Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 23 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr İNCİRLİOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI 2008/1394 Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, kõymeti, ade- ti, e safõ; TAPU KAYDI: Aydõn ili, İncirliova ilçesi, Yu- karõ mevkii, 5 pafta, 8730 parselde kayõtlõ,1/5 arsa paylõ, 2. kat, 2 Bağõmsõz bölüm No’lu, mesken nitelikli taşõnmaz. ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Yapõ zemin,1 ve 2. normal kat olmak üzere toplam üç kattan oluşmaktadõr. Fakat ya- põlan proje 5 kat olarak çizilmiş, imar durumu beş kattõr. Zemin kat dükkân ve kömürlük olarak kullanõlmakta, diğer katlar mesken olarak kullanõlmaktadõr. Satõşa sunulan 2.kat 2 numaralõ bağõmsõz bölüm 210 m2 olup pencereleri plas- tik doğrama ve alarm sistemi bulunmaktadõr. DEĞERİ: 90.000,00 YTL SATIŞIN ŞARTLARI: Taşõnmazõn birinci satõş günü 13.01.2009 salõ günü 10.00 -10.10 saatleri arasõnda, 1- İncirliova Adliyesi önünde açõk artõrma suretiyle ya- põlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetinin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ ve mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise en çok artõranõn taahüdü baki kal- mak şartõyla; 23.01.2009 Cuma günü 10.00-10.00 saatleri arasõnda yine İncirliova Adliyesi önünde aynõ şartlarda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve tahmin edilen kõymetin %40'õnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi dü- şer. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõyme- tin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mil- li bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Sa- tõş peşin para iledir alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Tapu alõm harcõ ve masraflarõ, ta- şõnmazõn teslim masraflarõ %18 oranõndaki KDV'nin alõ- cõya ait olup Tapu Satõm harcõ, taşõnmazõn aynõndan doğan birikmiş vergi borçlarõ ile Tellaliye Resmi satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkõ sahiplerinin bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarõnõ dayanağõ belge- ler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri gerekmek- tedir. Aksi taktirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli hemen ve- ya verilen mühlet içinde ödenmez ise İİK’nun 133. Md ge- reğince ihale feshedilir, iki ihale arasõndaki farktan ve te- merrüt faizinden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname gazete ilan tarihinden itibaren herkesin görebil- mesi için müdürlüğümüzde açõk olup, masrafõ verildiğin- de isteyen alõcõya bir örneği gönderilecektir. 6- Satõşa işti- rak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka bilgi almak isteyenlerin müdür- lüğümüzün 2008/1394 sayõlõ dosyasõna müracaatta bulun- malarõ ilan olunur. 13/11/2008 (Basõn: 62289) İZMİR 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/5 İzmir 11. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce satõş sureti ile sa- tõlarak ortaklõğõn giderilmesine karar verilen ve satõşõ İcra İflas Kanun Hükümleri’ne göre yapõlacak olan gayrimen- kul tapunun İzmir ili Bornova ilçesi Yaka köyü Bağarasõ mevkii 113 Ada, 16 nolu Parsel de kayõtlõ 20.789.70 m2 yüzölçümlü Ana Taş. Nitelik: Zeytinağaçlõ tarla yazõlõ ta- şõnmaz ile İzmir ili Bornova ilçesi Yaka köyü Bağarasõ mev- kii 113 Ada,29 Parsel’de kayõtlõ 8.041.27 m2 yüzölçümlü Ana Ta. Nitelik: Tarla yazõlõ gayrimenkullerin, İmar Duru- mu: İzmir Bornova ilçesi Yaka köyü Köy içi mevkii 113 Ada, 16 nolu Parsel ve 113 Ada 29 nolu parsellerin köy yer- leşik alanõ sõnõrõ dõşõnda kalmakta olup, l/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planõ'nda "Tarõm Alanõ" kullanõmõna isabet etmektedir. Ayrõca parsel İzmir 1 Numaralõ Kültür ve Tabi- at Varlõklarõnõ Koruma Bölge Kurulu'nun 16.05.2003 tarih, 10553 sayõlõ kararõ uyarõnca belirlenen 1.Derece Doğal Sit Alanõ'nda kalmaktadõr. Bölgeye ilişkin onaylõ uygulama imar planõ bulunmamaktadõr şeklinde bildirilmiştir. Bilirki- şi raporunda; satõşa konu 113 Ada, 16 nolu parsel ile 113 Ada, 29 nolu parsel de kayõtlõ taşõnmazlar Yakaköy Bağ- arasõ mevkiinde olup güney cepheleri ile toprak yola sõnõr- larõ vardõr. Taşõnmazlarda seyrek olarak 45-50 yaşlarõnda bakõmsõz zeytin ağaçlarõ olup sulama imkânõ olmayan kuru tarõm ziraatine elverişli tarõm arazisi niteliğindedirler. Keşif esnasõnda taşõnmazlarõn tamamõnda buğday anõzõ görülm- üştür.Taşmmazlar tarõm arazisi olduklarõndan kõymetlerin hesaplanmasõnda buğday ve zeytin geliri esas alõnarak "Net Gelirin Kapitalizasyonu Yöntemi" uygulanacaktõr. 2008 yõ- lõ verileri henüz belli olmadõğõndan İzmir Tarõm İl Müdür- lüğü 2007 yõlõ verileri kullanõlacak Türkiye İstatistik Kuru- mu’nun (TÜİK) ÜFE endeksleri ile keşif tarihine çekile- çektir. Taşmmazlarõn yakõn çevresinde kiraz bahçeleri ve çok katlõ villalar bulunmaktadõr. Büyükşehire yakõnlõğõ se- bebi ile rağbet edilen önemli mesire yerlerine yakõndõrlar. Tarõm arazisi niteliğindeki taşõnmazlarõn kõymeti "Tarõmsal Net Gelirlerinin Kapitalizasyonu" yöntemi ile objektif değer artõşõ da dikkate alõnarak hesap edilmiş olduğu belirtilmiş- tir Tapu kaydõnõn Şerh Beyan İrtifak bilgilerinde: Her iki parsel kaydõnda da 27.08.1999 tarih ve 7259 yevmiye no ile Sit Alanõ İçindedir şerhinin bulunduğu. SATIŞ ŞARTLARI: İHALESİ İZMİR 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ DU- RUŞMA SALONUNDA YAPILACAKTIR. 113 ADA 16 PARSELİN; MUHAMMEN KIYMETİ: 320.161,00.YTL 1.İHALESİ: 05.01.2009 Günü Saat 14.00-14.15. arasõn- da; 113 ADA, 29 PARSELİN; MUHAMMEN KIYMETİ: 123.835,00YTL 1.İHALESİ : 05.01.2009 Günü Saat 15.00-15.15 arasõn- da yapõlacaktõr. Bu artõrmada verilecek bedel masraflar ile birlikte kõymetinin %60'õnõ bulmaz veya alõcõsõ çõkmazsa 2. ihalesi yine aynõ mahkemede 10 gün sonra yapõlacaktõr. 113 ADA, 16 PARSELİN, 2.İHALESİ: 15.01.2009 Gü- nü saat 14.00-14.15 arasõnda; 113 ADA, 29 PARSELİN 2.İHALESİ: 15.01.2009 Günü saat 15.00-15.15 arasõnda ya- põlacaktõr. Bu artõrmada verilecek bedel masraflar ile bir- likte kõymetinin %40'õnõn altõnda satõlmayacaktõr. İhaleye girmek isteyenler %20 nakti teminatlarõnõ İzmir 11.Sulh Hu- kuk Mahkemesi’nden alacaklarõ yazõ ile Türkiye Vakõflar Bankasõ Adliye Bürosu’na yatõracaklardõr. İhaleye girmek isteyenler satõş şartnamesini okumuş, kapsamõnõ aynen ka- bul etmiş sayõlõrlar. İhaleye bedelinden başkaca alõm harcõ, damga resmi, Katma Değer Vergisi alõcõsõna aittir. Satõş şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkese açõktõr, ilan olu- nur. 07.11.2008 (Basõn: 62799) BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULLERİN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/5745 Dosyamõzca ipotek olup satõlmasõna karar verilen taşõn- mazlarõn tapu kaydõ, nitelikleri, halihazõr durumu ve taktir edilen muhammen bedeli: TAPU KAYDI: Büyükçekmece ilçesi Kapadõk köyü 180 ada 1 parsel sayõlõ 10234 m2 miktarlõ 6 blok ve arsa vasõf- lõ apartmanda kat mülkiyetli 61/6044 arsa paylõ E 21 Blok 3. kat 7 nolu mesken, şerhler hanesinde 331 m2’lik kõsõm- da TEK lehine daimi irtifa hakkõ, 3194 sayõlõ kanunun 18 maddesine göre imar uygulamasõna alõndõğõ ayrõca 1 adet ipotek rehninin bulunduğu bildirilen gayrimenkul. İMAR DURUMLARI: Esenyurt 1/1000 ölçekli reviz- yon uygulama imar planõnõn kõsmen konut alanõ kõsmen ço- cuk bahçesi kaldõğõ bildirilmiştir HALİHAZIR DURUMLARI: Gayrimenkul Büyükçek- mece Kapadõk köyü 180 ada 1 parsel, E 21 Blok 7 nolu ba- ğõmsõz bölüm mesken olup ADRES OLARAK Esenkent Yeni Mahallesi Cemalpaşa Caddesi Çaykaralõlar Sitesi Sar- maşõk evleri E 21 Blok d 7’de yer almaktadõr. 6 Katlõ 12 dairesi blokta 7 nolu daire planõnda girişte an- tre, karşõsõ salon mutfak 3 yatak odasõ 1 banyo Wc 1 bal- kon olup inşaat alanõ takribi 122 m2 brüt kullanõm alanlõ, õslak alanlar seramik, salon laminat parke pencereler PVC, õsõnma merkezi sistem, tavanlar kartonpiyer, mutfakta tez- gâh üstü ve altõ dolaplõ, kaliteli malzeme ve işçilik olarak inşa adilmiş, ana bina asansörlü, daire kapõsõ çelik, bina eşanjör adõ verilen özel bir õsõtma sistemi ile õsõnmaktadõr. E 5 ve Tem yolu bağlantõlõ Bahçeşehir’le komşu, modern şehircilik anlayõşõ ise inşa edilmiş, noksansõz altyapõ, Esen- kent toplu yerleşim alanõ prim yapan yerleşim alanõndadõr. MUHAMMEN BEDELİ: Taşõnmaz ulaşõm imkânlarõnõn bol olmasõ, özel õsõtma sistemi ile õsõtõlmasõ, modern şehir- cilik anlayõşõ ise yapõlmõş olmasõ ve buna benzer iktisade koşullar göz önüne alõndõğõndan tamamõ 150.000,00 YTL kõymetindedir. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Gayrimenkulün 1. satõş: 05/01/2009 günü, saat 11.30- 11.45 saatleri arasõnda Büyükçekmece 1. İcra Müdürlü- ğü’nde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada takdir kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ ala- caklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõ ile ihale olunur. Böyle bir be- delle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile gayrimenkulün 2. açõk arttõrmasõ 15/01/2009 günü aynõ yer ve saate yine Büyükçekmece 1.İcra Müdürlü- ğü’nde yapõlacaktõr. Bu açõk artõrmada taktir edilen değe- rin %40'õnõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan ala- caklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, para- ya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõ ile en çok arttõrana ihale olunur. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, taktir edilen kõymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş pe- şin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma Değer Vergisi, ihale damga pulu, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Tellaliye resmi ve bi- rikmiş emlak vergi borçlarõ satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkõ sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üze- rindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia- larõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sa- bit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefil- leri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki fark- tan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden mü- teselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil oluna- cak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilme- si için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Tapu kaydõndaki ilgililere tebligat yapõlamadõğõ tak- dirde işbu ilan tebligat yerine geçer. 7-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münde- recatõnõ kabul etmiş sayõlacaktõr, başkaca bilgi almak iste- yenlerin müdürlüğümüzün 2008/5745 esas dosyasõna baş- vurmalarõ ilan olunur. (Basõn: 62674) AĞRI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI SAYI : 2007/3298 ESAS Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan ve aşağõda tapu kaydõnda adedi, cinsi, evsafõ, kõymeti ve önemli özelikleri ile satõş şartlarõ belirtilen taşõnmaz müdürlüğümüzce açõk artõrma sureti ile sa- tõlarak paraya çevrilecektir. Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlamamasõ veya adresi bilinmeyenler içinde işbu satõş ilanõnõn ilenen tebliği yerine ka- im olacağõ ilan olunur. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: 1-Ağrõ ili Merkez Fõrat Mahallesi’nde kain tapunun 275 ada 106 nolu parselde kayõtlõ bulunan 600 m2 yüzölçümünde bulunan arsa vasfõndaki taşõnmaz. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Taşõnmaz şehir imar planõ ve belediye mücavir alan içeri- sinde olup, su kanalizasyon ve diğer altyapõ hizmetlerinden yararlanmaktadõr. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE MUAMMEN KIYMETİ: 1-Taşõnmaz Ağrõ ii Merkez Fõrat Mahallesi’nde kain tapunun 275 Ada, 106 nolu parselde kayõtlõ 600 m2 yüzölçü- münde arsa vasfõndadõr. Arsa belediye mücavir alanõ içerisinde olup su, kanalizasyon ve diğer alt- yapõ hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Etrafõ kamuya ait binalar, okullar ve öğrenci yurtlarõ ie çev- rilidir. Taşõnmaz her türlü yapõlaşmaya uygun konumdadõr. Kesinleşen bilirkişi raporuna göre arsanõn toplam değeri: 5.000,00 YTL olarak tespit edilmiş olup, bu değer üzerinden aşağõda be- lirtilen yer, ün ve saatler arasõnda açõk artõrma sureti ile satõşa çõkartõlmõştõr. TAŞINMAZIN SATIŞ TARİHİ: Birinci Satõş Gün ve Saati: 12.01.2009 günü saat 10.00,10.10. arasõnda İkinci Satõş Gün ve Saati: 22.10.2009 günü saat 10.00,10.10 arasõnda Satõş Yeri: Ağrõ İcra Müdürlüğü’nde SATIŞ ŞARTLARI: 1-Satõş yukarõdaki şartlarda açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõr- mada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve sa- tõş masraflarõnõ ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile en çok artõrana ihale olunur.Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile yukarõdaki şartlarda 2. açõk artõrmaya çõkartõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememiş ise gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok ar- tõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklõlar toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşer. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20’si nis- petinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil ve- rilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcõ ve masraflarõ alõcõya aittir, birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dai- remize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi taktirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden mütesselsilen mesul olacaklardõr. İha- le farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin gö- rebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği taktirde isteyen alõcõya bir örneği verilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka bil- gi almak isteyenlerin 2007/3298 Esas sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 07.11.2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 62496) Fransız sosyalistler kutuplaşıyor Dış Haberler Servisi - Fransa’da ana muhalefetteki Sosyalist Parti’nin liderliği için yapõlan seçimi sol kanattan Martine Aubry kazandõ. Seçimin ikinci turunda Aubry yüzde 50.02, Segolene Royal ise yüzde 49.98 oy aldõ. Usulsüzlük yapõldõğõnõ öne süren Royal yandaşlarõ, seçimin tekrarlanmasõnõ istedi. Parti komitesi kararõnõ çarşamba günü verecek. İngiliz zanlı öldürüldü Dış Haberler Servisi - Pakistan’õn Afganistan sõnõrõndaki Kuzey Veziristan’da, ABD’ye ait pilotsuz bir uçağõn Taliban komutanõ Halit Nur’un evine düzenlediği füze saldõrõsõnda, İngiltere’den ABD’ye sefer yapan uçaklara saldõrõ hazõrlõğõ zanlõsõ olan Raşid Rauf öldürüldü. Rauf, İngiltere’de gözaltõna alõnmõş ve aralõk ayõnda firar etmişti. Malezya’da yoga yasaklandı Dış Haberler Servisi - Malezya Ulusal Fetva Konseyi, “Hinduizm esaslarõ içerdiği” ve “Müslümanlarõ yozlaştõrdõğõ” gerekçesiyle yoga yapmayõ yasakladõ. 27 milyonluk nüfusunun yüzde 60’õnõ Müslümanlarõn oluşturduğu Malezya’da, “şeriat kanunu” olarak kabul edilmese de fetvalara uygun yaşanõyor. Dış Haberler Servisi - ABD’li yetkililer, önü- müzdeki yõl içinde Afga- nistan’a 20 bin asker daha gönderilmesinin planlan- dõğõnõ kaydetti. Afganis- tan’õn güneyinde askeri güç bulunduran 7 ülkenin sa- vunma bakanlarõnõn Kana- da’da yaptõğõ toplantõya ka- tõlan ABD Savunma Baka- nõ Robert Gates, önümüz- deki yõl sonbaharda yapõ- lacak seçimlere kadar Af- ganistan’a 4 kara ve 1 ha- va tugayõ göndermeye ha- zõrlandõklarõnõ açõkladõ. Ye- ni ABD Başkanõ seçilen Barack Obama’nõn hükü- metinde aynõ görevi sür- dürebileceği konuşulan Ga- tes, “Hepimiz Afgan hü- kümetinin yardımımızla 2009 boyunca ilerleme kaydetmesi gerektiğini bi- liyoruz” diye konuştu. ABD Savunma Bakanlõğõ Pentagon sözcüsü Geoff Morrell ise “Komutan- lar 20 bin asker bekli- yor. Gates komutanların bu isteğini karşılama ni- yetinde” dedi. Afganis- tan’a yönelik 2001 yõlõnda başlayan askeri müdahale ile iktidardan devrilen din- ci Taliban hareketi yeniden güç kazanõrken, ilk Ameri- kan takviye kuvvetinin ocak ayõnda ülkenin doğu- suna gideceği belirtiliyor. Afganistan’da NATO komutasõ altõnda, büyük çoğunluğu ABD’li 18 bin asker bulunuyor. ABD’nin 17 bini aşkõn askeri de ay- rõ olarak direnişçilerle sa- vaşõyor. NATO ülkesi ol- mayan ABD müttefikleri- nin askerleriyle birlikte ül- kede yaklaşõk 70 bin kişilik yabancõ güç bulunuyor. Dış Haberler Servisi - ABD’nin Florida kentinde bir genç, bilgisayar kame- rasõ önünde intihar etti. Üniversite öğrencisi olan 19 yaşõndaki Abraham Biggs, yüksek dozda antidepresan aldõktan sonra, bilgisayar kamerasõnõn önünde intihar etti. Olaydan saatler önce genç, Justin.tv adlõ internet sitesindeki yazõlarõnda in- tihar edeceğini duyurmuş- tu. Olayõ canlõ olarak izle- yen diğer internet kullanõ- cõlarõnõn bir bölümü genci teşvik etmeye çalõşõrken, bazõlarõ da vazgeçmesi için telkinde bulundu. Kullanõ- cõlar Abraham Biggs’in ölümünün ve sonrasõndaki 12 saatin tamamõna canlõ şahit oldular. Gencin saat- lerce hareketsiz kalmasõn- dan şüphelenen bazõ izle- yicilerin internet sitesini uyarmasõyla olay ortaya çõktõ. İnternet sitesi olayõ kaç kişinin izlediği konusunda tam olarak bilgi vermezken gencin kõz kardeşi Rosa- lind, “Böyle olmamalıydı” dedi. Gencin babasõ ise in- ternetteki görüntüleri izle- mek istemediğini belirtti. Korsanlar meydan okuyor Dış Haberler Servisi - Somali’de son olarak, 100 bin dolar değerinde petrol yüklü dev bir Suudi tankeri- ni kaçõran deniz korsanlarõ, bölgede geniş çaplõ bir operasyona hazõrla- nan NATO’ya “savaşırız” mesajõ verdi. Hafta içinde Brüksel’de ya- põlan toplantõda korsanlõk olaylarõ- nõ masaya yatõran NATO askeri komitesinin uluslararasõ kuvvetler- den oluşan donanma birliklerini So- mali açõklarõna göndermeyi planla- dõğõ ve Suudi Arabistan’õn da bu bir- liğe katõlacağõ bildirilirken, korsan- lar olasõ bir gemi kurtarma girişi- minin “felaketle” sonuçlanacağõnõ duyurarak birliğe gözdağõ verdi. Tankeri Kenya açõklarõnda kaçõran korsanlar gemiyi yok etmek ya da mürettebata zarar vermek gibi bir amaçlarõnõn olmadõğõnõ duyurarak 25 milyon dolar fidye istemişti. Uz- manlar da kaçõrõlan gemilere yöne- lik düzenlenecek operasyonlarõn son derece riskli olduğunu, bu du- rumda kaçõrõlan tüm gemilerde bu- lunan 300 civarõnda rehinenin ha- yatõnõn tehlikeye gireceğini belirti- yor. Ayrõca, böylesi bir operasyonun BM kararlarõ, deniz hukuku ve ulus- lararasõ ticaret kurallarõna aykõrõ düşebileceği tartõşõlõyor. Bölgede şu anda yalnõzca 4 adet sa- vaş gemisi bulunan NATO’nun bu sa- yõyõ 7’ye çõkarmayõ planladõğõ, AB’nin de hava desteği ile birlikte bölgeye 7 donanma gemisi göndereceği kayde- dildi. ABD’nin ise bölgedeki savaş ge- misi sayõsõnõ 15’e yükseltmeyi plan- ladõğõ vurgulandõ. Rusya ve Hindistan da bölgedeki deniz gücünü arttõraca- ğõnõ açõklamõştõ. İslamcılar da devrede Somali’de ülkenin büyük bir kõs- mõnõ kontrol altõna alan İslamcõ mi- litanlarõn, korsanlara bir saldõrõ dü- zenlemeyi planladõğõ bildirildi. Mi- litanlarõn, “bir Müslüman gemisi” olan Suudi tankerini kaçõran kor- sanlara karşõ öfkeli olduğu ve kor- sanlarõn yaşadõğõ şehre bir operasyon düzenleyeceği bildirildi. Uluslararasõ ajanslara konuşan bölge sakinlerinden bazõlarõ da bölgeye gelen militanlarõn, kor- sanlarõn aldõklarõ fidyeden pay al- mak istediklerini iddia etti. Öte yandan, korsanlarõn istedik- leri fidyenin ödenmesi üzerine Yu- nan tankeri Genius’u 19 mürette- batõyla birlikte serbest bõraktõğõ duyuruldu. Yunan gemisi 27 Ey- lül’de kaçõrõlmõştõ. İntiharıfilmgibiizlediler BİLGİSAYAR KAMERASI ÖNÜNDE Somalili korsanlar bölgede operasyona hazõrlanan NATO’ya meydan okurken ülkenin büyük bölümünü denetimi altõnda tutan İslamcõ militanlarõn korsanlara saldõrõ planladõğõ bildirildi Dış Haberler Servisi - Amerikan Deniz Kuvvetle- ri’ne ait “Barry” savaş ge- misinin Gürcistan limanla- rõnõ ziyaret edeceği bildiril- di. ABD’nin Tiflis Büyük- elçiliği’nden yapõlan açõk- lamada, dostluk ziyareti çer- çevesinde Batum Limanõ’na yanaşan geminin salõ günü, bağõmsõzlõğõnõ ilan eden Abhazya bölgesi yakõnõn- daki Poti Limanõ’nda ola- cağõ bildirildi. ABD’nin Şubat 2009’a kadar tamamlanmasõ ön- görülen yardõm programõ çerçevesinde Gürcistan’a toplam 250 milyon dolar- lõk yardõmda bulunacağõ açõklandõ. Bu çerçevede, İçişleri ve Savunma ba- kanlõklarõna 30 milyon do- lar, emeklilere ve öğren- cilere 163 milyon dolar, sağlõk sektörüne 26 milyon dolar, Abhazya’yõ terk et- mek zorunda kalan Gürcü mültecilere 6 milyon dolar ve eğitim kurumlarõna 24 milyon dolar aktarõlacağõ belirtildi. Rusya üs kuracak Gürcistan’dan bağõm- sõzlõğõnõ ilan eden Abhaz- ya’nõn Dõşişleri Bakanõ Sergey Şamba, Rusya’nõn Abhazya’da deniz üssü kurmak niyetinde olduğu- nu ve konuyla ilgili gö- rüşmelere başladõklarõnõ kaydetti. Gazze tünellerle ayakta kalõyor Filistin’de İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi’nin Refah kampındaki mülteciler, edinemedikleri malları Gazze - Mısır arasındaki gizli tünellerden kaçak olarak getiriyor. İsrail’in gıda ve akaryakıt geçişini bile engellemesi sonrası, İslami direniş örgütü Hamas’ın denetimi altında yaşayan Filistinliler, genellikle silah kaçırdıkları tünelleri şimdi tüpgaz gibi malları kampa ulaştırmak için kullanıyor. (Fotoğraf: AFP) Prof. Şlaim: İsrail barışı engelliyor Dış Haberler Servisi - İsrailli tarihçi Prof. Avi Şlaim Oxford Üniversitesi’ndeki konuşmasõnda, “Laik milliyetçilikle birleşen mesihçi dindarlık, işgal altın- daki topraklarda yerleşim po- litikasını başlattı. Yerleşimler barışın önündeki en büyük en- geldir” diye konuştu. 1967 Arap- İsrail savaşõndan beri; Filistin, Mõsõr ve Suriye’nin topraklarõnõn bir bölümü İsrail işgali altõnda. ABD GEMİSİ KARADENİZ’DE Kafkasya’da sular yine õsõnõyor SAVUNMA BAKANI GATES: Afganistan’a20bin asker daha gidecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog