Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30363 / 1 YTL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 23 KASIM 2008 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY İran ve Irak Politikamız... 2009 yılının iki ana dış gündemi şimdiden belli ol- du: ABD Irak’tan nasıl çekilmiş gibi yapacak? ABD İran’a nasıl girişecek? Her iki konu da Türkiye’nin ulusal çıkarlarını, gü- venliğini doğrudan ilgilendiriyor. Obama yönetimi; Irak’tan çekileceğini, İran’ın nük- leer silah üretme girişimini affetmeyeceğini ilan etti. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Devir O Devir Bir okur mektubunda gördüm: Ankara’da 6. sınıfta okuyan oğlunun Türkçe Çalışma Kitabı’nda eşanlamlı sözcükler dikkatini çekmiş. Öğrenciden “düzen, kural, deneyim, engel, güzel konuşma sanatı, özen, öğrenim, ilişki, tartışma, şakacı” gibi yerleşmiş sözcüklerin eşanlamlarını bulması is- teniliyor. Baba, çocuğuna yardım etmiş, kimi yerde sözlük- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de MİLANO Milano’nun yeni kamu taşıtı bisiklet Milano’da bisiklet; metro, tramvay ve otobüse alternatif bir başka kamu aracõ olmaya hazõr. Milano Belediyesi’nin “Yeni bir kamu aracõ doğu- yor; bisiklet” sloganõyla kent yaşamõna kattõğõ “bike sha- ring” 28 Kasõm’dan itibaren Milano’da hayata geçiyor. Ekolojik bir araç olarak nite- lenen, çevreyi kirletmeyen bisiklet taşõmacõlõğõ, ilk aşa- mada 65 istasyon ve 800 bi- sikletle hizmet verecek Mi- lanolulara. ASLI KAYA- BAL’ın yazısı 10. Sayfada BRÜKSEL Antalyalı Aziz Nicholas Bizim oralõdõr Saint Nicholas. Belçikalõlar hep anlatõrlar. O da “bir göçmen” buralarda… Rivayete göre Türkiye’de doğdu, Antalya’nõn güneşin- de õsõtõp kalbini, çocuklarõn koruyucusu, babacan bir aziz oldu. Hollanda ve Belçi- ka’ya geldiğinde Flamanlar “Sinterklaas” dediler ona. Daha sonra, Amsterdamlõ ta- cirlerin sohbetlerinde okya- nus aşõp, Amerika’ya uzan- dõğõnda “Santa Claus” oldu “Noel Baba”. ÇİMEN TU- RUNÇ BATURALP’in ya- zısı 10. Sayfada PARİS Krize panzehir kültür Başlığı görünce iyimserler muhtemelen gülümseyecek, kötümserler de “hadi or- dan” deyip belki altõnõ bile okumayacak. Haddimiz ol- mayarak hatõrlatalõm ki, yer- yüzünden hayalperestlerle maceraperestler geçmemiş olsa “Taş Devri”ne bile ula- şamazmõşõz. “Mõşõz!”... İlim eşrafõnõ bilemeyiz. Ancak bilim insanlarõnõn teslim et- tiği bir gerçek bu. UĞUR HÜKÜM’ün yazısı 10. Sayfada ATİNA İkimiz de geç kaldık... Gündüz Aktan’õ 1988 yõl- başõsõnõn öncesinde tanõdõm. Büyükelçi olarak atandõğõ Atina’da ilk günleriydi. Baş- ta Türk-Yunan ilişkileri ol- mak üzere, ilgilendiği ya da ilgisini çekmeyen hemen her konuda çok detaylõ bilgilere sahip biriydi. Piposundan al- dõğõ dumanõ gõdõm gõdõm içine çekerken tanõşmamõzõn ilk öğüdünü vererek “Ben burada yeniyim ama mesle- ğim gereği konulara vâkõfõm” dedi. MURAT İLEM’in ya- zısı 10. Sayfada Yargõ kararlarõna karşõn yapõ ruhsatõ vermeyi sürdüren Sarõgazi Belediyesi yasal sorumluluktan kurtulmak için yurttaşlara taahhütname imzalatõyor Frankfurt Savcõlõğõ Basõn Sözcüsü Doris Möller- Scheu, RTÜK Başkanõ Zahid Akman hakkõndaki soruşturmanõn sürdüğünü ve Akman’õn zanlõ ol- duğunu açõkladõ. Savcõlõk yetkilisi, Akman’õn avu- katõnõn Deniz Feneri davasõnõn gerekçeli kararõna dayanarak Akman’õn “sanõk, zanlõ ya da şüpheli” olarak değerlendirilemeyeceği açõklamasõnõ ise “spekülasyon” olarak değerlendirdi. 8. Sayfada Su havzalarõndaki kaçak yapõlaşmayõ engellemek için yerel yö- netimlere dava açan İSKİ’nin aldõrdõğõ mahkeme kararlarõ yok sayõlõyor. İSKİ’nin, AKP’li Sarõgazi Belediyesi’ne karşõ açtõ- ğõ davada tüm imar planlarõnõ iptal ettirmesine karşõn bölgedeki inşaatlar sürüyor. 400’ü aşkõn yapõ için ruhsat veren belediye, işin içinden sõyrõlmak için yurttaşlara taahhütname imzalata- rak “bana dava açmayacaksõnõz” sözünü alõyor. AKP’li belediyenin yurttaşlara imzalattõrdõğõ taahhütnamede mahkeme kararlarõnõ gizlemesi dikkat çekiyor. Yurttaşlar ise binlerce konutluk sitelerin bulunduğu Sarõgazi’den banka kre- disiyle daire satõn almaya devam ediyor. Bu sitelerden ba- zõlarõna yõkõm kararõ çõktõğõ bilgisini veren yetkililer, yurt- taşlarõn yerel seçimlerin ardõndan sorunlarla karşõlaşacağõ- nõ belirtiyor. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 4. Sayfada Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanõ Özince’den krize karşõ önlem önerisi Kriz ortamõnda kapsamlõ önlemlere gereksinim du- yulduğunu belirten Özince, tüketici kredilerine vergi ko- laylõğõ getirilebileceğini söyledi. Yeni kaynak yaratacak ve tasarruflarõ ekonomiye kazandõracak önlemler alõnmasõ gerektiğine vurgu yapan Özince, iç talebin canlandõrõl- masõnõn önemine de dikkat çekti. OLCAY BÜYÜKTAŞ AKÇA ve ŞEHRİBAN KIRAÇ’ın haberi 12. Sayfada CHP’li Mustafa Özyürek, ise içerideki talebi canlan- dõrmanõn en kolay yolunun memur ve emeklinin maaşla- rõna yüzde 20’ye yakõn zam yapõlmasõ olduğunu söyledi. Özyürek “Tüketicinin borçlarõ yeniden yapõlandõrõlmalõ. Zordurumdaki kuruluşlarda işçilerin vergilerini ve prim- lerini devletin üstlenmeli. İşsizlik ödeneği de en az 800 YTL olmalõ” dedi. TÜREY KÖSE’nin haberi 12. Sayfada ABDraporuna sert eleştiri ABD’nin ortak istihbarat platformu olan Ulusal İstih- barat Konseyi tarafõndan ha- zõrlanan “Küresel Eğilim- ler: 2025” raporu, emekli diplomatlar tarafõndan eleş- tirildi. Kandemir, ABD’nin 1980’lerin başõndan bu yana, Türkiye’yi İslamlaştõrma po- litikasõ izlediğini söyledi. MAHMUT GÜRER’in ha- beri 4. Sayfada Korsanlar meydan okudu Ankara’da gol sesi çõkmadõ Somali’de son olarak dev bir Suudi tankerini kaçõran deniz korsanlarõ, bölgede geniş çaplõ bir operasyona hazõrlanan NATO’ya “sa- vaşõrõz” mesajõ verdi. Ül- kedeki İslamcõ militanla- rõn da “Müslüman gemi- si” kaçõran korsanlarõn ya- şadõğõ şehre bir operas- yon düzenleyeceği bildi- rildi. 11. Sayfada Turkcell Süper Lig’de bü- yükler kan kaybetmeye de- vam ediyor. Ankara’daki futbol gününde Ankaragücü- F.Bahçe ve Ankaraspor- G.Saray maçlarõ 0-0 sona er- di. F.Bahçe ve G.Saray’õn deplasman kâbuslarõ bu so- nuçlarla devam etti. Diğer sonuçlar şöyle: Gaziantep- Gençlerbirliği: 2-0, Antalya - Kocaeli: 0-0. Spor’da İstanbul’da önceki akşamdan itibaren etkili olan şiddetli lodos ve fırtına deniz ulaşımını olumsuz etki- lerken Karaköy İskelesi battı. Boğaz ve Marmara Denizi’nde yüksek dalgalar oluştu ve kentte yaşam olum- suz etkilendi. İstanbul’da dış hatlardaki feribot, arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinin hiçbiri ya- pılamadı. Şiddetli lodos fırtınasından hasar gören Karaköy İskelesi’nde dengeyi sağlayan 16 su tankın- dan birinin hasar görmesi sonucu yan yatan yüzer iskelenin diğer tanklarında da hasar meydana geldi. Platformu karaya bağlayan çelik halatların kopması sonucu iskele ters dönerek sulara gömüldü. Karaköy İskelesi sulara gömüldü ‘İç talep canlandırılmalı’ AKP’li belediyenin ‘ruhsat’ kurnazlığı HİKMET BİLA’NIN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada AKP’NİN ALEVİ OYUNU 5. Sayfada SERGİ, MÜZESİNE KAVUŞTU 15. Sayfada ALMAN SAVCIDAN AÇIKLAMA Zahid Akman zanlõ VERGİ KOLAYLIĞI MAAŞLAR ARTMALI TARİKATLARA DAVETİYE MEB öğrencileri özele teslim etti Üniversitelerdeki yüzde 20 kontenjan ar- tõşõna karşõn 2008 yõlõnda Milli Eğitim Ba- kanlõğõ’na bağlõ YURTKUR yalnõzca 7 yurt açtõ. Bu yõl açõlan özel yurtlarõn sayõsõ 236’ya ulaştõ. Tarikat ve cemaatlerle bağ- lantõlõ yurtlarõn ağõrlõklõ olduğu özel yurtlar kapasitelerini yüzde 4.7 oranõnda arttõrdõ. MAHMUT LICALI’nın haberi 6. Sayfada ‘İmam hatipli olmak önşart’ Milli Eğitim’in uygulamalarõnõ eleş- tiren eski YÖK Başkanvekili Eşme, “Okul müdürü olmak için imam hatipli ol- mak önşart haline geldi” diyor. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 9. Sayfada PROF. DR. İSA EŞME
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog