Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 23 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MÜZİK 7haticetuncer@hotmail.com HATİCE TUNCER A fili Yalnõzlõk albü- müyle büyük çõkõş yaparak müzik dün- yasõna yerleşen genç müzisyen Emre Aydın, MTV Avrupa Müzik Ödülü’nü aldõktan son- ra acele etmeden yoluna devam etmek istiyor. MTV’ye İngi- lizce tek şarkõlõk bir CD hazõr- layacak Aydõn, ödül ile yaka- ladõğõ avantajõ dikkatle değer- lendirmek istiyor. MODA GEÇTİ, GİTAR BENDE KALDI Emre Aydõn, eczacõ olan an- ne ve babasõnõn işi nedeniyle bulunduklarõ Isparta’da 1981’de doğmuş ve ilkokul üçüncü sõ- nõfa kadar bu kentte okumuş. Ailesi bağlama kursuna gön- dermiş ama daha sonra taşõn- dõklarõ Antalya’da devam et- memiş. Antalya’da Anadolu Lisesi’ne başladõğõnda müzik- le daha yakõn ilişkisi olmuş: “13-14 yaşlarında yeni ar- kadaş çevremde Queen gru- bunu keşfetmiştik. Metalci- lik dönemine doğru giderken bir gazetede ilanını gördü- ğümüz kiralık stüdyoya git- tik. Çok küçük olduğumuz için ilgi gösterdiler. Antal- ya’nın meşhur trash metal grubu Angel’s Scull’ın gi- tarcısıyla tanıştım. O bana bir sürü şey öğretti. Ondan sonra ben kendime gitar al- dırma ihtiyacı hissettim. Mü- ziğe, resme teşvik eden aile- ler olur, bizimkiler öyle ol- madığı için ailemi ikna et- mem uzun sürdü ama gitar alındı. Babamın da müzik öğretmenliğini yapmış bi- rinden gitar dersi aldım. Bir dönem öyle bir moda oldu herkes gitar aldı, ala- mayan arkadaşlarının ödünç gitarlarıyla çaldı. Böyle si- yah siyah giyinen bir sürü çocuk. Ondan sonra moda geçti. Millet gitarları attı, benimki geçmedi, gitar ben- de kaldı.” Lise yõllarõnda trash, death metal alternatik müzikleri din- leyen Emre Aydõn punk grup- larõnõ da keşfeder. YARIŞMADA BİRİNCİ Liseyi tamamladõktan sonra İzmir’de 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakül- tesi İktisat Bölümü’nü kazanan Aydõn, grup çalõşmalarõnõ sür- dürür. Onur Ela ile “6. Cadde” adõnda bir grupla sah- ne alan Emre Aydõn, 2002 yõlõnda kardeşinin Sing Your Song adlõ bir müzik yarõşma- sõndan haberdar etmesi üzeri- ne kararõnõ verir: “Türkiye birincisi olunca single anlaşması imzalandı. İstanbul-İzmir arasında gi- dip gelmeye başladık.” ‘6. CADDE’ Single yayõmlanmaz ama Emre Aydõn ve Onur Ela’dan oluşan 6. Cadde 2003’te Uni- versal ile anlaşarak grubun adõnõ taşõyan albümü Univer- sal’den çõkardõlar: “6. Cadde çıktıktan sonra yapım şirketi kapandı. Zaten cebimizde 5 kuruş para yok, ailelerimiz desteklemiyor. Albüm aşa- masında ‘yapmayõn etmeyin, adam gibi okuyun’ diyenler vardı. Herkese karşı kin içindeyiz yani. Bir de albüm işi batınca Onur sustu. Ko- nuşmamaya başladı. Kötü bir şekilde okula döndük. Onur eğitimiyle ilgili bir şey yapmaya karar verdi ve mü- ziğe devam etmek istemedi.” ‘Kafamda binlercetilki dolaşõyor...’ E mre Aydõn MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde ül- kemizi temsil etmek üzere izleyici oylarõyla 11 Ekim’de seçildikten sonra SMS mesajlarõyla ve internet üzerinde oylama başladõ: “Oylama sürerken Fan Ku- lübüm inanılmaz organize ol- du. Yurtdışına gidenler oldu. Çünkü sadece kendi ülkeniz- den oy almanız yetmiyor. Her ülkeden oy toplamak zorunda- sınız. Avrupa’daki Türklerin de inanılmaz izleyicisiyle özve- riyle alındı bu ödül. Avrupa’da her fırsatta çalmaya çalışmış- tık, bu nedenle ilişkilerimiz vardı. Macaristan’dan arka- daşlarımız da çalıştılar. Yakla- şık bir ay süren oylamadan sonra Liverpool’a gittik işte.” TEMSİL ETMENİN AĞIRLIĞI 6 Kasõm akşamõ İngiltere’de Liverpool’da düzenlenen gecede diğer 20 ülkenin birincileriyle yarõştõ. 15. MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde Aydõn’õn “Avru- pa’nın en iyi sanatçısı ödülü”ne layõk görüldüğü açõklandõ. Onur Ödülü’nü kazanan efsanevi The Beatles grubundan Paul McCartney’nin ödülünü U2 gru- bunun solisti Bono’dan aldõğõ ge- cede sahnede olmaktan onur du- yan Emre Aydõn’dan gecenin hi- kâyesini dinliyoruz: “Ben sadece kendim adına bulunmadığım, ismimin altın- da Türkiye yazdığı için nor- malde olacağımdan biraz daha gergindim. Başınız dik bir şe- kilde dönmek zorundasınız. Bu nedenle ödül töreni biraz ger- gin geçti. Hiç yapmadığım bir şeydir. Eğer ödül alırsam ‘şun- larõ şunlarõ söyleyeceğim’ diye kafamda bir şeyler oluşturdum mesela. Gerçi ödül aldıktan sonra onların hepsini unuttum. Ödülü aldık, röportajlar yapıl- dı. MTV için röportaj yapan muhabir öyle hazırlanmıştı ki tüm şarkı sözlerime kadar so- rular sordu. Orada bile tek başına olmadığımı düşündüm. O tip küçük ayrıntılar kafamı çok meşgul etti.” BİRAZ SABIR Aydõn, Avrupa’ya göndereceği İngilizce single ve albüm için dü- şüncelerini, “Kafamda bin tane tilki dolaşıyor” diye anlatõyor: “Biz o yarışmada birinci ol- duk döndük. ‘Haydi ne zaman yapacaksõn’ durumu oldu. O iş hiç kolay değil. Popçu gibi ol- maya çalışmayacağım için ken- di ülkemizde bile bir albüm çı- karmak bir ekip çalışması ge- rektirdiği gibi bilmediğimiz bir pazara çıkmak zor. Böyle bir fırsat çıktı diye alelacele kayda girecek durumum yok. Ama ben başka bir şey yap- maya çalışıyorum. Zamanla al- gılanacaktır. Yavaş yavaş ve çok doğru işlerle ilerlemeliyim. İnternetten takip ediyoruz, ya- rışmadan sonra dinleyicileri- min artışı ivme kazandı. Slav- lar, Ruslar, Japonlar ilgileni- yor. Baltık ülkelerinden sitemi dolaşanlar oluyor. Avrupa’ya açılmış 10 şarkıcımız olsa ben de 11’incisi olsam ülkeyi temsil durumum olmazdı. Ama şimdi bir yanlışımız da, diyelim İngi- lizceyi yanlış telaffuzda bile ra- hatsızlık olur. O yüzden aceley- le bekleyenlerden biraz daha sabır rica edeceğim.” Müzik dünyasına daha yakın olabilmek için İstanbul’a gelen Emre Aydın yeni albüm için arayışlara girer ama solo albüm yerine hâlâ aklında grup fikri vardır. Sonny Müzik ile anlaşan Aydın, solo albüm konusunda cesaretlendirilir. 2006’da çıkardığı “Afili Yalnızlık” albümüyle çıkış yapan Aydın’ın şarkıları gençlerin dillerine dolandı: “Belirli bir derdi olan albümleri seviyorum. O yüzden tema albümü çıkarmak istedim. 30 sene sonra da öyle bir müzik isterseniz dinleyebilirsiniz. Yalnızlık durumum da vardı. Başka tema aramaya gerek yoktu. Dinleyici olarak benim içime sinen bir albüm oldu. Nasıl pazarlandığı da önemli. En ufak bir ekonomik dalgalanma olsa önce müzik sektörü aşağı iniyor. Bu albümü Sonny ve menajerlik şirketim Gergedan iyi pazarladılar. Ciddi bir ekip uğraştı. Albümün duruşundan ödün vermeden çalışıldı.” Tema albüm çõkarma isteği 6. Cadde’de güzel şarkõlar vardõ. Şirket kapanõnca İzmir’e geri döndük. İzmir’deki evimiz dağõldõ, arkadaşlarõmdan ayrõ kaldõm, bir de ilişkim yeni bitti. Okul iyi gitmiyor, her şey problemli. Göztepe’de bir aşağõ bir yukarõ... Şarkõlar yazdõm. Afili Yalnõzlõk albü- münün yayõmlanmasõnõn üzerinden iki yõl geçmesi- ne karşõn hâlâ en çok sa- tanlar listesindeki yerini koruyor. Hayranlarõna gelecek şubatta yeni bir albüm çõkarma müjdesini veren Aydõn, bu kez “Ef- kâr” temasõnõ işleyecek: “Afili Yalnızlık’tan bir ay sonra yeni albüm için hazırlıklar başladı. Din- leyiciler yabancılık çek- meyecekler ama Afili Yalnızlık’ın kopyası gibi değil. Ney, dilsiz kaval, Anadolu ezgilerinin, da- ha doğrusu alaturka ez- gilerin de bir şekilde için- de olduğu bir şey düşü- nüyorum. Etnik değil, daha modern. Arkada iki kaval üflüyor, elektronik sesler de kullanıyoruz. ‘40 yıl sonra torunlarım olduğunda hesabını vere- bilir miyim’ diye çıkardı- ğım albüm olacak.” Yavaş ama doğru müziklerle “ ” Emre Aydõn, “MTV dünya üzerinde çok etkili olduğu için alternatif müzik akõmlarõnõ belirleyen kurum niteliğinde. Çok izlenen bir kanal” diyor ve devam ediyor: “Bu nedenle bu ödül çok önemli ama bir şey değerlendirilmediği sürece sadece çok onur verici bir şey olarak kalõr. MTV Türkiye’nin desteğiyle yabancõ MTV’ler bizden single (tek şarkõlõk CD) istediler. İşte buna çalõşõyoruz şimdi.”
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog