Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

21 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 9dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Washington ile Amerika’nın Bağdat’a yerleştirdi- ği yönetim arasında sağlanan anlaşmaya göre 2011 yılının sonunda 152 bin ABD askeri Irak’tan ayrılacak. 2003 ilkbaharında Irak’ı işgale başlayan ve 2011 sonunda ayrılacağını söyleyen ABD (ve İn- giltere) işgali Irak’ta ne bırakıyor? Aldıkları ve ver- dikleri nelerdir? 1) ABD ve İngiliz işgali 1,6 milyon Iraklının öl- dürülmesine yol açtı. Sakat kalanların 1,5-2 mil- yon arasında olduğu tahmin ediliyor. 2) ABD ve İngiltere Irak petrol kaynaklarının %37’sini resmen Amerikan ve İngiliz şirketleri ara- sında paylaştırdılar, anlaşmaları yaptırıldı. 3) Irak’ın kuzeyinde ABD, İngiltere ve İsrail’in de- netiminde fiilen bağımsız Kürdistan’ın kuruluşu ger- çekleştirildi. Bütün kurumları oluşturuldu, asker- leri eğitildi. Bir tek tanınması kaldı. 4) Irak’ın kuzeyi, “Güneydoğu Türkiye’de istik- rarsız bir ortamın yaratılması için” fiilen ve geniş kapsamlı bir biçimde kullanılmaya başlandı. 5) Bağdat’a Talabani, Irak’ın kuzeyine de Bar- zani, ABD, İngiltere ve İsrail tarafından oturtuldular. Türkiye, İran ve Suriye üzerinde “sürekli tehdit ve istikrarsızlık oluşturacak” bir Kürdistan’ın temel- leri atıldı. 6) ABD Irak’ın kuzeyini “fiilen kendi egemenlik ala- nı içine sokarak”, Türkiye’nin eskiden olduğu gibi ini- siyatif kullanma olanaklarının önünü kesti. Şimdi, An- kara ile Bağdat karşı karşıya getirilecek. Her ne ka- dar 2011 yılı sonunda Amerika’nın çekileceği söyle- niyorsa da, o tarih geldiğinde “Barzani’nin ısrarlı ta- lepleri sonucu” bazı değişikliklerin yapılması bek- lenmelidir. Zaten ABD’nin yapımına başladığı aske- ri üsler, “yeni formülleri” de gündeme getirecektir. İngiltere’nin Kıbrıs’ta, “kendi mülkiyetine soktuğu topraklarda” (*) olduğu gibi, ABD “Barzani’nin ısrar- ları sonucu” benzer bir uygulamaya gidebilir. İskenderun Körfezi’nin altının pişirilmeye baş- landığını unutmayalım. -AB’nin alt komisyonlarının birinde, “Hatay So- runu” adı altında naylon bir sorun daha üretildi, Cumhuriyet’te defalarca yazdım. -Karpaz yarımadasında ABD (ve İsrail) üsleri- nin altyapısı şimdiden hazırlanmaya başlandı bi- le. Bu konu belgeleriyle anlatıldı. (**) Esas neden başkaydı… ABD’nin 2003’te Irak’ı işgalinin gerisinde, “bu toprakları kendi denetimi altına alma” hedefi var- dı. Türkiye gibi “açılıp saçılmış bir yapı” bulun- madığı için askeri kuvvetlerle sınırlar aşıldı. Operasyon tamamlandı, “yönetimler ve yan- daşlar yerleştirildi”, şimdi çekilme zamanı. -Amaca büyük ölçüde ulaşıldı. -152 bin asker tutmak çok pahalı, üstelik büyük ekonomik kriz geldi çattı. -ABD’nin dünyadaki imajı işgal yüzünden sıfır- landı. İngiltere bile askerlerini çekti; Amerika yal- nız başına kaldı. -Askerlerinin verdiği 4 bin kayıp Amerikan ka- muoyunda yönetime karşı büyük tepki yaratıyor. Obama’nın başkanlığı ile birlikte “yeni bir Ameri- ka görüntüsü” yaratılması zorunlu. 16 Kasım 2008’de varılan uzlaşma “ileride uygulanmasa bile”, ABD’ye 3 yıllık bir nefes alma rahatlığı yaratacak. Üstelik “bu jestin” Obama’yla birlikte ortaya kon- ması yeni görüntü açısından büyük önem taşıyor. Amerika ve İngiltere dünyaya ve kendi insanları- na yalan söyleyerek işgal ettikleri ve 1,6 milyon in- sanı öldürdükleri Irak’tan Obama’yla birlikte çe- kiliyorlar görüntüsü verilecek. İşgalin yöntemi değişecek 2011’de belki askeri işgal sona erecek ama “si- vil işgal” onun yerini alacak. -Irak’ın kuzeyindeki Barzani yönetimi ABD, İngil- tere ve İsrail’in güdümünde olacak. Büyük olasılık- la, dev askeri üsler Amerika’ya devredilecek. -Bağdat’taki “sivil yönetim” yine aynı grubun de- netiminde olacak. -Irak’taki “Sünni, Şii, Kürt,Türkmen çatışmaları” bir ya da ikisinin Batı’dan yardım istemesine yol açacak. -Türkiye’de ılımlı İslam yapılanması yerleştirile- bilirse, “Irak Türkiye’leşirken,Türkiye de Irak’laşmaya başlayacak”. Ankara, Bağdat ve Kürdistan’ın ipleri Washing- ton ve Pentagon’un elinde tutulacak. Altı pişirilmek istenen plan bu, yolun yarısını ta- mamladılar bile. Bu model içinde AB süreci üzerin- den Güneydoğu Anadolu’nun koparılması girişimle- ri yoğunlaştırılacak. Ermeni soykırım tasarılarına Kürt soykırım tasarıları AB tarafından eklenecek. Türkiye bu gerçekle yüzleşmeye hazır mı? (*) Kıbrıs adasının %9 dolayında bir bölümü İn- giltere’nin mülkiyetindedir.(1960 Anlaşması) (**) “KKTC’de Amerikan ve İsrail Üsleri mi?” 16 Mayıs 2008 tarihli Cumhuriyet’te Bıçak Sırtı’nda çıkan makale. www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali Taliban ile uzlaşma süreci başlatõlmasõnda AKP’nin ve Gülbeddin Hikmetyar’õn adõ geçiyor Kâbil’dearacõlõkolasõlõğõELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - ABD yönetiminden Afganistan’da Taliban’la görüşmeye ha- zõrlandõklarõ yönünde sinyaller gelirken Türkiye’nin bu süreçte “arabulucu” ro- lü üstlenme olasõlõğõ gündeme geldi. Washington’da Türkiye ile ilgili çevre- lerde, bu tür bir girişimde bulunma ko- nusunda “istekli” olan AKP’nin, ABD ve Afganistan’a bununla ilgili bir öneride bu- lunabileceği konuşuluyor. Bu savlarõ değerlendiren uzmanlar ise Türkiye’nin son dönemde bölgede “ara- bulucu misyonu” yürüttüğüne dikkat çe- kerek bu tür bir girişimin “şaşırtıcı” ol- mayacağõ görüşünü iletiyorlar. Afganistan’da başlatõlacak “uzlaşı sürecinde” müzakere edi- lebilecekler arasõnda radikal İslamcõ Taliban hareketi lideri Molla Ömer’in yanõ sõra Hizb-i İslami örgütü lideri ve eski Afganis- tan Başbakanõ Gülbeddin Hikmetyar’õn is- minin geçmesi dikkat çekiyor. ABD Savunma Bakanõ Robert Gates ve ABD Merkez Komutanlõğõ başõna geçen Or- general David Petraeus ekim ayõnda Afga- nistan’daki Taliban içinde uzlaşõya açõk mi- litanlarla görüşülmesi gerektiği yönünde açõklama yapmõşlardõ. Petraeus bunun Afgan hükümetinin ve Devlet Başkanõ Hamid Kar- zai’nin liderliğinde ve eşgüdüm içinde ya- põlmasõ gerektiğini söylemişti. ABD Genelkurmay Başkanõ Oramiral Mic- hael Mullen ise bu hafta düzenlediği basõn top- lantõsõnda Afganistan’da “uzlaşmaz unsurla- rın ayıklanması ve uzlaşıya açık olanlarla gö- rüşmelere başlanması gerektiği” açõklama- sõnõ yaptõ. ABD’li yetkililer kiminle müzake- re edileceği konusunda şimdilik açõk bir tutum almaktan kaçõnõrken Afganistan’da müzakere edilmiş bir uzlaşõnõn Afgan hükümeti liderli- ğinde yapõlmasõ gerektiği mesajõnõ veriyorlar. Hikmetyar için kilit rol ABD’nin etkili gazetelerinden Washington Post, ABD’nin ve BM’nin küresel terörist lis- telerinde yer alan Gülbeddin Hikmetyar’õn uz- laşõ sürecinde kilit rol oynayabileceğini yaz- dõ. Gazetenin, ABD ordusundan yetkililere da- yandõrdõğõ 5 Kasõm tarihli haberinde ülkede şiddetin azalmasõnõ sağlamak için ABD ve Af- ganistan hükümetlerinin Hikmetyar ile mü- zakere masasõna oturmak durumunda kala- bileceği ifade ediliyor. AKP’nin Afganistan’da uzlaşõ sürecinde arabulucu rolüne soyunmaya hazõrlanmasõ savlarõ göz önüne alõndõğõnda AKP’nin Hikmetyar ile doğrudan ya da dolay- lõ görüşme olasõlõğõ da ortaya çõkõyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 1985 yõlõnda Refah Partisi’nin davet- lisi olarak İstanbul’a gelen Hikmet- yar’õn dizinin dibinde oturur halde görüntülenmişti. ‘Afgan yönetimi memnun olur’ Türkiye’nin Afganistan’daki uzlaşõ sürecinde olasõ arabulucu rolüne yö- nelik Cumhuriyet’e değerlendirme- lerde bulunan eski Afganistan İçişle- ri Bakanõ Ali Celali ise Türkiye’nin bu sürece bir şekilde dahil olmasõna şa- şõrmayacağõnõ söyledi. ABD Ulusal Savunma Üniversite- si’nde öğretim görevlisi olarak çalõşan Celali, bu müzakerelerden sonuç alõ- nabilmesi için, görüşülecek kişilerin şiddeti bõrakmõş, yeni Afgan anayasa- sõnõ tanõmõş ve El Kaide terör örgütü ile bağlarõnõ koparmõş olmasõ koşullarõnõn arandõğõnõ ifade etti. Celali Afganis- tan’da “Türkiye’nin her türlü olum- lu katkısının memnuniyetle karşı- lanacağı” mesajõnõ da iletti. Amerikan destekli Afgan hükümeti ile dinci Taliban hareketinin õlõmlõ kesimi arasõnda uzlaşma süreci başlatõlmasõnda AKP’nin de istekli olduğu belirtiliyor. Uzlaşma sürecinde aracõlõk edebileceği söylenenler arasõnda, Başbakan Erdoğan ile çok tartõşõlan fotoğrafõ yayõmlanan dinci lider Hikmetyar da yer alõyor. Eski Afganistan İçişleri Bakanõ Celali’ye göre, Türkiye’den gelecek aracõlõk teklifi Kâbil’de sõcak karşõlõk bulabilir. ERDOĞAN’IN ÖNERİSİ ABD’DEN DÖNDÜ: İran’laaramõzagirmeyin WASHINGTON (Cumhuriyet) - ABD Dõşişleri Bakanlõğõ sözcüsü Sean McCormack, Türkiye’nin İran’õn nükleer programõna ilişkin arabuluculuk önerisini “gereksiz” diye niteledi. McCormack günlük basõn toplantõsõnõn son bölümünde Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan’õn, “Türkiye’nin, İran’ın nükleer enerji programıyla ilgi- li olarak aracılık rolü üstlenebi- leceği” yönündeki sözlerini değer- lendirirken şöyle dedi: “İranlılarla zaten potansiyel bir süreç bulunuyor. O da, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Almanya’dan oluşan sü- reç. Güvenlik Konseyi’nin deste- ğini almış bir süreç. Bu konuya il- gisi olan herkesi elbette cesaret- lendiririz. İran’ın nükleer silah el- de etmemesinden çıkarı olan bü- tün komşularına, nüfuzlarını kul- lanarak İran’ı, bu mevcut öneri- yi değerlendirmesi için cesaret- lendirmesini tavsiye ederim.” Küçümseyici üslup McCormack Ankara ve Tahran arasõnda yapõlan ve İran ile Türk- menistan’dan çõkarõlan doğalgazõn Türkiye ve Avrupa’ya taşõnmasõnõ içeren anlaşmanõn anõmsatõlmasõ üzerine küçümseyici bir üslup takõ- narak şöyle dedi: “O açıklamayı görmedim; ama burada İran hü- kümetinin bir şablonu var. Aslın- da pek bir yere varmayan anlaş- maları imzalamaktan hoşlanıyor- lar. Bunlardan güzel başlıklar çı- kıyor ama bunların uygulamaya yönelik bir etkisi olmuyor.” Rusya Başbakanı Vladimir Putin, yaşanan mali krizle ilgili tüm sorumluluğun hükümetine ait olduğunu söyleyerek Rus halkına “bana güvenin” çağrısı yaptı. Partisi Birleşik Rusya’nın kongresinde konuşan Putin, Rusya’nın Sovyetler’in çöküşünden sonra yaşadı- ğı ekonomik sıkıntıları tekrar yaşamaması için partisinin her tür- lü önlemi alacağını açıkladı. Putin yeniden devlet başkanlığına ha- zırlandığı iddialarıyla ilgili olarak sessiz kaldı. (Fotoğraf: AFP) ‘Patron benim’ dedi Dış Haberler Ser- visi - Uluslararasõ Atom Enerjisi Ajan- sõ’nõn (UAEA) son ra- porlarõnõ değerlendi- ren uzmanlara göre, İran tek bir atom bom- basõ yapmaya yetecek kadar uranyum üreti- mine ulaştõ. ABD’de yayõmla- nan New York Times gazetesinin, Associa- ted Press ajansõ tara- fõndan ele geçirilen, iki UAEA raporuna dayandõrdõğõ haberin- de, İran’õn nükler ya- kõt için uygun nitelik- te 630 kilogram uran- yum ürettiği belirtildi. Uzmanlar İran’õn bomba yapõmõ için ye- terli uranyum üret- mekle beraber, bunun sembolik bir anlam ta- şõdõğõnõ, asõl amacõn daha fazla uranyum üretip savaş başlõkla- rõna yerleştirmek ol- duğunu söylediler. Ancak uzmanlar İran’õn savaş başlõğõ üretmeyi başardõğõn- dan emin değil. UAEA raporunda, İran’õn gelecek yõlõn başlarõnda 9 bin sant- rifüje ulaşmayõ hedef- lediği belirtildi. ABD’li uzmanlar: İran her an atom bombası yapabilir MEMLEKET SEVDALILARI DERNEĞİ Üsküdar Şubesi Sn. Uğur CİVELEK ile güneşli bir yolculuk yapıyoruz. Kahvaltımızda sizleri aramızda görmek ufkumuzu aydınlatacak hareketimizi güçlendirecektir. Yer: CAFE MARİN 23 Kasım PAZAR Saat: 10.00 Şemsipaşa Sahil Yolu No 53 Üsküdar / İSTANBUL Bizkaçkişiyiz Platformu Memleket Sevdalıları Derneği Rezervasyon: Tel: 0216 495 30 60 - 0532 243 52 03 Üsküdar Şubesi Başkanı Dr. Zuhal ÖZEN 0532 608 38 19 Halk Caddesi No: 51 Kat: 2 34672 Üsküdar İSTANBUL Tel: 0216 495 30 60 e-mail: memleketsevdalilariuskudar@gmail.com TARSUS 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI Dosya No: 2008/2040 Esas Bir borçtan dolayõ aşağõda mevkii, tapu kaydõ ve özellikleri belirtilmiş bulunan taşõnmaz müdürlüğümüz tarafõndan icraen satõlacaktõr. İşbu satõş ilanõnõn İİK’nun 127. maddesine göre, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapõlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olunacağõ ilan olunur. A) Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, kõymeti, adedi ve evsafõ: TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI: 1) Tarsus ilçesi Nacarlõ köyünde kâin 174 ada, 6 parsel sayõlõ 10.584.00 m2 mesahalõ arsa vasfõndaki taşõnmazõn tamamõ borçlunun adõna kayõtlõdõr. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Taşõnmaz Organize Sanayi Bölgesi’nin imar planõnda ayrõk nizam serbest kat yüksekliği olup sanayi parselidir. Alt ve üstyapõ hizmetleri tamdõr. Boş arsa olup, geometrik şekil olarak üçgendir. 7 No’lu parsel bitişiktir. 7 No’lu parsel borçluya ait olup, tesisler bu parsel üzerindedir. O.S.B’nin 9 caddesi üzerindedir. Ulaşõm sorunu yoktur; yol, su, elektrik, kanalizasyon hizmetleri tamdõr. Parselin çev- resinde, yakõnõnda yapõlaşmõş sanayi tesisleri vardõr. Taşõnmazõn muhammen bedeli: 370.440.00 YTL’dir. B) SATIŞ ŞARTLARI: Birinci Satõş 05.01.2009 Pazartesi günü saat 10.30’dan 10.45’e kadar Tarsus 2. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile, 15.01.2009 Perşembe günü aynõ yer ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkartõlacaktõr. Bu art- tõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla % 40 arttõrana ihale olunur. b)- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir.Alõcõ istediğinde 10 günü geç- memek üzere mehil verilebilir. Tellaliye, resmi ihale pulu ve %18 KDV, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. c)- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususi ile faiz ve masraflara dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeleri ile on beş gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr, aksi tak- dirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. ç)- İhaleye katõlõp daha sonradan ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt fai- zinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. d)- Şartnameler ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. e)- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/ 686 Tal. sayõlõ numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 06.11.2008 (İc.İf.K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahilidir. Basõn: 61801 İZMİR 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2008/1022 Esas Davacõlar LEVENT DİLSİZOĞLU, İSMAİL DİLSİZOĞLU, FATMA DİLSİZOĞLU, TÜRKAN ATICI, GÜLTEN KARAASLAN, SELMA SÜER, İBRAHİM DİLSİZOĞLU ve- kili Av. R.CÜNEYT DEMİRHİSAR tarafõndan ile davalõlar MURAT YÖRÜK, RUKİYE ERİM, MİYASE DAĞNİLAK, NEŞE DİLSİZOĞLU, SERKAN DİLSİZOĞLU, FİKRİYE COŞKUN, MEHMET COŞKUN, ZEKİYE KAYA, HAMİDE YEĞİN, MELİHA ÇINAR arasõnda mahkememizde görülmekte olan Ortaklõğõn Giderilmesi davasõnda verilen ara karar gereğince; Davacõ vekili; müvekkilleri ile davalõlarõn ortak hissedar olduklarõ taşõnmazõn aynen taksi- minin mümkün olmadõğõndan ortaklõğõn satõlarak giderilmesini talep etmiş olmakla; DAVALILAR FİKRİYE COŞKUN, ZEKİYE KAYA, HAMİDE YEĞİN, MELİHA ÇI- NAR ve Dahili Davalõ MEVLÜT COŞKUN tüm aramalara rağmen bulunamadõğõndan adla- rõna duruşma gününün ilanen tebliğ yaptõrõlmasõna karar verilmiş olmakla duruşma günü olan 23/01/2009 günü saat 11,35’de İZMİR 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ duruşma salonun- da hazõr bulunmanõz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz aksi takdirde davanõn gõya- bõnõzda devam edeceği ve hüküm verileceği davetiye makamõna kaim olmak üzere ilan olu- nur. 13/11/2008 (Basõn: 62796)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog