Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Anadolu’dan Brüksel’e Sizleri bilmem ama ben hâlâ Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün “Bugün eğer Ege’de Rumlar devam etseydi ve Türkiye’nin pek çok yerinde Ermeniler de- vam etseydi, bugün acaba Türkiye aynı milli devlet ola- bilir miydi?” (...) sözünün içimde yarattığı kahredici mi- de bulantısıyla yaşıyorum. Küresel BAK sivil toplum kuruluşu, bakanın istifa- sını istedi, aksi halde bu sözlerin sorumluluğunun hü- kümette olacağını belirtti ama bizim ülkemizde hay- siyet sorunu olmadığından, kimse oralı olmadı! Brüksel’de edilmiş bu sözler içimi kanatmayı sür- dürürken, bir başka Brüksel haberi dikkatimi çekti. İtiraf edeyim ki “haber”den çok haberdeki isimler- di beni asıl heyecanlandıran. Bu isimlerin başında Hü- seyin Sermet geliyordu. Onu yalnızca bir virtüöz, us- ta bir piyanist olarak değil, aynı zamanda nice yara- tıcı ve kalıcı etkinliğe, “sürdürülebilir uygarlık” örneğine imza atmış biri olarak görüyorum. (Sevgili okurlar, artık anlamışsınızdır; riyakârlığımız- dan, ikiyüzlülüğümüzden, yalancılığımızdan, sol gös- terip sağ vurmamızdan utandıkça, sanata sarılıyorum.) Şimdi gelelim beni heyecanlandıran isimlere ve ola- ya: ‘Barış Konseri’ Kısaca “Barış Konseri” diye adlandırılan olay, do- kuz ünlü piyanisti bir araya getiriyor. Türk, Yunan, Kıb- rıslı (Kuzey’den ve Güney’den), Ermeni, Yahudi, İran- lı, Mısırlı ve Amerikalı piyanistler... Hüseyin Sermet, Rüya Taner, George Lazaridis, Seta Tanyel, Isra- el Kastoriano, Cyprien Katsaris, Nima Sarkechick, Ramzi Yassa ve David Lively... Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de 3 Aralık’ta gör- kemli Güzel Sanatlar Müzesi (Bozar’da) verecekleri konserin başlığı “Çatışmalar Ötesinde Müzik”... İna- nıyorum ki tüm söylevlerden, konuşmalardan daha et- kili bir icraat! Konser programında eşleşmeler şöyle: Amerikalı Pi- yanist İranlı piyanistle... Mısırlı İsrailli’yle... Kuzey Kıb- rıslı, Güney Kıbrıslıyla... Türk, Ermeni, Yunanlı piya- nistler bir arada... Düş değil gerçek! Önyargıları değiştirmek Usta bir gazeteci olan ve bence kadın olduğu için hak ettiği değeri görmemiş olan arkadaşım Zeynep Göğüş iki yıl önce “TR Plus” adlı birliğini Brüksel’de kurduğunda, başarılı işler gerçekleştireceğinden hiç kuşkum yoktu. İki yıl boyunca düzenlediği konferans, panel, se- miner, sergi gibi çeşitli etkinliklerden sonra İstanbul 2010 çerçevesinde bu konseri gerçekleştiriyor. Yurt- dışı tanıtım takvimine alınan bu konserin, önyargıları kırmakta önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Yıllardır bilmem kaç gram insan hakları diye ölçüp duruyoruz.... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden habire ceza ala ala bir hal oluyoruz... “Bütün dünya bize düşman / Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur”la, “asmayalım da besleyelim mi?” arasında gidip geldi- ğimiz süreçte, “Eurovisyon” ile futbol maçları arasın- da sıkışıp kalmışlığımızda, sanata birazcık yer açmakta çok geç kaldık. Ama olsun. Hiç yoktan iyidir! İki Brüksel haberi, Vecdi Gönül’ün söylemiyle, çokkültürlülüğü yücelten Barış Konseri arasında gi- dip gelirken Ahmed Arif’in “Anadolu” şiirini düşün- meden edemedim: Eloğlu bilmez ama bari siz bilin bu toprakların özünü: Anadolu “Beşikler vermişim Nuh’a Salıncaklar, hamaklar, Havva Ana’n dünkü çocuk sayılır, Anadoluyum ben, Tanıyor musun? Utanırım, Utanırım fıkaralıktan, Ele, güne karşı çıplak... Üşür fidelerim, Harmanım kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, Beraberliğin, Atom güllerinin katmer açtığı, Şairlerin, bilginlerin dünyalarında, Kalmışım bir başıma, Bir başıma ve uzak. Biliyor musun? Binlerce yıl sağılmışım, Korkunç atlılarıyla parçalamışlar Nazlı, seher-sabah uykularımı Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, Haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, Ne şah ne sultan Göçüp gitmişler, gölgesiz! Selam etmişim dostuma Ve dayatmışım... Görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen. Köroğlu’yu, Karayılan’ı, Meçhul Askeri... Sonra Pir Sultan’ı ve Bedrettin’i. (...) Öyle yıkma kendini, Öyle mahzun, öyle garip... Nerede olursan ol, İçerde, dışarda, derste, sırada, Yürü üstüne - üstüne, Tükür yüzüne celladın, Fırsatçının, fesatçının, hayının... Dayan kitap ile Dayan iş ile. Tırnak ile, diş ile, Umut ile, sevda ile, düş ile (...)” Hepinize umut, sevda, düş dolu bir pazar ve sanat ile dayanma gücü diliyorum. zeynep@zeyneporal.com faks:o212. 257 16 50 kultur@cumhuriyet.com.tr EGEMEN BERKÖZ İstanbul yeni bir müzeye kavuştu. Son yõl- larda birbiri ardõna açõlan müzelerden farklõ bir müze bu. Çünkü Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnõcõ Müzesi, Binbirdirek Sarnõcõ gibi Bizans, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sultanahmet Camisi gibi Osmanlõ dönemi yapõtlarõnõn bu- lunduğu Sultanahmet’te, Cumhuriyet dönemi yapõtlarõnõn sergilendiği ilk müze. Adõ da za- ten Cumhuriyet Müzesi. Marmara Üniversitesi’nin Sultanahmet’te- ki Rektörlük Binasõ’nda (eski İktisadi ve Ti- cari İlimler Akademisi) açõlan müzenin öy- küsü Cumhuriyet’in 50. yõlõnda, 1973’te baş- lamõş. O sõrada Tatbiki Güzel Sanatlar Yük- sekokulu’nun müdürü olan Prof. Mustafa As- lıer hazõrladõğõ baskõ resim sergisini müzeye dönüştürmek için sanatçõlarõn yapõtlarõnõ ba- ğõşlamalarõnõ sağlamõş, ancak müze düşünce- si gerçekleşememiş. Çeyrek yüzyõl sonra, 1998’de MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (bilin- diği gibi, TGSYO 1980’den sonra MSÜGSF oluyor) dekanõ olan Prof. Hüsamettin Koçan, Prof. Aslõer’in dikkatini çektiği müze tasarõ- sõnõ gerçekleştirmek için kollarõ sõvamõş. Es- ki sergiden bulunabilen baskõlar bir araya getirilmiş, Prof. Aslõer, S. Saim Tekcan ve Fevzi Karakoç’un belirlediği sanatçõ ve ko- leksiyonculardan resim bağõşlamalarõ istenmiş. Böylece oluşturulan zengin koleksiyonla dü- zenlenen “Müzesini Düşleyen Sergi”, 1999’da, Eczacõbaşõ Vitra’nõn sağladõğõ TIR’la 3636 km yol yaparak 25 ilde sanatseverlerle buluşmuş. YAPITLARINTÜMÜMÜZEKİTABINDA Sonunda, Prof. Necla Pur’un rektör olma- sõ ve Prof. Hüsamettin Koçan’a sanat danõş- manlõğõnõ önermesiyle son aşamaya gelinmiş. Rektörlük binasõnõn giriş katõ müze olarak dü- zenlenmiş. Birkaç gün önce basõna müzeyi gez- diren Prof. Koçan, Prof. Pur ve GSF dekanõ Prof. Nazan Erkmen mutlu ve gururluydular. Kuruluş öyküsünü anlatan Prof. Koçan’õnsa özellikle müzenin bulunduğu yer sayesinde sa- natõmõza uluslararasõ izlenme olanağõ sağla- yacağõnõ söylerken mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müze- si’nde 1903 doğumlu Aliye Berger’den 1962 doğumlu Sevil Görür’e (Cumhuriyet’in 85. yılı olduğu için) 85 sanatçõnõn özgün baskõ re- simleri sergileniyor. Yapõtlarõn tümü hazõrla- nan müze kitabõnda da yer alõyor. Müzenin ga- lerisindeki ilk sergi ise Prof. Koçan’õn “Sona Gitti” adlõ sergisi. Gençlere yönelik Kültür Servisi - Geçen günlerde faaliyete geçen Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfõ, Milli Eğitim Bakanlõğõ’nõn gözetiminde liseli gençlere yönelik ödüllü bir kompozisyon yarõşmasõ başlattõ. Kompozisyon yarõşmasõnõn konusu “Hõzla değişen dünyamõzda Gazi Mustafa Kemal’in ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünün günümüz gençliği için anlamõ, çizdiği perspektifin tartõşõlmasõ” olarak belirlendi. Emekli ve faal lise öğretmenlerinin de yer alacağõ jürinin seçimleriyle belirlenecek ilk üç yarõşmacõnõn 2500-1000 YTL arasõnda başarõ ödülü alacağõ açõklandõ. (www.tilahan.net) Kültür Servisi - İstanbul Cervantes Ensti- tüsü’nün Pera Fest kapsamõnda davet et- tiği deneysel jazz-rock grubu “12twel- ve” 25 Kasõm Salõ akşamõ Nardis Jazz Club’ta, bir konser verecek. İspanya’nõn çağdaş sanat ortamõnda yeni soluklu, kõ- põr kõpõr bir müzik grubu olan Barcelo- nalõ kuartet, Jaume L. Pantaleon (gi- tar), Jens Neumaier (piyano, elek- tronik efektler ve saksofon) Jose Ros- selló (davul) ve Javier Garcia’dan (bas) oluşuyor. (0 212 244 63 27) 23 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 15 Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi Sultanahmet’teki Rektörlük Binasõ’nda açõldõ ‘12twelve’ İstanbul’da ‘Sergi’ müzesine kavuştu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog