Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 21 KASIM 2008 CUMA 6 HABERLER BİR BAKIMA SERVER TANİLLİ Çetin Günlerimiz Başladı... Çetin günlerin içindeyiz. Ekim ayına girerken patlayan kapitalizmin bunalımı, bizi de gelip kıskıvrak yakalamış du- rumda. Ekonomimiz, önce zaten yolunda değildi; rakamlar bir felaketi haber veriyorlardı. Yöne- tenler, uyanıp uyarabilirlerdi. Olmadı; çünkü AKP, dışarıda ve içeride kapitalizmin bataklığında yetişti. Bunalım patladığında işte kucağındayız... Gazeteler, ilk kurbanları yazıyor: Öngörüsüz po- litikalar “çalışanlar”ı vurdu; işverenin aklına da ön- ce işçi çıkarmak geldi; işsiz sayısı 5 milyona ulaş- tı. İşçi tek başına bir varlık olmadığına göre, şim- diden binlerce ailelerin dramı başlamıştır. Onları, yüz binler ve milyonlarca aileler yaşayacaktır. Yaşarken, şerrin kaynağını da öğrenecektir. Bir de, şu sorunun yanıtını: Yeryüzünde, in- sanca bir ekonomi mümkün değil mi? Kapitalizme mahkûm muyuz? Kapitalizmle yaşayan ülkelerin başında, Batı demokrasilerinin yurdunda, sosyal demokrat partiler, emekçilerin yakınmalarına bir ölçüde yar- dımcı oluyorlar. İşte bunu yaratamadık! Ya da CHP’yi buna aday gördük. Ama CHP, umutlara ne ölçüde yanıt verdi, ya da veriyor? TNS PİAR’ın son bir araştırmasında, AKP ey- lül-ekim arasında, yüzde 1.7 oy kaybetmiş du- rumda. CHP ise yüzde 2, MHP de 1.7 oranında bir artışa kavuşmuş. Ne var ki, “kararsızlar”ın bir oranı var ki, yüzde 24 ve düşündürüyor. Düşündürdüğü de şu: “AKP işleri yürütmekte zorlanıyor; ama CHP ya da MHP’nin yürütebile- ceğine de inanmıyoruz.” Haksız bir niteleme mi? CHP, kendisini “sosyal demokrat” olarak gö- rüyorsa, son yıllar bir yana, şu bunalımın patla- masından beri, sendikaların, özellikle DİSK’in ile- ri sürdüğü önemli çözümlerden yana bir davra- nışını gördünüz mü? Yok! Ama şu var: Baykal, birkaç gün önce, İs- tanbul’da bir yerde, türbanlı, başörtülü, dahası kara çarşaflı kadınlarımıza törenle partisinin ro- zetini takmış. Arkasından CHP’de çarşaf tartışması... CHP İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, “CHP’nin tarihsel çizgisine de kimliğine de uy- madı. Bu katıldıklarını söyleyen kişilerin CHP’nin ilke ve değerlerini içlerine sindirdiklerini nereden bileceğiz?” derken, yerden göğe hakkı yok mu? Bal gibi, sıradan bir seçim oyunu! Ama CHP’yi böyle ucuz oyunlara alet etmek neden? Parti, iktidara geçme defterden silinip işte bu küçük manevralarla, bugün bulunduğu noktaya çekildi; oradan kurtarma niyeti de yok! Ancak, CHP’liler, partinin yaşamına kasteden bir kliğin, Baykal ve ekibinin sultasına ne zamana değin boyun eğecekler? Bir sorun da bu!.. Anayasanın, 1961 Anayasası’ndan sürüp ge- len “değiştirilemez” ilk dört maddesiyle ilgili tar- tışmalar sürüyor: “Türkiye Cumhuriyeti, başlan- gıçta belirtilen temel ilkelere ve insan haklarına dayanan, ulusal, demokratik, laik ve sosyal bir hu- kuk devletidir” ifadesine karşı çıkılıyor. Karşı çıkan başta AKP. Asıl düşman olduğu da “laik” ilke; emperyalizmin, Türkiye’ye taktığı “Ilımlı İslam” etiketi var. Cumhuriyet şart ise, buy- runuz “İslam Cumhuriyeti!” AKP, bu tehlikeli su- lara girdi ve bugün de yüzüyor. Asıl iğrenç olanı, profesör-doçent bir grup, de- ğişmez diye yalnız “Cumhuriyet”le yetiniyorlar ve onu da bekleyen akıbeti düşünmüyorlar. Üni- versitelerimizde, özellikle anayasa hukukçulu- ğunda yetişen ya da yetiştirilen yeni bir cinstir bu! Ve çok şükür azınlıktadır. Hatırlatmamız şu olacak: 1923 Devrimi, bir “la- ik Cumhuriyet” olarak doğmuştur. Türkiye’de anayasa hukukçuları da, tarihe saygıyla, başta “laik Cumhuriyet”e kol-kanat germişlerdir. Bu saygı, saflara sızan ihanete bakıp bir ahdüpey- mana dönüşecektir... Bağdat’taki toplantõda terör örgütünün Irak’õn kuzeyinde kõskaca alõnmasõ için adõm atõldõ PKK’ye‘YakõnTakip’BAHADIR SELİM DİLEK ANKARA - Bağdat’ta önceki gün yapõlan ve Irak heyeti içinde ilk kez böl- gesel Kürt yönetiminden üst düzey bir yetkililinin de yer aldõğõ toplantõyla bir- likte terör örgütü PKK’nin Irak’õn ku- zeyinde kõskaca alõnmasõ için adõm atõldõ. Toplantõ sonrasõnda PKK ile mücadeleye ilişkin “Yakın Takip Ko- mitesi” kurulmasõ kararlaştõrõldõ. Irak- lõ Kürtlerin de etkin olarak devrede ola- cağõ sisteme göre Irak topraklarõ veya Türkiye ile Irak arasõndaki sõnõr hattõnda PKK’nin olasõ tüm faaliyetleri engel- lenecek. Edinilen bilgilere göre üzerinde mutabakata varõlan öncelikler şöyle: ● Kandil’e giden yollarõn etkin de- netimi. Bu yollar üzerinden PKK’ye sağlanmakta olan lojistik desteğin, kontrol noktalarõnda engellenmesi. Ge- rektiğinde Türkiye’nin bu yollardaki kontrol noktalarõnda denetime fiili des- tek vermesi. ● Kontrol noktalarõnda etkin güven- lik sağlanmasõ. Böylece, PKK mili- tanlarõnõn Kandil’den ayrõlõp Kuzey Irak’õn içlerine geçmesine izin veril- memesi. Türkiye’nin bildirdiği isimlerin tepsit edilmesi durumunda, tutuklan- malarõ ve bu kişilerin sorgularõna Türk güvenlik birimlerinin de katõlmasõ. ● PKK’nin Kandil ile iletişimi sağ- layan radyo bağlantõlarõnõn kesilmesi. ● PKK’den ayrõlõp KDP’ye katõlan- larõn ortak sorgulanmasõ ve bu sorgu- lamanõn ortak yapõldõğõnõn kamuo- yundan gizlenmesi. ● Sõnõrõn nöbetleşe takibi. Sõnõrda gü- venliğin ve karakollarõn arttõrõlmasõ. ● Kürt medyasõnda PKK aleyhinde haberlerin yer almasõ. ● PKK’nin Avrupa bağlantõsõnõn önüne geçilmesi. ● Terör örgütünün Mahmur ile olan bütün bağõnõn kesilmesi, sivil toplum ör- gütlerinin ve siyasal partilerinin kapa- tõlmasõ, söz konusu oluşumlarõn başka isim altõnda faaliyet göstermesinin önüne geçilmesi. ● Terör örgütünün Irak’õn kuzeyin- deki lojistik faaliyetleri için kullandõ- ğõ şirketlerin kapatõlmasõ, bölgedeki ma- li kaynaklarõn denetim altõnda tutulmasõ. ● Yakalanan terör örgütü mensupla- rõnõn Türkiye’ye verilmesi. Öte yandan Türkiye’nin Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik’in, 23 Ka- sõm’da Habur sõnõr kapõsõna gideceği ve sõnõrdaki yõğõlmayla ilgili incelemelerde bulunacağõ öğrenildi. Özçelik’e ziya- retinde iki ülke arasõnda yõllardõr açõl- masõ planlanan ikinci sõnõr kapõsõ için teknik bir heyet de eşlik edecek. Kene okul boşalttırdı DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakõr’õn Er- gani ilçesine bağlõ Põnar- kaya Köyü İlköğretim Okulu’nda çatõsõnda çok sayõda kene bulunmasõ dolayõsõyla eğitime ara verildi. İlçeye yaklaşõk 5 kilometre uzaklõktaki 55 haneli Põnarkaya köyün- de 24 öğrencinin eğitim gördüğü ilköğretim oku- lunda 5 kez ilaçlama ya- põlmasõna karşõn çok sa- yõda kene görülmesi üzerine okul müdürü Emrah Ortak, durumu kaymakamlõğa bildirdi. Kaymakamlõk kenelerin ilaçlama sonrasõnda tek- rar görülmesi üzerine okulun boşaltõlmasõ ka- rarlaştõrõldõ. SHP’li Burma CHP’den aday SAMSUN (Cum- huriyet) - SHP’nin kuru- cularõndan olan eski parti meclisi üyesi Metin Bur- ma, CHP’den Samsun Atakum ilçe belediye başkan adayõ oldu. SHP Genel Başkanõ Murat Karayalçõn’õn CHP’nin Ankara Büyükşehir bele- diye başkan adayõ olma- sõnõn ardõndan Bur- ma’nõn da Atakum ilçe belediye başkan adayõ ol- masõ SHP-CHP ittifakõnõ kuvvetlendirdi. CHP Atakum İlçe Başkanõ Hamza Türkpençe, AKP’li belediyelerin borçsuz devraldõklarõ be- lediyelerde tüm kazanõm- larõ talan ettiğini söyledi. DTP’li başkana 1 yıl 3 ay hapis DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - DTP’li Şõrnak Belediye Başkanõ Ahmet Ertak, Fransõz haber kanalõ France-24’te yayõmlanan röportajõnda terör örgütü PKK’nin propagandasõnõ yaptõğõ gerekçesiyle 1 yõl 3 ay hapse çarptõrõldõ. Di- yarbakõr 6. Ağõr Ceza Mahkemesi’nde yapõlan duruşmaya, sanõk Ertak katõlmazken avukatõ Ta- hir Elçi hazõr bulundu. Elçi, müvekkilinin suçu işlemediğini savunarak beraatõnõ istedi. Mahke- me heyeti sanõğõn, Terör- le Mücadele Yasasõ’nõn “Terör örgütünün propa- gandasõnõ yapmak” suçu- nu kapsayan 7/2. madde- si uyarõnca 1 yõl 3 ay ha- pisle cezalandõrõlmasõna karar verdi. Bağdat’ta Irak heyeti içinde ilk kez bölgesel Kürt yönetiminden üst düzey bir yetkilinin de yer aldõğõ toplantõ sonrasõ PKK ile mücadeleye ilişkin “Yakõn Takip Komitesi” kurulmasõ kararlaştõrõldõ. TÜRKİYE-IRAK-ABD ‘İki ayda bir toplanõlacak’ ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Dõşişleri Bakanõ Ali Ba- bacan, Türkiye, Irak ve ABD arasõnda Bağdat’ta yapõlan üçlü komisyon toplantõsõnõn verimli geçtiğini ve Bağdat’õn bundan sonra terörle mücadele konusun- da hem askeri, hem de diğer ilgi- li devlet birimleri ile daha yoğun çalõşacağõnõ bildirdi. Babacan Irak ile kurulan yeni üçlü mekaniz- manõn eskisinden farklõ olduğunu, toplantõlarõn 2 ayda bir, alt dü- zeyde de günlük olarak sürdürü- leceğini söyledi. Babacan, Ankara’da bulunan Romanya Dõşişleri Bakanõ La- zar Comanescu ile bir araya gel- di. Babacan, Ermenistan Dõşişle- ri Bakanõ Edvard Nalbantyan’õn yapacağõ ziyarete ilişkin bir soru üzerine, Nalbantyan’õn 24 Ka- sõm’da İstanbul’a geleceğini ve kendisiyle akşam yemeğinde bu- luşacağõnõ ifade etti. Bölgedeki gö- rüşmelerin, Azerbaycan ile Er- menistan arasõnda da devam etti- ğini kaydeden Babacan, “iki ay- rı hat olduğunu” vurguladõ. Ba- bacan, ancak arada bir yapõlacak üçlü toplantõlarda da bu iki ayrõ hattõn koordinasyonunun da sağ- lanacağõnõ ifade etti. ABD-Irak güvenlik anlaşmasõ ve Bağdat’ta yapõlan üçlü toplan- tõya ilişkin sorular üzerine Baba- can, imzalanmõş olan, ancak henüz TBMM onayõna sunulmayan gü- venlik anlaşmasõyla ilgili olarak Irak Devlet Bakan Ekrem El He- kim’in Ankara’ya geldiğini anõm- sattõ. Babacan, anlaşmanõn Irak Parlamentosu tarafõndan da onay- lanmasõ gerektiğini belirtirken, Türkiye’nin bu anlaşmayla ilgili görüşlerini hem Irak, hem de ABD tarafõna ilettiğini bildirdi. Babacan Türkiye’nin Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik’in Bağ- dat’ta temaslarõnõ 4-5 gün daha sürdüreceğini ifade etti. Ağrı’da tören düzenlenen Şehit Binbaşı Can bugün Cebeci Askeri Şehitliği’nde toprağa verile- cek. Lice’de şehit düşen erler Güngör ve Uygun törenlerle toprağa verildi Gözyaşlarıyla uğurlandılar Yurt Haberleri Servisi - Diyarba- kõr’õn Lice ilçesinde PKK üyeleriyle ça- tõşmada şehit olan erler Fevzi Güngör ve İsmail Uygun dün düzenlenen tö- renlerle toprağa verildi. Ağrõ’da şehit düşen Binbaşõ Süleyman Can’õn ce- nazesi Ankara’ya gönderildi. Terhisine 1.5 ay kala Lice’de dü- zenlenen operasyonda şehit olan İsmail Uygun’un Kayseri’de ya- şayan ailesi acõ haberle sarsõldõ. Şehidin anne- si Sultan Uygun, “Kuzum, ciğerim. Gazetecileri ka- pıya mı geti- r e - cektin? Ciğerimi yaktınız!” diye ağõt- lar yaktõ. Şehidin 1.5 yaşõndaki kõzõ Beyza Uygun’u kucağõna alan şehit an- nesi, “Şunun babası şehit olur mu? Babasına nasıl kıydınız?” dedi. Baba Mürsel Uygun da oğluyla en son 3 gün önce telefonda konuştuğunu belirtti. Er- ciyes Üniversitesi İşletme Bölümü me- zunu olan Uygun’un kõsa dönem as- kerlik yaptõğõ ifade edildi. Şehit er Hunat Camisi’nde kõlõnan ikindi na- mazõnõn ardõndan Kent Şehitliği’nde toprağa verildi. Aynõ çatõşmada şehit olan er Fevzi Güngör’ün Bitlis’in Güroynak ilçe- sinde yaşayan ailesinin evinde de yas vardõ. Sinir krizi geçiren baba Ekrem Güngör’e sağlõk ekipleri müdahale etti. Tatvan 6. Mekanize Tugay Komutan Yardõmcõsõ Albay Kemal Yeni de şehidin ailesine tazi- ye ziyaretinde bulundu. Güngör, ikin- di namazõnõn ardõndan toprağa verildi. Ağrõ’da şehit olan Binbaşõ Can’õn ce- nazesini ise Ankara Etimesgut Askeri Havaalanõ’nda eşi Meltem Can, oğlu Onur Can, ailesi ve yakõnlarõ karşõla- dõ. Onur Can, Yenimahalle’deki evle- rinin önünde, “Bir Süleyman ölür, bin Süleyman gelir. Hiçbir zaman da bi- zim direncimizi, birliğimizi boza- mayacaklar” dedi. Can’õn İzmir’in Karşõyaka ilçesinde oturan annesi Semahat Can ise oğlu- nun şehit olduğu haberini alõnca fena- laştõ. Bu yõl binbaşõlõğa terfi eden Can’õn, Batman’daki hizmetini ta- mamlamasõnõn ardõndan Kõrklareli’ne tayininin çõktõğõ, birliğinin Ağrõ’da ol- masõndan dolayõ 10 gün sonra Kõrkla- reli’ne dönmek üzere geçici görev için Ağrõ’ya gittiği belirtildi. Şehit Binba- şõ Can bugün Cebeci Askeri Şehitli- ği’nde toprağa verilecek DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Ağrı ve Diyarbakır kırsa- lında önceki gün çıkan çatışmalarda üç askerin şehit olmasının ar- dından bölgede operasyonlar genişletildi. Şırnak’taki operasyonlar- da Cudi, Gabar ve Çırav dağlarındaki PKK mağaraları bombalandı. Diyarbakır’dan havalanan 100’den fazla F16 savaş uçağının ope- rasyon bölgelerine doğru uçtuğu gözlendi. PKK MAĞARALARI BOMBALANDI Şehidin 1.5 yaşın- daki kızı Beyza. İspanya, kanlı terör eylemleriyle adını duyu- ran Bask örgütü ETA’ya yönelik operasyonla- rın sevincini yaşıyor. Bu sevinç salt örgütün önemli isimlerinden biri olan ve İspanya’da 1980 yılında bombalı bir eylemde 25 kişiyi öldüren Juana Chaos’ın Belfast kentinde teslim ol- masından kaynaklanmıyor. ETA’nın askeri lideri “Txeroki” kod adlı Garkoitz Asiazu Rubi- na’nın 4 gün önce, Fransa’nın güneyinde ya- kalanmasının örgüte büyük darbe vurduğu söyleniyor. Fransa İçişleri Bakanı Michele Al- liot-Marie, 2007’de 2 İspanyol istihbarat gö- revlisinin öldürülmesinden sorumlu tutulan Ru- bina’nın İspanya’ya iade edileceğini açıkladı. Bu operasyon PKK’lileri Türkiye’ye iade etmekten kaçınan Fransa’nın terörle mücadeledeki çifte standardını da yeniden gündeme getirdi! İspanya ve Fransa sınırları içinde yaşayan Bask kökenliler için bağımsız bir devlet kurmayı hedefleyen ETA’nın (Euskadi Ta Askatasuna) şeklindeki açılımı Türkçe’de “Bask Vatanı ve Öz- gürlük” anlamına geliyor. 1959 yılında Franco diktatörlüğüne karşı kurulan örgüt, kültürel hak savunuculuğunu bir süre sonra şiddet ey- lemlerine dönüştürdü. Madrid Üniversitesi’ndeki solcu gruplardan oluşan timler örgütün ey- lemlerinde önemli bir etken haline getirildi. Örgüt kanlı eylemlerini 1968’den itibaren yoğunlaştırdı. 1973’te Franco rejiminin önem- li yöneticilerinden Amiral Carrero Blanco ETA’cılar tarafından öldürüldü. Örgüt 1974’te ikiye bölündü. Askeri kanadı şiddet eylemleri- ni sürdürürken siyasi kanat 1978 yılında “Her- ri Batasuna” adını aldı. 1979’da hükümetin Bask Bölgesi’nde yaşayan iki milyon kadar kişi için özerklik vermesi örgütü durdurmadı. ETA, “Tam bağımsızlık” söylemiyle terör eylemleri- ni 8 yıl sonra yeniden yoğunlaştırdı. 1986 yı- lında Fransa, ETA militanlarını İspanya’ya ia- de edince örgüt, İspanya’daki Fransızlar’a karşı eylemler düzenlemeye başladı. Örgütün 1987’de Barcelona’da düzenlediği saldırıda 21 kişinin ölmesi, ETA’nın giderek çok tehlikeli bir güç haline geldiğini gösterdi. 1998’de tek taraflı ateşkes ilan eden ETA, hükümetle görüşmeler- den beklediği sonucu alamayınca ey- lemsizlik kararından bir yıl sonra vaz- geçti. Örgüt 2006’da ise kalıcı ateşkes ilan etti. Ancak aynı yılın son günün- de Madrid’deki Barajas Havaala- nı’ndaki saldırıda 2 kişinin ölmesi bu ateşkesin de bozulmasına yol açtı. İspanya hükümeti, kimi seçimlerde Bask Böl- gesi’nde oyların yüzde 20’sini elde eden Ba- tasuna’yı ETA’nın siyasi kanadı olduğu ge- rekçesiyle 2002’de kapattı. İspanya ETA ile mü- cadelesini Fransa’nın desteğiyle sürdürürken, bu çalışmalar salt güvenlik uygulamalarıyla yü- rütülmedi. İspanya hükümeti iki ay önce ETA’ya parasal katkı sundukları gerekçesiyle 24 işadamı hakkında dava açtı. İspanya Yük- sek Mahkemesi ise 3 ay önce Bask Bölgesi’nde faaliyet gösteren Bask Komünist Partisi (PCTV) ile Bask Milliyetçi Hareketi’ni (ANV) kapattı. Söz konusu partiler ETA’nın terör eylemlerini eleş- tirmekten kaçınıyordu. İspanya’da Batasuna ile birlikte kapatılan ETA yanlısı parti sayısı üçe ulaştı. ABD ve AB ise bombalı araçlarla düzenlenen saldırılar ve silahlı eylemlerle 850’den fazla ki- şiyi öldüren ETA’yı tıpkı PKK gibi terörist örgütler listesine aldı. Örgütün 650’den fazla üyesi son 8 yıldır sürdürülen operasyonlar sonrası ceza- evine konuldu. Bu militanlardan 179’u 1993’te örgüte yönelik kapsamlı operasyonda tutuk- lanmıştı. ETA’nın askeri lideri Garkoitz Asiazu Rubina ise Fransız ve İspanyol istihba- ratçılarının ortak operasyonuyla Caute- rets bölgesinde ele geçirildi. İspanyol hü- kümetinin “diyalog” çağrılarına karşı çı- kan Rubina, örgütün “Şahin” kanadını temsil ediyor. Bask Bölgesi’ndeki soru- nun şiddetin dayatılmasıyla aşılabilece- ğini savunan Rubina, bu uğurda kendisi- ne bağlı eylem hücrelerini bombalı saldırılara yö- neltmekten çekinmiyordu. İspanyol gazeteleri Rubina’nın yerine Fransa’da gizlendiği belirti- len “Gurbita” kod adlı Airzol İriondo Yarza’nın geçeceğini ve eylemlerin yeniden başlayabile- ceğini öne sürüyor. Peki ETA’ya yönelik operasyonlar Türki- ye’de neden bu kadar yakından izleniyor? ETA aslında bir açıdan da “İspanya’nın PKK’si” olarak adlandırılıyor. DTP’liler yıllardır İspanya hükümetinin ETA ile görüşmesini örnek gös- tererek PKK ile diyaloğa geçilmesini istiyor. Bu mesaj uğruna ETA ve IRA temsilcileri DTP’nin kongrelerinde bile ağırlanıyor! Avukat görüş- melerinde sık sık ETA’ya vurgu yapan Abdul- lah Öcalan da PKK ile diyalog kurulması iste- miyle TBMM’deki 164 milletvekiline geçen yıl mektup göndermişti! Fransa hükümeti kendi ülkelerinde de ey- lemlere karışan örgütü etkisizleştirebilmek için İspanya ile işbirliğini aksatmayacağını gösteri- yor. Oysa aynı Fransa, PKK konusunda Türki- ye’ye karşı çifte standart uygulamaya devam ediyor. Geçen yıl yakalanan, aralarında Avru- pa sorumlularının da bulunduğu 16 PKK’liye yö- nelik uygulamalar da bu gerçeği ortaya koyu- yor. Paris Mahkemesi “PKK’nin kasası” olarak bi- linen Nedim Seven ile Avrupa sorumlularından Rıza Altun’u tutuksuz yargılanmak üzere ser- best bıraktı. İki PKK’li daha sonra Fransa’dan kaçtı. Seven, geçen aylarda İtalya’da yakala- narak Fransa’ya iade edildi. Türkiye’nin tüm ça- basına karşın Fransa Altun, Seven ve diğer PKK kadrolarını iade etmeye yanaşmadı. Rubina’nın ele geçirildiği operasyonun, Fran- sa ve İspanya arasında terörle mücadele ala- nındaki “mükemmel işbirliğini” gösterdiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy PKK konusunda etkili bir adım atabilecek mi?.. Rubina’nın yakalanmasını, “Bu tutuklama Fran- sız polisi ve jandarmasının terorizmin her çeşi- dine karşı savaştaki kararlılığını gösteriyor” di- ye açıklayan Fransa İçişleri Bakanlığı’nın tavrı PKK konusunda da bir kararlılığa dönüşebile- cek mi?.. İsviçre’nin PKK yanlısı derneklerin faa- liyetlerini kontrol altına alması, KDP lideri Me- sut Barzani’nin Beyaz Saray’da Bush’la gö- rüşmesi ve Türkiye’nin Kürt yönetimiyle PKK’nin enterne edilmesine yönelik yeni bir plan hazır- laması, Fransa’nın da PKK’ye sırtını dönece- ğinin işaretlerini veriyor! PKK terörü önceki gün Ağrı ve Diyarbakır’ın Lice il- çesinde 3 askeri şehit etti. Lice’nin Kayacık beldesi kırsalındaki çatışmada 2 asker şehit olurken 4’ü de ya- ralandı. Ancak en dikkat çekici olay Ağrı’nın Cumaçay bölgesinde yaşandı ve burada binbaşı Süleyman Can şehit edildi. Olay buraya kadar terörün her zamanki kal- leşliği olarak tanımlanabilir. İddiaya göre binbaşı Can, Kanas suikast silahıyla vurulmuştu! PKK’nin yayın organlarından ANF’nin önceki gün Can’la ilgili yayımladığı ha- berler ise korkunç bir şüpheyi günde- me getirdi. Kapatılan HADEP’in İlçe Başkanı Serdar Tanış ve parti sekre- teri Ebubekir Deniz Silopi’de 25 Ocak 2001 tarihinde jandarmaya çağrıldık- tan sonra ortadan kaybolmuştu. ANF bu olayın yaşandığı sırada Süleyman Can’ın, yüzba- şı rütbesiyle Silopi İlçe Jandarma Komutanı olarak gö- rev yaptığını öne sürdü. Habere göre olayla ilgili 48 as- ker hakkında soruşturma başlatılmasına karşın Can’a dokunulmamıştı! ANF nasıl olmuşsa Can’ın görev yerlerini adım adım sıralamıştı! Habere göre “Silopi’de 4 yıl, Batman’da da 2 yıl görev yapan Can, Binbaşı rütbesiyle Kırklareli’nin Vize İlçesi Jandarma Tabur Komutanlığı’na atanmış- tı. Binbaşı Can, özel görevle, Taburu ile birlikte 3 ay- dan bu yana Ağrı’da görev yapıyordu.” Bu haberdeki ayrıntılar çok önemli bir kuşkuyu gün- deme getiriyor! PKK, Binbaşı Can’ı uzun süredir izli- yor muydu?.. Olayda Kanas kullanılması binbaşının özel hedef seçildiğini mi gösteriyor?.. Can, iki HADEP’li or- tadan kaybolduğunda Silopi’de görevliyse PKK’nin bu eylemi rastlantı mı?.. TERÖR VE TOPLUM / MEHMET FARAÇ mfarac@cumhuriyet.com.tr - www.mehmetfarac.com Kanas ve Kuşku!..Fransa.. ETA.. ve Çifte Standart!.. Asiazu Rubina Binbaşı Can
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog