.87 3 . 8 8 KerevitaşGõda 5.75 -7.13 -1.76 -1.40 0.63 - 0 . 9 9 KonfrutGõda 1.35 2.21 0.49 1.31 0.19 0 . 8 4 KristalKola 0.48 1.26 0.29 1.85 0.01 0 . 9 5 MerkoGõda 1.57 -71.72 6.09 -9.90 -0.38 - 5 . 8 3 PõnarEtVeUn 1.48 12.27 0.30 11.31 0.79 8 . 7 0 PenguenGõda 0.47 -33.88 1.13 -26.00 -0.14 -10.39 PõnarSu 2.37 10.91 0.54 12.14 0.50 7 . 7 2 PõnarSüt 2.49 9.67 0.41 7.03 0.76 6 . 3 1 ŞekerPiliç 0.81 -38.96 0.65 -7.13 -0.51 - 9 . 1 9 TatKonserve 1.08 4.44 0.97 1.41 0.02 1 . 2 4 T.Tuborg 0.82 -362.34 3.08 -68.92 -1.12 -46.97 Tukaş 0.34 -95.85 0.59 -30.46 -0.53 -14.97 Vanet 0.87 -0.16 1.44 -0.15 0.00 - 0 . 0 6 DOKUMA,GİYİMEŞYASIVEDERİ AkalTekstil 0.54 4.16 0.18 8.48 0.13 3 . 2 9 AkõnTekstil 0.72 -4.29 0.16 -6.77 -0.33 - 2 . 7 2 Aksuİplik 0.49 -29.67 0.28 -18.53 -0.84 - 9 . 3 1 Altõnyõldõz 3.16 -9.50 0.89 -7.38 -0.16 - 3 . 7 3 ArsanTekstil 0.69 -6.23 0.26 -12.36 -0.37 - 3 . 4 4 BisaşTekstil 0.35 59.69 0.50 37.37 2.47 1 5 . 4 8 Bossa 1.80 8.74 0.67 11.98 0.31 7 . 0 1 CeylanGiyim 1.21 -95.36 1.95 -14.53 -0.58 -18.30 CeytaşMadencilik 1.23 -5.08 0.61 -25.88 -0.13 - 4 . 6 4 Derimod 1.54 8.06 0.64 2.37 0.33 2 . 4 5 DesaDeri 0.34 -0.40 0.26 -0.57 0.14 - 0 . 2 4 Edipİplik 2.30 -7.96 0.82 -18.33 -0.33 - 2 . 0 2 Gedizİplik 0.34 -6.30 0.10 -162.58 -0.31 - 4 . 3 5 İdaş 1.03 -49.15 0.28 -31.14 -2.35 -13.35 KarsuTekstil 0.32 -1.45 0.15 -1.69 -0.07 - 0 . 9 3 Kordsa 1.20 8.18 0.36 5.95 0.13 4 . 3 9 LüksKadife 1.35 -6.43 1.18 -10.97 -0.11 - 4 . 0 7 MenderesTekstil 0.16 -0.91 0.14 -2.15 0.00 - 0 . 5 3 MensaMensucat 0.19 -3.41 0.20 -13.69 -0.03 - 1 . 3 3 Metemteks 0.21 -15.97 0.44 -64.06 -0.16 - 8 . 9 3 Söktaş 2.24 1.74 0.26 3.07 0.63 0 . 8 2 Yataş 0.67 -2.50 0.21 -1.26 0.00 - 0 . 8 8 Yünsa 0.54 -6.79 0.22 -3.77 -0.24 - 2 . 8 0 ORMANÜRÜNLERİVEMOBİLYA AlkimKağõt 1.13 3.67 0.64 7.40 0.12 2 . 7 3 DoğanGazetecilik 1.26 5.84 0.52 5.80 0.13 4 . 2 8 Gentaş 0.82 4.06 0.53 10.99 0.12 3 . 7 4 KelebekMobilya 0.40 10.16 1.04 6.75 0.03 4 . 5 4 BakAmbalaj 1.79 4.28 0.30 2.96 0.37 2 . 4 2 DoğanBurda 1.06 12.27 0.53 7.00 0.34 8 . 2 9 DuranDoğanBasõm 1.87 -34.21 2.43 -7.32 -0.64 - 4 . 6 6 IşõklarAmbalaj 0.25 2.51 0.73 3.38 0.09 0 . 2 3 Kaplamin 3.38 -3.13 0.51 -2.45 -0.24 - 2 . 2 9 Kartonsan 52.50 7.24 1.00 15.54 11.46 6 . 3 4 KozaMadencilik 0.72 23.59 0.96 30.30 0.28 9 . 8 8 Olmuksa 4.78 2.11 0.94 2.05 0.15 1 . 7 3 TireKutsan 9.25 -23.94 5.79 -11.62 -0.49 - 5 . 9 0 VikingKağõt 0.31 -226.38 2.07 -21.75 -0.45 -15.50 KİMYA,PETROL,KAUCUKVEPLASTİKÜRÜNLERİ Aksa 1.21 4.56 0.20 4.26 0.20 2 . 7 7 AlkimKimya 3.22 11.54 0.69 17.53 0.84 7 . 5 2 Aygaz 1.61 12.77 0.31 7.48 0.91 7 . 7 3 Bagfaş 59.50 45.41 0.98 24.83 31.30 2 7 . 0 9 Brisa 32.75 10.01 0.57 7.41 8.37 5 . 9 2 DevaHolding 5.70 -14.78 1.17 -30.91 -1.00 - 7 . 2 3 Eczacõbaşõİlaç 0.80 2.36 0.26 6.31 -0.02 2 . 0 1 EgeGübre 17.50 11.47 0.30 9.04 8.11 5 . 2 9 Good-Year 6.05 4.27 0.27 1.88 1.23 2 . 5 5 GübreFabrik. 22.40 67.27 1.83 29.67 9.41 1 0 . 3 1 Hektaş 0.54 14.56 0.44 19.02 0.17 1 2 . 0 9 Marshall 6.00 9.38 0.55 9.37 1.17 5 . 4 8 Petkim 4.00 -3.64 0.56 -2.79 -0.35 - 2 . 7 4 PetrolOfisi 2.41 8.63 0.46 1.87 0.68 3 . 5 9 Pimaş 1.27 -0.98 0.33 -0.72 0.12 - 0 . 4 2 AdvansaSasa 0.23 -5.09 0.18 -4.84 -0.21 - 3 . 0 4 SodaSanayii 0.85 8.46 0.39 8.24 0.16 4 . 9 8 SelçukEczaDeposu 1.03 10.32 0.74 3.79 0.29 3 . 8 1 TurcasPetrol 2.20 12.66 0.56 164.51 0.72 1 2 . 3 7 DyoBoya 0.20 -23.21 0.69 -8.28 -0.12 - 4 . 5 7 TAŞ,TOPRAĞADAYALISANAYİ AdanaÇimento(A) 3.08 14.66 1.56 46.19 1.13 1 3 . 5 3 AdanaÇimento(B) 1.65 14.66 0.84 46.19 0.80 1 3 . 5 3 AdanaÇimento(C) 0.33 14.66 0.17 46.19 0.11 1 3 . 5 3 AfyonÇimento 445.00 7.98 0.96 13.45 49.32 6 . 7 4 Akçansa 1.65 13.73 0.41 17.09 0.67 9 . 0 1 AnadoluCam 0.91 10.91 0.45 9.08 0.23 4 . 8 7 BatõsökeÇimento 0.65 1.87 0.19 4.86 0.07 1 . 7 0 BatõÇimento 4.94 4.82 0.90 9.23 0.51 3 . 3 3 BoluÇimento 0.94 16.68 0.60 24.40 0.33 1 5 . 3 2 BursaÇimento 4.60 17.29 2.13 17.31 0.65 9 . 9 5 Çimbeton 6.80 -14.38 0.37 -6.36 -2.44 - 9 . 5 3 Çimentaş 3.40 1.69 0.35 3.31 0.39 0 . 9 8 Çimsa 2.46 11.25 0.41 19.43 0.85 8 . 0 3 DenizliCam 1.60 -6.30 0.38 -6.18 -0.39 - 3 . 4 4 EczacõbaşõYapõ 0.78 -11.83 0.38 -4.70 -0.70 - 2 . 6 5 EgeSeramik 0.34 -3.98 0.20 -6.56 -0.01 - 2 . 3 2 GöltaşÇimento 17.50 9.16 0.47 21.17 -1.36 6 . 8 0 HaznedarRefrakter 0.81 0.31 0.61 0.11 0.01 0 . 1 0 İzocam 7.85 22.09 1.38 16.74 1.82 1 7 . 3 3 KonyaÇimento 30.50 4.71 0.49 16.72 9.13 4 . 0 1 KütahyaPorselen 0.70 3.71 0.23 4.10 0.06 2 . 5 4 MardinÇimento 2.82 26.50 1.23 35.07 0.87 2 2 . 9 8 NuhÇimento 9.70 12.42 1.84 22.51 1.46 9 . 5 7 TrakyaCam 0.90 11.42 0.39 18.18 0.31 8 . 0 6 UşakSeramik 0.40 4.83 0.23 2.12 0.02 1 . 4 0 ÜnyeÇimento 1.99 23.90 0.75 37.72 0.82 2 0 . 1 7 METALANASANAYİ BorusanMannesmann 5.00 17.19 0.53 5.46 2.08 5 . 0 5 Burçelik 14.80 -4.41 1.28 -2.02 -0.41 - 1 . 2 5 BurçelikVana 0.56 -18.19 0.92 -20.02 -0.18 -10.52 Çemtaş 0.67 15.25 0.31 14.49 0.37 1 3 . 6 6 ÇelikHalat 1.96 22.46 0.79 10.91 0.50 1 1 . 2 8 DemisaşDöküm 0.58 11.74 0.21 7.33 0.28 6 . 5 9 ComponentaDökümcülük 3.68 14.85 1.15 7.51 0.47 9 . 0 9 Erbosan 4.02 14.30 0.41 13.23 1.44 7 . 7 7 EreğliDemirÇelik 3.22 20.50 0.52 25.14 1.38 1 2 . 3 5 FenişAlüminyum 2.40 15.74 1.44 8.71 0.22 6 . 6 3 İzmirDemirÇelik 1.46 10.90 0.57 5.77 0.55 5 . 4 8 Kardemir(A) 0.53 20.41 0.46 24.43 0.35 1 1 . 3 4 Kardemir(B) 0.53 20.41 0.46 24.43 0.35 1 1 . 3 4 Kardemir(D) 0.42 20.41 0.36 24.43 0.35 1 1 . 3 4 Sarkuysan 1.26 9.73 0.28 2.24 0.59 3 . 5 0 METALEŞYAVEMAKİNAGEREÇYAPIM AlarkoCarrier 5.85 7.59 0.32 7.53 1.64 5 . 7 0 AnadoluIsuzu 2.84 8.92 0.35 4.43 1.10 5 . 3 6 Arçelik 1.39 5.40 0.27 2.21 0.24 1 . 6 1 GrundigElektronik 0.35 -48.76 0.58 -11.11 -0.43 - 8 . 5 6 BoschFrenSistemleri 35.00 -15.48 4.27 -2.60 -0.86 - 4 . 3 0 BSHEvAletleri 20.70 12.42 1.65 4.33 2.42 4 . 8 6 DitaşDoğan 1.23 -1.81 0.46 -1.80 -0.13 - 1 . 2 0 EgeEndüstri 4.80 10.81 0.37 7.79 1.79 5 . 1 8 EmekElektrik 0.23 238.10 -8.58 7.88 0.08 7 . 5 6 EminişAmbalaj 5.55 -17.27 2.43 -11.70 -0.50 - 6 . 2 8 F-MİzmitPiston 4.26 43.95 2.12 52.28 0.95 4 2 . 9 9 FordOtosan 3.76 20.81 0.71 6.56 1.54 1 2 . 4 7 GersanElektrik 0.55 9.92 0.46 5.23 0.13 7 . 4 7 İhlasEvAletleri 0.49 -9.24 0.73 -13.21 -0.04 - 4 . 7 2 KarsanOtomotiv 0.67 -24.68 0.77 -11.57 -0.20 - 8 . 9 2 KarelElektronik 0.76 8.92 0.25 10.14 0.37 5 . 6 0 KlimasanKlima 4.86 15.08 1.99 7.53 0.03 4 . 9 3 MutluAkü 0.80 7.19 0.38 3.78 0.31 3 . 7 2 Parsan 0.77 13.13 0.25 29.84 0.53 9 . 0 4 TürkPrysmianKablo 1.61 9.07 0.47 2.55 0.68 4 . 1 3 T.DemirDöküm 2.23 -33.33 1.36 -6.17 -0.74 - 4 . 6 8 VestelBeyazEşya 1.07 9.25 0.41 4.74 0.27 5 . 2 9 DİĞERİMALATSANAYİİ AdelKalemcilik 2.80 31.67 0.42 21.67 1.53 1 5 . 1 0 GoldaşKuyumculuk 0.63 5.14 0.29 0.43 0.21 1 . 4 0 ServeKõrtasiye 0.47 2.03 0.36 3.72 0.09 1 . 5 6 ELEKTRİK,GAZVESU AkEnerji 4.26 14.86 0.61 15.13 1.11 9 . 1 5 AksuEnerji 1.46 3.19 0.37 144.18 0.13 2 . 8 6 AyenEnerji 1.07 11.44 0.69 41.27 0.25 5 . 0 1 ZorluEnerji 1.77 -11.89 0.66 -8.49 -0.14 - 1 . 2 6 İNŞAATVEBAYINDIRLIK BorovaYapõ 0.19 -12.44 0.55 0.02 - 8 . 8 3 Enkaİnşaat 3.74 17.06 1.07 11.03 0.78 6 . 8 8 TOPTANTİCARET DoğuşOtomotiv 1.50 -7.50 0.39 -1.84 -0.22 - 2 . 6 9 İntema 1.97 14.00 0.59 0.79 0.04 1 . 4 8 SankoPazarlama 1.50 4.31 0.55 1.56 0.14 2 . 4 6 PERAKENDETİCARET AFMFilm 5.60 -39.11 4.96 -13.78 -0.41 - 9 . 9 8 BİMBirleşikMağ. 22.30 37.92 6.92 2.92 1.65 1 0 . 1 1 BoynerMağazacõlõk 0.43 10.59 0.68 1.83 0.11 2 . 4 2 Carrefoursa(A) 8.00 32.86 0.81 22.91 3.76 2 1 . 4 0 Carrefoursa(B) 6.90 32.86 0.70 22.91 3.76 2 1 . 4 0 TescoKipa 3.54 -11.05 0.77 -8.33 -0.75 - 4 . 1 0 Migros 16.30 12.65 1.89 5.15 3.41 6 . 8 7 Milpa 0.48 -13.24 0.96 -0.11 - 3 . 9 1 VakkoTekstil 0.28 -8.69 0.38 -6.86 -0.06 - 5 . 2 5 TURİZM FavoriDinlenmeYer. 1.08 -22.33 0.13 -472.77 -1.46 - 7 . 8 9 MarmarisAltõnyunus 4.78 0.11 0.64 0.56 -0.60 0 . 0 9 MartõOtel 0.31 0.99 0.32 7.93 -0.03 0 . 4 3 NetTurizm 0.47 -96.12 0.53 -958.94 -0.50 -34.52 Tek-ArtTurizm 0.36 -3.19 0.77 -20.47 -0.02 - 1 . 9 0 ULAŞTIRMA,HABERLEŞMEVEDEPOLAMA Çelebi 5.25 28.24 0.95 15.82 1.39 1 3 . 7 7 TürkHavaYollarõ 5.00 25.96 0.34 15.12 4.37 1 0 . 1 5 ReysaşLojistik 0.70 3.23 0.33 2.97 0.11 1 . 0 7 Usaş 0.81 18.91 0.39 38.45 -0.12 1 4 . 9 6 HABERLEŞME Turkcell 7.55 23.34 2.10 28.39 1.06 1 5 . 7 9 TürkTelekom 3.12 32.62 2.17 21.67 0.00 1 3 . 2 0 TIBBİVEDİĞERSAĞLIKHİZMETLERİ AcõbademSağlõk 6.45 -7.01 5.12 -3.98 -0.07 - 2 . 1 7 SPORHİZMETLERİ BeşiktaşFutbolYat. 1.20 -9.59 3.42 -1.42 -0.03 - 0 . 8 5 FenerbahçeSportif 46.50 4.14 9.93 73.00 2.31 3 . 6 0 GalatasaraySportif 111.00 7.93 1.18 207.90 37.06 6 . 2 9 TrabzonsporSportif 7.50 3.06 4.38 45.28 0.95 1 . 5 9 BANKALARVEÖZELFİNANSKURUMLARI Akbank 3.48 13.39 0.94 0.64 1 . 8 1 AlbarakaTürk 2.10 15.30 0.96 0.44 2 . 0 4 AlternatifBank 0.62 14.58 0.50 0.21 1 . 7 2 Denizbank 3.52 9.03 1.29 0.34 1 . 0 1 FortisBank 0.72 9.03 0.42 0.17 1 . 5 2 Finansbank 4.24 11.03 2.28 0.27 1 . 2 5 GarantiBankasõ 1.87 16.00 0.90 0.41 1 . 7 7 İşBankasõ(A) 18,465.00 13.33 5,180.38 47.93 1 . 4 2 İşBankasõ(B) 630.00 13.33 176.75 2.40 1 . 4 2 İşBankasõ(C) 3.16 13.33 0.89 0.60 1 . 4 2 T.KalkõnmaBank. 2.16 6.38 0.72 0.25 3 . 2 3 T.S.K.B. 0.80 13.60 0.54 0.33 1 . 9 4 T.EkonomiBank. 0.67 11.06 0.53 0.16 1 . 0 6 Tekstilbank 0.35 2.51 0.33 0.05 0 . 3 5 VakõflarBankasõ 1.07 10.27 0.48 0.32 1 . 1 4 YapõveKrediBank. 1.73 17.06 1.28 0.25 1 . 6 9 HalkBankasõ 3.38 21.09 0.98 0.98 1 . 9 1 SİGORTAŞİRKETLERİ Aksigorta 1.99 0.56 0.30 0.16 0 . 4 3 AnadoluSigorta 0.79 14.99 0.43 0.32 6 . 6 3 AnadoluHayatEmek. 1.13 9.24 0.86 0.19 0 . 9 5 AvivaSigorta 7.90 16.59 4.83 0.30 4 . 2 9 GüneşSigorta 1.01 8.77 0.76 0.12 2 . 9 7 YapõKrediSigorta 4.14 16.27 1.11 0.65 6 . 9 7 RaySigorta 1.00 -2.98 1.37 -0.08 - 0 . 7 1 FİNANSALKİRALAMAVEFACTORİNGŞİRKETLERİ GarantiFaktoring 1.12 13.54 0.51 8.96 0.39 0 . 6 6 FinansFin.Kir. 1.01 13.19 0.35 37.31 0.54 2 . 9 5 İşFin.Kir. 0.45 24.36 0.31 0.42 5 . 1 1 ŞekerFin.Kir. 0.26 18.57 0.95 0.06 1 . 1 6 TekstilFin.Kir. 0.28 13.69 0.13 40.71 0.39 5 . 5 8 CreditwestFaktoring 1.70 13.95 1.17 0.40 2 . 8 5 YapõKrediFin.Kir. 1.18 16.15 0.80 42.39 0.33 3 . 4 6 VakõfFin.Kir. 1.00 2.08 0.59 2.77 -0.11 0 . 2 9 HOLDİNGLERVEYATIRIMŞİRKETLERİ AlarkoHolding 1.49 3.50 0.46 6.00 0.27 1 . 7 0 BorusanYat.Paz. 2.25 8.10 0.62 0.44 8 . 0 9 DoğanHolding 1.11 4.36 0.42 1.77 0.14 1 . 6 8 EczacõbaşõYatõrõm 1.92 0.49 0.21 0.21 -0.07 0 . 4 7 GSDHolding 0.29 5.10 0.16 0.12 0 . 6 5 İhlasHolding 0.20 -18.14 0.21 -21.75 -0.19 - 6 . 8 9 KoçHolding 2.25 25.79 0.48 9.68 1.91 3 . 6 7 NetHolding 0.28 14.04 0.84 44.82 0.22 4 . 5 7 ŞişeCam 0.92 10.73 0.34 10.28 0.36 5 . 0 3 İşGirişim 1.24 6.20 0.25 53.61 0.38 6 . 1 1 TAVHavalimanlarõ 2.82 3.05 1.08 1.70 -0.05 0 . 6 7 SabancõHolding 2.82 21.77 0.54 34.85 1.19 2 . 1 2 VakõfGirişim 4.10 5.07 0.84 0.22 5 . 0 3 YazõcõlarHolding 5.02 11.84 0.59 28.76 1.72 3 . 1 9 GlobalYat.Holding 0.22 -7.83 0.19 -17.03 -0.06 - 2 . 5 2 TekfenHolding 3.18 15.52 0.67 12.25 0.92 7 . 7 0 BİLİŞİM ArenaBilgisayar 1.20 12.34 0.51 0.94 0.51 3 . 0 1 AlcatelLucentTeletaş 0.71 9.34 0.78 1.70 0.06 2 . 1 5 EscortComputer 0.87 -1.33 0.46 -1.71 -0.03 - 0 . 9 3 AnelTelekom 2.46 9.37 1.34 12.65 0.19 4 . 2 3 IndeksBilgisayar 0.75 2.92 0.49 0.53 0.13 0 . 7 6 LinkBilgisayar 0.79 -5.00 0.72 -10.88 -0.09 - 4 . 3 5 LogoYazõlõm 0.78 -1.36 0.53 -3.20 0.15 - 1 . 1 5 NetaşTelekom. 10.50 3.28 0.37 5.07 0.73 2 . 1 2 SAVUNMA Aselsan 2.49 8.37 0.57 12.72 0.94 2 . 8 0 GAYRİMENKULYAT.ORT. AkmerkezG.M.Y.O. 24.00 32.37 2.97 75.59 3.43 2 9 . 1 8 AlarkoGMYO 8.10 6.89 0.26 80.36 2.00 5 . 7 7 AtakuleG.M.Y.O. 0.64 7.65 0.31 28.39 0.30 7 . 6 0 DoğuşGEGMYO 0.41 -2.75 0.30 -83.58 0.12 - 2 . 1 4 İşGMYO 0.62 4.23 0.31 65.31 0.12 4 . 0 0 NurolGMYO 1.01 1.51 0.21 31.47 0.56 1 . 4 8 SağlamGMYO 0.37 1.08 0.35 31.49 0.01 0 . 5 8 SinpaşGYO 1.45 0.50 0.22 12.50 0.10 0 . 4 0 ÖzdericiGMYO 0.47 11.40 0.35 166.76 0.20 4 . 6 8 VakõfGMYO 0.86 8.77 0.24 56.86 0.39 8 . 7 4 PeraGMYO 0.26 -3.95 0.25 0.03 - 2 . 9 9 YapõKrediKorayGMYO 0.58 -7.85 0.23 -13.58 -0.23 - 4 . 9 3 MENKULKIYMETLERYATIRIMORT. AkYat.Ort. 0.61 -10.89 0.26 -4.54 -0.23 -10.52 AlternatifYat.Ort. 0.35 -11.75 0.23 -3.21 -0.17 -11.47 AtaYat.Ort. 0.36 -30.77 0.39 -12.04 -0.28 -27.93 AtlantisYat.Ort. 0.33 -95.55 0.35 -16.73 -0.92 -82.33 AtlasYat.Ort. 0.30 -76.32 0.24 -1.91 -0.90 -70.50 AvrasyaYat.Ort. 0.24 -71.17 0.38 -1.14 -0.47 -68.86 BaşkentYat.Ort. 0.49 -5.65 0.46 -0.11 -0.06 - 3 . 6 0 BumerangYat.Ort. 0.32 -10.30 0.35 -7.96 -0.11 -10.18 DenizYat.Ort. 0.70 -6.22 0.26 -15.49 -0.07 - 6 . 0 3 EczacõbaşõYat.Ort. 0.40 -11.15 0.24 -3.32 -0.10 - 9 . 5 2 GedikYat.Ort. 0.48 -24.32 0.53 -0.37 -0.19 -21.04 EuroYat.Ort. 0.51 3.01 0.44 0.11 0.06 2 . 8 6 EuroTrendYat.Ort. 0.76 6.47 0.69 0.15 0.00 5 . 9 6 EVGYat.Ort. 0.41 -36.90 0.42 -0.30 -0.39 -35.44 EgeliCo.Yat.Ort. 0.29 -42.69 0.35 -2.74 -0.31 -42.41 FinansYat.Ort. 0.63 -36.56 0.55 -4.94 -0.43 -36.27 GarantiYat.Ort. 0.29 -11.61 0.31 -4.79 -0.08 -11.58 HedefYat.Ort. 0.32 -9.84 0.42 -3.05 -0.09 - 9 . 8 1 İnfoYat.Ort. 0.25 -25.25 0.32 -0.20 -0.21 -17.09 İnfotrendYat.Ort. 0.41 2.66 0.39 0.02 0.05 2 . 6 4 İşYat.Ort. 0.52 -3.82 0.39 -2.19 -0.01 - 3 . 7 1 M.YõlmazYat.Ort. 0.36 -71.43 0.49 -4.36 -0.52 -57.85 MarbaşBTipiYat.Ort. 0.84 7.03 0.70 1.47 0.13 7 . 0 2 MetroYat.Ort. 0.39 -73.71 0.69 -1.04 -0.43 -55.57 MerkezBTipiYat.Ort. 0.56 -7.45 0.63 -0.07 -0.10 - 5 . 4 7 OyakYat.Ort. 0.29 -15.71 0.31 -0.55 -0.17 -15.67 TSKBYat.Ort. 0.36 -13.35 0.35 -16.38 -0.12 -12.97 TaçYat.Ort. 0.93 -28.81 0.40 -10.71 -0.61 -26.64 TaksimYat.Ort. 0.39 -58.26 0.84 -0.37 -0.41 -48.07 TacirlerYat.Ort. 0.29 -22.56 0.35 -0.97 -0.22 -22.49 VakõfYat.Ort. 0.49 -19.93 0.27 -4.39 -0.34 -18.84 YatõrõmFin.Yat.Ort. 0.37 -25.66 0.32 -5.90 -0.32 -25.00 VarlõkYat.Ort. 0.35 -21.30 0.34 -1.26 -0.20 -21.14 YapõKrediYat.Ort. 0.39 -11.80 0.23 -3.39 -0.14 -10.93 ARACIKURUMLAR İşY.Men.Değ. 0.71 1.13 0.35 0.02 0.21 0 . 2 1 İKİNCİULUSALPAZAR LafargeAslanÇimento 39.75 6.10 1.69 5.10 2.44 3 . 1 9 AltõnyunusÇeşme 1.84 -0.97 0.42 -6.89 -0.13 - 0 . 8 4 BerdanTekstil 0.72 -17.38 -0.13 -16.17 -1.15 - 7 . 9 4 BirlikMensucat 0.28 -30.37 0.19 -21.85 -0.39 - 8 . 1 3 Dardanel 0.23 -7.89 -0.04 -22.56 0.18 -20.76 Doğusan 0.56 -7.90 0.78 -105.95 -0.07 - 6 . 5 3 EgeProfil 1.35 6.94 0.84 4.24 0.15 2 . 6 9 IpekMatbaacõlõk 0.52 38.20 0.74 30.60 0.32 9 . 5 5 MegesBoya 0.66 -48.41 3.86 -16.13 -0.42 -10.46 PetrokentTurizm 17.60 19.17 1.43 14.58 0.88 6 . 3 3 SönmezPamuklu 0.46 -13.95 0.44 -41.17 -0.08 -12.58 SönmezFilament 0.33 -4.05 0.28 -11.28 -0.13 - 3 . 7 3 MetemturOtelcilik 0.67 -40.84 0.61 -511.38 -0.60 -12.38 ŞekerFin.Kir. 0.26 18.57 0.95 0.06 1 . 1 6 MertGõda 0.46 -23.47 0.74 -10.82 -0.17 - 7 . 8 7 SilverlineEndüstri 0.50 -2.34 0.48 -2.32 -0.03 - 1 . 2 9 FonFin.Kir. 3.22 15.25 0.26 1.88 5 . 0 3 YENİEKONOMİPAZARI ArmadaBilgisayar 0.55 -6.37 0.37 -0.66 -0.04 - 1 . 4 7 DatagateBilgisayar 0.87 1.76 0.51 0.18 0.12 0 . 5 9 Plastikkart 1.09 4.14 1.06 3.98 0.02 3 . 4 1 KURUMSALYÖNETİM AsyaKatõlõmBankasõ 1.16 12.26 0.79 0.27 2 . 1 2 AnadoluEfes 11.00 16.75 2.37 12.12 0.79 7 . 1 9 DoğanYayõnHol. 0.65 -1.76 0.30 -1.06 -0.05 - 0 . 5 3 DentaşAmbalaj 0.42 -5.98 0.35 -7.96 -0.09 - 2 . 9 7 HürriyetGzt. 0.61 9.40 0.34 10.04 0.19 3 . 9 5 TofaşOto.Fab. 1.00 13.92 0.42 4.30 0.44 4 . 8 1 Tüpraş 12.30 27.23 0.73 4.66 5.88 1 0 . 7 8 TürkTraktör 3.60 26.11 0.67 11.92 1.87 8 . 9 7 Otokar 6.65 25.93 1.05 11.14 2.66 9 . 1 0 Şekerbank 0.92 13.21 0.40 0.34 1 . 5 6 Vestel 0.72 -6.83 0.11 -3.44 -0.12 - 1 . 7 5 YveYGMYO 0.44 -6.09 0.59 -395.74 -0.06 - 5 . 9 4 GÖZALTIPAZARI BoyasanTekstil 0.18 33.99 3.27 3.40 -0.01 2 . 8 8 ÇbsBoya 0.17 -12.46 -0.06 -39.52 -0.45 -18.17 EGSG.M.Y.O. 0.27 0.58 0.15 132.18 0.26 0 . 4 5 Egeplast 0.67 -50.77 -0.99 -8.48 -0.51 - 8 . 0 1 EsemSporGiyim 0.35 -20.80 0.68 -41.88 0.01 - 4 . 0 5 MakinaTakõm 0.17 -28.66 0.26 -33.49 -0.72 - 4 . 6 0 MazharZorluHolding 0.38 -29.22 -0.20 -7.55 -0.92 - 6 . 9 4 OkanTekstil 0.97 -54.46 1.26 -0.37 -32.00 ÇBSPrintaş 0.19 -9.28 0.15 -33.09 -0.17 - 3 . 0 8 SelçukGõda 0.21 -74.17 0.65 -175.69 -0.33 -33.98 TranstürkHold. 0.17 -56.19 0.20 -46.15 -0.99 - 6 . 1 8 Tümteks 0.20 -25.40 -0.28 -79.27 -0.19 -114.41 Bunlar daha iyi günlerimiz Korkun! Malum, otomotiv dediğiniz her türlü ta- şımacılık demek. Yan sanayi ve tamamlayıcı malı pet- rolle, üstünde gittiği yollarla sürekli talep yaratmak- ta. Kısacası, dünya ekonomisinin motor sektörle- rinden. Geçen hafta dünya borsalarının General Motors (GM), Ford ve Chrysler’den gelen SOS sinyalleriyle altüst oluşu da bunun en somut örneğiydi. Zira, ABD otomotiv sektörünün bu üç büyük devinden en az birinin batması bile otomotivden çelik hisselerine, iş- sizlikten iç talebin gerilemesine, enerji sektöründe- ki yatırımlarından azgelişmiş ülkelerdeki yan sana- yi üretimlerine ve de… dünya otomotiv dış ticareti- ne kadar bir dizi sorunun kaynağı olmaya yeterli. Örneğin GM’nin daha şimdiden Tayland’daki fabrikasını 2 aylığına kapatacağını, 250’nin üstünde işçiyi çıkaracağını açıklaması, dünya borsalarını ür- kütmeye yetiyor. Kısacası, serbest piyasa ekono- misinin beceremeyen batar mantığı, ancak iktisat ki- taplarında geçerli. Dünya borsalarının dikkatini ABD Kongresi’nden çıkacak yardım kararına odaklama- sı da zaten bu nedenle! Aslında, Kongre’den beklenen yardım miktarı GM için 10-12, Ford için 8, Chrysler içinse 7 milyar dolar. Toplam 25 milyar dolarlık yardımın verilmemesi ise her 100 ABD’liden 10’unun otomotivde istihdam edildiği ülkede 2.5 milyon kişinin işsiz kalması de- mektir ki… ABD’de iç talebi önemli boyutta gerile- tir. Lehman Brothers örneğinde olduğu gibi sonra- dan “pardon!” demenin faturası ise sektörle birlik- te tüm dünyalılara çıkar. Gelin görün ki… Üç devin kurtarılma operasyonuna ABD Kongresi cephesinden bakarsanız ödenecek emekli maaşları ve sağlık yardımlarıyla birlikte hem ağır bir yük hem de benzer durumdaki diğer sek- törlere yol açma olasılığı büyük. Globalizmin etkin- liği küçültülen devlet ilkesine de ters! Üç büyük devin battı batacak noktasına gelmesine umut bağlayanlar da var tabii! En başta da BRIC di- ye bilinen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin gelmek- te. BRIC’te yelkenler fora! J.D.Power Associates’in araştırmasına göre önü- müzdeki 15 yıl içinde dünya otomotiv üretiminin yüz- de 46 büyümesi bekleniyor. Hem de dünyanın en bü- yük üç pazarı olan ABD, Japonya ve AB ülkelerin- de durgunluk yaşanırken! Ne var ki, pazar egemenliği hızla artan BRIC ül- kelerinin önümüzdeki beş yıl için satış hedefleri hiç de küçümsenmeyecek boyutta. Brezilya, Rusya, Hin- distan, Çin grubunun 2008’deki satış hacmi 14 mil- yonu hafif araç olmak üzere 60 milyon araca yük- selmiş. Örneğin Çin 2010’da 16-17 milyonu hedef- lerken, Brezilya’nın hedefi ise 2013’e kadar 5 mil- yon civarında. Brezilya’nın son bir yılda üretimini yüz- de 13.8 arttırdığı düşünülürse, 5 milyonluk satış he- defi bu yıl 10 milyon araç satan ABD’yle karşılaştı- rıldığında daha da önem kazanmakta. Bu örneklere Rusya ve Hindistan’ı kattığımızda tab- lo daha da çeşitlenmekte. Yani, ABD’nin üç büyük devine karşı enerji kaynaklarına da sahip ülkelerin gi- derek pazara egemen olmaya başladığını göster- mekte. Örneğin Rusya’nın satış hacmi geçen yıl yüz- de 10.4 artarken Hindistan’ınki yüzde 14 artış kay- detti. Hedeflerin büyütülmesinde, bu ülke ekono- milerindeki gelişmenin göreli dahi olsa bireylerin ki- şisel gelir seviyelerini yükseltmesi etkili. Aynı za- manda, bölgedeki otomotiv talebinin artması paza- rın da kaymaya başladığını göstermekte. “The Economist”in geçen haftaki sayısında yer alan bu verilere bakıp da Türkiye için endişelenmemek ta- bii ki mümkün değil! Fırsat rüzgârı Türkiye’de de eser mi? Malum, düşük kur politikalarının kaymağını yiyen Türkiye otomotiv sektörünün satışları hazirandan be- ri gerilemekte. Ekim ayında gelinen nokta ise toplam pazarın yüzde 37.3, otomobil pazarının da yüzde 39.2 azalması. Ekim ayı üretimi de 2007’ye göre yüzde 20.5 azaldı. Otomobil ihracatı ise yüzde 32.5 azaldı. BRIC ülkeleri kendi iç pazarlarına egemen olduk- ları için pazarı AB’den bu ülkelere ya da bu ülkele- rin de yer aldığı pazarlara kaydırması şimdilik ger- çekçi gözükmüyor. Sektörün şimdilik önündeki tek seçenek, uzun Kurban Bayramı tatilini ve yılbaşını kul- lanarak üretime ara verip stoksuz çalışma yollarını oluşturması. Orta sınıfın satın alma gücünün azaldığı şu dönemde ihracattaki daralmanın iç taleple kar- şılanmasını beklemek de gerçekçi olmayan öneriler arasında. Kaldı ki bizim alıcı marka düşkünü; yerli ara- ba yerine en lüksünden ithal arabayla dolanarak sı- nıf atlama sevdasında olduğunu da unutmamak ge- rek! Kaldı ki, Hindistan’ın da Çin’in de pazar hedefle- ri arasında ilk sıradaki ülkelerden biri Türkiye! Anla- şılan, otomotivdeki dalgalanmadan korkma sırası şim- di Türkiye’de! 1ABD Doları: 1.6026 Avustralya Doları 5.9223 Danimarka Kronu 1.2226 İsviçre Frangı 8,1984 İsveç Kronu 95,84 Japon Yeni 1.2771 Kanada Doları 7,0834 Norveç Kronu 3.7516 SuudiArabistanRiyali 1 Avro: 1.2585 ABD Doları 1 İng. S: 1.4966 ABD Doları 1 Kuveyt D.: 3.6603 ABD Doları Ekonomi Servisi - Ulus- lararasõ Para Fonu’nun (IMF) başekonomisti Oli- vier Blanchard, küresel mali krizin daha da kötü- leşeceğini söyledi. Blanc- hard, bir İsviçre gazetesine verdiği mülakatta, gelece- ğe yönelik karamsar bir tablo çizdi, durumun ancak 2010’dan itibaren düzele- bileceğini vurguladõ. Küresel kriz nedeniyle IMF’nin son iki haftada elindeki 250 milyar dolarõn beşte birini harcadõğõnõn altõnõ çizen Olivier Blanc- hard, likidite sorununun, IMF’nin tek başõna altõn- dan kalkamayacağõ kadar önemli bir problem olabi- leceğine işaret etti. IMF başekonomisti Blanchard, merkez bankalarõna da fa- iz oranlarõnõ düşürmeleri çağrõsõ yaptõ. Öte yandan Türkiye’nin, yükselen kotasõ nedeniyle, IMF’den çekebileceği kre- di miktarõ arttõ. AA’nõn ha- berine göre IMF’deki son reformla, Türkiye’nin 964 milyon SDR (Özel Çekme Hakkõ) olan kotasõnõn, 1.2 milyar SDR’ye çõkarõldõğõ- nõ belirten yetkililer, bu ar- tõşõn, kredi imkânlarõnõn artmasõ anlamõna da geldi- ğini vurguluyorlar. Türkiye’nin, 1.2 milyar SDR’lik kotasõnõn, yakla- şõk 2 milyar dolarlõk bir karşõlõğa denk geldiğini vurgulayan yetkililere gö- re, IMF’de halen 2 milyar dolara karşõlõk gelen 1.2 milyar SDR’lik kotasõ bu- lunan Türkiye, kotasõnõn yüzde 1000’i oranõndaki kredi talebi durumunda 20 milyar dolar, 2001 krizin- deki gibi yüzde 1600 ora- nõndaki kredi talebinin ka- bul edilmesi halinde ise 32 milyar dolar kredi kul- lanabilecek. ‘2010’dan önce işler düzelmez’ diyen IMF başekonomisti, krizin daha da kötüleşeceğini söyledi MERKEZ BANKASI KURLARI 24 KASIM 2008 DÖVİZ EFEKTİF CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 1 ABD Dolarõ 1,6711 1,6792 1,6699 1,6817 1 Avustralya Dolarõ 1,0410 1,0478 1,0362 1,0541 1 Danimarka Kronu 0,28215 0,28354 0,28195 0,28419 1 Avro 2,1032 2,1133 2,1017 2,1165 1 İngiliz Sterlini 2,5000 2,5131 2,4983 2,5169 1 İsviçre Frangõ 1,3647 1,3735 1,3627 1,3756 1 İsveç Kronu 0,20271 0,20482 0,20257 0,20529 Kanada Dolarõ 1,3090 1,3149 1,3042 1,3199 1 Kuveyt Dinarõ 6,0665 6,1464 5,9755 6,2386 1 Norveç Kronu 0,23547 0,23706 0,23531 0,23761 1 S. Arabistan Riyali 0,44679 0,44760 0,44344 0,45096 100 Japon Yeni 1,7542 1,7659 1,7477 1,7726 1 Yeni İsrail Şekeli 0,40786 0,42878 ‘Hükümet olarak imkânlarõmõz sõnõrlõ’ diyen Devlet Bakanõ Şimşek: Sihirli paket beklemeyin ANKARA (AA) - Hükümetin üze- rinde çalõştõğõ önlem paketinin ama- cõnõn krizin reel sektöre yansõmalarõ- nõ sõnõrlandõrmak olduğunu söyleyen Devlet Bakanõ Mehmet Şimşek, re- el sektöre ne kadar destek verilirse bu krizden o kadar az zararla çõkõlacağõ- nõ belirtti. TRT-2’de yayõmlanan bir programa katõlan Şimşek, şöyle konuştu: “Sihirli bir paket açıklanacak ve sorunlar çözülecek gibi bir beklenti var, beklentileri makul tutmakta fayda var, bizim imkânlarımız sınırlı. Alı- nacak önlemler ve şu ana kadar alı- nan önlemler, reel ekonomiye bu krizin etkisini sınırlamaya çalış- mak. Her halükârda bu krizden et- kileneceğiz çünkü ihracat yaptığımız piyasalarda daralma var.” ‘Bir dakika bedava alışveriş’ Son iki çeyrekte küçülerek resmen durgunluğa giren İtalya’nın refah düzeyi yüksek kenti Milano’da bir market “Bir dakika bedava alışve- riş” adıyla bir kampanya başlattı. Belirlenen bir dakika içinde yapı- lan alışverişe para ödenmeyen mar- kette müşteriler, olabildiğince çok ürünü sepetlerine doldurup kasa- ya gitmeye çalışıyorlar. Koç: 2010’da kriz gerileyecek Ekonomi Servisi - Koç Holding Şeref Başkanõ Rahmi Koç, krizin aşõlmasõnda zamana ihtiyaç ol- duğunu belirterek “2009 yılı daha zor bir yıl ola- cak. Ancak 2010 yılından itibaren kriz aşamalı olarak gerilemeye başlayacak” dedi. Koç, Ati- na’da yayõmlanan Kathimerini gazetesindeki de- mecinde, “Kriz Türkiye’yi fazla etkilemeye- cektir. Ayrıca, kriz Türkiye’ye varıncaya ka- dar ABD ve diğer ülkelerin yeniden ayağa kal- kacaklarına inanıyorum” dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog