Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30364 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 KASIM 2008 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Tek Yol IMF! Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1998 yılında “ye- niden” beraberliğimiz başlamıştı. 10. yılı kutluyoruz... Hayırlara vesile olsun! Bu 10. yıl, o marştaki 10. yıl değil... Bir bakıma onun tam tersini yaşama geçiren bir dönem... İş âleminin, ekonomi uzmanlarının hükümete dö- ne döne “aman IMF ile anlaş” demesini şöyle Türk- çeleştirmek gerekiyor: “Senin tek başına yapabileceğin Arkası Sa. 14. Sü. 8’de C Erkek Egemenliği.. Ülkemizde giyim - kuşam ile politika arasında sürege- len ilişkinin tarihi oldukça eskidir. 19’uncu yüzyılda Osman- lı kadın ile erkek giyiminde iki yeniliğe açılmıştı. İmparatorluk payitahtı- na ‘Fas’tan ‘fes’ getirildi; Suriye’den alınan çarşaf ka- dın giyimine egemen oldu. Padişah İkinci Mahmut bir genelge yayımlayıp ordu mensuplarının fes giymele- rini zorunlu kılmıştı. İkinci Abdülhamit ise saray kadın- ları dışında ferace giyilme- sini yasaklayınca çarşaf ya- yılmıştı. Cumhuriyetten sonra fes kaldırıldı; ama, erkek giyi- mine müdahale eden Ata- türk kadın giyimine dokun- madı. Ne var ki giyim - kuşam davası 21’inci yüzyılda da sürüyor, bugün Türkiye’de türban davası politikanın birincil sorunları arasında yer alıyor. Sayın Deniz Baykal’ın çar- şaflı kadınlara CHP rozeti takması ise hem parti içinde hem dışında tartışma ve çal- kantılara yol açmıştır. Genel olarak bu tartış- malar kapsamında biçim- sel dinselliğin mirasını gör- mek doğaldır; türban, çar- şaf, peçe, burka, vesaire, kadını erkekle eşit saymayan mantığın ürünü olan ‘teset- tür’ü vurgular. Tesettür yalnız Türkiye’de yok; bütün İslam coğrafya- sında kadını örtme biçimi ki- mi Müslüman ülkesinde çok sert, kimisinde daha hoşgö- rülü biçimde uygulanıyor. Bizde Cumhurbaşkanı ile Başbakan eşlerinin teset- türlü olması ülkemizin son yıllardaki egemen politika- sını da gözler önüne ser- mektedir. Ancak Türkiye’de ger- çekleri hiçe sayan garip bir siyasetle kadının tesettür boyunduruğuna alınması özgürlük davası gibi sunul- makta; erkek egemenliği- nin dinsel baskıyla bütün- leşmesi sandıkta oy ağırlığı- nı sağladığından, demokra- tik sayılmaktadır. Tesettürü benimsemiş İs- lam coğrafyası ise bugün yeryüzünde geri, ilkel, anti- demokratik, çağdışı, dinci haritayı oluşturmaktadır. 1923 Cumhuriyeti ‘mede- ni’ ve ‘siyasal’ haklarda ka- dını erkekle eşit duruma CHP iktidarıyla getirmiştir. Ne var ki her devrimin bir karşıdevrimi oluşuyor; Tür- kiye şimdi bu çelişkinin çok partili rejimde hesaplaşma- sını yaşıyor. İstenirdi ki İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra karşı- devrim çok partili rejimde ağırlık kazanmasın; kız ço- cuklarımızın tümü çağdaş öğretim - eğitimden geçtik- ten sonra kişiliklerine ka- vuşup özgürlüklerini savu- nabilsinler... Ne yazık ki bu amaç ger- çekleşemedi. Şimdi kadınlarımızın ço- ğu iktidarın erkek egemen- liğine prim tanıyan dinci - İs- lamcı siyaseti altında ezili- yorlar. Bunların içinde CHP’ye oy verenlerin sayısı bir soru işaretidir. Şimdi CHP Genel Başka- nı Baykal çarşaflı kadınlara parti rozetini takarak teset- türlüleri partisine ve özgür- lük yoluna çağırıyor. Ancak erkek egemenliği altında yaşayan tesettürlü seçmenlerden yüzde kaçı bu davete icabet edebilir? İstanbul’un su havzalarõndaki AKP’li belediyelere 46 dava açõldõ, imar planlarõnõn çoğu iptal edildi AKTARILAN KAYNAKLAR ‘SIR’ Maliye Bakanõ, CHP’li Çöllü’nün, “dernek ve va- kõflara ne kadar yardõm yapõldõğõ” sorusunu ya- nõtlamadõ. Çöllü, “Neden gizliyorsunuz? Yoksa kaynaklar, tanõdõk dernek ve vakõflara mõ gitti?” dedi. EMİNE KAPLAN’ın haberi 5. Sayfada Sarıgazi Belediyesi’nin iptal edilmesi ke- sin olan ruhsatlarõ yargõya başvurmama garantisi karşõlõğõnda verdiğinin ortaya çõkmasõnõn ardõndan çok sayõda AKP’li yerel yönetimin de benzer uygulamalar nedeniyle davalõk olduğu belirlendi. İSKİ’nin dava açtõğõ 4 ilçe ve 11 belde belediyesinin verdiği imar planlarõ ya ip- tal edildi ya da yürütmesi durduruldu. İSKİ, İstanbul sõnõrlarõ dõşõndaki AKP’li Gebze Belediyesi ve Körfez beldesinin kararlarõ için de yargõya başvurdu. AYKUT KÜÇÜKKAYA İstanbul’un su havzalarõndaki AKP’li yerel yönetimler ne yasa ne yönetmelik tanõyor. “İSKİ Havza Yönetmeliği” dik- kate alõnmadan AKP’li belediyelerce yürürlüğe konulan imar planlarõ ile bu planlar çerçevesince verilen ruhsatlarõn iptali için İSKİ Genel Müdürlüğü tara- fõndan İstanbul’daki AKP’li yerel yö- netimlere 4 ilçe ve 11 beldede toplam 46 dava açõldõ. Davalarõn büyük kõsmõnda İSKİ’nin talebi doğrultusunda ya plan- lar iptal edildi ya da mahkemelerce yü- rütmeyi durdurma kararlarõ verildi. İS- Kİ, İstanbullularõ içme suyu havzala- rõndaki yerleşim bölgelerinde gayri- menkul alõrken dikkatli olmaya çağõrõyor. İstanbul’da AKP’li yerel yönetimlere İS- Kİ tarafõndan açõlan “imar planlarının ip- tali” davalarõyla ilgili son durum şöyle: Taşoluk Beldesi (AKP): 3 dava açõldõ. 1’i iptal edildi, Birinde yürütmeyi durdur- ma kararõ verildi. Bir dava halen sürüyor. Boğazköy Beldesi (AKP): 4 dava açõldõ. 3’ü iptal edildi, 1 dava sürüyor. Arkası Sa. 14, Sü. 3’te KAR KEYFİ - Abant’ta tatilciler ka- rın keyfini çıkarırken sağanak yağış nedeniyle Abant yolunun 33. kilo- metresinde çökme meydana geldi. Karaköy İskelesi ‘Lodos değil ihmal batırdı’ İstanbul’da şiddetli lodosun ya- şandõğõ geçen cuma günü batan Ka- raköy’deki yüzer iskeleye ilişkin “ihmal” tartõşmalarõ hõz kesmedi. Uzmanlar bir yõl önce alt dubalarõn su aldõğõna ilişkin yetkililerin uya- rõldõğõnõ vurgulayarak “Lodostan iskele batmaz. Bakõm yapõlmamõş. Ağõr ihmal var” dediler. CHP’li Se- vigen, İçişleri Bakanõ’na, sorumlu- lar hakkõnda soruşturma başlatõp başlatmayacağõnõ sordu. 3. Sayfada Bulgaristan’dan aldõlar Washington Post gazetesi, Mesud Barzani liderliğindeki Kürt yöne- timinin, hem Irak hükümetinden hem Amerikalõlardan habersiz Bul- garistan’dan silah aldõğõnõ yazdõ. Amerikalõ yetkililer, gizli silah alõmõyla baş gösteren gerginliğin, Irak hükümeti ile Kürtler arasõnda silahlõ çatõşmaya yol açabileceği- ni belirtiyorlar. 9. Sayfada Barzani gizlice silahlanıyor CHP’li Mengü: İddianamenin yazõmõna Adalet Bakanlõğõ müsteşarõ müdahil oldu Ergenekon’da siyaset izi Mengü’den sert eleştiri Adalet Bakanlõğõ’nõn Ergenekon soruşturmasõnda tarafsõz olmadõğõnõ vurgulayan CHP’li Mengü, “Müsteşar Ahmet Kahra- man soruşturma sürecinde İstanbul’a geldi. Levent Adliyesi’nde iddianame için özel birim oluşturuldu. Bakanlõk yalanlamadõ” dedi. Mengü, Terör- le Mücadele Yasasõ’na göre polisin ifade alamayacağõna dikkat çekti. Kah- raman göreve geldikten sonra davalarda AKP’lilerin lehine verilen kararlarõn arttõğõnõ belirten Mengü, “Dosyalar incelenmeli” dedi. 14. Sayfada Okkır’ın durumu biliniyordu Tahliye edildikten 5 gün sonra yaşamõnõ yitiren Kuddusi Okkõr’õn sağlõk durumunun ciddi olduğu tahliye edilme- den 3 ay önce tespit edilmiş. Okkõr’õn sağlõk problemleri, 18 Nisan 2008 tarihinde düzenlenen Psiko-Sosyal Gözlem ve Değerlendirme Raporu’nda yer almõş. Raporda, Okkõr’õn majör depresyona bağlõ olarak ani ve aşõrõ kilo kaybõ olduğu ve vücut direncinin buna bağlõ olarak zayõfladõğõ yönünde bilgiler verdiği kaydediliyor. HİLAL KÖSE’nin haberi 14. Sayfada Çarklar durmasın Birçok ülke krizle baş edebilmek için aylar öncesinden paket açõklarken Türkiye’de hâlâ önlem alõnma- masõ özellikle üretim yapan, istihdam sağlayan re- el sektörün tepkisini çekiyor. Her sektör kendi çö- züm reçetesini sunarken üretimin devam ettirilmesi, işsizliğin önüne geçilmesi ve bozulan güven or- tamõnõn yeniden sağlanmasõ gerektiğine işaret ediyor. Görüşler, paket hazõrlanõrken finans ve re- el sektörün birbirinden ayrõ düşünülmemesi ko- nusunda birleşiyor. ŞEHRİBAN KIRAÇ/OLCAY BÜYÜKTAŞ AKÇA’nın haberi 11. Sayfada Sihirli paket beklemeyin Türkiye’nin küresel finansal krize sağlam yaka- landõğõnõ savunan Devlet Bakanõ Mehmet Şimşek, “Dünyada krizin esas boyutu bankacõlõk-finans kri- zi. Türkiye’de şu ana kadar bõrakõn banka bat- masõnõ, bankacõlõk sektörü kâr etti” diye konuş- tu. Şimşek, hazõrlanan önlem paketiyle ilgili ola- rak reel sektöre “İmkânlar sõnõrlõ. Beklentilerini- zi makul tutun” mesajõnõ verdi. 10. Sayfada Zeki Sezer’den ‘çarşaf’ eleştirisi DSP’nin 23. kuruluş yõldönümü töreninde yap- tõğõ konuşmaya Bülent Ecevit’i anarak başla- yan DSP lideri Zeki Sezer, Türkiye’nin zor gün- lerden geçtiğini ve bu zor günlerden kurtuluş yolunun DSP olduğunu söyledi. Sezer, CHP’nin “çarşaflõ” açõlõmõna, “‘İnançlara saygõlõ laiklik’ dedik diye bizi irticacõ olmakla suçlayanlar, bu- gün kara çarşafa rozet takar hale gelmişlerse düşünmeleri lazõm” dedi. 4. Sayfada Herkes kaybetti Beşiktaş kazandı Turkcell Süper Lig’de haftanõn en kârlõ takõmõ Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlõlar, zirveyi zor- layan takõmlarõn puan kaybettiği haftada Es- kişehir’i 2-0 yenerek lider Trabzonspor’la ara- sõndaki farkõ 2’ye indirmeyi başardõ. Trab- zonspor ise sahasõnda Sõvasspor’la golsüz be- rabere kaldõ. Günün diğer maçlarõnda şu so- nuçlar alõndõ: İBB - Hacettepe: 1-0, Denizli- Bursa: 4-3, Konya-Kayseri: 0-0. Spor’da Fotoğraflar:SERKANYILDIZ Unakõtan gizliyor Yasa tanımıyorlar SEKTÖRLERDEN HÜKÜMETE ÇAĞRI DEVLET BAKANI ŞİMŞEK: Demokratik kitle örgütleri, AKP hükümetinin ekonomik po- litikalarını ve çeşitli zamları protesto eylemlerini dün de sür- dürdü. İstanbul Halkevi üyeleri, İstiklal Caddesi’nden Taksim Tramvay Durağı’na ellerinde battaniyeleri ve boş tencereleriyle yürüyerek elektrik, doğalgaz faturalarını yaktı. Halkevleri üyeleri “AKP ocağımızı söndürüyor, doğalgaz zamları geri alınsın” yazılı pankart ve “Bu zamlar AKP’yi yakacak”, “Yoksullar değil Tayyip titresin” yazılı dövizler taşıdılar. Faturalarõ yaktõlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog