Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 21 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 13kultur@cumhuriyet.com.tr B aşbakan’a göre kriz falan yoksa da, kül- türün her alanõnõ derinden etkileyen bir kriz yaşõyoruz. Ekonomik kriz bana soracak olursanõz önce vic- danlarõ vurdu! Biz artõk vicdansõz bir toplumuz! İnanmõyorsa- nõz, gazetelere bakõn, televizyonlara bakõn! Ama bunu böyle söylemek doğru değil. Baştan başlõyorum: İnsan Neyle Yaşar? “İnsan Neyle Yaşar?” Bertolt Brecht’in “Üç Kuruşluk Opera” oyunundaki ünlü şarkõsõ. Mü- ziği Kurt Weil’a ait. 80 yõl öncesinin amansõz bir kapitalizm eleştirisi... “Mülkiyet”- “Sermaye”- “Karapara”- “Emek” - “Suç”- “Ahlak” - “Hır- sızlık” üzerine müthiş eğlenceli bir ders. Birkaç gündür basõnda-yayõnda, 2009 İstanbul Bienali kü- ratörlerinin (WHW’nin) Bienalin kavramsal çer- çevesini oluştururken, Brecht’ten esinlendikleri- ni okuyoruz, izliyoruz. (Bakõnõz üç gün önceki Cumhuriyet.) Tam yerinde bir seçim: Ancak şunu vurgula- malõyõm: Bienal için söz konusu olan Brecht oyunlarõnõ yeniden keşfetmek değil. Söz konusu olan Brecht’in yöntemlerini, önerilerini, strateji- lerini,yaklaşõmlarõnõ,enönemlisieleştireldüşünceyi yeniden anõmsamak. Ama önce şu “İnsan Neyle Yaşar” şiirinin söz- lerini dikkatle okumak gerek. Türkçesi Tuncay Çavdar’dan. Ben şiiri okurken ister istemez Gen- co Erkal ve Zeliha Berksoy’un seslerini ve ton- lamalarõnõ duyuyorum yüreğimde. Çünkü “Brecht Kabare”- “Yosma” ve “Ben Bertolt Brecht” oyunlarõnda da yer almõştõ bu şarkõ. İşte “İnsan Neyle Yaşar” şarkõsõnõn sözleri: Sayõn Baylar, bize hep ders verirsiniz: “Aman, günah, ayõp, kötü, yanlõş.” Aç karnõna kuru öğüt çekilmez Önce doyur beni, ondan sonra konuş. Sende göbek, bizde ahlak nedense. Şimdi bizi iyice dinle bak: İster şöyle düşün, ister böyle Önce ekmek gelir, arkadan ahlak. Artõk vermek gerek, unutmayõn sakõn Tüm nimetlerden, payõnõ yoksullarõn. İnsan neyle yaşar: Ezip hiç durmadan Soyup, dövüp, yiyip yutarak insanlarõ. Yaşayabilmek için hemen unutmalõ İnsanlõğõnõ unutmalõ insan Katõ gerçek budur, kaçõnõlmaz. Kötülük yapmadan yaşanamaz Efendiler bize ahlaksõz dersiniz Kötü kadõn, utanmaz, fahişe Aç karnõna suçlanmak hiç çekilmez Önce doyur beni ondan sonra söyle Sende şehvet, bizde edep nedense Şimdi bizi iyice dinle bak: İster şöyle düşün, ister böyle Önce ekmek gelir, ardõndan ahlak. Artõk vermek gerek, unutmayõn sakõn, Tüm nimetlerden, payõnõ yoksullarõn! Çarşafla - kömür torbaları arasında Evet, tam zamanõdõr Brecht yöntemlerini, öner- melerini, yeniden gözden geçirmenin. Elbet Brecht “yoksulların payını vermek ge- rek” derken, yerel seçimlerde oya çevrilecek Ankara’da TIR’larla dağõtõlan kömürden söz et- miyordu. Önce ekmek ama sonra ahlak değil, sonra vic- dan diye haykõrmak geliyor içimden! İnsanlõğõnõ unutmadan yaşayabilmek için vicdan! Ayrõca oya tahvil edilmek istenen sadaka ne den- li kahrediciyse, CHP’nin kara çarşaflõlarõ “kul- lanması” da o derece ahlak dõşõ bence! Yanlõş an- laşõlmasõn.. isteyen girer CHP’ye, ahlak dõşõ olan bu değil. Ahlak dõşõ olan Baykal’õn o kadõnlarõ kul- lanmasõ, kullanmak istemesi... Dini alet ettiği gösteri düzenlemesi... Zenginlikle yoksulluğun, besin kaynaklarõyla aç- lõğõn dağõlõmõ, siyasi manipülasyonlar, cinsiyete da- yalõ baskõ, toplumsal normlar, nabza göre ahlak, di- ne dayalõ ikiyüzlülük, kişisel sorumluluk ve bas- kõya boyun eğme… Bunlar yukarõdaki dizelerde var. Ama güncel yaşamõmõzõn her anõnda da var... Savunma Bakanõ’nõn sözlerinin yüreğimde aç- tõğõ yarayla, işkencede ölenlerin, yargõsõz infazla- rõn yasõyla yaşamak... Haksõz yere aylarca gözaltõnda tutulanlarõn, adil olmayan kuşa döndürülen adaletin oyalama- larõyla, anayasanõn değişmeyeceğine inandõğõmõz maddelerini değiştirme çabalarõyla geleceği bek- lemek... Milleti pompalõ tüfekle kendini korumaya ça- ğõran bir başbakanõ hayretler içinde izlemek... Kadõna, çocuğa karşõ yükselen, artan şiddeti do- ğalmõş gibi, yokmuş gibi yapanlarla bir arada ya- şamak... Ahlaktan vazgeçtim, vicdan nerede? zeynep@zeyneporal.com faks:o212.257 16 50 İstanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi Brecht’ten esinlendi. Darõsõ herkesin başõna... S evgili okurlar, zaman zaman size Amargi Feminist Kitabevi’nin he- yecan verici buluşmalarõndan söz ediyorum. “Deneyimlerimiz Hangi Kapı- ları Açıyor?” anabaşlõğõ altõnda düzenlenen etkinliklerin sonuncusu yarõn, 22 Kasõm Cu- martesi günü. “Dilden Dile” başlõğõnõ taşõyan buluşma Lis Yayõnevi’nin “Mor Mühürler” başlõ- ğõ altõnda yayõmladõğõ, Leyla Erbil, Oya Baydar, Müge İplikçi, Sema Kaygusuz, Jaklin Çelik’in seçme öykülerini içeren Kürtçe - Türkçe kitap dizisinden esinleniyor. Sema Kaygusuz ve Jaklin Çelik’in ko- nuşmasõyla başlayacak olan söyleşi, çok dil- lilik, farklõ seslerin ve sözlerin yazarõn iç dün- yasõndaki yansõmalarõ, geleneğin sesi ve se- sin büyüsü üzerine sürecek. Saat 15.00’te. Benden bildirmesi... SAFRANBOLU’DA LEYLA GENCER Geçen hafta Safranbolu’daki Leyla Gen- cer etkinliklerine ilişkin yazõlardan ve televizyon yayõnlarõndan sonra birçok okurdan ah keşke önceden haberimiz ol- saydõ biz de giderdik gibilerden çok tepki geldi. Ne diyeyim, Cumhuriyet Okurlarõ- nõn bu tür olaylardan haberi önceden olu- yor; ama okumayanlara, bunu okuduğunuz gazetelere bildirin diyorum... Üzülmeyin, bu bir ilkti. Devamõ gelecek. Karabük Valisi, Safranbolu Kaymakamõ, An- kara İtalyan Kültür Ataşeliği’ne teşekkür- lerimi iletirken, okurlara şimdiden 10 Ma- yõs 2009’u defterinize not edin diyorum. Bu kurumlar, bu azmi, bu çalõşmayõ sürdür- dükçe, çõtayõ yükselterek, yaygõnlaşarak daha neler gerçekleştirecekler... Benden söylemesi. ADANA’YA BEKLERİZ Yarõn (22 Kasõm) saat 15.00’te Adana’da Altõn Koza 13 Kare Sanat Festivali’nde Ada- na Kültür Merkezi’nde okurlarla buluşaca- ğõm, yolu düşenleri beklerim... Yaşamõ Zenginleştiren Buluşmalar: Önce ekmek.. sonra ahlak... İranlı Maryam’dan konser Kültür Servisi - Pera Fest’te bugün İranlõ kadõn yorumcu Maryam Akhondy ile Banu konser verecekler. Talimhane Tiyatrosu’nda saat 21.00’deki konserde, bu iki sanatçõya İranlõ müzisyenler Zohreh Esmaili, Parvin Khosravi Hezarah, Marjan Motamedi Heravie, Mahnaz Saheb ile Nasi Shahin sesleri ve vurmalõ çalgõlarla eşlik edecekler. (www.perafest.com) ‘Babil’in Ötesi’ New York’ta Kültür Servisi - Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) önderliğinde Doğan, Doğuş, Koç ve Sabancõ topluluklarõnõn desteğiyle hazõrlanan “Babil’in Ötesi: M. Ö. İkinci Binyõlda Sanat, Ticaret ve Diplomasi” sergisi New York Metropolitan Sanat Müzesi’nde açõldõ. Türkiye’nin tanõtõmõna büyük katkõda bulunmasõ beklenen serginin resmi açõlõş töreninde TAİK Başkanõ Haluk Dinçer ve Metropolitan Müzesi Direktörü Phillippe de Montebello birer konuşma yaptõlar. Sergide Yakõn Doğu ve Doğu Akdeniz ülkelerinden derlenen yaklaşõk 350 yapõt arasõnda, Türkiye’den Bodrum Sualtõ Arkeoloji Müzesi’nden gönderilen Uluburun Batõğõ’na ait 98 parça ve Türkiye’nin diğer müzelerinden gönderilenlerle birlikte, toplam 140 parça bulunuyor. Sergi, 15 Mart’a dek sürecek. Efes Pilsen Blues İstanbul’da Kültür Servisi - Efes Pilsen Blues Festivali’nin Türkiye turnesi sürüyor. 18 yõlda toplam 260 konsere ulaşan festival, 19. yõlõnda Mersin, Adana, Gaziantep, Diyarbakõr, Malatya, Kayseri, Moskova, Girne, Denizli, Antalya, Konya, Trabzon, Ankara, Eskişehir ve Bursa’dan sonra şimdi İstanbul’da. Bugün ve yarõn Refresh The Venue’de John Lee Hooker Jr, Sharrie Williams ve Watermelon Slim sahneye çõkacak. Festival İstanbul’un ardõndan Balõkesir, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Edirne’ye gidecek. SAKARYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/617 Tal. İpotekli olup, bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kõymeti, adedi, vasfõ; TAPU KAYDI: Dosyasõnda mevcut, Sakarya 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nün yazõlarõna göre 1/2 hissesi Se- ma Fatma Şimşek ve 1/2 hissesi Ayşegül Arslanoğlu adõna kayõtlõ olan taşõnmazõn tapu kaydõ; Sakarya İli, 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü, Adapazarõ İlçesi, Pirahmetler Mahallesi, Doğancõlar Sokak, 2430 ada, 265 parsel sayõlõ 1 katlõ betonarme bina ve tarlasõ vasõflõ taşõnmaz. Taşõnmaz üze- rinde iki ayrõ bina bulunmaktadõr. Parselin alanõ 1980.61 m2’dir. Ayrõca diğer kayõtlarõ belirtil- miştir. İMAR DURUMU: Mevcut imar durumuna göre taşõnmaz imar planlarõnda Sanayi Sahasõ olarak ayrõlan alanda kal- makta ve E=0.50 olacak şekilde ayrõk nizamda bir katlõ (A-l) yapõ iznine tabidir. GAYRİMENKULUN HALİ HAZIR DURUMU VE NİTELİKLERİ: Taşõnmaz Bekirpaşa Beldesi, Pirahmetler Mahallesi hudutlarõ dahilinde kalmaktadõr. Konum ola- rak D-100 Karayolunun Adapazarõ-Akyazõ bölümü üzerinde, Akyazõ istikametine giderken Be- kirpaşa beldesi sapağõnõ geçince 150-250 metre sonra yolun karşõ kenarõnda yer almaktadõr. D-100 karayoluna cepheli durumdadõr. 200 m batõsõnda bilinen bir tesis olan Eyfel Çelik adlõ atölye ve fabrika binasõ bulunmaktadõr. Erenler Köprülü Kavşağõna 3-4 km Adapazarõ şehir merkezine ise yaklaşõk 8-9 km mesafededir.Topoğrafõk olarak düz bir arazide yer almaktadõr. Etrafõnda karayolu cepheli ağõrlõklõ olmak üzere irili ufaklõ fabrikalar, atölyeler, işyerleri bulunmaktadõr. Ana kara- yoluna cepheli olduğundan ulaşõm imkânlarõ çok iyidir. Yol, su, elektrik, haberleşme vs.gibi alt- yapõ ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadõr. Bölge sanayi ağõrlõklõdõr. Bu nedenle ticari de- ğeri ön plandadõr. MUHAMMEN DEĞERİ: Parselin yukarõda belirtilen özelliklerinin yanõ sõra büyüklüğü, konumu, geometrik şekli, yola olan cephe durumu, yerleşim alanõna mesafesi, etrafõ ve yakõn çevresinde benzeri taşõnmazlara olan talep, emlak alõm-satõm rayiçleri vs. gibi hususlar da göz önüne alõndõğõnda 1 m2’nin değeri 90.- YTL’dir, Buna göre parselin toplam zemin değeri: 1980.61 m2 x 90.-YTL/m2=178.255.00.- YTL’dir. Parsel üzerinde iki ayrõ bina bulunmaktadõr. Bunlardan ilki tek katlõ ve yõğma kagir olarak inşa edilmiş binadõr. Halihazõrda bina boş olup içinde herhangi bir faaliyet yoktur. 14.50 x 30.00=435 m2 oturma alanõna sahip olan yapõnõn dõş cephe ve iç duvarlarõ sõvalõ ve boyalõdõr. Üzerinde çe- lik konstrüksiyon çatõsõ mevcut ve kõsmen eternit kõsmen de trapez kesitli galvaniz örtülüdür. Ze- minleri şap betondur. Dõş duvarlarõn yüksek kõsõmlarõnda bulunan pencere doğramalarõ ahşap ve boyalõdõr. Giriş kapõlarõ ise demir doğramadan yapõlmõştõr. Tek gözden ibaret olan binanõn iç kõs- mõnda bölme yoktur. Yaklaşõk 6.00 metre yüksekliği olan yapõnõn mevcut hali ile 1 m2’sinin de- ğeri 240.-YTL’dir. Yapõnõn toplam değeri de 435 m2 x 240.-YTL/m2=104.400.-YTL’dir. Parsel üzerindeki bir diğer yapõ tek katlõ ofis binasõdõr. 17.00 x 4.00=68.00 m2 inşaat alanõna sa- hiptir. Dõş cepheleri sõvalõ ve boyalõ, üzerinde ahşap çatõsõ mevcut ve trapez kesitli galvaniz örtü- lüdür. İç kõsõmda dört ayrõ odasõ ve bir lavabo-wc’si bulunmaktadõr. İşyerinde iç duvarlar sõvalõ ve boyalõ, tavanlar asma tavanlõdõr. Oda zeminleri şap betonu üzeri mineflo kaplõdõr. Dõş pence- re ve iç kapõ doğramalarõ ahşap ve verniklidir. Soba õsõtmalõ olan yapõnõn lavabo-wc bölümlerin- de zemin ve duvarlar seramik kaplõdõr. Yapõnõn sayõlan bu özellikleri göz önüne alõndõğõnda mev- cut hali ile 1 m2’sinin değeri 340.-YTL’dir. Toplam değeri de: 68 m2x.340.-YTL/m2 =23.120.- YTL’dir. Böylece borçlulara ait 265 parselin, üzerinde yer alan depo-atölye ve ofis binasõ ile birlikte ta- mamõnõn değeri: 178.255.-YTL+ 104.400.-YTL+23.120-YTL+305.775.-YTL’dir. SATIŞ ŞARTLARI: l) Yukarõda yazõlõ taşõnmazõn 1. satõşõ 14.01.2009 günü saat: 14.00-14.10’a kadar Yorgolar Me- zarlõğõ, yani Belediye Mezat Salonu Sakarya’da açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrma- da; tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn ta- ahhüdü baki kalmak şartõyla taşõnmaz 24.01.2009 günü aynõ yerde ve saatlerde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse, gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kal- mak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõ- na rüçhanlõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevrilmesi ve pay- laştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2) Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga pulu, tellaliye, KDV, tapu alõm harç masraflarõ, tahliye masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler ve tapu satõm harcõ ve mas- raflarõ satõş bedelinden ödenecektir. 3) İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin (*) bu gayri- menkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde Dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi halde haklarõ tapu siciliyle sabit olmadõkça pay- laşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4) İhaleye katõlõp gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ve- rilen mehil içinde ihale bedelini ödemezse namõna yapõlan ihale fesholunarak İİK’nin 133. mad- desi hükmü tatbik olunur, İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki fark- tan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa ön- celikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6) Satõ- şa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/617 Talimat sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İc.İf.Ka. 126) 7) Uygulama aykõrõlõğõ nedeniyle, alacağa mahsuben ihalenin yapõlmasõ veya satõş bedelinin İİK.138 md.cümlesinde ipotek alacaklõsõna ödenmesi durumunda ilgililerin satõşõ takip ederek İİK.142.md. göre şikâyet veya itirazlarõ olanlarõn bu hakkõnõ 7 gün içinde kul- landõklarõna dair dosyamõza derkenar ibraz etmeleri İİK. 83, 100, 142, 151, MK 789, 777 md. gö- re ayrõca ilanen tebliğ olunur. 8) Satõş ilanõ ilgililerin dosya ve tapu kaydõnda yazõlõ adreslerine teb- liğe gönderilmiş olup, adrese tebligat yapõlamamasõ halinde veya ilgililere yine bu adrese 7201 sa- yõlõ Tebligat Kanunu 35. maddesine göre tebligat çõkartõlacağõ, adresi bilinmeyeneler ise işbu sa- tõş ilanõnõn ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. 10.11.2008 (İ.İ.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. İşbu gayrimenkul satõş ilanõ ilgililere tebliğ mahiyetindedir. (Basõn: 62402) TARSUS 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI Dosya No: 2004/3070 Esas Bir borçtan dolayõ aşağõda mevkii, tapu kaydõ ve özellikleri belirtilmiş bulunan taşõnmaz müdür- lüğümüz tarafõndan icraen satõlacaktõr. İşbu satõş ilanõnõn llK’nin 127. maddesine göre, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapõlamayan ilgililere tebligat yerine kain olunacağõ ilan olunur. A) Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, kõymeti, adeti ve evsafõ: TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI: 1) Tarsus ilçesi Hacõbozan köyünde kâin 191 parsel sayõlõ 32.500 M2 mesahalõ tarla vasfõndaki taşõnmazda 1/8 hissesi.Hacõbozan köyünde kâin 396 parsel sayõlõ 4.080.00 M2 mesahalõ tarla vasfõndaki taşõnmazda 7/ 96 hissesi Hacobozan köyünde kâin 481 parsel sayõlõ 14.463.00 M2 mesahalõ tarla vasfõndaki taşõnmazda 1/8 hissesi Hacõbozan kö- yünde kâin 536 parsel sayõlõ 1.692.00 M2 mesahalõ tarla vasfõndaki taşõnmazda 1/8 hissesi Hacõ- bozan köyünde kâin 538 parsel sayõlõ 856.00 M2 mesahalõ tarla vasfõndaki taşõnmazda 1/8 hisse- si Hacõbozan köyünde kâin 133 parsel sayõlõ 3.600.00 M2 mesahalõ bağ vasfõndaki taşõnmazda 7/96 hissesi, Hacõbozan köyünde kâin 138 parsel sayõlõ 1.650.00 M2 mesahalõ tarla vasfõndaki 1/8 hissesi Hacõbozan köyünde kâin 176 parsel sayõlõ 6.880.00 M2 mesahalõ tarla vasfõndaki ta- şõnmazda 1/8 hissesi Hacõbozan köyünde kâin 539 parsel sayõlõ 11.675.00 M2 mesahalõ tarla vas- fõndaki taşõnmazda 1/8 hissesi Tekfur köyünde kâin 293 parsel sayõlõ 17.500.00 M2 mesahalõ tar- la vasfõndaki taşõnmazda 1/8 hissesi borçlu adõna kayõtlõdõr. Taşõnmazõn halihazõr durumu: 1-Tar- sus üçesi Tekfur köyünde 293 parsel sayõlõ taşõnmaz kumlu-tõnlõ, alüvyal toprak yapõsõna sahip su- lu tarõm arazisidir. Üzerinde ekili-dikili herhangi bir ürün yoktur. Taşõnmaz sürülü durumdadõr. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 10.937.50 YTL: 2- Tarsus ilçesi Hacõbozan köyünde kâin 138 parsel sayõlõ taşmmaz kumlu-tõnlõ, alüvyal toprak yapõşma sahip sulu tarõm arazisidir. Üzerinde ekili-dikili herhangi bir ürün yoktur. Taşõnmaz sürülü durumdadõr. Borçlunun hissesi- nin muhammen bedeli: 1.031.25 YTL: 3-Tarsus ilçesi Hacõbozan köyünde kâin 133 parsel sayõ- lõ taşõnmaz kumlu-tõnlõ, alüvyal toprak yapõsõna sahip sulu tarõm arazidir. Üzerinde ekili-dikili herhangi bir ürün yoktur. Taşõnmaz sürülü durumadõr. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 1.575.00 YTL: 4- Tarsus ilçesi Hacõbozan köyünde kâin 191 parsel sayõlõ taşõnmaz kumlu-tõnlõ, alüvyal toprak yapõşma sahip sulu tarõm arazisidir. Üzerinde ekili-dikili herhangi bir ürün yoktur. Taşõnmaz sürülü durumdadõr. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 20.312.50 YTL: 5- Tar- sus ilçesi Hacõbozan köyünde kâin 176 parsel saydõ taşõnmaz kumlu-tõnlõ, alüvyal toprak yapõş- ma sahip sulu tarõm arazisidir. Üzerinde ekili-dikili herhangi bir ürün yoktur. Taşõnmaz sürülü du- rumdadõr. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 4.300.00 YTL: 6- Tarsus ilçesi Hacõbozan köyünde kâin 396 parsel sayõlõ taşõnmaz kumlu-tõnlõ alüvyal toprak yapõşma sahip sulu tarõm ara- zisidir. Üzerinde ekili-dikili herhangi bir ürün yoktur. Taşõnmaz sürülü durumdadõr. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 1.785.00 YTL: 7-Tarsus ilçesi Hacõbozan köyünde kâin 536 par- sel sayõlõ taşmmaz kumlu-tõnlõ alüvyal toprak yapõşma sahip sulu tarõm arazisidir. Üzerinde eki- li-dikili herhangi bir ürün yoktur. Taşõnmaz sürülü durumdadõr. Borçlunun hissesinin muham- men bedeli: 1.057.50 YTL: 8-Tarsus ilçesi Hacõbozan köyünde kâin 481 parsel sayõlõ taşõnmaz kumlu-tõnlõ alüvyal toprak yapõşma sahip sulu tarõm arazisidir. Üzerinde marul ekilidir. Borçlu- nun hissesinin muhammen bedeli: 9.039.37 YTL: 9- Tarsus ilçesi Hacõbozan köyünde kain 538 parsel sayõlõ taşõnmaz kumlu-tõnlõ, alüvyal toprak yapõşma sahip sulu tarõm arazisidir. Üzerinde ekili-dikili herhangi bir ürün yoktur. Taşõnmaz sürülü durumdadõr. Borçlunun hissesinin mu- hammene bedeli: 535.00 YTL: 10 Tarsus ilçesi Hacõbozan köyünde kâin 539 parsel sayõlõ taşõn- maz kumlu-tõnlõ, alüvyal toprak yapõşma sahip sulu tarõm arazisidir. Üzerinde ekili-dikili her- hangi bir ürün yoktur. Taşõnmaz sürülü durumdadõr. Borçlunun hissesinin muhammen bedeli: 7.296.87 YTL: 1 - Tekfur köyünde kâin 293 parsel sayõlõ taşõnmazdaki borçlunun hissesinin satõş saati: 09.30 ile 09.40 arasõnda 2- Hacõbozan köyünde kâin 138 parsel sayõlõ taşõnmazdaki borçlunun hissesinin satõş saat: 09.50 ile 10.00 arasõnda 3- Hacõbozan köyünde kâin 133 parsel saydõ taşõnmazdaki borçlunun hissesinin satõş saati: 10.10 ile 10.20 arasõnda 4- Hacõbozan köyünde kâin 191 parsel sayõlõ taşõnmazdaki borçlunun hissesinin satõş saati: 10.30 ile 10.40 arasõnda 5- Hacõbozan köyünde kâin 176 parsel sayõlõ taşõnmazdaki borçlunun hissesinin satõş saati:1 0.50'ile 11.00 arasõnda 6- Hacõbozan köyünde kâin 396 parsel sayõlõ taşõnmazdaki borçlunun hissesinin satõş saati: 11.10 ile 11.20 arasõnda 7- Hacõbozan köyünde kâin 536 parsel sayõlõ taşõnmazdaki borçlunun hissesinin satõş saati: 11.30 ile 11.40 arasõnda 8- Hacõbozan köyünde kâin 481 parsel sayõlõ taşõnmazdaki borçlunun hissesinin satõş saati: 11.50 ile 12.00 arasõnda 9- Hacõbozan köyünde kâin 538 parsel sayõlõ taşõnmazdaki borçlunun hissesinin satõş saati: 12.10 ile 12.20 arasõnda 10- Hacõbozan köyünde kâin 539 parsel sayõlõ taşõnmazda borçlunun hissesinin satõş saati: 12.30 ile 12.40 arasõnda B)SATIŞ ŞARTLARI Birinci Satõş 06 .01 .2009 Salõ günü saat 09.30'dan 12.40'a kadar Tarsus 2.İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa mecmuunu ve satõş masraflannõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile 16. 01 2009 Cu- ma günü aynõ yer ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkartõlacaktõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacak- lõlarõn alacağõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla %40 arttõrana ihale olunur. b)- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mil- li bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye, resmi ihale pulu ve %18 KDV, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. c)- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususi ile faiz ve masraflara dair olan id- dialarõnõ dayanağõ belgeleri ile on beş gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr, aksi takdir- de haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. ç)- İhaleye katõlõp da- ha sonradan ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve ke- filleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca te- merrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme ha- cet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacak- tõr. d)- Şartnameler ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. e)- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi gör- müş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004/3070 E. sayõlõ numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 06.11.2008 (*) İlgililer tabirine ir- tifak hakkõ sahipleri de dahilidir. Basõn: 62328 ÜSKÜDAR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRIMENKÜLLERİN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007/4541 Esas Müdürlüğümüze ait yukarõda numarasõ yazõlõ olup satõşõna karar verilen aşağõda tapu kay- dõ, adedi, cinsi, evsafõ, kõymeti ve önemli özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen taşõnmaz mü- dürlüğümüzde açõk arttõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilecektir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul ili Üsküdar ilçesi Bulgurlu mah., 82/5 pafta, 1556 ada, l parsel sayõlõ 3110.20 m2 miktarlõ bahçeli altõ bloklu kargir apartmanda 1/60 arsa paylõ, E Blok (mahallen 70. Blok) ze- min katta (2) no'lu dairenin tamamõ borçluya aittir. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Üsküdar Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03.05.2007 tarih, 4318 sa- yõlõ yazõsõndan: Üsküdar ilçesi, Bulgurlu mah., 82/5 pafta, 1556 ada, 1 parsel sayõlõ yer 16.03.1989 - 17.10.1990 T.T.'li 1/1000 ölçekli Örnek mah. Islah İmar Planõ’nda H=15.50 m. (5 kat) yük- seklikte bina yapõlabileceği ancak Üsküdar Belediyesi’nce Ünalan-Esatpaşa ve Örnek mahal- leleri bütününde İmar-Kentsel dönüşüm planlarõnõn yapõmõna başlanmõş olduğundan 22.02.2006 tarih ve 2006/14 sayõlõ Başkanlõk oluru doğrultusunda imar uygulamasõna ara ve- rilmiştir denilmekte olduğu anlaşõlmaktadõr. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE EVSAFI: Sözkonusu gayrimenkul Üsküdar ilçesi Bulgurlu - Esatpaşa mah. İmar İskân Bloklarõ Po- lis Lojmanlarõ’nda kain 82/5 pafta, 1556 ada, 1 parsel sayõlõ 3110,20 m2 miktarlõ arsa üzerin- de kurulmuş olan bahçeli betonarme kargir blok apartmanlardan 70. Blok zemin katta 1/60 ar- sa paylõ (2) no'lu dairenin tamamõdõr. Ana bina zemin + 4 normal kattan ibaret tamamõ 5 katlõ üç girişli bahçeli betonarme kargir blok apartmandõr. Bina dõş cephesi sõvalõ boyalõ olup bina üzeri ahşap oturtma çatõ, üstü kire- mit ile kaplõdõr. 70. Blok'a bahçe içinden zemin kattan demir doğramalõ camekânlõ kapõdan gi- rilmektedir. Katlar arasõ mozaik basamaklõ, demir korkuluklu ve ahşap küpeşteli merdivenle- ri vardõr. 70. Blok girişinin her katõnda ikişer dairesi vardõr. Binada elektrik, su ve doğalgaz girişi tesisatõ mevcut olup faaldir. Parsel etrafõ duvar ile muhafazalõdõr. Mezkur gayrimenkul kapalõ olduğundan emsal daire özelliğinden: Dairede giriş holü, koridor, mutfak, banyo, wc, salon ve iki yatak odasõ mevcut olup 70 m2 miktarlõdõr. Giriş holü ve koridor zeminleri seramik, duvarlarõ boyalõdõr. Mutfak zemini sera- mik duvarlarõ yarõm boy fayans ile kaplõ olup üzeri mermer ile kaplõ mutfak tezgâhõ ve do- laplarõ vardõr. Banyo ile wc zeminleri seramik, duvarlarõ fayans ile kaplõ olup banyoda küvet, klozet, lavabo, wc’de alaturka tuvalet taşõ ve lavabo vardõr. Salon zemini parke, odalarõn ze- minleri marley ile kaplõ olup duvarlarõ boyalõdõr. Dairenin kapõlarõ üzeri boyalõ ahşap doğra- malõ, cümle giriş kapõsõ möbleli çelik kapõ, pencereleri PVC doğramalõ olup üzeri demir par- maklõk ile muhafazalõdõr. Dairenin mutfak önünde etrafõ duvar korkuluklu balkonu vardõr. Dairede elektrik, su ve doğalgaz ile çalõşan kat kaloriferi tesisatõ mevcut olup faaldir. TAŞINMAZIN DEĞERİ: Sözkonusu gayrimenkulün bulunduğu semt, mevkii ve rağbet derecesi, yoğun iskân ve mes- ken bölgesi olan Üsküdar ilçesi, Bulgurlu-Esatpaşa Mah., İmar İskân Bloklarõ Polis Lojman- larõ’nõn içinde olmasõ, ana trafik yoluna, çarşõ, pazar ve alõşveriş merkezlerine olan mesafesi ve ulaşõm şekli, parselin büyüklüğü ve imar durumu, deprem riski, ana bina ve dairenin yapõ- mõnda kullanõlan malzemenin kalitesi ve işçiliği ile yõpranma miktarõ, dairenin büyüklüğü, bölüm ve kullanõm şekli ile arsa payõndan gelen miktarõ. Bayõndõrlõk ve İskân Bakanlõğõ rayi- ci, yõllõk getirebileceği gelir, günün civarda emsal olacak alõm satõm değerleri ve rağbeti ile kõy- metine tesir edecek bilumum faktörler göz önünde tutularak; Üsküdar ilçesi, Bulgurlu-Esatpaşa Mah., İmar İskân Bloklarõ Polis Lojmanlarõ’nda kain 82/5 pafta, 1556 ada, 1 parsel sayõlõ 3110.20 m2 miktarlõ arsa üzerinde kurulmuş olan bahçe- li betonarme kargir blok apartmanlardan E-Blok (mahallen 70.Blok) zemin katta 1/60 arsa paylõ (2) no'lu dairenin tamamõna 95.000.00.-YTL (Doksan beş bin YTL) kõymet taktir edil- miştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- 1. Satõş 12.01.2009 Pazartesi günü, 14.00-14.10 saatleri arasõnda; 2. Satõş 22.01.2009 Perşembe günü, 14.00-14.10 saatleri arasõnda, Üsküdar 4. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Birinci arttõrma da tah- min edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlarõ varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla taşõnmazlar artõmca 10 gün daha uzatõlarak ikinci art- tõrmaya yukarõda belirtilen tarihte tekrar satõşa çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da tahmin edilen kõymetin %40'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlarõn alacaklarõ mecmuunu ve satõş ve paylaştõrma mas- raflarõnõ geçmesi şartõ ile en çok artõrana ihale olunur. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20 nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi satõş bede- linden ödenir. İhale pulu, tapu alõm harcõ ve masraflarõ ile KDV alõcõya aittir. Tapu satõm har- cõ ve birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim masraflarõ alõcõya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de da- hildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ da- yanağõ belgeler ile on beş gün içinde, dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi halde haklarõ ta- pu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez ise İİK’nun 133. maddesi gere- ğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve yasal faizden alõcõ ve kefilleri müteselsi- len mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden icra dairesince tahsil olu- nacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. Tahliye ve teslim masraflarõ alõcõya ait- tir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/4541 Esas sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ, tebliğ edilemeyen alakadarlara bu ilanõn tebliğ yerine geçeceği ilan olunur. 17.11.2008 (Basõn: 62758)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog