Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 23 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Rüzgârla Yaşayan Kent... Sonsuz korkular öğretti aslında bu kent sana... Yaşamı da, sevgiyi de, hüznü de. Kalabalık caddeler tir tir titretti seni bir sonbahar akşamında. İlk geldiğin yıllarda, aylaklığın döne- minde. Umursamazlığı öğretti bu kent sana... On sekiz yaşının coşkusuyla içinde gizlice gizlenen bir düşünce, çocuk gözlerindeki yas bulutu daha son- ra aşkı öğretti, doğurduğun çocuğu sevmeyi. Kısık miyop gözlerinin içindeki fırtına bir yıl ön- ce dindi... Fotoğrafların, duvardaki resimlerin yerlerini de- ğiştirirken, bir ara gözlerinin içindeki pırıltıyı yakala- dım. Sevecen, tutkulu! Cesare Pavese’nin “Güney Denizleri”ni okurken, sessizliği bize öğretenleri düşündün, senin ço- cukluğunla benim çocukluğumu karşılaştırdım, gençlik yıllarımın delişmenliğini, hırçınlığını anım- sadım. Ne kadar da çok benziyorduk birbirimize! Bugün pazar çocuğum, yine kitaplar arasındayım. Bir rüzgâr yıkamada bizi, lodos nasıl da esiyor... Gece yarısı haberlerinde Karaköy İskelesi’nin na- sıl sulara gömüldüğünü gördüm. Gece yarısını ge- çiyordu, yine de uyuyamadım. Pencereleri açtım, soğuk bir esinti girdi. Evren Yiğit’in “Siyah Nehir” (New Age Yayınları) kısa öykü kitabının sayfalarında gezindim. Evren’in “Ninni” başlıklı bir öyküsünü okudum ses- sizce... Ardından “Sırdaş”ı... “Yalnızlık Başıma Vur- du”yu... İşte tam o sırada başladı yağmur... İnan içeriye çi- çek ve toprak kokusu girdi... Seni uyandıracaktım vazgeçtim, çünkü uyku ilacını alıp yatmıştın... Kıyamadım! Kışa yükselen bir soğuğu rüzgârla yaşayan bir kentte, kanını saracak bir sıcaklık aradın sen hep! Meydanların bomboş uzandığı batan gün altın- da elinden tutup yürüdüğüm günleri düşündüm ço- cuğum! Evden kaçmak için denediğin her yolu ben de de- nemiştim senin yaşlarında! Dışarıda toprak ve çiçek kokusu! Elimde Hulki Aktunç’un yaşamöyküsünü anlatan “Yoldaşım 40 Yıl” kitabı... Say Yayınları’ndan çıkan kitapta söyleşiyi Rıza Kıraç yapmış Hulki’yle. Öykücü, şair, romancı, denemeci, sözlükçü, gün- lükçü ve ressam! Tümselliği yüreğinde taşıyan Hulki’nin, 40 yıllık bir sanat yaşamının öyküsüdür... Sanat nasıl beslenir, yaşamın anahtar sözcüğü nedir? Aşk, sevda, sevgi, hüzün, başkaldırı nasıl ta- nımlanır? 68 ruhunu taşıyan bir yürekli kalem ve anılar... Çoğu ortak arkadaşlarımız... Deniz Gezmiş, Cihan Alptekin, Celal Doğan, Saffet Alp, Mehmet Alkaya... TİP hareketi, Erdal Orhun’un Yeni Ortam’da çı- kan prangalı fotoğrafı hâlâ gözümün önünde. Kızıldere katliamı, o genç ölülerimiz, arkadaşla- rımız! Hulki Aktunç’un yaşamöyküsünü anlatan bu kitap mutlaka okunmalı... “Cumhuriyetten Günümüze Basının Kısa Tarihi” Ne- bil Özgentürk’ün... Editörler Melda Davran ve Ali Sekmeç... İlhan Selçuk’tan Çetin Altan’a, Necmi Tanyo- laç’tan Bedii Faik’e kadar pek çok ünlü gazeteci... İşte böyle çocuğum... Senin uyuduğun saatlerde ben kitapların arasında bir yolculuğa çıkmıştım... Sabah uyandığımda sen yine salondaki fotoğ- rafları değiştiriyordun... Pencereyi açtın, içeriye çiçek ve toprak kokusu gir- sin diye... Ben Olivier Rolin’in “Sırça Otelde Bir Oda” (Can Yayınları) romanını okuyup masamın üzerine koy- muştum. Paris’te bir tren istasyonu... Orada bulunan bir ba- vul... Dünyanın değişik ülkelerinde yazarın kaldığı 43 otel odasında yaşananlar... Melisa Gürpınar’ın “Dul Evinde İnce Saz” (Gürer Yayınları) kitabının İstanbul anlatılarında yaşamın de- rinliklerine ineceksin. Ömer Serim’in “Devlet Yapar Devlet Yakar”ı (AN Yayıncılık) Kemal Tahir’in “Yorgun Savaşçı” filminin yakılma olayına ışık tutuyor, Türkiye’nin yüzkara- sı olan bir gerçeği gözler önüne seriyor. Kalabalık caddeler, boş meydanlar... Tümcelerin tuzaklarında günün yaş döktüğü saatleri arıyorum... Robert Denos’un “Saint-Martin Sokağı Şarkısı”nı senin için söylüyorum: “Seni öyle düşledim ki yitirdim gerçekliğini!” hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART musakart yahoo.com Yurtdışındaki kara paraların Türkiye’ye girişini meşrulaştıran ‘varlık barışı yasası’ resmen yürürlüğe girdi. İşadamı Hasan Kalyoncu öldü Haber Merkezi - Kalyon İnşaat AŞ’nin sahibi işadamõ Hasan Kalyoncu, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Beykoz’daki şirket binasõnda bulunduğu sõrada önceki gün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Kalyoncu, hastaneye kaldõrõlmak istenirken yolda hayatõnõ kaybetti. Kalyoncu’nun cenazesi, bugün Ankara’da Hacõ Bayram Camisi’nde ikindi namazõ sonrasõ kõlõnacak cenaze namazõnõn ardõndan Gölbaşõ Mezarlõğõ’na defnedilecek. İşkenceden tahliye SAKARYA (Cumhuriyet) - Sakarya’da 2’si erkek 3 kardeşe cinsel istismarda bulunduğu iddiasõyla geçen ay tutuklanan iki çocuk babasõ S.İ’ye (48) L Tipi Cezaevi’nde işkence yaptõklarõ ileri sürülen 5 infaz koruma memuru geçen hafta Ferizli Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’nõn talimatõyla gözaltõna alõndõ. Ferizli Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanan infaz koruma memurlarõ dün tahliye edildi. Metro Group, 12. mağazasını açtı Dünyanõn 29 ülkesinde 600 mağazasõ bulunan Metro Marketler Zinciri, Türkiye’deki 12. toptancõ mağazasõnõ Konya’da açtõ. Yaklaşõk 20 milyon Avro’ya mal olan ve toplam 8 bin metrekarelik satõş alanõna sahip Konya mağazasõnda 30 binden fazla ürün satõşa sundu. Altõ yõldõr iktidarda olan hükümet Alevi planõnõ 1 yõldõr õsõtõyor ama somut adõm atmõyor AKP’ninAlevioyunuANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - 6 yõllõk iktidarõ boyunca Alevi- lerin istemlerini gör- mezden gelen AKP ikti- darõ, 9 Kasõm’da 100 bi- ni aşkõn yurttaşõn katõlõ- mõyla gerçekleştirilen mitingin ardõndan 1 yõl- dõr gündeminde tuttuğu Alevi açõlõmõnõ yeniden õsõtmaya başladõ. Hükü- metin tavrõnõ “samimi- yetsiz” bulan Alevi tem- silcileri, “Cemevlerine yasal statü tanınması, Madımak’ın müzeye dönüştürülmesi, zo- runlu din dersinin kal- dırılması gibi konular- da samimi davranılsa 1 günde çözülür” diyor. ‘AKP samimi değil’ Alevi Bektaşi Fede- rasyonu (ABF) Genel Sekreteri Kazım Genç, hükümetin Alevi açõlõ- mõyla ilgili olarak, “Ön- celikle şunu çok açık ifade etmek lazım. Hü- kümetin bu tavrı bana asla samimi gelmiyor” dedi. İktidarõn ocak ayõn- da gündeme getirdiği ko- nularõn yalnõzca Reha Çamuroğlu’nun söy- lemleri olduğunu ifade eden Genç, “Siz eğer toplumun bir kesimine kulak verecek ve çalış- ma yapacaksanız, çağ- daş ve demokratik top- lumlarda olduğu gibi bu kesimin sorumlu- luk alan yöneticilerini dikkate alır ve onlarla görüşürsünüz. Ancak AKP ben yaptım oldu, kabul ederseniz edin diyor. Biz bunu doğru görmüyoruz” dedi. Alevi Araştõrma Mer- kezi Başkanõ Ali Yıldı- rım da Alevilerin Anka- ra’da gerçekleştirdiği mi- tingde dile getirdikleri taleplerin toplumun geniş bir kesimi tarafõndan ka- bul edildiğini, hükümetin de artõk bu talepleri gör- mezden gelemediğini söyledi. Yõldõrõm, şöyle konuştu: “Bu aslında hükü- metin isteyerek yaptığı bir iş değil. Başbakan daha haziran ayında cemevleri ibadethane olamaz diye yanıt ver- di. Madımak otelinin müze olması konusun- da hükümet hep ‘Bu yaralarõ kaşõmaktõr’ di- yordu. Zorunlu din dersle- riyle ilgili AİHM kara- rı kesinleşti ve hiçbir adım atılmadı. Bugün için kabul ettikleri gö- rülen 3 başlıkta da hü- kümet ocak ayından beri ayak direme ha- lindeydi. Yarın sabah imar yasasında tek bir satırlık değişiklikle cemevi sorunu çözülür, zorunlu din dersi ko- nusu ile Madımak Ote- li’nin müzeye dönüş- türülmesi de 1 günlük iştir. Yaklaşımın özü so- runu çözmek değil, çö- züyor gibi görünmek- tir. O nedenle bu işlerin ciddiyeti, samimiyeti konulara karşı tutu- munda görülür. Yok diyalog kuralım, tartı- şalım... Diyanet konu- sunda belki tartışma olabilir ama bu saydı- ğımız 3 konuda tartışı- lacak bir durum yok.” SAMSUN (Cumhuriyet) - CHP Samsun il örgütünde bir araya gelen Samsun milletvekilleri Haluk Koç ve Suat Binici, çarşaflõ üye tartõşmala- rõyla ilgili farklõ açõklamalarda bu- lundular. Koç, CHP’nin gündeminin çarşaf-peçe olmadõğõnõ ifade etti. Bi- nici ise partisinin kamusal alanda türbana karşõ olduğunu yineleyerek, “Biz insanlara seçim bölgelerine git- tiğimizde çarşafını çıkart da bize oy verin diyor muyuz? Partiye gelip müracaat ettiğinde çarşafını çıkart da üye ol deme hakkımız var mı? Yok. Öyleyse genel başkanın yap- tığı doğrudur” dedi. Koç eleştirdi, Binici sahip çõktõ ‘Tehlikenin farkındayız’ Isparta Ulusal Güç Birliği Platformu tarafından ikin- ci defa “Kemalist Cumhuriyet Mitingi Isparta Bu- luşması” yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sırasında sık sık “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Türkiye laiktir, laik kalacak” slo- ganları atıldı. “Tehlikenin Farkındayız” sloganıy- la düzenlenen mitingde konuşan Isparta ADD Baş- kanı Mahmut Özyürek, “ABD ve AB güdümlü, mandacı, mafya, tarikat, ticaret, siyaset zümresinin önünü kesin. Türk halkı dava beraberliğini gönül birliğini kesinlikle sağlayacak ve bu gidişe dur di- yecektir” diye konuştu. (SERGÜL CANIGÜR) AKP’Lİ VEKİLDEN İDDİALARA YANIT Bayramoğlu: Grur duyarım ÖMER ŞAN RİZE - Hakkõnda “ev- rakta sahtecilik”, “sah- te ve kaçak çay” suçla- malarõ ile soruşturma açõ- lan AKP Rize Milletvekili ve Ulusal Çay Konseyi (UÇK) Başkanõ Ali Bay- ramoğlu, suçlamalardan sõkõlmadõğõnõ söyledi. Bayramoğlu, iddialarõ gündeme getiren CHP İs- tanbul Milletvekili Ke- mal Kılıçdaroğlu’yla il- gili olarak da, “Benim bir gram hayali bir şey yaptığımı ispat etsin, eli- ni öpeceğim. Ama ispat edemezse elimi öptüre- ceğim” dedi. Rize’de çeşitli etkinlik- lere katõlan Bayramoğlu, Kõlõçdaroğlu’nun iddia- larõna tepki gösterdi. Kõ- lõçdaroğlu’nun elindeki belgelerle birlikte mah- kemeye başvurmasõ ge- rektiğini ifade eden Bay- ramoğlu, açõklamalarõ, “son derece terbiyesizce bulduğunu” söyledi. Yaptõğõ işten son dere- ce memnun olduğunu be- lirten Bayramoğlu, “Ri- ze’nin Camidağı kö- yünde bir şey üretip ABD’ye, Avrupa’ya, dünyanın başka ülkele- rine satabiliyorsam bu- nu savunurum. Bu yap- tığımdan gurur duyar, gider mahkemede ken- dimi gerekirse savunu- rum” dedi. İddialarõn “belden aşağı” olduğunu savunan Bayramoğlu, “Benim bir gram haya- li bir şey yaptığımı ispat etsin, elini öpeceğim. Ama ispat edemezse eli- mi öptüreceğim. Bu ka- dar net söylüyorum” di- ye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog