Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 21 KASIM 2008 İmsak: 5.20 Güneş: 6.51 Öğle: 11.57 İkindi: 14.56 Akşam: 16.51 Yatsõ: 18.15 Tehlikelibağımlılık İstanbul Haber Servisi - Türkiye’de her yõl 110 bin kişi sigaranõn yol açtõğõ hastalõklar nedeniyle yaşamõnõ yitirirken önlem alõnmadõğõ takdirde 20 yõl içinde bu sayõnõn 250 bine çõkacağõ belirtildi. Uzmanlar “20 Kasım Dün- ya Sigarayı Bırakma Gü- nü”nde yaptõklarõ çağrõda, si- garanõn başta solunum yolu olmak üzere kanser ve cinsel fonksiyon kaybõ gibi birçok hastalõğa yol açtõğõ uyarõsõnda bulunarak sigarayõ bõrakma önerisinde bulundular. BİNLERCE ZEHİR... Aile Sağlõğõ Uzmanõ Dr. Eb- ru Talum Gürpınar, sigaranõn içindeki binlerce zehirli mad- denin solunum sistemi hasta- lõklarõ, cinsel fonksiyon bozuk- luğu, mesane, kolon ve diğer kanser türleri, mide ve bağõr- sak hastalõklarõ, kalp damar, beyin gibi çeşitli hastalõklara yol açtõğõnõ söyledi. VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalõklarõ Uzmanõ Prof. Dr. Levent Tabak da si- garayõ bõrakmanõn olumlu et- kilerini, “2 yıl içinde kalp has- talığına bağlı ölüm oranı yüz- de 36 oranında, yeniden kalp krizi geçirme riskiyse yüzde 50 oranında azalır. İyi koles- terol olarak bilinen HDL mik- tarı artar” diye özetledi. Altõ binden fazla zehri barõndõran sigara, kanserden kalbe onlarcahastalõklaheryõldünyada5milyoninsanõöldürüyor İspanya’nın başkenti Mad- rid’in ünlü dans topluluğu Rojas y Rodriguez bu sezon “Maskelerin Dansı” adlı gösteriyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Önceki akşam galası yapılan gösteri, eleştirmenlerden büyük övgü aldı. 19 kişilik topluluğun kurucuları Rojas ve Rodriguez’in ko- reografisini yaptığı, Albeniz Tiyatrosu’ndaki gösteride, sahnedeki kıvrak figürler kadar kostümler de göz doldurdu. (REUTERS) ‘Maskelerin Dansõ’ Pardus projesi, Bilişim’08’deydi Haber Merkezi - Türkiye Bilişim Derne- ği’nce Ankara’da düzenlenen Bilişim’08 etkin- liği kapsamõnda gerçekleştirilen 25. Ulusal Bi- lişim Kurultayõ’nda, Pardus projesi de yer aldõ. Dün yapõlan etkinlikte açõk kaynak kodlu yazõ- lõmlar ve açõk standartlarla ilgili özel bir otu- rum yapõldõ. Etkinlikte, “Açõk Kaynak ve Do- kümanlar Türkiye İçin Bir Gelecek mi” başlõğõ altõnda, dünyadaki ve Türkiye’deki açõk kay- nak yazõlõm süreçleri ve deneyimleri aktarõldõ. Paşabahçe’den ‘Aşure’ koleksiyonu Ekonomi Ser- visi - Paşabahçe, Anadolu kültür mi- rasõmõzõ oluşturan değerleri, Tarih- Kültür-Cam Kolek- siyonlarõ’ndaki sõ- nõrlõ sayõda üretilen eserlerle günümüze taşõyor. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalarõ, sekizinci koleksiyo- nun temasõnõ “Aşu- re” olarak belirledi. Toplam 24 parça eserin bulunduğu Aşure, Aya İrini Müzesi’nde önceki gece, sanatseverlere bir sergi ile tanõtõldõ. Ko- leksiyon, 2009 Ocak ayõnda satõşa sunulacak. 118 gün kalpsiz yaşadı MIAMI (AA) - ABD’deki Miami Üni- versitesi Jackson Memorial Tõp Merkezi’nde, D’Zhana Simmons adlõ (14) kõz, kalp nakli ya- põlana kadar kendi kalbi olmadan kan pompa- layan bir aletle 118 gün yaşatõldõ. Simmons ba- sõn toplantõsõnda, kanõnõ pompalayan bir aletle bu kadar uzun yaşamanõn “korkutucu” olduğu- nu, çünkü her zaman makinenin ne zaman arõ- za yapacağõnõ merak ettiğini anlattõ. Sugözü’ndeki felaket Meclis’te ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel, İsken-Su- gözü Termik Santralõ’nõn yarattõğõ çevre kirlili- ğini TBMM’ye taşõdõ. Çevre ve Enerji bakan- larõnõn yanõtlamasõ istemiyle verdiği soru öner- gesinde, beş yõldan bu yana yapõlan inceleme- lerde denizdeki yaşamõn tükenme noktasõna geldiğinin belirlendiğini vurgulayan Güvel, bu konuda çalõşma yapõlõp yapõlmadõğõnõ sordu. Armani’yi Pinokyo burunlu yaptılar Çeviri Servisi - Hayvan hak- larõnõn yõl- maz savunu- cusu PE- TA’nõn ey- lemcileri Fransa’nõn başkenti Pa- ris’te ünlü modacõ Gior- gio Arma- ni’yi hedef aldõ. Eylem- ciler, kürk kullanmaya- cağõnõ açõkla- masõna karşõn kõş koleksiyonunda kürke yer veren İtalyan modacõyõ sözünde durmadõğõ iddiasõyla Pinok- yo’ya benzetti. Ünlü modacõyõ uzun burnuyla resmeden protestocular, ellerindeki pankartlar- la modaevinin önünde eylem yaptõ. ‘Kurt Adam’a testosteron umudu ANKARA (AA) - ABD’de yapõlan bir araştõrmada, testosteron verilerek, yüz ve vücut tüylenmesi olarak bilinen “kurt adam sendro- mu”nun tedavi edilebileceği belirlendi. İngiliz The Daily Telegraph’õn haberine göre, “hipert- rikozis” olarak da bilinen rahatsõzlõğa yakala- nan Hintli çocuğun (11) testosteron enjeksiyo- nuyla iyileşme şansõnõ yakaladõğõ belirtildi. Türk bilim insanının başarısı İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emre Kumral için, nöroloji alanõnda dünyanõn saygõn eserlerinden kabul edilen “Klinik Nöroloji El Kitabõ”nda bö- lüm ayrõldõ. Kumral, “Bu, Türk bilim insanlarõ- nõn ve bölümümüzün dünyada referans alõndõ- ğõnõ göstermesi bakõmõndan önemli” dedi. (Fotoğraf:AP) PARİS (AA) - Nes- li 5 bin yõl önce tükenen Sibirya mamutunun gen haritasõnõn neredeyse tamamõ çõkarõldõ. Amerikalõ ve Rus bilim insanlarõ, don- masõ nedeniyle bu- güne dek koruna- bilmiş mamut kõlla- rõndan alõnan DNA ör- neklerinden yararlanarak Buz Devri’ne ait “Mam- muthus primigenius”un gen haritasõnõn yüzde 80’ini ta- mamladõ. Konuyla ilgili makale Nature dergisinde yayõmlandõ. (Fotoğraf: AP) Sibirya mamutunun gen haritası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog