Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 23 KASIM 2008 PAZAR 14 KÜLTÜR SANATA BAKIŞ SELMİ ANDAK Erduran-Sarıca İkilisi Ali Darmar Bestesi kultur@cumhuriyet.com.tr Türkiye Cumhuriyeti önemli bir dönemi yaşamakta. Bu dö- nem özellikle politika ve eko- nomi alanında kendini gösteri- yor. Buna karşılık ise sanat alanında yoğun bir gelişme içinde. Bizler bu köşemizde sanat alanını mutlaka yaşamak ve yaşatmak zorundayız. Keman virtüözümüz Ayla Er- duran ile piyano virtüözümüz Ayşegül Sarıca birlikte Ar- cangelo Corelli (1651-1713) Re minör Op. 5-No.12 eserini canlandırdı. Corelli’nin Op.5.12 keman sonatı 1 Ocak 1700’de halka sunulmuş ve büyük ilgiyle karşılanmıştır. Bunu Corelli’nin öğrencilerinden Geminiani, Locatelli ve Veracini gibi bes- teciler sağlamışlar. Op.5 so- natlarından derlenen 12 no’lu- su “La Folia” başlığını taşıyor. La Folia’yı ünlü kemancılar- dan ve besteci Corelli dışında, Frescobaldi, Vivaldi, Scar- latti, J.S. Bach, C. Ph. Bach, Cherubini, Liszt, Rahmaninof, M. Ponce gibi besteciler de kullanıyorlar. Programda ünlü besteci Robert Schumann (1810-1856) yer alıyor. R. Schu- mann’ın Re minör Op.121 ese- ri yer almakta. Bu konserin en ilginç yapıtlarından biri ise Türk bestecisi Ali Darmar’ın (1946) “Sessizliğin İçinden” adını ta- şıyan bestesi... Ali Darmar İs- tanbul’da doğmuş, İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda Verda Ün ile piyano çalışmış, Ferdi Ştatzer ve Popi Mihai- lides’in özel öğrencisi olmuş, ayrıca İstanbul Eczacılık Yük- sek Okulu’na yazılmıştır. Ali Darmar, 1974 yılında Paris’e gi- derek Nadia Boulanger ve Annette Dieudonne’un özel öğrencisi olmuştur. Ali Dar- mar’ın aldığı ödüller arasında Paris’te Ecole Normale de Mu- sique’te kazandığı eğitim bur- su da var. Ali Darmar’ın Cum- hurbaşkanlığı Senfoni Orkes- trası’nın seslendirdiği beste- leri bulunmakta... Sevda Ce- nap And için bestelenmiş eser- leri, Antalya Devlet Orkestra- sı’nın bestelettiği uğraşılar... Bursa Devlet Senfoni Orkes- trası, İzmir Devlet Senfoni Or- kestrası, Antalya Devlet Or- kestrası tarafından seslendiri- len eserlere repertuvar hazırlı- yor. Ali Darmar’ın ödülleri ara- sında “Sümela” senfonik şiir, “Metamorfoz” (1997) gibi or- kestra eserleri, Metro’da Bale müziği (1990), piyano için pre- lüdleri (1971-86) (piyano sonatı), Dört El Piyano İçin Dans, Kâti- bim Fantezisi, Elegie (1999), İki Romance (1999), 6 Lied (1972- 86), eşliksiz koro parçaları bu- lunmaktadır. Bestelerinde akıl- da kalıcı, açık melodilere önem veren Ali Darmar yeni bir ro- mantizm anlayışının yolundadır. Ali Darmar’ın besteleri Cum- hurbaşkanlığı Senfoni Orkes- trası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Zürih Oda Orkes- trası, Bursa Devlet Senfoni Or- kestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Sen- foni Orkestrası tarafından ses- lendirilmiştir. Ayrıca dış ülke- lerden Amerika, Avustralya, Singapur, Japonya, Macaris- tan, Hollanda, İsviçre, Fransa, Belçika, Danimarka, İtalya, Fin- landiya, Ukrayna, Kıbrıs, Birle- şik Arap Emirlikleri Ali Dar- mar’ın bestelerinin seslendiril- diği ülkeler arasındadır. Besteci günümüzde Yıldız Teknik Üni- versitesi’nde öğretim görevli- sidir. Ali Darmar’ın “Sessizliğin İçinden” adlı bestesi, önce pi- yanonun yavaş tremolo’ları ile başlar, mistik bir ortam oluşur, sonra yokluğun okunan defin töreni dualarının yarattığı ses- siz atmosfer ile oluşur. Yoklu- ğun verdiği üzüntü ve isyan ile gelişir. Hüzünlü bir melodi ile son bulur. Ali Darmar bu bes- tesini solist kemancı Ayla Er- duran’a ithaf ettiğini açıkla- mıştır. L ozan Antlaşmasõ’nõn imzalandõğõ masa Türkiye’de! Geçen hafta ma- sanõn İsviçre tarafõndan ülkemize armağan edildiğine dair pek çok haber oku- dunuz. İşte, müzecilik konusunda ne denli ge- ride olduğumuz, bu haberlerde bir kez daha gün õşõğõna çõktõ. Nasõl mõ?.. Siz hiç bu ha- berlerin birinde “İyi, güzel de kardeşim, an- tlaşmanın imzalandığı kalem nerede?” tü- ründen bir soruyla karşõlaştõnõz mõ?.. Lozan Antlaşmasõ’nda asõl olan masa mõdõr, yoksa bağõmsõzlõğõmõzõn kabulü olan imzalarõn atõl- dõğõ kalem mi?.. Merakõnõzõ giderelim hemen; kalem İstan- bul Üniversitesi’nde bulunmaktadõr. Herkes masanõn nereye konulacağõ derdine düşerken, “sahi, kalem nerede?” sorusunun, merakõnõn, araştõrma arzusunun kimsenin gönlüne düş- memesi sizce de garip değil mi? Bu duyar- sõzlõğõn nedeni, bir topluma koruma ve araş- tõrma konusunda güç katan müzeciliğin ül- kemizde depoculuk olarak algõlanmasõndan başka bir şey değildir. Zaten, Lozan’dan ge- len masanõn da “nereye konacağı?” derdine düşmedik mi? Müzeler bir toplumun hafõzasõdõr, belleği- dir. Müzeler, tarihi eşyalarõn bir anlõk haber olmasõnõn ardõndan kaldõrõldõğõ mekânlar de- ğildir. Lozan’dan bir masanõn gelmesiyle sergilenen bu zayõflõk yalnõzca müzecilik de- ğil, demokrasi, düşünce özgürlüğü, bir arada yaşama kültürü konularõnda neden bu denli cõ- lõz, hasta ve ilkel olduğumuzun da yanõtõnõ içer- mektedir. İstanbul Oyuncak Müzesi’ni kurdum kuralõ algõlanmasõnõ istediğim, sorumlularõ üs- tünde düşünmeye davet ettiğim ama hiçbir kar- şõlõk alamadõğõm konu budur. Bu sorun çö- zülmedikçe demokratik bir toplum olma yo- lunda bir arpa boyu yol gidemeyeceğimiz gi- bi, terör, hak ve özgürlükler konusunda da en ufak bir kazanõm elde edemeyeceğimizin al- tõnõ bir kez daha çiziyorum. Yine geçen hafta gazetelerde okuduğu- muz, televizyon haberlerinde izlediğimiz bir diğer haber de şuydu: “Miki Fare 80 Yaşın- da”… Walt Disney’in ünlü karakteri “Mickey Mouse” 18 Kasõm günü 80 yaşõna girmiş. Bir gazetedeki haber aynen şöyleydi: “Walt Dis- ney’in kendisi tarafından tasarlanan Miki Fare karakteri, Disney’in, küçük bir otel odasında gördüğü, yuvasından çıkan se- vimli fındık faresinden aldığı ilhamla ortaya çıktı.” Hayõr!.. Bu son derece yanlõş, sõğ sulardan toplanmõş ve yetersiz bir bilgidir. Ne yazõk ki, tüm gazeteler ve televiz- yon haberleri bu yanõlgõ- ya düşmüş, toplumu ay- dõnlatmak, bilgilendir- mek yerine yõllardõr sü- ren bir yanlõşõn takipçisi olmuşlardõr. Üstelik, gerçek kendilerine çok, hem de çok yakõndayken!!! O gerçeğe ulaşmak için, ülkelerin- de “İstanbul Oyun- cak Müzesi” diye bir birikimin, hafõ- zanõn, belleğin ol- duğundan haberdar olmalarõ yeterliydi!.. 1925 yõlõnda Rene D. Grove tarafõndan Pennsylvania’da kurulan Per- formo Oyun- cak Şirketi tahta oyuncaklar üret- mektedir… 25 çalõşanõyla ürettiği tahta oyun- caklar arasõnda çocuklar tarafõndan en sevileni, 17 Ağustos 1926 tarihinde, yani Walt Dis- ney’in “Mickey Mouse”undan tam 2 yõl ön- ce piyasaya sürdüğü oyuncak bir faredir. Üstelik, siyah ve beyaz renkli olan bu oyun- cak farenin göğsünde “Micky” yazmaktadõr!!! Dünyanõn “Micky” adlõ bu ilk oyuncak fa- renin dağõtõmõnõ New York’taki George Borgfeldt şirketi yapmaktadõr!.. “Micky Mouse” o kadar çok sevilir ki, Performo fir- masõ öteki oyuncaklarõnõn yapõmõnõ durdurur ve sadece bu sevimli fareyi üretir. İşte, bu oyuncak farenin popüler olmaya başladõğõ dö- nemde Walt Disney, Universal Pictures ile bir- likte yaptõğõ ilk çizgi filmi “Tavşan Os- wald”õn geleceğine dair bir toplantõya katõl- mak üzere New York’a gelir. Para konusun- da bir uzlaşmaya varamayan Walt Disney ye- ni bir arayõşla kent sokaklarõnda dolaşõrken, tüm oyuncakçõ vitrinlerini süsleyen sevimli fa- re “Micky”i görmemiş olduğunu, bu oyun- cağõn varlõğõndan habersiz olduğunu sizi bil- mem ama ben düşünemiyorum! Walt Disney’in ilk çizgi filmi Mickey Mou- se 18 Kasõm 1928’de gösterilir. Bu hesaba gö- re ünlü çizgi roman kahramanõ 80 yaşõndadõr… Ama, Performo firmasõnõn “Micky” faresi de 82 yaşõndadõr. Eh artõk, otel odasõnda gö- rünen fare masalõna inanmak isteyen varsa bir şey diyemem. Varsõn, inan- maya devam etsin!.. Gelgelelim öykünün çamurlu kõs- mõna: Walt Disney, “Micky” farenin varlõğõnõ bir türlü kabullenmez ve Perfor- mo’yu “Mickey” fareyi kopya ettiği ge- rekçesiyle mahkemeye verir!!!.. Performo, Walt Disney Corporation karşõsõnda da- yanamaz ve mahkeme dünyanõn ilk oyuncak faresi “Micky”nin yok edilmesine karar verir. Perfor- mo’nun üretimi durdurulduğu gi- bi depolarõndaki tüm “Micky”ler- de toplanarak imha edilir. Tarihten sil- me operasyonu öyle- sine acõmasõzdõr ki, içine Micky Fare’nin fotoğraf- larõnõn olduğu tüm katalog- lara bile el konulur. Evet, bu oyuncak sava- şõnda gerçek fareler vardõr ama onlar, yazõl- dõğõ gibi Walt Disney’in “otel odasında” gör- düğü değil, 15 Temmuz 1933’te kapõsõna ki- lit vurmak zorunda kalan Performo’nun ka- sasõnda cirit atan farelerdir! Performo’nun ürettiği ilk “Micky” Fare oyuncağõnõn son derece ender bulunan ve çok değerli olan örneği İstanbul Oyuncak Müze- si’nde bir yõldõr sergilenmektedir. Evet, ger- çek habercilerimizin çok yakõnõndaydõ!!! Sunay Bey Tarihi adlõ oyunumu 26 Kasõm günü, saat 21.00’de, Beşiktaş Kültür Merke- zi’nde sahneliyorum. Bakmakla görmek ara- sõndaki perdeyi kaldõrmak isteyen tüm “Micky” yanlõlarõna duyurulur!.. Performo’nun ürettiği ilk ‘Micky’ Fare oyuncağõnõn son derece ender bulunan ve çok değerli olan örneği İstanbul Oyuncak Müzesi’nde bir yõldõr sergileniyor Mickey80,Micky82yaşõnda Kültür Servisi - TR PLUS - Avrupa’da Türkiye Merke- zi tarafõndan, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansõ desteğiyle 3 Ara- lõk’ta Brüksel’de düzenle- necek olan “Folia Pianisti- ca – Anlaşmazlıkların Ötesinde Müzik” konseri- nin bilgilendirme toplantõsõ önceki gün Conrad Otel’de yapõldõ. Çeşitli kökenler- den ve farklõ kültürlerden dokuz müzisye- ni BOZAR-Pa- lais des Beaux- Arts’ta bir ara- ya getirecek olan konserin geniş bir iz- leyici kitle- siyle buluş- masõ hedef- leniyor. “Folia Pianisti- ca – Anlaşmazlıkların Ötesinde Müzik” konseri projesinin kavramsal çer- çevesi Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ Ha- yati Yazıcı, İstanbul 2010 AKB Yürütme Kurulu Baş- kanõ Nuri Çolakoğlu, İs- tanbul 2010 Ajansõ Genel Sekreteri Eyüp Özgüç, konserde Türkiye’yi temsil edecek olan Devlet Sanat- çõsõ Hüseyin Sermet ve TR Plus- Avrupa’da Türki- ye Merkezi Başkanõ Zey- nep Göğüş’ün katõlõmõ ile duyuruldu. Anlaşmazlõklarõn ötesindemüzik... KONSER BRÜKSEL’DE 30 Kasım 2008 Pazar Saat 10.00 Sayın Araştırmacı Gazeteci Yazar Erol Mütercimler ile “CUMHURİYET ve ATATÜRK” konulu kahvaltılı toplantıda buluşuyoruz. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Tarih: 30 Kasım 2008 Saat 10.00-13.00 Yer: Turkuaz Restoran - Cumhuriyet Cad. No: 34 (Şekerbank Yanı) Kavacık - BEYKOZ İletişim: 0216 537 19 23 - 0532 570 20 77 0532 434 98 84 Not: Kahvaltı; Saat 10.00-11.00 arasında; Sunuş ve kitap imzası; Saat 11.00-13.00 arasındadır. LÜTFEN YER AYIRTINIZ www.addbeykoz.org.tr ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BEYKOZ ŞUBESİ ve CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI www.cumokistanbul.org 29 KASIM 2008 Saat 19.00’da CUMHURİYET OKURLARI 2008 Kış Buluşmasında CUMOK'un 13. yaş gününü kutluyoruz. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Tarih: 29 Kasım 2008 Cumartesi Saat 19.00 Yer: ADEN OTELİ - Vapur İskelesi Karşısı - KADIKÖY İletişim: 0536 739 02 29 0505 815 10 17 - 0542 647 28 56 LÜTFEN YER AYIRTINIZ CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI www.cumokistanbul.org ADAPAZARI 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/910 Tal. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: Adapazarõ Merkezi Hõzõrtepe Mah. Fõndõklõk mevkii 125/6 pafta, 642 ada 332 parsel Baha- revler Sitesi D blok A girişi bodrum kat 1447. 35 m2’nin 1/28 arsa paylõ 14 bağõmsõz bölüm gayrimenkul Hõzõrtepe mah. Koru Sokak Baharevler Sitesi D blok N:39 A girişi K:1 D:2 adre- sinde mesken yer almakta olup parsel konum olarak Hõzõrtepe mah. bulunan S.G.K. il müdür- lüğü tesislerine yaklaşõk 200 metre doğusunda, Adnan Menderes cad. 400-500 metre şehrin çarşõ merkezine ise 2.5 km. mesafede, yakõnlarõnda Sakarya eğitim ve araştõrma hastanesi, or- man işletmesi, vagon fab. vs. gibi kamu binalarõ yer almakta, taşõnmaz etrafõ tamamen yapõ- laşmõş durumda, şehrin sakin bir konumunda, topografik olarak % 15-20 eğimli ve sağlam ze- min özelliklerine sahip bir arazide yer almakta, şehir merkezinde ve caddeye cepheli olduğun- dan ulaşõm imkânlarõ oldukça iyi, mevcut imar durumuna göre borçluya ait meskeninde üze- rinde yer aldõğõ parsel imar planlarõnda M1 yol boyu ticaret sahasõ ve iskân sahasõ olarak ay- rõlan alanda kalmakta ve ayrõk nizam 3 katlõ (A-3) yapõ iznine tabidir. Meskeninde içinde yer aldõğõ bina bir bodrum ve inşa edilmiş olup yapõnõn dõş cepheleri sõvalõ ve boyalõ, üzerinde ah- şap çatõsõ mevcut ve marsilya kiremit örtülü, binanõn ön ve arka cephesinde 2 ayrõ girişi bu- lunmakta, her girişte bir katta 2, dört katta sekiz ve binadaki 2 girişte 16 daire bulunmakta, borçluya ait daire binanõn ilk mesken katõnda yer almakta, mesken girişte bir antre-hol, bir sa- lon, 2 oda, mutfak, banyo, lavabo-wc’den ibaret, mutfak iç õşõklõğa, diğer mekânlar dõş cephe- lere bakmakta, meskende salon ve oda zeminleri ahşap parke, diğer tüm zeminler seramik kap- lõ, iç kapõ ve dõş pencereler doğramalarõ ahşap ve yağlõ boyalõ, tüm duvar ve tavanlar sõvalõ ve plastik boyalõ, mutfak üzeri verzalit tezgâh ve mobilyalõ dolaplarõ mevcut, banyo-wc’de du- varlar tavana kadar seramik kaplõ, banyoda mobilyalõ lavabo, klozet ve kabinli küvet mevcut, 85 m2 kullanõm alanõna sahip mesken soba õsõtmalõ, ancak doğalgaz kapõya kadar gelmiştir. Meskenin sayõlan bu özelliklerinin yanõ sõra bulunduğu kat apartmandaki konumu, manzara ve kullanõm durumu, büyüklüğü, etrafõ ve yakõn çevresinde benzeri taşõnmazlara olan talep, em- lak alõm satõm rayiçleri vs. gibi hususlar da göz önüne alõndõğõnda arsa payõ da dahil olmak üzere toplam değeri 60.000.000 YTL. kõymetinde bulunduğu bilirkişilerce tesbit edilmiştir. İLANEN TEBLİĞ: Tebligat yapõlamõyanlara tebliğ yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. SATIŞ MAHALLİ: Adapazarõ Yağcõlar Mah. Turan Cad. Yorgalar Mezarlõğõ yanõ merkez belediye ikmal müdürlüğü içinde Belediye Mezat Salonu’nda açõk artõrma suretiyle satõlacak- tõr. Satõş şartlarõ: 1- Satõş 16/01/2009 Cuma günü saat 13.30'dan 13.40'a kadar aşağõdaki adreste açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar var- sa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartiyle 26/01/2009 Pazartesi günü aynõ yer ve saatte ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse gay- rimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet so- nunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõy- metinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan faz- la olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böy- le fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para ile- dir, alõcõ istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, ta- pu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bebelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ husu- siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõ- rakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer za- rarlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/910 Tal. sayõlõ dosya numarasiyle müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. 17.11.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 62887) İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN MÜTEVEFFA EMİN ŞİNASİ BOYALI VE HASAN VASIF ERTENÜ DOSYASINDAN DÜZENLENEN SIRA CETVELİ VE İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANI Dosya No: 2005/6 İflas İzmir Ahkami Şahsiye 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce 18.05.2004 tarihinde 2003/76 Tere- ke dosyasõndan terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilen yukarõda ismi ya- zõlõ müflisin sõra cetveli yapõlmõş olup dosyasõnda mevcuttur. 2. alacaklõlar toplantõsõ 26.12.2008 Cuma günü saat 10.30’da İzmir Adliye Sarayõ D/4 Blok Zemin Kat No: 09 adre- sindeki İzmir 11. İcra ve İflas Müdürlüğü odasõnda yapõlacaktõr. İlgililerin esasa ilişkin iti- razlarõnõ en geç 15 gün içerisinde İzmir Asliye Ticaret Mahkemesi’ne, sõraya ilişkin itirazla- rõnõ ise en geç 7 gün içerisinde İzmir Ahkami Şahsiye 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava aça- bilecekleri hususu İİK’nun ilgili maddeleri gereğince, tebliğ ve ilan olunur. 18.11.2008 Basõn: 63170
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog