Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 KASIM 2008 CUMA 4 HABERLER DÜNYADA BUGÜN ALİ SİRMEN CHP Bu Yolu Altmış Yıl Önce de Denemişti CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın İstanbul’da “çarşafa dolanması”na yol açan olay ve ardındakile- re daha sonra değineceğim. Bugün üzerinde dura- cağım, son olayın mimarlarından CHP İstanbul İl Baş- kanı Gürsel Tekin’in ne kadar bildiğini kestiremedi- ğim başka bir olaydır. Sosyal demokratlarda, kendi tabanlarını genişlet- mek için, sağa, hatta tutuculara açılma girişimi hep ol- muştur. Bülent Ecevit’in bu konudaki çabalarını bi- liyoruz. Son zamanlarda Baykal’ın çevresinde de, bu yolu tavsiye edenlerin etkilerinin arttığı biliniyor. Kendi yakın geçmişini bile iyi bilmeyen bir toplumun ne denli anımsayacağını bilemem, ama CHP bugün denemekte olduğu yolu, ilk sandık deneyi sayılabile- cek olan 1950 (gerçi 1946 seçimi de var, ama o tar- tışmalı olduğu için saymıyoruz) seçimlerinden önce de denemişti. Dilerseniz, o dönemi orta eğitimde bir öğrenci ola- rak yaşamış olan Altan Öymen’in “Değişim Yılları” ki- tabından yararlanarak kısaca bir anımsayalım. Altan Öymen, “Değişim Yılları” adlı yapıtının 276. say- fası ve devamında, CHP’de din eğitimi isteklerinin boy vermesine değiniyor. İlk defa partinin 1947 kurultayında dile getirilen istekler okullara yeniden din dersi kon- ması ve imam hatiplerin (önceleri kurslar şeklinde) açıl- ması ve ilahiyat fakültesi kurulmasıdır. Öymen’e gö- re bu yeni akımın öncüleri de, Türk Ocakları’nın eski başkanı Hamdullah Suphi Tanrıöver ile sivil paşa ola- rak anılan Sinan Tekelioğlu’durlar (ne gariptir ki, son- ra ikisi de CHP’den ayrılarak DP saflarına katılıp, ora- da politika yapmışlardır) ve partinin eski tutumunu şid- detle eleştirmektedirler. Lafı uzatmayalım. Henüz CHP iktidarının sürmek- te olduğu, 1949 yılı mart ayında Şemsettin Günaltay Hükümeti işbaşına gelir. 66 yaşındaki Günaltay İslam dini üzerinde uzmanlaşmış bir Darülfünun hocasıdır, siyasete Osmanlı’nın son döneminde İttihat Terakki’nin sağ kanadından katılmıştır. Ama Günaltay’ın hükü- metine, kabinesindeki gençlere atfen, “Gençler Hü- kümeti” denmiştir. İşte okullara başlangıçta isteğe bağlı din dersi kon- ması, imam hatipler konusunda ilk adımın atılmasının sağlanmasının şerefi bu hükümete aittir. Köy Enstitülerini baltalayıcı girişimler ise, daha 1946 yılında Hasan Saka Hükümeti’nde, Hasan Âli Yü- cel’in yerine gelen Reşat Şemsettin Sirer tarafından başlatılmıştı. Şemsettin Günaltay da daha başbakan olmadan Köy Enstitülerine karşıtlığıyla tanınmış bir po- litikacıydı. Altan Öymen kitabında, “CHP milletvekilleri arasında sonucu tehlikeli görenler çoktu. Fakat iki nedenle ses- lerini çıkaramıyorlardı. 1- Muhalefet saflarından gelen dinsizlik suçlaması- nın baskılarını seçim çevrelerinde de yaşıyorlardı.Ye- rel rakipleri karşısında kişisel olarak yıpranmak iste- miyorlardı... CHP’liler arasında da artık ‘kim daha din- dardır, kim değildir’ karşılaştırılması yapılmaya baş- lanmıştı. ‘Daha dindar’ görünmek ‘in’di. Görünmemek ‘out’tu...” diyor (s. 278-79). Din sömürüsü yapan çevrelerin “dinsiz” suçlama- sıyla karşı karşıya kalma korkusu zaman zaman CHP’yi gerçekten gülünç durumlara da düşürmüştür. Bilindiği gibi DP, 14 Mayıs 1950’de iktidara gelir gel- mez, ezanın Türkçe okunması zorunluluğunu getiren TCK’nin 526. maddesinde değişiklik yaparak yeniden Arapça ezana dönüş girişiminde bulunmuştu. Buna karşılık CHP’nin tavrının ne olduğunu bakın A. Öymen nasıl anlatıyor: “O iki gün içinde tasarıyı görüşen bir başka siyasal kurul, CHP Meclis grubuydu. Oradaki görüşmelere tam bir tereddüt havası ege- men oldu. CHP’li milletvekillerinden bir kısmı hükümet girişi- mini kınıyor ve buna açıktan açığa ‘karşı tavır’ alınmasını istiyordu. Bir kısmı ise ‘Bu konu hassas bir konudur, biz kar- şı çıkmayalım’ diyordu. Konunun hassas sayılması yeni bir ‘din sömürüsü’ aracı haline getirilmesindendi. CHP iktidardayken alttan alta başlayıp, iktidar değiştikten sonra açık açık yapılan ‘Arapça ezan’ kampanyasının özü şu kaba ayı- rımcılığa dayanıyordu: “‘Arapça ezan isteyenler dindardır. Türkçe ezan is- teyenler dinsizdir.’ ‘Dinsizlik’ ve ‘komünistlik’... Bunlar CHP’ye karşı bir- biriyle iç içe kullanılan saldırı silahları halindeydi. CHP’nin iktidardaki son yönetimleri bu suçlamala- rın verdiği kompleks altında dindarlıklarını (tabii ko- münizm karşıtı olduklarını da) kanıtlama gayreti içine düşmüşlerdi.” (s. 489) Sonunda 16 Haziran 1950 günü, konu Meclis’te gö- rüşülürken, CHP ne lehte ne de aleyhte tavır aldı. Evet CHP, altmış yıl önce de, aynı suçlamalar ile kar- şı karşıya kalmış ve bugün “mütedeyyin seçmenin nab- zını tutmayı” öngörenlerin önerdikleri yolu daha o za- man denemişti. Peki, 1950 ve 1954 seçimlerinde sonuç ne oldu? Hemen söyleyelim, 1950’de büyük yenilgi, 1954’te daha da büyük hezimet... asirmen@cumhuriyet.com.tr İĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇİN namikzafer@yahoo.com Kamu İhale Yasa Tasarõsõ’na eklenen bir fõkrayla üyelere kuruldan ayrõldõktan sonra da ‘güvence’ verildi KİKüyelerineayrõcalõklõmaaşANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - TBMM Genel Kurulu’nda, Ka- mu İhale Yasa Tasarõsõ’nda yapõlan değişiklikle Kamu İhale Kurulu üyelerine, görevden ayrõlmalarõ du- rumunda kazanõlmõş haklarõna uy- gun bir kadroya atanõncaya kadar kurul tarafõndan maaş ödenmesine devam edilecek. Bir kamu kuru- munda çalõşmayanlardan kurul üye- liğine atananlardan görevi sona erenlere ise yeni işe başlayõncaya ka- dar maaş ödemesi yapõlacak. TBMM Genel Kurulu’nda, dün Kamu İhale Yasa Tasarõsõ üzerindeki görüşmelere devam edildi. AKP milletvekillerinin verdiği önergey- le Kamu İhale Kurulu başkan ve üyelerinin özlük haklarõnda yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna gö- re, görevi sona eren kurul başkan ve üyeleri, mükteseplerine uygun bir kadroya atamalarõ gerçekleşinceye kadar almakta olduklarõ aylõk ücret ile sosyal hak ve yardõmlar Kamu İhale Kurumu’nca ödenmeye devam edilecek. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapõldõğõ tarih itibarõyla kurum tarafõndan ödemede bulunulmasõna son veri- lecek. Bir kamu kurumunda çalõş- mayanlardan kurul başkan ve üye- liğine atanõp süresinin dolmasõ ne- deniyle görevi sona erenlere her- hangi bir göreve ve işe başlayõnca- ya kadar, görevlerinin sona erdiği ta- rihte almakta olduklarõ aylõk ücret ile sosyal hak ve yardõmlar kurum ta- rafõndan ödenmeye devam edilecek. Bu kapsamda yapõlacak ödemeler, 3 ayõ geçemeyecek. Gül veto etmişti Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül, Elektronik Haberleşme Yasasõ’nda Telekomünikasyon Kurulu başkan ve üyeleri için getirilen benzer bir düzenlemeyi, kamu yararõna uy- gun olmadõğõ gerekçesiyle veto et- mişti. Tasarõda yapõlan bir başka deği- şiklikle, kurul başkan ve üyelerinin telif ücreti karşõlõğõ bilimsel amaç- lõ yayõn yapmasõ ve ücret karşõlõğõ ders vermesi yasağõ kaldõrõldõ. Ku- rul başkan ve üyeleri, bunun dõşõn- da özel bir yasaya dayanmadõkça resmi veya özel hiçbir görev ala- mayacak, dernek, vakõf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik ya- pamayacak, ticaretle uğraşamaya- cak, serbest meslek faaliyetinde bu- lunamayacak. BİLGİN’DEN ERDOĞAN’A YANIT: Bankalarõmõz kriz sürecinde olgun davrandõ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bankacõlõk De- netleme ve Düzenleme Ku- rulu (BDDK) Başkanõ Tev- fik Bilgin, bankalarõ fõrsat- çõlõkla suçlayarak kendisine bankalarõ yakõn takibe alma çağrõsõnda bulunan Başba- kan Tayyip Erdoğan’a, “Dünyadaki bu çalkantılı dönemde şu ana kadar gösterilen performans önemlidir. Bankalarımız, pek çok gelişmiş ülkeye göre çok daha olgun dav- ranmışlardır. Unutulma- malıdır ki, ülkemizde en çok denetlenen, sorgula- nan, izlenen ve en ağır ce- zai sorumluluklara sahip sektör bankacılık sektö- rüdür” yanõtõnõ verdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, dün Ha- zine Müsteşarlõğõ, BDDK, Sermaye Piyasasõ Kurulu (SPK) ve Devlet Planlama Teşkilatõ’nõn (DPT) bütçe- leri görüşüldü. BDDK Baş- kanõ Tevfik Bilgin, sunuş konuşmasõnda önceki gün bankalarõ fõrsatçõlõkla suç- layan Başbakan Erdoğan’a yanõt verdi. Erdoğan, “Kriz yoktu. Geçen yılın kârı 11.7 milyar dolar. Kriz yaşandığı anda bu yılın kârı 11 milyar dolar. Peki finans sektörü niçin kredi çağırmaya başladı. Niçin faiz oranı ile oynamaya başladı. Bu dürüstlük mü? Böyle bir uluslararası kri- zi ranta, fırsata dönüştür- mek değil mi? BDDK ya- kın takibe alacak. Kurum bunun için var” demişti. Erdoğan’a yanõt veren Bilgin, bankalarõn dõşsal ve uzantõsõ olan içsel gelişme- lerden etkilendiğini ve bir süre daha etkilenmeye de- vam edeceğini belirterek “Tüm dünyada bilanço- larda şişkinlik yapan ka- lemlerin atılması veya re- el bilançolara dönüşüm sürecinde göreceğimiz dal- galanmalar ülkemizde de etkisini hissettirmektedir” dedi. Geçen 2 ay boyunca sektördeki gelişmeleri de- ğerlendiren Bilgin, “Ban- kacılığımızda geçmiş yıl- larda gördüğümüz her ay yaklaşık ortalama yüzde 2- 3 oranlarında görülen kre- di artışının durağanlaştığı görülmektedir. Ancak dünyadaki bu çalkantılı dönemde yine de şu ana kadar gösterilen perfor- mans önemlidir. Banka- larımız, pek çok gelişmiş ülkeye göre çok daha ol- gun davranmışlardır. Unutulmamalıdır ki, ül- kemizde en çok denetle- nen, sorgulanan, izlenen ve en ağır cezai sorumluluk- lara sahip sektör banka- cılık sektörüdür. Piyasa- larda yaşanan güven ve beklenti krizi aşıldığında, bankacılarımızın ellerin- deki fonları piyasaya kul- landırmak için her türlü gayreti göstereceklerini biliyoruz” diye konuştu. Bilgin, ekonomi ve ban- kacõlõk sistemi içinde ke- sinlikle kredi kanallarõnõn kapatõlmamasõ gerektiğini de vurguladõ. Tasarõda yapõlan değişiklikle, mal ve hizmet alõmlarõ ile yapõm işi ihalelerinde itirazen şikâyet başvuru be- delleri değiştirildi. Buna göre, mal ve hizmet alõmla- rõnda yaklaşõk maliyeti 500 bin YTL’ye kadar olan- larda bin YTL, 500 bin ile 1 milyon YTL arasõnda olanlarda 2 bin YTL, 1 milyon YTL ve üzerinde olanlarda 3 bin YTL; yapõm işi ihalelerinde yaklaşõk maliyeti 1 milyon YTL’ye kadar olanlarda bin YTL, 1 milyon ile 10 milyon YTL’ye kadar olanlarda 2 bin YTL, 10 milyon ile 20 milyon YTL arasõnda olanlarda 3 bin YTL, 20 milyon YTL ve üzerinde olanlarda 4 bin YTL olacak. D E Ğ İ Ş T İ R İ L E N B E D E L L E R İZMİR TABİP ODASI: AdliTõp Kurumu soruşturulsun İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - İzmir Tabip Odasõ, Adli Tõp Kurumu’nun, Hüseyin Üzmez hakkõnda verilen raporu eleştiren bilim insanlarõ hakkõn- da soruşturma başlatmasõna tepki gösterdi. Adalet Bakanõ’nõ göre- ve çağõran oda üyeleri, “Bilim insanları değil, Adli Tıp Kuru- mu soruşturulmalıdır” dedi. İzmir’de Tepecik Eğitim ve Araştõrma Hastanesi önünde top- lanan sağlõk çalõşanlarõ adõna ko- nuşan İzmir Tabip Odasõ Başka- nõ Suat Kaptaner, 14 yaşõndaki kõz çocuğuna yönelik cinsel istis- mar suçlamasõyla ilgili olarak Adli Tõp Kurumu 6. İhtisas Ku- rulu bilirkişi raporunun kamuo- yunda tartõşmalara neden oldu- ğunu anõmsattõ. Kaptaner, “Ra- por hakkında yapılan incele- meler, sanık Üzmez’in tahliye- siyle sonuçlanan raporun bi- limsel olarak geçersiz ve huku- ki olarak yok hükmünde oldu- ğu şeklindedir” dedi. Bilimsel incelemeyi kamuoyu- na açõklayan Uz. Dr. Elif Kırte- ke, Doç. Dr. Serhat Gürpınar, Uz. Dr. Lale Tırtıl hakkõnda Adli Tõp Kurumu Başkan Yar- dõmcõsõ Dr. Mustafa Okudan tarafõndan soruşturma başlatõldõ- ğõna dikkat çeken Kaptaner “Bu soruşturma girişimini şiddetle kınıyoruz. Bu soruşturma der- hal durdurulmalıdır. Çocuk psikiyatri uzmanı olmadan, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna, cinsel istismara ilişkin bilirkişi raporu verilmesine yol açan ih- mallerde bulunan Adli Tıp Kurumu yöneticileri hakkında bir soruşturma başlatılmalıdır. Adli Tıp Kurumu’nun bilimsel ilkeler doğrultusunda yeniden örgütlenmesi için girişimler yapılmalıdır” diye konuştu. Deniz’leriçinyargılanıyorlar 6Mayõs’taDenizGezmişvearkadaşlarõnõanmaetkinliğidüzenleyen Yurtsever Cephe üyeleri ‘Suçu ve suçluyu övmek’le suçlanõyorlar ÖZCAN ÖZGÜR MUĞLA - Muğla Nâzõm Kültür Evi’nde, ge- çen 6 Mayõs’ta Deniz Gezmiş ve arkadaşlarõnõ an- ma toplantõsõ düzenleyenlerden Yurtsever Cephe üyelerinden Ayhan Karahan ve Ekin Yağmur Yılmaz’õn “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka- nunu’na muhalefet, suçu ve suçluyu övmek” suçlamasõyla yargõlanmalarõna Muğla Asliye Ce- za Mahkemesi’nde başlandõ. Duruşma öncesi açõk- lamada bulunan Karahan, “Biz Deniz’ler ile bağlantılı bu suçu 36 yıldır işliyoruz” dedi. Muğla Emniyet Müdürlüğü’nün başlattõğõ so- ruşturma sonucu açõlan davada, Karahan ve Yõl- maz hakkõnda, 1 yõl 6 aydan 3 yõla dek hapis ce- zasõ istendi. İlk duruşma öncesi Muğla Adliyesi önünde basõn açõklamasõ yapan Karahan, Gezmiş ve arkadaşlarõnõ 6 Mayõs’ta andõklarõ için hakla- rõnda dava açõldõğõnõ belirterek şunlarõ söyledi: “Bu dava ile pek çok şey daha netleşiyor. Bunlar- dan en önemlisi Deniz’lerin mücadelesinin karanlık güçlerde yarattığı paranoyanın 36 yıl- dır artarak sürmesidir. Deniz’ler 40 yıl önce Dolmabahçe’de 6. filoyu denize dökmüşlerdi. Bizler de 40 yıl sonra Deniz’lerden aldığımız bağımsızlık meşalesini Marmaris’te yaktık. De- niz fenerleri yolsuzlukları açığa çıkmasın di- yedir bizim Deniz’lerimize saldırıları.” AYDINLANMA KAHVALTISINA ÇAĞIRIYOR: Biz artık tereciye tere satmayacağız demiştik... Halkıyla bütünleşmeyen her yapının yozlaşacağı öngörüsüyle köy ve mahalle gezilerine başlamıştık. Çalışmalarımızı kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Kasım 2008 durağımız, Döşemealtı Köylerinden Ekşili… TOROSLAR SOROS’LARI YENECEK! Konuşmacımız: İlhan TAŞCI “Konuşunuz, konuşturunuz” BABAM SAĞOLSUN! Çoğalmak, kaynaşmak, safları sıkılaştırmak için 23 Kasım 2008 Pazar günü saat 8.00’de yola çıkacağız. Buluşma yeri: Muratpaşa Camisi arkası, saat: 7.30 Ulaşım ve kahvaltı ederi 15.YTL Bizi arayın, yerinizi ayırtın. İletişim-Bilgi: 247 67 17 - 243 47 17 - 0532 325 05 63 Akşam: 243 00 80 - 247 04 31 www.antalyacumok.org www.cumok.org ANTALYA TOROSLAR CUMOK BAKIRKÖY 7. AİLE MAHKEMESİ ESAS NO: 2008/250 Davacõ Melahat BURALI vekili tarafõndan davalõ Necdet BURALI aleyhine açõlan boşanma davasõnda verilen ara ka- rarõ gereğince: Davalõ Necdet BURALI'ya Kõnalõtepe Sok. Simtaş 8. Blok No: 13/11 Merter-Bakõrköy/ İSTANBUL ad- resine tebligat yapõlamadõğõndan ve zabõtaca yapõlan araştõr- mada da adresi tespit edilemediğinden, ilanen tebligat yapõl- masõna karar verilmiştir. Yukarõdaki adresinde bulunduğu bil- dirilen davalõ Necdet BURALI'nõn; 24/12/2008 günü saat: 09:30 da yapõlacak duruşmada hazõr bulunmasõ veya kendisi- ni bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde HUMK.nun 213 ve 377 maddeleri uyarõnca duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu da dava dilekçesi, duruş- ma gün ve saati ilanõn gazetede yayõnlandõğõ tarihten itibaren 7. günün sonunda davalõya tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (Basõn: 63006) AG 69093 Seri numaralõ askeri sağlõk muayene fişimi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Bilge CMYB C M Y B KIRŞEHİR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2007/4544 ES. Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn; TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE YERİ: Kõrşehir Merkez Aşõkpaşa mah maşaderesi mevki 1944 ada 14 parsel 476 m2 yüzölçümlü apartman vasõflõ 5. kat 11 nolu bağõmsõz bölümde kayõtlõ 2/24 arsa paylõ Mesken nitelikli taşõn- mazõn TAM hissesi TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Kõrşehir Belediye Başkanlõğõ'nõn 18.08.2008 tarih ve 013/ 938-1592 sayõlõ yazõsõnda 1944 ada 14 nolu parsel blok nizam 6 kat kõsmen ticari alanda kalmakta olduğu ve üzerinde mevcut bina olduğu bildirilmiştir. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Taşõnmaz Kõrşehir merkez aşõkpaşa mahallesinde bulunmaktadõr. 5 katlõ apartmanõn 11 nolu dairesi olup 140 m2’dir. 1 salon, 3 oda, mutfak ve banyodan oluşan daire mesken olarak kulla- nõlmaktadõr. Konut asansörlüdür. TAŞINMAZIN KIYMETİ: 54.145, 00-YTL *** SATIŞ ŞARTLARI 1- Taşõnmazõn Satõşõ: 02/01/2009 günü, saat 09.00'dan 09.10'a kadar; KIRŞEHIR 1. İcra Dai- resi'nin 2007/4544. sayõlõ dosyasõndan; KIRŞEHİR l. İCRA DAİRESİ'nde; açõk artõrma suretiy- le yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin % 60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa ala- caklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla; 12/01/2009 günü aynõ yer ve saatlerde ikinci ar- tõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geç- mesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõy- metinin %40 õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edi- len değerin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İha- le Damga resmi ve KDV’nin tamamõ, tapu alõm harcõ ve tapu masraflarõ ile tahliye-teslim mas- raflarõ alõcõya aittir. Tellaliye bedeli ve birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirme- leri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacak- tõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer za- rarlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt fai- zi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2007/4544 sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmala- rõ ilan olunur. 13/11/2008 (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. İşbu satõş ilanõ tapu kaydõnda ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yeri- ne kaim olmak üzere ilan olunur. (İİK. m. 127) (Basõn: 62220)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog