Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 KASIM 2008 CUMA 8 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B Zebari anlaşmadan umutlu BAĞDAT (AA) - Irak Dõşişleri Bakanõ Hoşyar Zebari, Amerikan askerlerinin Irak’ta 3 yõl daha kalmalarõna olanak tanõyan Irak-ABD güvenlik anlaşmasõnõn meclisten geçme şansõnõn bulunduğunu söyledi. Zebari, Bağdat’õ ziyaret etmekte olan İtalya Dõşişleri Bakanõ Franco Frattini ile düzenlediği basõn toplantõsõnda, meclisteki oylamada anlaşmanõn yalnõzca kabul ya da reddedileceğini, anayasaya göre bu türden anlaşmalarõ imza yetkisi hükümette olduğu için anlaşmanõn yeniden müzakere edilmeyeceğini kaydetti. Meclisin anlaşmayõ 24 Kasõm’da oylayacağõ açõklanmõştõ. Başbakan Nuri el Maliki’nin koalisyon hükümetini oluşturan gruplar anlaşmayõ desteklerken radikal Şii lider Mukteda Sadr yanlõsõ milletvekilleri karşõ çõkõyor. Polonya’dan kalkan güvencesi WASHINGTON (AA) - Polonya, ABD’nin füze kalkanõ projesi çerçevesinde ülkesine konuşlandõrmayõ planladõğõ üsle ilgili olarak Rusya’ya güvence vermeyi amaçlõyor. Polonya Dõşişleri Bakanõ Radek Sikorski, Washington’da yaptõğõ açõklamada, yazõlõ önerilerinde, Rusya’ya “teknik gözlem ve denetleme hakkõ” verilmesinin de yer aldõğõnõ kaydetti. Kaçõrdõklarõ Suudi tankeri ve mürettebat için 25 milyon dolar fidye isteyip tehditler savurdular Korsanlar10günsüreverdi 5 YILDIR KAYIPTI ‘Sıddıki suçlu değil işkence mağduru’ Dış Haberler Servisi - Amerikan yargõsõ, El Kaide’yle bağlantõsõ olduğu iddia edilen ve 5 yõl boyunca gizli bir ABD hapishanesinde tutulduğu öne sürülen Pakistanlõ kadõn Afiye Sıddıki’nin akõl sağlõğõnõn, yargõlanmasõna el vermeyecek derecede bozuk olduğuna karar verdi. New York federal yargõcõ Richard Berman, Massachusetts Teknoloji Üniversitesi’nde biyoloji eğitimi görmüş olan Sõddõki’nin (36) gizli Amerikan hapishanesinde tutulduğu iddiasõyla ilgili daha fazla bilgi toplanmasõna karar verdi. ABD’nin karanlık yüzü Sõddõki’nin avukatõ Elizabeth Fink, kayõp ve ölmüş çocuklarõyla ilgili halüsinasyonlar gören müvekkilinin psikiyatrik tedavi altõnda olduğunu anlatarak, Pakistanlõ bilimcinin, “suçlu değil, 5 yıllık işkence mağduru olduğunu” savundu. Fink, Sõddõki’nin Karaçi’de ailesini ziyareti sõrasõnda tutuklandõğõnõ ifade ederek ABD Başkan Yardõmcõsõ Dick Cheney’nin 2001 yõlõnda söylediği gibi, “ABD terörle mücadele birimlerinin, sessizce çalışan karanlık bir yüzünün olduğunu” kaydetti. Savcõ David Raskin ise, “Daha akla yatkın çıkarsama, etrafındaki insanlardan ikisi Guantanamo’ya gönderilince gizlenmeye başladığıdır” diye konuştu. Avukat Fink, Sõddõki’yle birlikte Pakistan’da gözaltõna alõnan çocuklarõndan birinin daha sonra serbest bõrakõldõğõnõ ve halen Karaçi’de akrabalarõyla yaşadõğõnõ belirtti. Ancak 12 yaşõndaki çocuğun da ağõr psikiyatrik sorunlarla boğuştuğu belirtildi. Sõddõki’nin Diğer çocuklarõnõn öldüğü sanõlõyor. Somalili korsanlar, istedikleri fidyenin 10 gün içinde ödenmemesi halinde “felaketle sonuçlanacak” eylemlere girişeceklerini bildirdiler. Dış Haberler Servisi - Somalili korsanlar, geçen cumartesi günü ka- çõrdõklarõ Suudi tankeri “MV Sirius Star” ve mürettebatõnõn serbest bõ- rakõlmasõ için 25 milyon dolar iste- di. Tankerden telefonla Fransõz ha- ber ajansõ AFP’yi arayan korsan Muhammed Said, fidyenin öden- mesi için 10 gün süre tanõdõklarõnõ, aksi halde felaketle sonuçlanabilecek şekilde eyleme geçeceklerini söyle- di. Somalili korsanlarõn el koyduğu en büyük gemi olan “MV Sirius Star”, Kenya açõklarõnda kaçõrõlmõş ve Somali sularõna getirilmişti. Rusya Deniz Kuvvetleri Komuta- nõ Vladimir Vissotski, geçen eylül- de korsanlarla mücadele amacõyla So- mali açõklarõna gönderilen Intrepide adlõ savaş gemisinin ardõndan başka savaş gemilerinin de bölgeye gön- derileceğini duyurdu. Kõzõldeniz’e kõyõsõ olan Arap ül- kelerinin yetkilileri de Somali’deki korsan eylemleriyle mücadele için alõnacak önlemleri görüşmek üzere Mõsõr’õn başkenti Kahire’de bir ara- ya geldi. Mõsõr Dõşişleri Bakanlõğõ sözcüsü Hüsam Zeki, Mõsõr, Ürdün, Suudi Arabistan, Sudan ve Yemen- li yetkililerin katõldõğõ toplantõda, Kõzõldeniz’e kõyõsõ olan ülkeler ara- sõnda koordinasyonu sağlamayõ amaçladõklarõnõ belirtti. Dünyanın bütün donanmaları yetmez BM Genel Sekreteri Ban Ki- mun da Somalili korsanlarõn bu yõl 25 ile 30 milyon dolar arasõnda fid- ye aldõklarõnõ bildirdi. Ban, BM üyesi ülkelerin korsanlõğa karşõ mücadelesini ve aldõğõ önlemleri desteklediğini belirtti. Amerikalõ yetkililerin de Başkan George Bush’a konuyla ilgili brifing verdikleri ve alõnabilecek önlemler konusunda BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerle danõşma görüşmele- rine başlandõğõ öğrenildi. ABD Savunma Bakanlõğõ Söz- cüsü Geoff Morrell ise korsanlõ- ğa karşõ alõnacak önlemlerin So- mali’ye siyasal istikrar getirme ve ekonomik yardõm çabalarõyla birlikte yürütülmesi gerektiğini, aksi takdirde dünyanõn bütün do- nanmalarõ bir araya gelse bile so- runun çözülemeyeceğini söyledi. Sıddıki akıl sağ- lığını kaybetti. HİNDİSTAN Kastlar arasõ aşk trenin altõnda bitti PATNA (AA) - Hindistan’õn do- ğusundaki Bihar eyaletinde, kendi- sinden farklõ kasta mensup bir kõza aşk mektubu yazan 15 yaşõndaki Maniş Kumar isimli genç, kõzõn üyesi olduğu kasta mensup kişilerce başõ tõraş edi- lerek sokaklarda dolaştõrõldõktan son- ra bir trenin altõna atõlarak öldürüldü. Olayõn yaşandõğõ Bihar eyaletinin polis yetkilileri, 15 yaşõndaki gencin rakip kasta mensup kişilerce okula git- tiği sõrada kaçõrõldõğõnõ ve gencin an- nesinin çaresizlik içinde oğlunun tre- nin altõnda korkunç bir şekilde can ve- rişini izlediğini söyledi. Bir polis yetkilisi, alt kast olarak ka- bul edilen “yıkayıcı” toplumuna men- sup bir kõza aşk mektubu yazan Ku- mar’õn biraz daha üst bir kast olarak kabul edilen “mandıracı” Yadav top- lumuna mensup olduğunu belirtti. Kastlar arasõndaki aşk ilişkilerine şiddetle karşõ çõkõlan Hindistan’õn kõrsal kuzey kesiminde, “aile onu- runu kurtarmak” adõna öfkeli aile- lerce cinayet işlenmesi olaylarõ sõk sõk yaşanõyor. PAKİSTAN ABD aşiretsiz bölgeyi vurdu Dış Haberler Servisi - Pakistan’da ABD’ye ait bir insansõz savaş uçağõnõn ön- ceki gün ilk kez aşiret bölgesi olmayan bir yerleşim birimine düzenlediği füze saldõrõ- sõnda 5 militan öldü, aralarõnda bir çocuğun da bulunduğu 4 sivil yaralandõ. Radikal dinci örgüt Taliban’õn güçlü ol- duğu Peşevar bölgesine iki saat uzaklõkta- ki Bannu şehrine yakõn İndi Kel köyüne dü- zenlenen saldõrõda ölen militanlardan üçü- nün Arap, ikisinin de Özbek olduğu ifade edildi. İndi Kel köyü ve çevresinde, ABD ve NATO birliklerine saldõrõ düzenleyen çok sayõda militanõn barõndõğõ açõklandõ. Pa- kistan, ABD’nin Bannu’ya düzenlediği fü- ze saldõrõlarõnõ protesto etmek amacõyla ABD Büyükelçisi Anne Patterson’õ Dõşişleri Bakanlõğõ’na çağõrdõ. Pakistan Genelkurmay Başkanõ Pervez Kayani, ABD’nin Pakistan’õn toprak bütünlüğüne saygõ duymasõ ve füze saldõrõlarõnõ derhal durdurmasõ gerektiğini vurguladõ. Bu arada Pakistan ordusunun Afgan sõ- nõrõna yakõn Bajaur aşiretinin bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü El Kaide ve Taliban üyesi 40 militanõ öl- dürdüğü bildirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda isyancılar ile hükümet yanlısı milisler arasındaki çatışmalar yine alevlenirken Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden gelen fotoğraflar, sivillerin yaşadıkları acıları gözler önüne seriyor. 49 yaşındaki Rukabika’nın bacaklarından yaralanan oğlu 1 yaşında bile değil. (Fotoğraf: AFP) ongo’da yeniden çatışmaK Farkında mısınız? Tehlike artık her yerde!.. Aydınlanma ve Dayanışma Kahvaltısında Buluşuyoruz Konuşmacı Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz Akdeniz Üniv. Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Konu Atatürk’ün özlediği Hukukunun Temel Paradigmaları Tarih: 23 Kasõm 2008 Pazar – Saat: 10.30 Yer: Deniz Restoran Karaalioğu Parkõ çõkõşõ Büyükşehir Belediyesi Nikâh Salonu Karşõsõ Kahvaltõ Ederi: 12.50 YTL. Öğrenci: 7.50 YTL. Destek Verenler: Antalya Ulusal Güçler Birliği Platformu – Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Dergisi - Biz Kaç Kişi- yiz Derneği - Cumhuriyet Kadõnlarõ Der.- Eğitim İş Sen. - Mülkiyeliler Birliği- Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Der. İletişim: 0242 244 34 24 / 0532 401 71 62 / 0506 611 45 06 SEN GELMEZSEN ÇOK EKSİĞİZ ANTALYA ADD ve CUMOK ÇAĞRISI www.addantalya.org www.cumokantalya.org 29 KASIM 2008 Saat 19.00’da CUMHURİYET OKURLARI 2008 Kış Buluşmasında CUMOK'un 13. yaş gününü kutluyoruz. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Tarih: 29 Kasım 2008 Cumartesi Saat 19.00 Yer: ADEN OTELİ - Vapur İskelesi Karşısı - KADIKÖY İletişim: 0536 739 02 29 0505 815 10 17 - 0542 647 28 56 LÜTFEN YER AYIRTINIZ CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI www.cumokistanbul.org Süresi dolan günübirlik Orduevi giriş kartõmõ kaybettim. Hükümsüzdür. İsmet Mete Çavdar Süresi dolan günübirlik Orduevi giriş kartõmõ kaybettim. Hükümsüzdür. Ayça Koçer Çavdar EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/456 Tal. Borçlu Coşkun Altõnöz'e ait ve bir borçtan dolayõ (HACİZLİ) bulunan ve aşağõda tapu kay- dõ, kõymeti satõş gün ve saati ve önemli özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen; Balõkesir ili, Edremit ilçesi, Tahtakuşlar köyü, Parsel: 2135, C:14, S:1382’de kayõtlõ 12,532,42 m2 arsa cinsi 2/142 arsa paylõ S Blok zemini 3 nolu mesken-dubleks olup taşõn- mazõn Beyanlar hanesinde Yönetim Planõ: 09/01/2006 ibaresi bulunmaktadõr. Taşõnmaz 10.00-10.10 arasõnda Edremit Adliyesi zemin kat salonunda açõk arttõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilecektir. 1-İİK.127.MD. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ; Adresleri tapuda kayõtlõ olmayan (Mübrez tapu kaydõnda belirtilen) alakadarlara gönde- rilen tebligatlarõn tebliğ imkânsõzlõğõ halinde işbu satõş ilanõ tebliğ yerine kaim olmak üze- re ilanen tebliğ olunur. 2-SATILACAK TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Balõkesir ili, Edremit ilçesi, Tahtakuşlar köyü, Parsel: 2135, C:14, S:1382’de kayõtlõ 12,532,42 m2 arsa cinsi 2/142 arsa paylõ S Blok zemini 3 nolu mesken-dubleks olup taşõn- mazõn Beyanlar hanesinde Yönetim Planõ: 09/01/2006 ibaresi bulunmaktadõr. 3-İMAR DURUMU: Altõnoluk Belediye Başkanlõğõ’nõn 24/06/2008 tarih ve 01/385 sayõlõ yazõsõna göre "Be- lediyemiz mücavir alanõ Tahtakuşlar Gerdeme mevkii 2135 parselin imar durumu çõkartõla- rak yazõmõz ekinde sunulmuştur." şeklinde bildirilmiştir. 4-TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE EFSAFI: Taşõnmaz Tahtakuşlar köyü Güvendi Sitesi S Blok No:3 Altõnoluk Balõkesir açõk adres- tedir. Taşõnmaz tarif olarak Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Çanakkale istikametine gi- derken 2300 metre sonra sola ham yola dönülür. Yaklaşõk 300 metre sonra sağdaki seti de- ğerlemeye konu taşõnmazõn bulunduğu yerdir. Sitenin çevre düzenlenmesi tamamlanmõş, tüm konutlar bitik, oturulur durumdadõr. Taşõnmaza ulaşõm Çanakkale asfaltõ üzerinden top- lu taşõm araçlarõ ile sürekli olarak sağlanabilmektedir. Sosyal donatõ alanlarõna ve şehir mer- kezlerine uzaktõr. Site içinde sõralõ dörtlü olarak inşa edilmiş S bloğun soldan ikinci meske- ni değerlemeye konu taşõnmazdõr. Dõş cephesi sõvalõ ve badanalõ olup çatõsõ kiremit döşeli oturma çatõlõdõr. Yaklaşõk 7 yaşõndaki dubleks mesken, zemin katta 1 salon, açõk mutfak, 1 wc ve zemin terasõ, birinci katta 3 oda 1 banyo 2 balkondan oluşmaktadõr. Zemin kaplama- sõ seramik olup duvarlarõ sõvalõ ve badanalõdõr. Dõş kapõ mobilyalõ çelik, iç kapõlar ahşap doğramalõ, pencereler pvc doğramalõ tek camlõdõr. Mutfak tezgâhõnõn altõnda ve üstünde ah- şap mutfak dolaplarõ mevcuttur. Islak hacimlerin duvarlarõ tavana kadar fayans kaplõ olup wc de klozet ve lavabo, banyoda ayaklõ lavabo, ve klozet mevcuttur. Zemin kattaki terasta taş kaplõ barbekü mevcut olup terasõn üzeri kiremit döşeli ahşap pergule ile kapatõlmõştõr. Elektrik ve suyu mevcut meskende õsõnma soba ile sağlanmaktadõr. Meskenin kullanõm ala- nõ yaklaşõk 90,00 m2’dir. 5-MUHAMMEN KIYMETİ: Taşõnmazõn mevkii, inşa özellikleri ve emsalleri alõm-satõm rayiçleri, nazara alõnarak de- ğeri 110,000,00-YTL (Yüzonbin YTL) olarak takdir edilmiştir. İhale damga pulu bedeli, ta- pu harçlarõ, tellaliye, KDV, tahliye ve teslim masraftan alõcõya aittir. 6-SATIŞ ŞARTLARI: Yukarõda açõk tapu kaydõ, imar, halihazõr durumu ve kõymeti be- lirlenen taşõnmazõn, l.satõşõ 29/12/2008 günü 10.00-10.10 arasõnda Edremit Adliyesi zemin kat salonunda açõk arttõrma sureti ile yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 2.satõş 08/01/2009 günü aynõ yer ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõr- mada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu ka- dar ki arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çe- virme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa sa- tõş talebi düşecektir. a-Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20 si nispetinde pey akçesi ve- ya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, iha- le pulu, tapu harç ve masraflarõ ile Katma Değer Vergisi, tahliye ve teslim giderleri alõcõ ta- rafõndan ödenir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. b-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hu- susiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgelerle on beş gün içinde dairemi- ze bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. c-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardõr. İhale far- kõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark var- sa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. d-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. e-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin (2008/456 Tal.) sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 06/11/2008 (İİK.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 62787)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog