Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 21 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Ehram ve Türban... CHP lideri ne yapsa yaranamıyor... Hem CHP içinden hem CHP dışından yaylım ateşine tutuluyor. Din bezirgânları, Soros’un Çocukları, CIA ve MOSSAD’ın “Taraf”ı, Fethullahçı medya, kimi CHP’li- ler bu kez ehram giymiş Erzurumlu iki kadının CHP’ye kaydolmasını, başörtülü kadınların grup toplantısına katılmalarını dillerine doladılar... CIA’nın Türkiye’deki medya ayağında bilmişlik tas- layan “Yasemin çiçeği” halk kavramının ne anlama geldiğinden habersiz, olayı üniversitelerdeki ba- şörtülü kız öğrencilere getirip CHP’ye demokrasi ve özgürlük dersi veriyor. Deniz Baykal İstanbul Sultangazi’de iki Erzurumlu kadının CHP’ye üye olması nedeniyle yaptığı ko- nuşmada “kara çarşaf”la “ehram”ın ne olduğunu anlatmadı, tıpkı grup toplantısına katılan kadınların “başörtüsü”yle “sıkmabaş” arasındaki ayrımı açık- lamadığı gibi. Önce “ehram” nedir anlatayım... Yün çok ince eğirilerek ipliğe dönüşür ve tezgâh- larda dokunur, rengi siyahtır, soğuktan korur. Ehram Bayburt’ta yapılır ve komşu kentlerde kullanılır. Bu illerden birisi de Erzurum’dur. Ehramdan salt kadın giysisi yapılmaz. Ceket, ye- lek, masa örtüsü, kravat, seccade, perde yapılır. Bu- nun adına da “ehram sanatı” denilir. Ehram, Erzurum, Bayburt ve çevresinde yaygın- dır. Erzurum’da sadece yaşlı kadınlar, köylerde ise genç-yaşlı tüm kadınlar ehram giyerler. Bugün o yö- relerde ehram giyen kadın sayısı giderek azalmak- tadır. Ehram kara çarşaf değil, yöresel bir giysidir. Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde genç-yaşlı kadın- lar “kıvrak” giyerler. Bilmiyorum, “kıvrak” hâlâ yaygın mıdır Kırk- ağaç’ta! 70’li yıllarda mini etek yaygındı. Kırkağaç’ta genç kızlar mini etek giyerler ve “kıvrak”la sokağa çıkarlardı. Yaşadığımız Anadolu coğrafyası binlerce yıllık uygarlığın ve tarihin boy verdiği topraklardır. Selçuk’ta Efes Müzesi’ne gittiğinizde görürsünüz Romalıların giydiği çarıkları, sandaletleri.. diş temizlemek için kul- lanılan erak ağacının dallarından liflerin ayrılma- sıyla yapılan iplikleri görürsünüz. Bugün Anadolu insanı diş temizliği için erak ağa- cından yapılan lifleri kullanır, bazı diş macunu üreti- cileri bu lifleri çağa uygun bir biçimde piyasaya sü- rer. Sandaletler Romalılardan geçmiştir bize ve tüm dünyaya. Bodrum’da üretilmiştir benzerleri. Çarık ise Yörüklerin ayakkabısıdır, Toroslar’da köylüler giyer. Biz “ehram”ı “ihram”dan aldık. Yünlü çarşaftan ya- pılan “ihram” Arapça kökenlidir. Romalıların, Yu- nanlıların şimdilerde Berberilerin örtündükleri be- yaz renkli örtüdür... Yaz sıcağında güneş ışınlarından korur. Hacca gidenler ihrama girmek için ihram giyerler. Gelelim başgörtüsü, tülbent, yazmaya... Anadolu kadınının başını örttüğü kumaştır... Ehram, kıvrak, başörtüsü, tülbent ve yazma din- sel bir simge değildir. Kadın yağmurdan, tozdan korunmak için örter ba- şını... “Sıkmabaş” dinsel bir simgedir, bir başka deyiş- le “rahibe” başıdır... Kadının saçının bir teli bile görünmez. Topukları- na dek manto giyer, yaz kış eldiven takar. Bu tür örtünme 1960’lı yılların ortalarında Şule Yük- sel Şenler’in buluşuyla ortaya çıkmış, özellikle 80’li yıllarda ivme kazanmıştır. Dinsel simge olan “sıkmabaş” Fethullah Gülen ve eski YÖK Başkanı İhsan Doğramacı’nın görüşme- leri sonucu “türban” olarak anılmaya başlanmıştır. Türban Fransızca bir kelimedir. 40’lı ve 50’li yıl- larda kadınlar arasında modaydı. Ayrıca bir de Rus başı vardı, tıpkı türban gibi başa sarılan, saçları tü- müyle örtmeyen. Sıkmabaş ne türbandır ne de başörtüsüdür! Sık- mabaş ise siyasal İslamın simgesidir! CHP’ye dört koldan saldırılıyor... İnsanların dini inanç özgürlüğünden yanayım. An- cak, siyasal İslama ve din baronlarına karşıyım. Türkiye’de din ve inanç özgürlüğü Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet devrimiyle yaşam bulmuş, ezan Türkçe okutulmuştur. Laik eğitim sistemi, harf ve dil devrimi “Türk Dev- rimi”yle, halkla bütünleşerek gelişmiştir. CHP’de eh- ramlılar da olacak, başörtülü kadınlar da, kasket- li köylüler de, emekçiler de, aydınlar da. Çünkü CHP kitle partisidir. Tarikat şeyhlerini, numaracı cumhuriyetçileri, AKP yandaşlarını anlıyorum da, ehram giyen Anadolu ka- dınını, başörtüsüyle dolaşan kadınlarımızı partiye ça- ğıran CHP’yi eleştiren Atatürkçüleri anlayamıyo- rum! hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART musakart yahoo.com AKP’nin 2B (orman özelliğini yitirmiş arazi) sorununun çözümü için yasa değişikliğine gitmesi yurttaşlar için seçim vaadi, ormanlar için de işgal anlamına geliyor. Fırat, Kür’den tazminat alamadı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fõrat’õn, “Haydi Gel Bizimle Ol” adlõ televizyon programõnda sarf ettiği bir söz ile “kişilik haklarõna saldõrõda bulunduğu” iddiasõyla yazar Põnar Kür aleyhine açtõğõ 10 bin YTL’lik manevi tazminat davasõ reddedildi. Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanõn karar duruşmasõna, Fõrat’õn avukatõ Beren Şentürk ile Kür’ün avukatõ İsmail Atak katõldõ. Yargõç Süleyman Kapusuz, davanõn reddine karar verildiğini açõkladõ. Ferguson için suç duyurusu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), eski York Düşesi Sarah Ferguson hakkõnda suç duyurusunda bulundu. SHÇEK’e bağlõ Saray Bakõm ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gizli kamerayla çektiği görüntüleri İngiliz televizyonu ITV’de yayõmlatan Sarah Ferguson hakkõndaki suç duyurusu dilekçesi, geçen günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’na verildi. Ferguson ve ekibinden iki kişi hakkõnda “hukuka aykõrõ görüntü almak ve özel hayatõ ihlal” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Siyasi partilere Hazine yardımı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Kanunu’nun, “Siyasi partilere hazine yardõmõnõn hangi koşullarda yapõlacağõnõ” düzenleyen maddesinin iptal istemini reddetti. Liberal Demokrat Parti, partilere yapõlan hazine yardõmõnõn iptali istemiyle Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde dava açmõş ve 2820 sayõlõ Siyasi Partiler Kanunu’nun, “devletçe yardõm” başlõklõ ek 1. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasõnõ istemişti. Ankara 5. İdare Mahkemesi, anayasaya aykõrõlõk iddiasõnõ ciddi bularak Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla başvuruda bulundu. Yüksek mahkeme heyeti, dün yaptõğõ toplantõda, iptal istemini reddetti. Ergazi’nin 75. yıldönümü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu yüce önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bağõş yaparak yapõmõna katkõda bulunduğu ve kendi eliyle 1933 yõlõnda açtõğõ, Ergazi İlköğretim Okulu’nun, 75. kuruluş yõldönümü dün düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandõ. Törende konuşan Emekli Kurmay Albay Aziz Ergen, Türkiye’ye şeriatõ getirmek isteyenlerin önündeki en büyük engelin Atatürk faktörü olduğunu belirtti. Genel Sekreter Önder Sav ile 2 MYK üyesi rahatsõzlõğõnõ dile getirdi, Baykal savundu Çarşaflõ‘açõlõm’sõkõntõsõTÜREY KÖSE ANKARA - CHP lideri De- niz Baykal’õn kara çarşaflõ ka- dõnlara parti rozeti takmasõyla başlayan tartõşma büyürken Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) “kurbağa deneyi”ni anõmsatan Genel Sekreter Ön- der Sav ile bazõ üyeler de ra- hatsõzlõklarõnõ dile getirdi. Bay- kal ise “bu açılımın doğru olduğunu, bunu halka anla- tacaklarını” söyledi. Çarşaflõ, türbanlõ kadõnlarõn törenle CHP’ye üye olmasõyla başlayan tartõşma sürüyor. Ge- nel merkez ve milletvekillerine çok sayõda tepki telefonu gel- diği belirtilirken konu önceki gün geç saatlere kadar süren MYK toplantõsõnda da değer- lendirildi. Edinilen bilgiye gö- re, Genel Sekreter Önder Sav “kurbağanın soğuk suyun içine konulup yavaşça ısıtıl- ması durumunda kaçmaya- cağı ve böylece haşlanarak öleceği”ni gösteren deneyi anõmsatarak rahatsõzlõğõnõ dile getirdi. Nur Serter de, “Çar- şafın niye giyildiğini biliyo- ruz; bunlar Erzurumlu, çar- şafın bir de yoksulluğu örten bir kıyafet olduğunu biliyo- ruz. Ama çarşaf yıllarca la- ikliğe karşı bir sembol olarak görüldü. Bu nedenle çarşafın vitrine çıkarılması doğru de- ğil. Bu yinelenmemeli. Bir partiye herkes üye olabilir, ama vitrine taşınması rahat- sızlık yarattı” dedi. Mehmet Ali Özpolat’õn da bu konuda kendilerine iletilen tepkilere dikkat çektiği aktarõldõ. CHP lideri Baykal ise “parti- nin çizgisinde, ilkelerinde bir değişiklik, kırılma olmadığı- nı” söyledi. Baykal’õn İstanbul milletvekili Necla Arat’õn eleş- tirileriyle ilgili olarak “Bu önemli bir açılımdır. Bazı arkadaşlarımız farklı algıla- yabilir” dediği öğrenildi. Bay- kal, “Biz Türkiye’nin huku- kuna saygılıyız, hukuk çer- çevesinde hareket ederiz. Ka- musal alanda çarşafa, tür- bana izin verilmediği için o noktada farklı düşüncemiz yok. Günlük hayatlarında in- sanlar diledikleri gibi giyine- bilirler. Bu insanlar kıyafet- lerini Türkiye’ye model ola- rak dayatmıyorlar” dedi. Nur Serter dün çarşaf tartõş- malarõyla ilgili sorularõmõzõ ya- nõtlarken şunlarõ söyledi: “Fanatik yaklaşılmamalı. Bir parti herkese açık olma- lı. Yoksulluğun, yolsuzluk- ların artması, işsizlik CHP’ye bir akım yarattı, insanlar sı- ğınacak yer arıyorlar. Bu in- sanları kucaklayacağız, ama duyarlılıklarımız da var. Tür- banı Anayasa Mahkemesi’ne götürdük, ilkelerimizde hiç- bir sapma yok. Genel Baş- kan’ın niyeti konusunda bir tereddüt yok, ama sergile- nen tablonun yorumuyla ilgili farklı görüşler ortaya çıktı.” MYK üyelerinden Erdoğan Toprak ise “Bu insanlar bi- zim doğal tabanımız, varoş- lara sıkışmış insanlar. Biz sahip çıkmazsak inanç tacir- liği yapanlar bunların o temiz duygularını kendi siyasetle- rine alet ediyorlar. Eğer bu insanlar partimize katılıyor- sa, bizim hassasiyetlerimizi de biliyorsa bunda gocunulacak bir şey yok. Bunlar rejim de- ğiştirmek, partinin yapısını değiştirmek gibi bir gayeyle gelmiyor. CHP’nin yol hari- tası belli zaten. Bunlara, ha- yır bize katılamazsın, oy ve- remezsin, demek yanlış olur” görüşünü dile getirdi. İstanbul İl Başkanõ Gürsel Tekin’in “Tombaladan vekil olanlar ‘Taban rahatsõz’ diye- mez” sözleri de tartõşma yarattõ. Baykal, dün TBMM’de gaze- tecilerle sohbet ederken “Bun- lar uygun değil. seçilmiş bir milletvekiline saygı gösteril- meli. Birbirimizi anlamaya çalışmalı, kırıcı olmamalı- yız” dedi. Nur Serter, “Bizim partiye davet edilmemiz sayın genel başkanının tercihidir, bunu yargılamak il başkanı- na düşmez” derken; İstanbul Milletvekili Çetin Soysal da, “Bizim partimizde tombala- dan seçilen milletvekili yok- tur. Elbette farklı düşünceler olacaktır. Biz varoşlara gidi- yoruz, varoşlar da budur” diye konuştu. Necla Arat da, Tekin’in söz- leriyle ilgili olarak “Hoş değil, koskoca İstanbul il başkanı böyle bir ifade kullanmama- lı. Burada sadece bana değil, Genel Başkan’a da hakaret var. Bizi o davet etti” de- mekle yetindi. Çarşaflõ, türbanlõ kadõnlarõn törenle CHP’ye üye olmasõyla başlayan tartõşma MYK toplantõsõnda da devam etti. Genel Sekreter Önder Sav, rahatsõzlõğõnõ “kurbağa deneyi”ni anõmsatarak dile getirirken Nur Serter de partinin herkesi kucaklamasõ gerektiğini fakat yõllarca laikliğe karşõ bir sembol olarak görülen kara çarşafõn vitrine çõkartõlmamasõ gerektiğini söyledi. CHP lideri Baykal ise “partinin çizgisinde, ilkelerinde bir değişiklik, kõrõlma olmadõğõnõ” belirtti. AABF BAŞKANI ÖKER: Gülen’in dostu iyi analiz edilmeli Ankara’daki Alevi mitingini eleştiren Prof. İzzettin Doğan’a sert tepki gösteren Turgut Öker, ‘‘Doğan, õlõmlõ İslam devletinin bir projesi olan Alevileri Şia mezhebine asimile etmek için uğraşõyor” dedi. ALİ AÇAR Avrupa Alevi Birlikle- ri Federasyonu (AABF) Genel Başkanõ Turgut Öker, Alevilerin Anka- ra’da gerçekleştirdiği “Ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlık hakkı” mitin- gini eleştiren Cem Vakfõ Başkanõ Prof. Dr. İzzettin Doğan’a sert tepki gös- terdi. Gazetemizin çeşitli ko- nulardaki sorularõnõ ya- nõtlayan Öker, Alevilerin düzenlediği mitingin, bi- linen yayõn organlarõ ta- rafõndan dõş destekli gibi gösterilmek istendiğini ifade ederek “AABF ve diğer Alevi örgütleri ne yaptığını biliyor ve bu- nun bilincinde hareket ediyor” dedi. AABF’nin Avrupa’da yaşayan 1 milyonu aşkõn Aleviyi temsil ettiğini anõmsatan Öker, şöyle de- vam etti: “Türkiye’deki Alevilerin yüzde 90’ını temsil ettiğini söyleyen İzzettin Doğan’ın vakfı- nın neden Avrupa’da bir tane resmi merkezi yok? Bizleri, Avrupa Birliği’nden 3-5 kuruş para alarak Alevi ve Sünni çatışması peşinde koşanlar olarak göste- riyor. Oysa, AABF ola- rak 1993 yılından itiba- ren Alevilerin hakları için mücadele ediyoruz. Bir olayı irdelerken söz konusu kişinin geçmi- şinin iyi irdelenmesi ge- rekir. Doğan geçmişi ve aile yapısı itibarıyla sağ- cıdır. Kendisi 12 Eylül faşizminin desteklediği eski Milliyetçi Demok- rasi Partisi’nin genel başkan yardımcılığını yapmıştır. Kısacası 12 Eylül’de Alevilere, dev- rimci ve demokratlara işkence yapan bir zihni- yetin temsilcisidir. Fet- hullah Gülen’in yakın dostu olan Doğan, ılım- lı İslam projesinde Al- evileri, İran’daki Şia mezhebine bağlamak için uğraşıyor. Doğan’ı ve yandaşlarını bütün bu nedenlerle iyi değer- lendirmek gerekir.” Aleviler sorunları için Köşk’e çıkıyor ABF yönetimi, ‘zorunlu din dersleri, cemevleri ve Diyanet İşleri Başkanlõğõ’ gibi sorunlu alanlarõ devletin zirvesinde tartõşmaya açmayõ hedefliyor Yerel seçimlerde görev verilecek 1 milyon 300 bin gözcü için eğitim çalõşmasõ başlatõlõyor AKP’den sandõğa sõkõ takipEMİNE KAPLAN ANKARA - AKP, 29 Mart’ta yapõ- lacak yerel seçimler için aday belirle- me çalõşmalarõ ve sandõkta görev alacak partililerin eğitimine hõz verdi. Başba- kan Tayyip Erdoğan’õn aralõk ayõ ba- şõnda bazõ belediye başkan adaylarõnõ açõklamasõ beklenirken AKP, her san- dõkta 9 olmak üzere yerel seçimlerde toplam 1 milyon 300 bin gözlemci gö- revlendirecek. Sandõk gözlemcilerinin eğitimine ocak ayõnda başlanacak. Erdoğan’õn başkanlõğõnda önceki gün toplanan merkez yürütme kurulunda (MYK) yerel seçime dönük çalõşmalar değerlendirildi. Adaylõk başvurularõnõ 10 Kasõm’da başlatan AKP, başvuru sü- resinin bitimini Yüksek Seçim Ku- rulu’nun (YSK) takvimine göre be- lirleyecek. Parti yerel yönetimler başkanlõğõyla seçim işleri başkanlõ- ğõ, pazartesi günü bir toplantõ yapa- rak yerel seçim takviminin ayrõntõlarõ- nõ netleştirecek. Bu toplantõda, beledi- ye başkanlõğõ için başvuran aday aday- larõnõ elemek üzere genel merkezde oluşturulacak 12 komisyonun üyeleri de belirlenecek. Öncelikle ilk olarak göreve devam et- mesine karar verilecek belediye baş- kanlarõnõ belirleyecek olan AKP, yeni- den aday gösterilmeyecek belediye başkanlarõ üzerinde ayrõ bir çalõşma yapacak. Başbakan Erdoğan’õn aralõk ayõ başõnda bazõ belediye başkanlarõnõ açõklamasõ bekleni- yor. AKP, yarõn toplanmak üzere parti ör- gütlerinin tüm il seçim işleri başkanla- rõyla seçim koordinasyon başkanlarõnõ Ankara’ya çağõrdõ. Seçime dönük stra- tejinin belirleneceği toplantõda, yerel se- çime ilişkin hazõrlõklar değerlendirile- cek. AKP, seçimlerde sandõklarda 1 mil- yon 300 bin sandõk gözlemcisinin gö- revlendirilmesini kararlaştõrdõ. Buna göre her sandõk başõnda 3’ü ana kade- me, 3’ü kadõn kollarõ, 3’ü de gençlik kol- larõndan olmak üzere 9 sandõk göz- lemcisi yer alacak. Sandõk gözlemcile- rinin eğitimine ocak ayõnda başlanacak ve bu eğitim yerel seçime kadar sür- dürülecek. İki kadõn belediye başkanõ bulunan AKP, bu seçimlerde kadõn aday sayõsõnõ arttõrmayõ planlõyor. ANKARA (ANKA) - Aleviler, 9 Ka- sõm mitinginin ardõndan sorunlarõnõ bir kez daha devletin zirvesinde tartõşmaya aç- maya hazõrlanõyor. Bu kapsamda, Cum- hurbaşkanlõğõ, TBMM Başkanlõğõ ve Baş- bakanlõk’tan randevu talep edildi. Alevilerin 9 Kasõm’da geniş bir katõlõmla gerçekleştirdikleri “Eşit Yurttaşlık” mi- tinginin yankõlarõ sürerken, Alevi örgüt- leri de sorunlarõnõn çözümü için arayõş- larõnõ sürdürüyor. Alevi Bektaşi Federas- yonu (ABF) yönetimi miting sonrasõ al- dõğõ karar doğrultusunda, sorunlarõnõ bir kez daha devletin zirvesine taşõma kara- rõ aldõ. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanõ Abdul- lah Gül, TBMM Başkanõ Köksal Toptan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep edildi. Aleviler, randevu ta- lepleri olumlu karşõlanõrsa, “zorunlu din derslerinin kaldırılması, cemevlerinin yasal statüye kazandırılması ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması” gibi taleplerini devletin zirvesinde tartõşmaya açmõş olacak. ABF Başkanõ Ali Balkız, görüşme ta- leplerine henüz yanõt gelmediğini belir- tirken, Alevilerin sorunlarõnõn çözümün- de Cumhurbaşkanõ Gül’ün etkin rol oy- nayabileceğine dikkat çekti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog