Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ABD’de on altõ istihbarat örgütü- nün çatõ kuruluşu konumundaki Ulusal İstihbarat Konseyi’nin “Küresel Eğilimler: 2025” başlõklõ ra- porunda Türkiye’de artan bir İslamlaşma görüldüğü ve Batõ mode- linin bir parçasõ olan laikliğin Ortadoğu’da daha az yer bulacağõ ifa- de edildi. Türkiye’nin İslamla sõklõkla ilişkilendirildiği raporda An- kara’nõn Avrupa Birliği üyeliğinin de belirsiz olduğu ileri sürüldü. Raporda 2025 yõlõnda ABD’nin gü- cü azalõrken Türkiye’nin dünya- daki yükselen güçler arasõnda yer alacağõ öngörüldü. Rusya’nõn dün- ya politikasõnda önemli aktörler arasõnda sayõlmasõna karşõn gücü- nün daha belirsiz olacağõ, Çin ve Hindistan’õn liderliğe oynayaca- ğõ, Endonezya, İran ve Türkiye’nin siyasi ve ekonomik güçlerinin artacağõ belirtildi. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 11. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30362 / 1 YTL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 KASIM 2008 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Kamu-fle İhale Kurulu! Bazen bir yasa, hatta basit bir karar hükümetin ka- rakterini ortaya koymaya yetebilir. Hükümetin işba- şına gelince ilk ne yaptığı da kimliğini gösterir. 3 Ka- sım 2002 seçimlerinin ardından kurulan AKP hükü- metinin ilk işlerinden biri şuydu: Kamu İhale Yasası’nı değiştirmek! Yasa, kamu ihalelerinin denetimini belli bir meka- nizmaya bağlıyor, bir bakıma keyfi ihale dağıtımının Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Vurdumduymaz Sokaktaki kadın erkek telaş içinde. Global krizin ya- şam ölçeklerine darbe vurduğunu söylüyor. Bir yandan da işsizliğin yüzde 9.8’e yükseldiğini, ancak kasım ayından itibaren işsiz sayısının giderek daha da artacağını rakamsal açıklamalar doğruluyor. Ekonomiyi vuran krize karşı vurdumduymaz bir ta- vır takınan tek kişi RTE! Arkası Sa. 8. Sü. 1’de AKP’nin önlem paketi! Zekeriya Öz’e ağır suçlama Ergenekon davasõnda çapraz sorgusu yapõlan Halil Behiç Gürcihan, yaşamõnõ yitiren sanõk Kuddusi Okkõr’a cezaevindeyken sanõk Erol Öl- mez’in yardõmcõ olduğunu belirterek, “Savcõ Ze- keriya Öz, Erol Ölmez’den Okkõr ile ilgilenmesi için kendi istediği ifadeyi vermesini, bunun kar- şõlõğõnda kendisini tahliye ettireceğini söyle- miştir” iddiasõnda bulundu. HATİCE TUN- CER/HİLAL KÖSE’nin haberi 7. Sayfada Başbakan Erdoğan’õn Hindistan dönüşü açõk- layacağõ önlem paketi, işçi çõkaran işverenlere bir dizi fon sağlõyor. Önlem paketinde IMF kaynaklarõndan sağlanacak borçlarõn bir kõs- mõnõn kur riski taşõyan özel sektöre kanalize edilmesi de bulunuyor. Pakette en önemli unsurlardan biri de yurtdõ- şõndan sağlanmasõ planlanan kaynaklarõn etkin bir şekilde kullanõmõ. Buna göre Avrupa Ban- kasõ’ndan ilk aşamada 150 milyon Avro, daha sonra da alõnacaklarla birlikte, 200-250 milyon Avro’luk bir kaynak sağlanacak. 13. Sayfada TAHLİYE PAZARLIĞI İDDİASI ABD istihbarat servislerinin ‘Küresel Eğilimler: 2025’ raporunda Türkiye’ye rota çizildi FÜTÜRİSTLER ZİRVESİNDE TÜRKİYE KONUŞULDU ‘Çalkantõ devam edecek’ Türkiye’nin küresel krize yakalanmasõnõn çok normal olduğunu be- lirten dünyanõn en ünlü fütüristlerinden Amerikalõ Jacque Fresco, “Es- ki sistemler artõk işe yaramõyor. Türkiye 5 yõl sonra da çalkantõ için- de olacak” dedi. Türkiye’nin geleceği için öncelikle araştõrma yapõl- masõ ve gelecekle ilgili bir film hazõrlanmasõ gerektiğini belirten Fres- co, krizle ilgili olarak da “Türkiye’nin krizden çõkmasõ için, krizden çõk- masõnõ isteyen bir hükümete ihtiyacõ var” diye konuştu. 8. Sayfada AB ÜYELİĞİ BELİRSİZ TÜRKİYE YÜKSELEN GÜÇ Binbaşõ’yõ gaziler uğurladõ Ağrı’da PKK’ye yönelik operasyonda şehit düşen Binbaşı Süleyman Can ile Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde havan ateşiyle şehit olan er Ab-dülkerim Aytiş son yolculuklarına uğurlandı. Şehit binba- şının cenazesi öğle saatlerinde cenaze namazı için Kocatepe Camisi’ne getirildi. Cuma namazının ar- dından kılınan cenaze namazından sonra devlet yöneticilerinin ve Ankara’daki karargâh ve gar- nizonlardaki personelin katılımıyla tören dü- zenlendi. Şehit yakınlarının bulunduğu bölümde “Bir Süleyman gider, bin Süleyman gelir, bir can gider bin can gelir” yazılı döviz açıldı. Cenazeye katılan bazı gruplar ise büyük boy Türk bayra- ğı açtı ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı attılar. Kocatepe’deki törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner katıldı. Cenaze namazı- nı gazi olan bazı askerler de kıldı. Aytiş için ise Si- irt’te cenaze töreni yapıldı. Tören sırasında elle- rinde Türk bayrakları bulunan çok sayıda yurt- taş “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Askere uzanan eller kırılsın” sloganları attı. Törenin ar- dından şehit er, Okçular köyünde toprağa veril- di. (Fotoğraflar: NECATİ SAVAŞ) Adalet Bakanõ Mehmet Ali Şahin söylentileri doğruladõ. 5-6 hükümlü daha gönderilecek Çarşaflı kadõnlara parti rozeti taktõğõ için eleştirilen CHP lideri, söz konusu kişileri so- ruşturduklarõnõ, evlerinde Atatürk resimleri bu- lunduğunu belirtti. Partiye katõlanlarõn CHP’yi bilerek geldiğini kaydeden Baykal, “CHP çok do- ğal bir iş yaptõ, maskeli balo vermiyor ki! Eğer o kõyafet siyasi simge değilse, onu saygõyla, sevgiyle karşõlarsõn. O çarşaflarõn siyasi bir simgeyi gös- termediği ortada” diye konuştu. 5. Sayfada ‘İstifa eden uzman yok’ Zaman gazetesinde yer alan, “900 uzman jan- darma istifa dilekçesi verdi” başlõklõ haber ya- lanlandõ. Genelkurmay İletişim Daire Başka- nõ Tuğgeneral Metin Gürak, “Bir kişi bile isti- fa dilekçesi vermedi” dedi. Gürak, dinci Vakit gazetesinde yayõmlanan “Helikopterle piknik” başlõklõ haberle ilgili soruya da “Bize, amacõ bel- li olan yayõn organlarõnõn yayõnlarõna dayalõ so- ru sormayõn” diye karşõlõk verdi. 7. Sayfada İmralı’da “depreme karşõ güçlendirme” için ya- põldõğõ söylenen inşaatla ilgili sorularõ yanõtlayan Şahin, “İmralõ Adasõ’na, görev yapan güven- lik görevlilerinin barõnabileceği yerlerin uygun olmamasõ nedeniyle yenilerini yapmak için bir inşaat başlattõk. Aynõ zamanda oraya 5 veya 6 hükümlünün daha kalabileceği şekilde bir ce- za infaz kurumu yapmayõ planlõyoruz” dedi. Şahin, önümüzdeki günlerde hükümlü sevk edi- lip edilmeyeceğiyle ilgili değerlendirme ya- pacaklarõnõ belirtti. İmralõ Adasõ ile ulaşõmõn sağlandõğõ Mudanya Limanõ’ndan “Yaşar Ağa” adlõ yük gemisiyle adaya iş makineleri, inşa- at malzemeleri ve kamyonlar taşõnmaya baş- landõ. Yoğun güvenlik önlemleri ile korunan İmralõ’da Adalet Bakanlõğõ’na ait yaklaşõk 50 binanõn bulunduğu öğrenildi. 7. Sayfada DİYABETİN İLACI SPOR 9. Sayfada YOLSUZLUKLARA DAVETİYE 4. Sayfada SUYA GİZLİ ZAM 6. Sayfada Erken teslim anahtarlar TOKİ’nin Amasya’da yap- tõğõ 297 evin anahtarõ tören- den sonra toplandõ. TOKİ konutlarõnõn inşaatõnõn bit- mediği, yüklenici firmanõn konutlarõ TOKİ’ye teslim etmediği ve geçici kabulü- nün bile yapõlmadõğõ ortaya çõktõ. Anahtarlarõn geri alõn- masõ, “Hak sahipleriyle dal- ga geçildi” şeklinde yorum- landõ. 8. Sayfada Konya’da Okyanus Şir- ketler Grubu’na yönelik yapõlan son operasyonda gözaltõna alõnan Selçuk Üniversitesi Rektörü Sü- leyman Okudan tutuklan- dõ. Aynõ operasyonda göz- altõna alõnan 16 kişi de tu- tuklanarak Konya’ya gön- derildi. Rektör Okudan, “Adalete güvenimiz son- suz” dedi. 6. Sayfada Hollanda’da ‘Fener’ takibi Deniz Feneri yolsuzluğu ile ilgili olarak, Hollanda’nõn da dava hazõrlõğõnda olduğu öğrenildi. İktidar ortağõ İşçi Partisi (PvdA) milletvekili Toon Heerts, Adalet Bakanõ Ballin’in yanõtlamasõ iste- miyle verdiği soru önerge- sinde, Deniz Feneri Derne- ği’nin Hollanda’daki faali- yetlerini parlamento günde- mine taşõdõ. 8. Sayfada ‘O kõyafetler simge değil’ Okudan tutuklandı Siyasi sinema; cesur ama kafası karışık Tarık Akan Şerif Sezer Uzun yõllar ‘siyasi sinema’ adõ- na neredeyse yaprak bile kõ- põrdamazken aydõnlõk beyinli ye- ni nesil yönetmenler, tüm top- lumsal gevşemeye ve yaratõcõ- lõktan yoksun rehavete karşõn kollarõnõ sõvamaya başladõlar. Yeniden silkiniş, ayağa kalkõş ik- liminde, siyasi film denemeleri de peşi sõra geldi. İşte tam da bu noktada, sinemacõlara, Yõlmaz Güney’in başarõ çõtasõnõ aşõp aşamadõğõmõzõ sorduk. B U G Ü N Cʼle ‘Laiklik gerileyecek’ GENELKURMAY YALANLADIB A Y K A L S A V U N M A D A İşçi çıkar fondan yararlan İmralı’ya mahkûm nakledilecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog