Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 23 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13 CMYB C M Y B YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Politika ve Yaşam Düzeyi Vatandaşlarımızın en azından bir bölümü politika ile kendi yaşam düzeyi arasında ilişki kuramamak- ta ya da böyle bir ilişkiyi görememektedir. Vatan- daşlarla olanak ölçüsünde konuşup, onların ülke, ge- lecek hakkında görüşlerini öğrenmeye, tartışmaya çalışıyorum. Bazıları “Ben politika ile ilgilenmiyorum, haberleri dahi dinlemiyorum. Beni akşam eve gö- türebileceğim para miktarı, ev kirası, plaka kirası, kre- di kartı borcu ilgilendiriyor. Ben bunlarla boğuşu- yorum. Politika konusunda düşünme zamanım da- hi olmuyor” düşüncesindeki bu vatandaşlara poli- tika ile ilgisiz gibi gördükleri günlük yaşam arasın- da çok yakın bir ilişki olduğunu anlatmaya uğraşı- yorum. İlgilendikleri ev kirası, taksi plakası kirası, ço- cuklarının eğitimi, sosyal güvenlikleri hatta akşam eve götürebilecekleri para ile ilgilenmedikleri poli- tika arasındaki bağı, politikanın etkisini anlatmaya çalışıyorum. Türkiye’de 1950’den bu yana sözde halktan, söz- de yoksuldan yana gerçekte varsıldan yana, ser- mayeden yana politikalar izlenmiş; bireyler ve coğ- rafi bölgeler itibarıyla gelir dağılımı daha da bozul- muş, sınaileşme hızlı biçimde sürdürülememiş, dı- şa bağımlı, sürekli borçlanan bir ekonomik yapı oluş- turulmuş, işsizlik giderek yaygınlaşmıştır. Din istismarı, cemaat tarikat ilişkilerinin, dış des- teklerin yanı sıra seçim sırasında bazı ürünlerin ta- ban fiyatlarına verilen zam, dağıtılan yiyecek paketleri, yakacak yardımları ile geniş kitleler bir şekilde av- lanmış, Türkiye’de ekonomik, buna bağlı olarak top- lumsal düzen değiştirilememiş, yoksul kesimin ya- şam düzeyi gereken şekilde yükseltilememiş, top- yekûn bir kalkınma sağlanamamıştır. Türkiye’de as- lında politika ile yaşam düzeyi arasında kırılması ge- reken bir kısır döngü oluşmuştur. Kısır döngü kırı- lamadığı sürece, geniş kitlelerin yakındığı, işsizlik, eğitimsizlik, sosyal güvenlik eksikliği, sağlık hiz- metlerinin yetersizliği gibi sorunların çözümüne de olanak yoktur. Geniş kitleler, varsılların, dış odakların denetiminde bulunan, yanıltıcı görsel ve yazılı medyanın etkisi al- tındadır. Tirajı sınırlı bir iki yayın organı ile yine izlenme oranı düşük birkaç TV kanalı dışında medya geniş kitleleri aynı doğrultuda, varsılların çıkarları doğrul- tusunda yönlendirmektedir. Haberler dahi sansür- lenmekte, kısıtlanmakta, mezhebi, kişiliği, eğilimi bel- li kişilere yorum yaptırılarak, yanıltıcı bilgiler, yayın- lar desteklenmektedir. Bu tür yayınlar, görsel yayınlar, vatandaşı etkilemekte, en azından kafasını karıştır- makta, bazı sorunların doğmasına neden olmakta- dır. Vatandaş, bizler gibi düşünenlere mi yoksa, bey- nini her gün yıkayan, yıkamaya çalışan medyaya, medya yorumcularına mı inanacaktır? Bir yanda ya- şadığı geçim zorluğu, öbür yanda bazı politikacıla- rın, yorumcuların, TÜİK rakamlarının da katkısı ile çiz- dikleri pembe tablolar... Krizin etkileyemeyeceği, Tür- kiye Cumhuriyeti’nin en parlak dönemini son beş- altı yılda yaşadığı savları... Ne de olsa algılandırma yöntemi; propaganda, aynı yönde birbirini destek- leyen yayınlar, vatandaşı etkilemektedir. Vatandaş, tereddüdünü, duraksamasını, şüphe- sini dile getirdiğinde, şöyle bir ayraçtan söz ediyo- rum. Söylenenler, yazılanlar, yapılanlar kimlerden ya- na, kimlere çıkar sağlıyor, kimlerce destekleniyor. “Bu soruların yanıtını arayın, sonuçta belli kişiler, grup- lar, belli orunlara (mevki) geliyor, kazanç elde edi- yorlarsa, bunu sağlamaya yönelik yorumlara, nu- tuklara, söylemlere pek inanmayın. Hiçbir maddi çı- karı olmayan, belli orunlara gelme niyeti veya olanağı bulunmayan, tersine bazı riskleri, külfeti göze alarak, doğruları anlatmaya çalışanlara daha fazla güvenin. Aldatmalara, alalamalara kanmayın, verilen oy ile ya- şam düzeyi arasında yakın bir ilişki vardır” diyorum. Ne kadar ikna edici oluyor bilemiyorum. Siyasal düzenimiz ne olursa olsun, sonuçta va- tandaşların ülkeye, bireysel ve toplumsal haklarına, etik değerlere, doğrulara sahip çıkması, bu doğ- rultuda savaşım vermesi gerekir. “Vatandaş çaresiz, vatandaş yalnız, vatandaş sadece günlük nafakası- nı kurtarmaya çalışıyor” özürüne katılamıyorum. Bo- yun eğerek, tüm olumsuzlukları kader diye kabul ede- rek, savaşımdan kaçınarak, üretken olmadan başarı kazanılamaz, sorunlar çözülemez. Politika ile geniş kitlelerin yaşam düzeyi arasın- da yakın ilişki vardır. Yeter ki vatandaş kendi gü- cünün bilincinde olsun. Alternatif de bulur, alternatifi de yaratır. BORSADA GEÇEN HAFTA FİYATI DEĞİŞİM Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % % BORSADA GEÇEN HAFTA FİYATI DEĞİŞİM Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % % Acıbadem Sağlık 21,508 5.95 7.00 6.45 -7.86 -7.86 -22.29 Adana Çimento (A) 1,122,995 2.90 3.08 3.08 3.36 15.79 -47.18 Adana Çimento (B) 50,089 1.65 1.85 1.65 -6.78 -6.78 -54.70 Adel Kalemcilik 1,065,512 2.70 3.48 2.80 -15.15 -3.45 -45.05 Adana Çimento (C) 1,326,964 0.30 0.35 0.33 -8.33 -10.81 -46.97 AFM Film 882,009 5.25 6.50 5.60 -8.20 -5.88 28.44 Afyon Çimento 1,520 415.00 575.00 445.00 -22.61 -27.64 -60.00 Akal Tekstil 1,105,832 0.52 0.64 0.54 -14.29 -1.82 -57.81 Akbank 93,115,830 3.36 4.22 3.48 -17.14 -24.35 -58.30 Akçansa 3,193,602 1.56 2.09 1.65 -21.05 -47.12 -73.75 Ak Enerji 1,368,813 4.08 6.65 4.26 -34.96 -49.29 -59.43 Akın Tekstil 253,270 0.64 0.92 0.72 -21.74 -18.18 -70.25 Aksigorta 11,425,634 1.65 2.50 1.99 -20.72 -31.38 -69.18 Aksu İplik 274,175 0.44 0.60 0.49 -16.95 -23.44 -80.24 Akmerkez G.M.Y.O. 3,100 23.00 25.50 24.00 -4.00 -8.57 -33.14 Aksa 880,000 1.17 1.37 1.21 -10.37 -10.37 -55.51 Aksu Enerji 328,705 1.40 1.80 1.46 -17.51 -9.88 -66.51 Ak Yat. Ort. 132,446 0.53 0.71 0.61 -12.86 -22.78 -53.81 Alarko Holding 2,900,875 1.46 1.65 1.49 -9.15 -9.70 -59.37 Albaraka Türk 1,296,252 1.91 2.34 2.10 -8.70 -2.78 -65.53 Alcatel Lucent Teletaş 846,873 0.68 0.80 0.71 -8.97 -14.46 -70.04 Alarko GMYO 120,353 7.30 9.05 8.10 -10.00 -30.77 -68.93 Alkim Kağıt 868,340 1.07 1.20 1.13 -5.04 -3.42 -17.52 Alkim Kimya 447,337 3.02 3.80 3.22 -15.71 -26.82 -53.17 AlternatifBank 408,953 0.58 0.70 0.62 -11.43 -13.89 -69.85 Alarko Carrier 39,178 5.50 7.25 5.85 -17.02 -24.52 -56.79 Alternatif Yat. Ort. 420,027 0.30 0.36 0.35 -2.78 0.00 -63.96 Altınyıldız 33,148 2.88 3.84 3.16 -18.97 -31.90 -57.87 Altınyağ 7,817,376 0.37 0.51 0.46 4.55 43.75 -40.26 Anadolu Cam 878,647 0.82 1.05 0.91 -11.65 -28.35 -64.13 Anadolu Efes 3,519,939 10.60 13.00 11.00 -12.00 -17.29 -19.11 Anadolu Hayat Emek. 4,814,142 1.05 1.30 1.13 -12.40 -27.56 -66.31 Anadolu Sigorta 12,188,438 0.69 0.83 0.79 -4.82 -2.47 -46.82 Anel Telekom 451,153 2.23 2.52 2.46 5.13 31.55 -17.74 Arçelik 19,867,866 1.38 2.02 1.39 -30.15 -43.50 -82.16 Arena Bilgisayar 350,845 1.10 1.32 1.20 -8.40 -17.24 -65.06 Arsan Tekstil 102,933 0.61 0.77 0.69 -5.48 -19.77 -51.75 Aselsan 809,340 2.32 2.68 2.49 -3.49 -12.32 -60.82 Anadolu Isuzu 74,150 2.76 3.58 2.84 -20.67 -29.00 -67.87 Ata Yat. Ort. 168,998 0.35 0.39 0.36 -7.69 -10.00 -62.11 Atakule G.M.Y.O. 1,682,572 0.60 0.74 0.64 -13.51 -17.95 -60.68 Atlas Yat. Ort. 335,527 0.26 0.35 0.30 -14.29 -23.08 -75.70 Atlantis Yat. Ort. 625,891 0.28 0.34 0.33 3.13 -2.94 -65.65 Aviva Sigorta 319,456 7.35 9.20 7.90 -12.71 36.19 -21.06 Avrasya Yat. Ort. 170,009 0.22 0.27 0.24 -7.69 -17.24 -69.62 Ayen Enerji 973,126 1.02 1.29 1.07 -17.05 -17.05 -65.26 Aygaz 3,660,164 1.50 1.75 1.61 -5.29 -16.15 -63.30 Bagfaş 371,322 51.00 74.00 59.50 -20.13 -7.75 -14.11 Bak Ambalaj 116,696 1.61 1.84 1.79 2.29 -2.72 -54.80 Asya Katılım Bankası 75,678,130 1.02 1.34 1.16 -12.78 -1.69 -71.79 Banvit 948,430 1.03 1.30 1.11 -15.27 -9.76 -59.63 Başkent Yat. Ort. 94,496 0.43 0.54 0.49 -9.26 -9.26 -39.51 Batı Çimento 12,039 4.42 5.20 4.94 -4.08 -5.90 -52.27 Batısöke Çimento 221,967 0.56 0.77 0.65 -15.58 -12.16 -77.04 Grundig Elektronik 2,074,859 0.33 0.39 0.35 -10.26 -12.50 -77.35 Beşiktaş Futbol Yat. 2,714,006 1.13 1.50 1.20 -16.08 -24.05 -39.39 BİM Birleşik Mağ. 1,656,465 19.10 30.00 22.30 -24.41 -40.13 -35.35 Bisaş Tekstil 139,252 0.32 0.39 0.35 -5.41 -14.63 -74.07 Bolu Çimento 356,326 0.86 1.03 0.94 -8.74 -18.97 -50.04 Bosch Fren Sistemleri 13,872 33.25 41.25 35.00 -13.04 -16.67 -65.00 Bossa 2,529,452 1.66 1.91 1.80 -0.55 14.65 26.57 Borova Yapı 2,010,577 0.18 0.23 0.19 -17.39 -13.64 -77.91 Borusan Mannesmann 420,163 4.52 6.80 5.00 -29.58 -21.88 -46.81 Borusan Yat. Paz. 158,638 2.16 2.50 2.25 -11.42 -17.28 -40.36 Boyner Mağazacılık 3,586,182 0.41 0.57 0.43 -24.56 -27.12 -85.86 Brisa 3,710 30.00 34.25 32.75 -2.96 2.34 -52.42 BSH Ev Aletleri 13,853 19.60 20.90 20.70 -2.36 6.15 -20.37 Bumerang Yat. Ort. 227,361 0.30 0.35 0.32 -8.57 -15.79 -61.36 Bursa Çimento 51,169 4.48 4.74 4.60 -2.13 6.48 -32.89 Burçelik 141,648 12.70 19.80 14.80 -11.38 43.69 -41.73 Burçelik Vana 4,422,063 0.47 0.57 0.56 7.69 -1.75 -59.71 Carrefoursa (A) 26,122 7.70 9.05 8.00 -11.60 -9.09 -52.94 Carrefoursa (B) 37,418 6.55 7.95 6.90 -13.21 -11.54 -59.41 Çelik Halat 127,842 1.78 2.32 1.96 -13.27 -31.94 -45.45 Çemtaş 492,327 0.63 0.84 0.67 -16.25 -20.24 -61.47 Ceylan Giyim 1,848,692 1.19 1.71 1.21 -28.40 -30.06 -78.00 Çimsa 977,029 2.42 3.00 2.46 -18.00 -31.67 -66.55 Çelebi 505,833 4.70 6.25 5.25 -16.67 8.25 -44.71 Çimbeton 9,269 6.50 7.80 6.80 -15.00 -17.58 -65.48 Çimentaş 3,054 3.20 3.80 3.40 -12.37 -17.87 -48.93 Ceytaş Madencilik 289,563 1.13 1.46 1.23 -15.17 -18.00 -54.44 Coca Cola 910,219 5.30 7.45 5.90 -20.81 -36.90 -55.85 Denizli Cam 136,153 1.53 1.97 1.60 -15.34 -11.11 -60.78 Denizbank 81,932 3.30 4.08 3.52 -12.00 -26.67 -45.36 Dentaş Ambalaj 95,521 0.37 0.47 0.42 -8.70 -17.65 -73.75 Derimod 900,587 1.45 1.74 1.54 -8.33 -10.98 -63.05 Desa Deri 362,703 0.33 0.41 0.34 -15.00 -19.05 -71.19 Deva Holding 50,025 5.00 6.85 5.70 -15.56 -23.49 -70.16 Demisaş Döküm 376,845 0.54 0.82 0.58 -28.40 -33.33 -63.36 Deniz Yat. Ort. 517,062 0.68 0.87 0.70 -19.54 -30.00 -47.99 Ditaş Doğan 71,962 1.11 1.39 1.23 -8.89 -22.15 -60.83 Doğan Burda 677,284 0.96 1.29 1.06 1.92 -3.64 -59.52 Doğan Gazetecilik 3,000,291 1.13 1.41 1.26 -7.35 6.78 -59.66 Doğan Holding 25,309,045 1.01 1.16 1.11 2.78 -2.63 -50.00 DJ İstanbul 20 6,902,787 6.28 7.56 6.62 -12.66 -16.41 -55.57 DJ Türkiye 15 A Tipi BYF 701,012 6.18 7.40 6.48 -12.20 -16.71 -54.04 Doğuş Otomotiv 1,029,014 1.40 1.74 1.50 -13.29 -25.37 -82.06 Componenta Dökümcülük 337,094 3.58 4.46 3.68 -14.42 -18.22 -3.76 Duran Doğan Basım 123,964 1.77 2.18 1.87 -10.53 -5.56 -51.80 Doğan Yayın Hol. 92,939,680 0.60 0.78 0.65 -16.67 -33.67 -86.34 Dyo Boya 1,864,722 0.18 0.23 0.20 -9.09 -28.57 -74.68 Eczacıbaşı Yat. Ort. 165,349 0.37 0.43 0.40 -6.98 -9.09 -52.51 Eczacıbaşı İlaç 9,421,720 0.74 1.09 0.80 -25.93 -32.77 -52.00 Eczacıbaşı Yapı 308,682 0.77 0.97 0.78 -19.59 -35.54 -78.09 Eczacıbaşı Yatırım 1,112,142 1.85 2.14 1.92 -8.57 -4.00 -43.81 Edip İplik 149,340 2.15 2.36 2.30 -1.71 -18.44 -62.60 Efes Holding - 0.00 0.00 14.60 0.00 0.00 0.00 Ege Endüstri 15,810 4.58 6.10 4.80 -19.33 -27.27 -62.55 Ege Gübre 325,410 14.90 22.00 17.50 -20.81 -33.33 -68.10 Ege Seramik 4,083,664 0.30 0.38 0.34 -10.53 -20.93 -83.25 Egeli Co. Yat. Ort. 817,218 0.27 0.32 0.29 -9.38 -25.64 -70.41 Emek Elektrik 827,613 0.21 0.28 0.23 -17.86 -11.54 -68.92 Eminiş Ambalaj 469,170 5.55 9.20 5.55 -32.32 6.73 61.34 Enka İnşaat 7,652,820 3.54 4.82 3.74 -22.73 -38.18 -75.68 Erbosan 63,912 3.70 4.40 4.02 -3.83 -1.95 -58.19 Ereğli Demir Çelik 36,610,297 2.94 4.06 3.22 -20.30 -26.15 -56.11 Ersu Gıda 256,887 0.24 0.31 0.27 -12.90 -12.90 -67.86 Escort Computer 1,313,692 0.77 1.01 0.87 -13.00 -7.45 -51.93 Euro Trend Yat.Ort. 2,944,879 0.76 0.95 0.76 -17.39 -20.83 -37.19 Euro Yat.Ort. 168,921 0.47 0.58 0.51 -10.53 -13.56 -49.00 EVG Yat. Ort. 253,274 0.37 0.46 0.41 -8.89 -18.00 -53.88 F-M İzmit Piston 398,541 4.06 6.65 4.26 -32.91 -39.14 -64.60 Creditwest Faktoring 36,438 1.59 1.94 1.70 -12.37 11.84 -56.41 Favori Dinlenme Yer. 517,290 1.03 1.26 1.08 -10.74 -12.90 -67.47 Fenerbahçe Sportif 21,381 41.50 50.00 46.50 2.20 11.39 46.83 Feniş Alüminyum 663,904 2.13 2.74 2.40 -11.11 17.07 67.47 Finans Fin. Kir. 5,895,482 0.93 1.32 1.01 -12.17 -4.72 -57.41 Finansbank 97,613 3.84 4.84 4.24 -4.93 0.47 -13.47 Finans Yat. Ort. 1,815,177 0.57 0.82 0.63 -11.27 -12.50 -39.03 Ford Otosan 889,027 3.66 4.32 3.76 -11.32 -4.08 -63.73 Fortis Bank 3,933,302 0.69 0.82 0.72 -10.00 -19.10 -66.25 Frigo Pak Gıda 107,082 0.44 0.54 0.48 -7.69 -20.00 -65.96 Galatasaray Sportif 7,174 105.00 117.00 111.00 0.00 -6.72 21.03 Garanti Faktoring 154,262 1.06 1.30 1.12 -13.18 -16.42 -71.84 Garanti Bankası 1,080,144,598 1.68 2.28 1.87 -17.26 -15.00 -69.76 Doğuş GE GMYO 2,127,441 0.37 0.50 0.41 -18.00 -6.82 -70.29 Garanti Yat. Ort. 1,075,062 0.27 0.31 0.29 -6.45 -9.38 -57.23 Gediz İplik 213,252 0.31 0.38 0.34 -10.53 -22.73 -73.44 Gedik Yat. Ort. 61,645 0.47 0.54 0.48 -9.43 -12.73 -49.75 Gentaş 163,429 0.79 0.90 0.82 -8.89 -12.77 -42.87 Gersan Elektrik 235,510 0.50 0.71 0.55 -21.43 -5.17 -54.92 Global Yat. Holding 15,769,103 0.20 0.25 0.22 -15.38 -21.43 -87.64 Goldaş Kuyumculuk 3,499,767 0.59 0.70 0.63 -10.00 -20.25 -78.57 Good-Year 59,277 5.40 6.85 6.05 -9.70 -12.95 -59.12 GSD Holding 32,419,462 0.25 0.39 0.29 -23.68 -34.09 -79.58 Göltaş Çimento 18,366 16.70 22.80 17.50 -15.46 -21.88 -70.21 Gübre Fabrik. 2,498,940 20.00 25.50 22.40 -11.11 8.21 157.68 Güneş Sigorta 2,285,824 0.93 1.21 1.01 -15.13 -40.59 -45.22 Halk Bankası 65,038,276 3.16 3.90 3.38 -11.52 -20.66 -69.46 Haznedar Refrakter 318,748 0.74 1.02 0.81 -21.36 -31.36 -76.99 Hedef Yat. Ort. 253,134 0.30 0.35 0.32 -3.03 -8.57 -65.22 Hektaş 1,005,584 0.49 0.62 0.54 -11.48 -15.63 -49.74 Hürriyet Gzt. 28,157,898 0.58 0.77 0.61 -20.78 -35.11 -81.59 İnfotrend Yat. Ort. 474,477 0.36 0.44 0.41 -4.65 -8.89 -52.29 İdaş 8,422,694 0.88 1.25 1.03 0.00 3.00 -76.27 İhlas Ev Aletleri 40,508,543 0.48 0.73 0.49 -31.94 -70.12 -79.88 Y ve Y GMYO 1,082,318 0.38 0.45 0.44 4.76 10.00 -59.63 İhlas Holding 30,079,997 0.18 0.24 0.20 -20.00 -31.03 -81.13 Indeks Bilgisayar 222,396 0.68 0.87 0.75 -11.76 -12.79 -59.11 İnfo Yat. Ort. 147,905 0.23 0.28 0.25 -10.71 -13.79 -70.93 İntema 92,945 1.90 2.19 1.97 -9.63 -26.49 -69.22 Işıklar Ambalaj 1,960,260 0.23 0.31 0.25 -19.35 -19.35 -75.00 İş Bankası (A) 1 18,465.0018,465.00 18,465.00 3.62 2.58 -1.25 İş Bankası (B) 88 600.00 655.00 630.00 -6.67 -6.67 -41.92 İş Bankası (C) 269,199,340 3.00 3.80 3.16 -15.96 -15.05 -55.05 İş Fin. Kir. 16,526,504 0.42 0.55 0.45 -18.18 -10.00 -67.57 İş Girişim 107,233 1.21 1.40 1.24 -9.49 -12.06 -52.35 İş GMYO 11,065,417 0.54 0.65 0.62 -3.13 -8.82 -62.19 İş Bankası (Kur) 9 3,000.00 3,800.00 3,700.00 4.23 -5.25 -47.38 İş Y.Men.Değ. 1,089,797 0.66 0.79 0.71 -10.13 -28.28 -72.77 İş Yat. Ort. 371,682 0.45 0.55 0.52 -3.70 -8.77 -27.83 İzmir Demir Çelik 797,476 1.36 1.90 1.46 -20.22 -27.72 -42.69 İzocam 99,715 7.30 9.95 7.85 -21.50 -14.67 -47.36 Kaplamin 57,139 3.20 3.86 3.38 -12.44 -3.43 -64.61 Karel Elektronik 2,003,423 0.70 0.94 0.76 -14.61 -5.00 -68.94 Karsan Otomotiv 1,303,060 0.61 0.85 0.67 -18.29 -34.31 -74.43 Kartonsan 25,588 50.00 55.50 52.50 -4.55 6.60 -12.79 Kelebek Mobilya 468,161 0.38 0.47 0.40 -9.09 -2.44 -51.81 Kerevitaş Gıda 62,699 5.40 7.20 5.75 -18.44 -33.14 -38.83 Kent Gıda 27,244 20.10 27.25 21.80 -9.17 -10.29 -46.03 Klimasan Klima 98,811 4.74 4.88 4.86 0.41 -1.62 -17.63 Koç Holding 47,457,768 1.98 2.46 2.25 -8.54 -1.32 -59.25 Konfrut Gıda 178,388 1.21 1.62 1.35 -16.15 -8.16 -68.16 Konya Çimento 7,033 28.50 34.75 30.50 -10.29 -7.58 -37.52 Kordsa 249,482 1.12 1.35 1.20 -9.09 -7.69 -67.03 Koniteks - 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 Koza Madencilik 20,193,388 0.66 0.92 0.72 -21.74 -22.58 -86.06 Kardemir (A) 791,921 0.50 0.62 0.53 -14.52 -20.90 -70.06 Kardemir (B) 540,155 0.51 0.62 0.53 -14.52 -20.90 -70.06 Kardemir (D) 105,261,087 0.39 0.49 0.42 -12.50 -26.32 -69.57 Kristal Kola 1,521,880 0.44 0.59 0.48 -14.29 -17.24 -61.29 Karsu Tekstil 522,323 0.26 0.33 0.32 -3.03 -15.79 -74.19 Kütahya Porselen 498,303 0.66 0.91 0.70 -22.22 -34.58 -37.53 Link Bilgisayar 631,479 0.71 1.05 0.79 -24.04 -30.09 -70.52 Logo Yazılım 560,040 0.72 1.07 0.78 -25.71 -13.23 -65.04 Lüks Kadife 656,028 1.25 1.73 1.35 -14.56 8.87 -50.00 M. Yılmaz Yat. Ort. 229,461 0.31 0.39 0.36 2.86 -2.70 -57.14 Marbaş B Tipi Yat. Ort. 115,641 0.80 1.02 0.84 -13.40 1.20 -15.63 Mardin Çimento 153,344 2.74 3.20 2.82 -10.76 -20.34 -40.66 Marmaris Altınyunus 556,992 4.54 5.45 4.78 -7.00 -11.48 -52.67 Martı Otel 2,772,494 0.28 0.41 0.31 -24.39 -27.91 -73.50 Marshall 12,896 5.55 6.60 6.00 -7.69 -17.81 -56.59 Mensa Mensucat 6,019,480 0.18 0.23 0.19 -13.64 -26.92 -76.83 Merko Gıda 629,156 1.45 1.82 1.57 -13.26 -10.29 -28.64 Merkez B Tipi Yat.Ort. 5,431,921 0.50 0.66 0.56 7.69 -29.11 -42.27 Menderes Tekstil 18,352,562 0.15 0.20 0.16 -20.00 -23.81 -71.43 Metemteks 872,461 0.19 0.26 0.21 -19.23 -22.22 -76.67 Metro Yat. Ort. 2,036,683 0.32 0.39 0.39 5.41 -15.22 -71.11 Migros 36,152 15.60 17.40 16.30 -2.40 -2.40 -26.70 Milpa 2,512,719 0.45 0.62 0.48 -22.58 -40.74 -77.03 Mutlu Akü 2,274,738 0.76 1.15 0.80 -29.20 -35.48 -67.21 Netaş Telekom. 65,835 10.10 11.30 10.50 -6.25 -1.87 -62.17 Net Holding 22,883,513 0.26 0.33 0.28 -15.15 -22.22 -75.86 Net Turizm 4,310,029 0.42 0.48 0.47 2.17 14.63 -59.48 Nurol GMYO 152,019 0.94 1.22 1.01 -17.89 -14.41 -66.78 Nuh Çimento 30,050 9.00 10.60 9.70 -1.52 -3.00 -23.48 Olmuksa 589,057 4.06 4.98 4.78 7.17 43.98 -7.97 Otokar 711,343 6.05 6.90 6.65 4.72 -6.99 -64.29 Oyak Yat.Ort. 267,652 0.27 0.33 0.29 -12.12 -9.38 -63.75 Özderici GMYO 1,063,111 0.42 0.57 0.47 -17.54 -26.56 -72.19 Park Elek. Madencilik 5,335,056 0.65 0.87 0.71 -18.39 -23.66 -66.19 Parsan 1,682,695 0.71 0.92 0.77 -17.20 -23.00 -72.50 Penguen Gıda 530,018 0.45 0.52 0.47 -9.62 -2.08 -75.90 Pera GMYO 7,169,223 0.24 0.31 0.26 -16.13 -21.21 -86.97 Petkim 4,651,751 3.68 4.28 4.00 -6.54 5.26 -53.49 Petrol Ofisi 782,480 2.34 2.88 2.41 -14.54 -26.52 -55.47 Pınar Et Ve Un 1,670,932 1.40 1.66 1.48 -6.33 15.63 -62.41 Pınar Su 190,192 2.14 2.76 2.37 -11.57 -10.90 -61.53 Pınar Süt 303,785 2.10 2.66 2.49 -4.23 9.21 -65.73 Pimaş 298,270 1.10 1.31 1.27 0.00 4.10 -67.10 Türk Prysmian Kablo 159,561 1.50 1.84 1.61 -8.00 -8.52 -51.25 Ray Sigorta 532,530 0.93 1.19 1.00 -15.97 -27.54 -77.73 Reysaş Lojistik 7,246,984 0.65 0.95 0.70 -26.32 -36.36 -86.57 Sabancı Holding 19,898,264 2.48 3.26 2.82 -13.50 -14.02 -55.29 Sağlam GMYO 963,597 0.34 0.41 0.37 -9.76 -11.90 -68.64 Sanko Pazarlama 112,185 1.47 1.83 1.50 -17.13 -17.13 -58.79 Sarkuysan 583,683 1.18 1.71 1.26 -25.44 -34.03 -57.00 Advansa Sasa 4,800,574 0.21 0.26 0.23 -4.17 -14.81 -66.67 Selçuk Ecza Deposu 6,986,518 0.98 1.12 1.03 -5.50 5.10 -53.48 Serve Kırtasiye 522,990 0.45 0.57 0.47 -17.54 -17.54 -70.99 Sinpaş GYO 1,023,998 1.36 1.66 1.45 -12.12 -25.26 -82.32 Soda Sanayii 1,674,752 0.77 1.02 0.85 -8.60 -2.30 -48.90 Söktaş 75,164 1.99 2.66 2.24 -16.42 -18.84 -61.57 SP-IFCI Akbank BYF 18,616 5.76 6.92 6.06 -13.43 -17.21 -58.21 Şekerbank 25,543,633 0.85 1.13 0.92 -18.58 -17.12 -81.91 Şeker Piliç 816,788 0.75 1.00 0.81 -18.18 -30.17 -78.68 Şişe Cam 20,701,342 0.85 1.03 0.92 -9.80 -6.12 -61.02 T. Demir Döküm 277,399 2.12 2.76 2.23 -19.20 -27.12 -75.63 T. Ekonomi Bank. 46,442,649 0.61 0.83 0.67 -19.28 -27.96 -76.73 T. Kalkınma Bank. 55,111 2.03 2.54 2.16 -14.29 -18.80 -59.25 T. Tuborg 515,471 0.72 0.91 0.82 -7.87 -10.87 -55.19 Tacirler Yat.Ort. 186,678 0.26 0.34 0.29 -14.71 -42.00 -61.84 Taç Yat. Ort. 57,754 0.82 1.00 0.93 -6.06 2.20 -51.43 Taksim Yat. Ort. 601,033 0.37 0.41 0.39 -2.50 -4.88 -62.86 Tat Konserve 1,972,982 1.06 1.27 1.08 -7.69 -12.90 -65.16 TAV Havalimanları 15,582,379 2.62 3.32 2.82 -11.88 -20.34 -73.64 Tesco Kipa 154,604 3.40 4.20 3.54 -15.71 -24.68 -67.37 Tekstilbank 14,340,466 0.31 0.47 0.35 -25.53 -35.19 -75.52 Tekstil Fin. Kir. 1,115,876 0.25 0.34 0.28 -15.15 -17.65 -75.65 Tek-Art Turizm 1,716,378 0.34 0.42 0.36 -12.20 -12.20 -74.65 Tekfen Holding 34,370,884 2.96 4.40 3.18 -28.38 -34.02 -50.33 Türk Hava Yolları 27,087,023 4.72 5.12 5.00 7.76 13.64 -41.86 Tire Kutsan 31,087 8.30 9.95 9.25 -0.54 0.54 12.12 Tofaş Oto. Fab. 16,719,476 0.94 1.30 1.00 -23.08 -33.77 -83.12 Toprak Fin. Kir. - 0.00 0.00 5.45 0.00 0.00 0.00 Trakya Cam 2,663,303 0.79 0.94 0.90 -2.17 7.14 -64.00 Trabzonspor Sportif 20,758 6.70 7.80 7.50 0.00 -17.13 15.25 T.S.K.B. 5,146,541 0.73 0.87 0.80 -9.09 2.56 -48.19 TSKB Yat. Ort. 339,854 0.33 0.38 0.36 -5.26 2.86 -44.60 Tukaş 2,394,139 0.31 0.43 0.34 -8.11 -2.86 -70.69 Turcas Petrol 4,989,844 2.01 2.34 2.20 -5.58 -4.35 -70.00 Turkcell 17,528,404 7.10 8.00 7.55 -5.63 -9.58 -39.15 Tüpraş 21,071,695 10.40 15.30 12.30 -18.00 -35.26 -59.14 Türk Telekom 16,771,251 2.94 3.48 3.12 -10.34 -0.64 -32.47 Türk Traktör 242,060 3.44 4.30 3.60 -16.67 -38.46 -72.96 Usaş 1,830,364 0.78 0.88 0.81 -5.81 1.25 -65.38 Uki Konfeksiyon - 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 Ülker Bisküvi 1,815,293 1.50 1.88 1.63 -11.41 -19.70 -64.69 Ünal Tarım Ürün. - 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 Ünye Çimento 159,465 1.93 2.29 1.99 -13.10 -22.87 -65.99 Uşak Seramik 511,143 0.38 0.57 0.40 -25.93 -37.50 -77.78 Vakıflar Bankası 300,407,401 1.01 1.22 1.07 -13.01 -23.02 -73.42 Vakıf Fin. Kir. 1,235,320 0.90 1.33 1.00 -23.08 -42.86 -85.82 Vakko Tekstil 3,560,633 0.25 0.34 0.28 -12.50 -12.50 -59.37 Vanet 507,166 0.81 1.01 0.87 -9.38 -13.86 -70.06 Varlık Yat. Ort. 313,167 0.32 0.40 0.35 -10.26 -12.50 -72.95 Vestel 2,284,934 0.67 0.85 0.72 -13.25 -19.10 -75.17 Vestel Beyaz Eşya 1,452,462 0.99 1.25 1.07 -12.30 -16.41 -70.88 Vakıf Girişim 272,796 3.80 4.94 4.10 -11.26 -19.92 -64.35 Vakıf Yat. Ort. 585,847 0.45 0.57 0.49 -12.50 -22.22 -67.54 Vakıf GMYO 125,334 0.81 1.00 0.86 -14.00 -14.85 -63.04 Viking Kağıt 3,237,313 0.27 0.38 0.31 -16.22 3.33 -83.06 Yataş 18,260,785 0.65 0.93 0.67 -22.09 -11.84 -63.78 Yatırım Fin. Yat. Ort. 295,447 0.31 0.39 0.37 -5.13 -2.63 -55.95 Yazıcılar Holding 414,504 4.88 5.20 5.02 -1.57 1.62 -48.85 Yapı ve Kredi Bank. 93,049,689 1.47 1.91 1.73 -8.95 0.00 -51.76 Yapı Kredi Fin. Kir. 309,147 1.10 1.32 1.18 -4.84 -14.49 -62.87 Yapı Kredi Koray GMYO 795,796 0.54 0.67 0.58 -12.12 -23.68 -82.63 Yapı Kredi Sigorta 589,888 3.30 5.30 4.14 -21.14 -51.29 -57.98 Yapı Kredi Yat. Ort. 419,097 0.38 0.44 0.39 -11.36 -15.22 -59.79 Yünsa 215,482 0.50 0.69 0.54 -18.18 -39.33 -67.66 Zorlu Enerji 870,220 1.70 2.13 1.77 -15.31 -26.86 -64.02 Altınyunus Çeşme 2,192,006 1.64 2.11 1.84 4.55 10.18 -60.52 Berdan Tekstil 1,310,746 0.66 0.97 0.72 9.09 7.46 -63.82 Birlik Mensucat 51,481 0.25 0.33 0.28 -15.15 -17.65 -82.61 Dardanel 901,258 0.21 0.29 0.23 -17.86 -17.86 -77.00 Doğusan 599,273 0.50 0.69 0.56 -17.65 -8.20 -71.75 Ege Profil 98,411 1.30 1.52 1.35 -9.40 -6.90 -54.55 Fon Fin.Kir. 428,349 3.16 4.16 3.22 -21.08 -34.95 -79.75 Ipek Matbaacılık 16,174,424 0.49 0.67 0.52 -22.39 -29.73 -83.66 Lafarge Aslan Çimento 23,590 36.00 46.00 39.75 -5.36 15.22 -41.34 Meges Boya - 0.00 0.00 0.66 0.00 -2.94 -67.49 Metemtur Otelcilik 114,802 0.63 0.80 0.67 -14.10 -17.28 -69.68 Mert Gıda 375,093 0.42 0.55 0.46 -9.80 -14.81 -77.23 Petrokent Turizm 42,777 16.20 19.60 17.60 -7.85 -2.76 -14.56 Silverline Endüstri 16,339,584 0.50 0.72 0.50 -15.25 28.21 -76.19 Sönmez Filament 359,388 0.31 0.47 0.33 -28.26 -45.00 -82.26 Sönmez Pamuklu 284,912 0.42 0.59 0.46 -20.69 -31.34 -83.57 Şeker Fin. Kir. 188,675 0.24 0.29 0.26 -10.34 -10.34 -75.00 Boyasan Tekstil - 0.00 0.00 0.18 0.00 -14.29 -37.93 Çbs Boya 341,065 0.16 0.21 0.17 -15.00 -26.09 -72.58 Egeplast 47,289 0.62 0.74 0.67 -6.94 -26.37 -47.24 Esem Spor Giyim 102,590 0.32 0.42 0.35 -7.89 -10.26 -86.54 ÇBS Printaş 513,441 0.17 0.21 0.19 -9.52 -36.67 -81.00 EGS G.M.Y.O. 945,872 0.24 0.32 0.27 -18.18 -18.18 -50.00 Makina Takım 204,915 0.16 0.19 0.17 -5.56 -19.05 -59.52 Mazhar Zorlu Holding 40,247 0.35 0.40 0.38 2.70 -11.63 -63.46 Okan Tekstil 351,042 0.88 1.31 0.97 -19.17 3.19 304.17 Selçuk Gıda 2,996,336 0.17 0.21 0.21 -4.55 -34.38 -66.67 Transtürk Hold. 209,376 0.16 0.20 0.17 -15.00 -22.73 -55.26 Tümteks - 0.00 0.00 0.20 0.00 -13.04 -47.37 Armada Bilgisayar 273,444 0.52 0.74 0.55 -24.66 -37.50 -74.37 Datagate Bilgisayar 2,005,364 0.80 1.35 0.87 -27.50 -23.68 -60.63 Plastikkart 1,035,795 1.01 1.50 1.09 -27.33 -32.30 -64.14 Y A T I R I M F O N L A R I N E G E T İ R D İ ? A TİPİ FONLAR Altın Fonları Bizim M. Değ. (A) Altın ve Enerji Kar. 0.008190 -4.81% Değişken Fonları Bankpozitif Kr. ve Kalk. B.(A) Değ. 0.012025 4.17% Nurol Men. (A) Değ. 0.652500 1.54% Ergoİsviçre Sig. (A) Tipi Değ. 0.015984 -0.19% Eczacıbaşı (A) Değişken Analiz 0.056363 -1.11% Başkent Men (A) Değ. 0.010857 -1.55% Taib Yat. (A) Değ. 0.180969 -2.21% İş Bank (A) Değ. 2.786821 -2.62% İş Bank (A) Priv. Değ. 0.008656 -2.84% Halkbank (A) Değ. 0.057648 -3.08% Global Men. (A) Değ. P.Reis 0.267292 -3.51% HSBC Bank (A) Değ. 17.600365 -4.90% Anadolubank (A) Değ. 0.017486 -5.04% Yatırım Finans. (A) Değ. 0.222899 -5.08% Acar (A) Değ. 0.116786 -5.17% Vakıfbank (A) Değ. 6.101735 -5.23% Şekerbank (A) Değ. 0.162553 -5.33% Meksa Yat (A) Değ. 0.035639 -5.45% ING Bank (A) Tipi Değ. 0.848530 -5.56% Tekstil Men (A) Değ. 0.041708 -5.65% Yapı Kredi Yat. (A) Değ. 0.081852 -5.76% Tacirler Men (A) Değ. 0.290157 -5.90% Garanti Ban. (A) Tipi Değ. 0.006374 -6.91% İş Yat. (A) Değ. 0.418402 -6.92% Ziraat Yat. (A) Değ. 0.050509 -7.18% Ziraat Ban. (A) Değ. Değer 0.007794 -7.25% Eczacıbaşı (A) Değ. 1.694094 -7.30% İş Yatırım Din. (A) İst. Değ. Yat. 0.009240 -7.42% Ziraat Ban. (A) Değ. 21.306619 -7.74% Kalkınma Ban (A) Değ. 1.594570 -8.13% Global Men. (A) Değ. 13.118030 -8.13% Akbank (A) Değ. 0.037490 -8.21% Turkish Yat. (A) Değ. 0.019573 -8.61% Abank (A) Değ. 1.152423 -9.06% Ergoİsviçre Hay. (A) Tipi Değ. 0.012089 -9.28% Garanti B. Özel Ban. (A) Değ. 0.009525 -9.29% Denizbank (A) Değ. 0.127154 -9.66% Sanko Men.(A) Değ. 0.024797 -10.74% Strateji Men (A) Değ. 0.725385 -10.74% Finans Yat. (A) Değ. 0.055473 -10.74% Finansbank (A) Değ. 10.369626 -11.07% Hak Men. (A) Değ. 0.624044 -11.38% Raymond James (A) Değ. 0.007352 -12.07% Ata Yat (A) Değ. 0.108795 -13.64% Dundas Ünlü (A) Değ. 0.010093 -13.80% Ziraat Ban. (A) Değ. Başak 0.005800 -14.05% Garanti M. (A) Port.Yön.Hiz.Değ. 0.032673 -15.00% Yapı Kredi Yat. (A) Özel Port. 0.030111 -15.11% Teb Var.Yön. Hiz. (A) Değ. 0.012309 -15.34% Millennium Bank (A) Değ. 0.013094 -16.21% Unicorn Capital İst. (A) Değ. 0.203358 -19.26% Endeks Fonları İş Bank (A) Tekno. 0.003133 -5.23% İş Bank (A) U-Mali 0.015193 -12.64% Ata Yat (A) U30 0.018423 -12.64% İş Bank (A) U30 0.012404 -12.94% HSBC Yat. (A) U30 0.023011 -13.42% YKB (A) Özel Bank. U30 End. 0.024157 -13.65% Vakıfbank (A) U30 0.099445 -13.72% Akbank (A) U30 0.014584 -13.73% ING Bank (A) Tipi İMKB 30 Endeks 0.021028 -13.78% Yapı Kredi Yat. (A) U30 0.014048 -13.82% Ziraat Ban. (A) IMKB30 End. 0.007075 -13.82% Garanti Ban. (A) U30 0.007996 -13.85% İş Yat. Dow J. Türkiye EA 15 (A) BYF 6.267192 -13.95% YKB (A) İMKB U100 End. . 0.738483 -14.15% Mali Sek Dışı NFIST20 BYF 6.509980 -14.17% Denizbank (A) U100 0.014857 -14.37% Dow Jones İstanbul 20 6.363072 -14.77% SMIST İstanbul 25 A Tipi BYF 3.972556 -15.52% S&P/IFCI Türkiye (A) Akbank BYF 5.823673 -15.60% Unicorn Cap. (A) Dow Jones Isl. 0.072511 -15.74% Bizim Men. Türkiye (A) Tipi BYF 5.727845 -16.17% Global Men. (A) U100 0.007547 -16.46% Fon Sepeti Fonları Finansbank Sentez (A) 0.007325 -5.84% Hisse Fonları Strateji M. Değ. (A) Risk His.Sen. 0.016154 -1.46% İş Bank (A) Hisse 15.659014 -8.08% Denizbank (A) Hisse 0.052117 -8.21% ING Bank (A) Tipi Hisse 0.818633 -8.34% Abank (A) Hisse 0.020047 -8.65% Tekstilbank (A) Hisse 1.648963 -9.11% Fortis B (A) KOBİ Hisse 24.292489 -10.11% Kalkınma Yat. (A) Hisse 0.017584 -10.47% Gedik Yat. (A) Hisse 0.014634 -10.61% TSKB (A) Hisse 0.016363 -11.04% Fortis Yat. M. Değ. (A) His.Sen. 0.012622 -11.04% YKB (A) Hisse 0.266266 -11.86% Garanti Ban. (A) Tipi His.Sen. 0.340584 -12.00% Finansbank (A) Hisse 0.023980 -12.02% Akbank Özel Ban. Port.Yön.(A) His. 0.018016 -12.13% Akbank (A) Hisse 0.434841 -12.28% Teb Yat.(A) Hisse 0.015204 -12.83% Eczacıbaşı (A) Hisse 0.006624 -12.95% Bizim Men. Değ. (A) Hisse 0.008013 -13.71% HSBC B. (A) Tipi Var.Yön.Hiz. Hisse 0.005378 -14.21% İştirak Fonları İş Bank (A) İştirak 9.631942 -7.34% Yapı Kr. Yat. (A) Koç Ş.İştirak 0.099420 -9.50% Akbank (A) Sab.H İştr. 0.018038 -13.85% Karma Fonları Yapı Kredi Yat. (A) Karma 0.428059 -1.68% Halkbank (A) Karma 14.825384 -2.44% Global M. (A) Karma Aktif Strateji 0.023546 -3.20% Gedik Yat. (A) Karma 0.234622 -3.28% Tacirler Men (A) Karma 0.564103 -3.38% İş Bank (A) Karma Kum. 0.051055 -3.39% Vakıfbank (A) Karma Bereket 0.011221 -3.49% Denizbank (A) Karma 0.260898 -3.54% Vakıfbank (A) Karma 0.233466 -4.68% Raymond James (A) Tipi Karma 0.007554 -5.04% YKB (A) Karma 0.120884 -6.15% Finans Yat. (A) Karma 0.054385 -6.65% Teb (A) Karma 1.249070 -7.10% Ata Yat (A) Karma 7.673279 -7.57% Ziraat Ban. (A) Karma 0.033438 -7.78% Global Men. (A) Karma 0.027342 -7.84% Acar (A) Karma 0.013894 -8.69% Evgin Men (A) Karma 0.303511 -11.49% Özel Fonları Teb (A) Alarko Özel 0.490520 -4.21% Teb Yat (A) Teb Grb. Özel Değ. 0.007100 -6.07% Yatırım Finans. (A) Resan Özel 0.181250 -8.40% YKB (A) Koç Allianz Sig. Özel 0.185202 -9.22% Abank (A) Anadolu Özel 0.047048 -10.07% Sektör Fonları Akbank (A) Mali Kur. Sek. 0.029584 -12.28% Bizim Men. Değ. (A) İnşaat 0.007498 -14.47% YBMK Fonları YKB (A) YBMK 7.842896 -0.71% B TİPİ FONLAR Altın Fonları İstanbul Gold B Tipi Altın BYF 40.204738 8.14% Akbank (B) Altın 0.012802 7.61% Garanti Ban. (B) Tipi Altın 0.014709 7.44% Teb (B) Altın 0.012789 6.43% Değişken Fonları Nurol Men. (B) Değ. 0.039580 13.54% Raymond James (B) Değişken 0.013248 2.77% Eczacıbaşı (B) Büyüme Am. 0.009823 1.02% Teb (B) CGold Değişken 0.289996 0.82% Ergoİsviçre Hay. (B) Tipi Değ. 0.020633 0.67% Teb Var.Yön. Hiz. (B) Değ. 0.575670 0.65% Garanti B. (B) Portföy Yön. Değ. 0.016254 0.64% Teb (B) Kurumlara Yönelik Değ. 0.016337 0.61% Akbank (B) Değ. 0.058654 0.60% İş Bank (B) Priv. Değ. 0.013062 0.57% HSBC Yat. (B) Var. Yön. Hiz. 0.016278 0.55% Teb (B) Değişken 0.167470 0.55% Teb Yat.(B) Değ. 0.386533 0.54% Garanti M. (B) Port.Yön.Hiz. 0.090319 0.54% Akbank Özel B. Port.Yön.(B) Değ. 0.018411 0.52% Finansbank Uzun Vadeli (B) Değ. 0.017591 0.51% İş Bank (B) Değ. 31.053476 0.51% HSBC Yat. Orion (B) Değ. 0.473085 0.48% Ata Yat (B) Değ. 0.836855 0.44% İş Yat. (B) Değ. 0.242840 0.43% Abank (B) Değ. 1.060541 0.43% Eurobank Tekfen (B) Değ. 0.787972 0.41% HSBC Yat. (B) Değ. 0.734604 0.39% Fortis Bank (B) Özel B. 5,377.325076 0.38% TSKB (B) Değ. 3.469472 0.38% Tekstilbank (B) Değ. 7.382023 0.38% YKB (B) Değ. 11.070375 0.36% Yatırım F. (B) Değişken 0.014607 0.35% YKB (B) Özel Bank.Değ. 0.016216 0.35% Fortis Bank (B) Orta V. 0.029609 0.34% Ziraat Yat. (B) 30.602901 0.34% Ziraat Ban. (B) Değ. 57.352576 0.32% Vakıfbank (B) Değ. 60.521689 0.30% Finansbank (B) Değ. 0.022082 0.28% Halkbank (B) Değ. 13.810429 0.26% Ekinciler (B) Değ. 2.207966 0.21% Acar (B) Değ. 0.016539 0.19% Turkishbank (B) Değişken 0.013962 0.19% Dundas Ünlü (B) Değ. 0.015508 -0.01% Garanti Ban. Fle i (B) Değ. 35.943287 -0.02% TSKB (B)Değ.Gelir Amaçlı 4 Mevsim 0.043379 -0.03% YKB (B) Büy.Am. Değ. 79.319187 -0.08% Şeker Yat. Men. (B) Değ. 0.014277 -0.08% YKB (B) Özel Bank. Büy. 0.016331 -0.09% Delta Menkul (B) Değişken 0.011843 -0.11% İnfo Yat. Büy.Amaçlı (B) Değ. 0.056785 -0.18% Teb Yat.(B) Büyüme Am.Değ. 0.014660 -0.51% Ak Yat. B Tipi Değ. 0.032314 -0.52% Oyak Yat. (B) Tipi Özel Port. 0.009906 -0.67% Anadolubank (B) Değ. 0.022607 -0.68% Garanti Ban. Özel Ban. (B) 0.017101 -0.69% Taib Yat. (B) Değ. 0.416653 -0.76% Eczacıbaşı (B) Değ. 0.031474 -0.89% Yapı Kredi Yat. (B) Özel Port. 0.357527 -1.13% İş Bank (B) Tipi TEMA Çevre 0.009558 -1.17% Kalkınma Ban (B) Değ. 14.542388 -1.25% Denizbank (B) Değ. Birikim 0.338839 -2.43% Ata Yat (B) Özel Portföy Yön. 0.019559 -2.95% Global Men. (B) Değ. 0.103964 -3.95% Finansbank Fin.Anlz. (B) Değ. 0.011684 -4.95% Finansbank Quant (B) Değ. 0.007951 -12.42% Unicorn Capital (B) Değişken 0.006660 -36.15% Endeks Fonları Garanti B. (B) Uzun Bono End. 0.016165 0.57% FTSE İst. FBIST B Tipi BYF 115.465732 0.45% İş Yatırım - İBo x TR Gös.Tahvil (B) BYF10.581713 0.21% Fon Sepeti Fonları Finansbank Sentez (B) Sep. 0.011106 0.88% YKB (B) Dünya Fonları Sepeti 0.008668 -3.39% Karma Fonları İş Bank (B) Karma 0.016994 1.32% Finansbank Refleks (B) Karma 0.009603 -4.23% Likit Fonları Global Men. (B) Likit 0.042620 0.30% İş Bank (B) Büyük Bir. Yat. Likit 0.016017 0.28% Vakıfbank (B) İnternet Likit 8.297485 0.28% İş Bank (B) İnt. Likit 4.013836 0.28% Sanko Men.(B) Likit 0.023100 0.28% Kalkınma Ban (B) Likit 0.043717 0.28% Bankpozitif Kredi ve Kalk. Ban.(B) Likit 0.018067 0.28% Denizbank (B) Likit 0.349407 0.28% Yapı Kredi Yat. (B) Likit 0.029202 0.27% Ziraat Yat. (B) Likit 99.859535 0.27% Fortis Yat. Men. Değ. (B) Likit 0.020659 0.27% Finans Yat.(B) Likit 0.028124 0.27% Abank (B) Likit 2.042599 0.27% Halk Yat. (B) Likit 0.032053 0.26% TSKB (B) Likit 1.410927 0.26% Ata Yat (B) Likit 0.217271 0.26% Halkbank (B) Likit 0.021814 0.26% Tacirler Men (B) Likit 0.015376 0.26% Şekerbank (B) Likit 0.664794 0.26% Yatırım Finans. (B) Likit 0.359788 0.26% Halkbank (B) Elektronik Likit 38.322239 0.25% Ziraat Ban. (B) Likit 66.656972 0.25% ING Bank (B) Tipi Likit 36.069452 0.25% Vakıfbank (B) Likit 23.668415 0.25% Anadolubank (B) Likit 0.087047 0.25% Eczacıbaşı (B) Likit 3.431061 0.25% Finansbank (B) Likit 45.066717 0.25% Tekstilbank (B) Likit 8.067332 0.25% Raymond James (B) Likit 0.072671 0.25% YKB (B) Likit 0.109331 0.24% Garanti Ban. (B) Likit 25.163326 0.24% HSBC Bank (B) Likit 26.498816 0.24% Teb (B) Likit 2.638967 0.24% Fortis Bank (B) Likit 141.871923 0.24% Millennium Bank (B) Likit 0.020879 0.24% Oyak Yat.B Tipi Likit 0.010526 0.24% İş Bank (B) Likit 102.431436 0.24% Ergoİsviçre Sig. (B) Tipi Likit 0.319857 0.24% Eurobank Tekfen (B) Likit 1.128390 0.23% Akbank (B) Likit 15.858962 0.23% Garanti Ban. (B) Elma Likit 62.046386 0.23% Unicorn Capital (B) Likit 0.025937 0.22% Gedik Yat. (B) Likit 1.083512 0.22% İnfo Yat. (B) Likit 0.020489 0.22% Delta Menkul (B) Likit 0.014975 0.21% Evgin Men (B) Tipi Likit 0.046799 0.21% Turkishbank (B) Likit 0.024874 0.21% Ekinciler (B) Likit 0.124356 0.21% Meksa (B) Likit 0.032223 0.21% Öncü Men. Değ. B Tipi Likit 0.012602 0.13% Özel Fonları Teb B Tipi Farlas Otomotiv Değ. Özel 0.126326 0.38% Teb (B) Galatasaraylılar Der. Özel Likit 0.012051 0.26% Bizim Men. Değ. (B) Özel Eko 0.016134 0.19% İş Yatırım (B) Sütaş Değ. Özel 0.017528 -1.26% Tahvil ve Bono Fonları İş Bank (B) T/B 0.010970 5.28% YKB (B) T/B (E.bond) 0.028631 4.20% Vakıfbank (B) T/B (Eurobond) 0.010611 1.82% İş Bank (B) T/B (USD Eurobond) 0.010766 1.33% Teb (B) Platin Tahvil ve Bono 0.014806 0.73% Teb Yat (B) Tahvil 0.095170 0.73% Teb (B) T/B 7.081163 0.72% Teb Var.Yön. Hiz. (B) Tahvil/Bono 0.026832 0.69% İş Bank (B) Vak.Der.Bir.San.Y. T/B 0.020661 0.60% Eczacıbaşı (B) Tahvil ve Bono 0.015210 0.60% Yapı Kredi Yat. (B) Uzun Vad. Tahvil 0.055207 0.60% Şekerbank (B) T/B 0.016188 0.59% Denizbank (B) Tahvil 0.302728 0.57% HSBC Yat. (B) T/B 0.206886 0.55% Akbank Özel Ban. Port.Yön.(B) T/B 0.012711 0.55% İş Bank Büy. Amaç. (B) T/B 0.021278 0.52% Garanti Men (B) Tahvil 5.624203 0.49% Ata Yat (B) Tahvil 0.029657 0.47% YKB (B) Orta Vadeli T/B 2.448075 0.47% Millennium Bank (B) Tahvil 0.022378 0.46% Akbank (B) Uzun Vad. T/B 8.599325 0.46% Fortis Yat. Men. Değ. (B) T/B 0.021882 0.45% Garanti Ban. Özel Ban. (B) T/B 0.017305 0.45% Global Men. (B) Tahvil ve Bono 0.821053 0.45% TSKB (B) Tahvil 4.803834 0.44% HSBC Bank (B) Tahvil 0.089198 0.44% Garanti Ban. (B) Tahvil 137.018103 0.44% Fortis Bank (B) Uzun Vadeli T/B 112.276069 0.42% Gedik Yat. (B) T/B 0.011738 0.41% İş Bank (B) Tahvil 46.142296 0.41% Abank (B) Tahvil 0.049437 0.41% Vakıfbank (B) Tahvil ve Bono 199.652658 0.37% Ziraat Yat. (B) Tahvil-Bono 104.782615 0.36% Vakıfbank (B) Büyüme Amaçlı T/B 0.014358 0.36% Ziraat Ban. (B) Tahvil-Bono 54.113269 0.35% Yatırım Finans. (B) Tahvil 0.116446 0.34% Akbank (B) Premium T/B 0.013774 0.34% Finansbank (B) Tahvil 62.879939 0.32% İş Yat. (B) T/B 0.014238 0.31% ING B. (B) Uzun V. Tahvil ve Bono Yat. 0.553514 0.31% Ziraat Ban. (B) Büy.Ama.T/B 0.010584 0.30% Bankpozitif Kredi ve Kalk. Ban.(B) T/B 0.019577 0.29% ING Bank (B) Tipi Tahvil/Bono 0.895115 0.28% Halkbank (B) Tahvil 29.196055 0.27% Turkishbank (B) T/B 0.017840 0.26% Kalkınma Yat. (B) Tahvil ve Bono 0.095978 -0.22% YBMK Fonları Garanti B. (B) YBMK 0.029079 4.37% Akbank Özel Bank. (B) Den.YBMK 0.011305 3.95% ING Bank (B) Tipi Yabancı Menkul Kıymetler 0.255512 3.60% Finansbank European E. B Tipi Yab.Men.K. 0.009661 -1.18% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı H a f t a Farkı% İ K İ N C İ U L U S A L P A Z A R G Ö Z A L T I P A Z A R I Y E N İ E K O N O M İ P A Z A R I Stand-by pazarlõğõ, büyüme ve faiz dõşõ fazla oranõyla ilgili yürütülüyor IMFile‘seçim’pazarlõğõ EMİNE KAPLAN ANKARA - AKP hükümetinin IMF ile sürdürdüğü stand-by an- laşmasõ görüşmelerinde pazarlõ- ğõn büyüme ve faiz dõşõ fazla oran- larõ üzerinden yürütüldüğü öğre- nildi. AKP yöneticilerinden edinilen bilgilere göre AKP faiz dõşõ fazla (FDF) oranõnõn yüzde 2 seviye- sinde tutulmasõnõ, IMF ise yüzde 4’e çõkarõlmasõnõ istiyor. Aradaki fark hükümete yerel seçimler ön- cesi, yaklaşõk 22 milyar YTL’lik bir ek harcama olanağõ getiriyor. FDF harcama ilişkisi Taraflar arasõndaki görüşmeler sonucunda FDF’nin yüzde 2.5 olarak belirlenebileceğine dikkat çekiliyor. Hükümetin bütçe tah- minlerine göre 2009 yõlõnda gay- ri safi yurtiçi hasõlanõn (GSYİH) 1 trilyon 111 milyar YTL seviye- sinde belirlenmesi bekleniyor. Bu- na göre FDF’nin IMF’nin istediği gibi yüzde 4 olarak belirlenmesi durumunda, bütçenin, faiz harca- malarõ hariç 44.5 milyar YTL faz- la vermesi gerekecek. FDF’nin AKP’nin istediği gibi yüzde 2 olarak belirlenmesi durumunda ise, faiz dõşõ fazla gereği 22.2 mil- yar YTL’ye düşecek. Hükümet aradaki farkõ yerel seçim yatõrõm- larõ dahil uygun gördüğü şekilde kullanabilecek. Büyüme oranõnda ise AKP yüz- de 4 üzerinde õsrar ederken, IMF oranõn yüzde 2’ye çekilmesini is- tiyor. AKP kurmaylarõ, yüzde 3 oranõnda uzlaşõlabileceğini dile getiriyor. AKP faiz dõşõ fazla oranõnõn yüzde 2 seviyesinde tutulmasõnõ, IMF ise yüzde 4’e çõkarõlmasõnõ istiyor. Aradaki fark hükümete yerel seçimler öncesi harcama olanağõ getiriyor. İSTANBUL (AA) - İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ’nda (İMKB) 19 Kasõm 2008 itibarõyla işlem gören 314 şirketin 255’inin piyasa değeri, defter değerlerinin yüzde 25 altõnda fiyata gelmiş durumda. A Yatõrõm Araştõrma Bölümü, piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardõndan İMKB’deki şirketlerin piyasa değerlerini inceledi. Araştõrmada, bu düşüşün, gelecekteki daralmanõn piyasa değerleri açõsõndan fazlasõyla fiyatlandõğõnõ gösterdiği, normal şartlarda şirketlerin defter değerlerinin üzerinde işlem görmesi gerektiği kaydedildi. A Yatõrõm Genel Müdür Yardõmcõsõ Murat Salar şunlarõ söyledi: “2001 krizinde bankalar ve kamu borçluydu. Şimdi ise reel sektörün ve sokaktaki vatandaşın borcu yüksek. Bu nedenle özel sektörün fonlanmaya ihtiyacı bulunuyor. Şu anda kaynak olarak ise IMF gözüküyor. IMF’nin de bu kaynak karşılığında bazı talepleri var. Seçime giderken hükümetin bu taleplere karşı direnci olabilir. Ancak özel sektörü, en azından istihdamı koruyacak bir destek gerekiyor. Bence IMF’den alınacak kaynak özel sektörün fonlanmasında kullanılmalı. Bu konuda güvence verilmeli.” Emre Kongar, Güngör Uras, Ege Cansen ve Mahfi Eğilmez seminer verecek Uzmanından kriz reçetesiEkonomi Servisi - Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Güngör Uras, Dr. Mahfi Eğilmez ve Ege Cansen, karar alõcõlara kõsa ve orta vade öngörü- lerini aktaracak. Boğaziçi Eğitim tarafõndan dü- zenlenen Yönetim ve Küreselleşme Seminerleri’nin 29 Kasõm’da yapõlacak “Küreselleşmenin Ulus- lararası ve Türkiye’deki İş Dünyasına Etkile- ri-Beklentiler” konulu etkinliğinde ‘Krizi hafif at- latmak nasıl mümkün olabilir’ sorusuna yanõt ve- rilmeye çalõşõlacak. İstanbul’da Elite World Otel’de gerçekleştiri- lecek seminerde Kongar, Uras, Eğilmez ve Can- sen’in sunumlarõnõn kapsayacağõ başlõklardan bazõlarõ şöyle: Krizi nasõl fõrsata dönüştürebiliriz? Türkiye’deki yerli ve yabancõ sermaye hare- ketleri, Dolar ile Avro’nun kaçõnõlmaz etkileşimi. Zenginler zannedildiği kadar refah içinde mi yüzüyorlar? Uygulanan para politikasõnõn alternatif mo- deli var mõ? Küreselleşen ekonomide ulusal paranõn yeri nedir? Krizlerde ortaya çõkan zararlar aslõnda zarar değildir. Neden? Ücreti 800 YTL olarak belirlenen 3 günlük se- minere Cumhuriyet gazetesi okurlarõ yüzde 10 in- dirimli olarak katõlabilecek. Seminer ile ilgili ay- rõntõlõ bilgi ve kayõt için www.bogaziciegitim. com.tr adresinden ya da (0216) 486 30 95 numaralõ tele- fondan bilgi alõnabilir. 29 Kasõm’da gerçekleştirilecek “Küreselleşmenin Uluslararasõ ve Türkiye’deki İş Dünyasõna Etkileri- Beklentiler” konulu seminerde, krizi aşmanõn yollarõ tartõşõlacak. İstanbul Borsasõ’nda işlem gören 314 şirketin 255’inin piyasa değeri defter değerinin yüzde 25 altõna düştü. ERKSAN, TESİS KURUYOR Eski telefonlar ‘altın’ olacak MURAT GÜLDEREN Yõllõk 60 milyar do- larlõk cirosuyla dünya- nõn en büyük atõk ber- taraf şirketi olan Sita- Suez Grubu’nun Tür- kiye Partneri Erksan Çevre, kullanõlamaz ha- le gelen teknolojik ürünlerden altõn üret- mek için Kocaeli böl- gesinde tesis kuruyor. En az 50 milyon Av- ro’luk yatõrõmla kuru- lacak tesis 2011 yõlõna kadar faaliyete geçe- cek. Erksan Çevre Yöne- tim Kurulu Başkanõ Hüseyin Erkanlı, te- siste, bilgisayar, cep te- lefonu gibi teknolojik eşyalarõ ayrõştõracakla- rõnõ söyleyerek “1 ton bilgisayar ya da tele- fon atığından yaklaşık 200 gram 24 ayar altın çıkıyor. Cep telefon- larından ve diğer tek- nolojik atıkları ayrış- tırarak gümüş, nikel ve plastik de üretece- ğiz. Yılda 250 bin ton elektronik atık çıkı- yor” dedi. Öte yandan Türki- ye’de yõlda 30-40 mil- yon ton atõk çõktõğõnõ anlatan Erkanlõ, bunun resmi olmayan rakam- lara göre 5 milyon to- nunu zehirli atõklarõn oluşturduğunu söyle- yerek “Türkiye bu ze- hirli atıklardan sade- ce 750 bin tonunu ber- taraf edebiliyor. Biz de Kocaeli’nde yapı- mına başladığımız atık bertaraf tesisi- mizde ilk aşamada en az 1 milyon tonluk atık bertaraf edece- ğiz” diye konuştu. Şirketlerin piyasa değeri eridiŞirketlerin piyasa değeri eridi KRİZ DENEYİMİ VAR Obama’nõn adayõ Geithner WASHINGTON / NEW YORK (AA) - ABD’nin yeni Başkanõ Barack Obama, Hazine Bakanlõğõ görevine New York Merkez Bankasõ Başkanõ Timothy Geithner’i getirmeyi planlõyor. Obama’nõn, ekonomi ekibini yarõn açõklamasõ beklenirken 2003 öncesinde, Hazine ve IMF’de üst düzey görevler alan Geithner, Türkiye ekonomisini de yakõndan tanõyor. Geithner, Asya Krizi ve diğer bölgesel krizlerde başarõlõ yönetimiyle tanõnõyor. Bu arada ABD’nin Tasarruf Mevduatõ Sigorta Şirketi, bankalarõn birbirlerine olan kredi borçlarõnõn 1.4 trilyon dolarlõk kõsmõnõ garantisi altõna alacak. 3 yõl süreli geçici garanti önlemi, 30 gün vadeli kõsa süreli kredi borçlarõnõ kapsamayacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog