Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B K A M İ L M A S A R A C I K Ü L T Ü R Ç İ Z İ K ERZURUM 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/1947 Esas Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: Tapu Kaydõ ve Evsafõ: 1-) Erzurum, Merkez, İstasyon Mahallesi, 1176 ada, 26 pafta, 250 parselde kayõtlõ 360 m2 yüzölçümlü bodrum ve teras kat dahil 10 katlõ kârgir Apt.da 320/5280 arsa paylõ, 1 kat, 3 bağõmsõz bölüm numaralõ meskenin tam hissesi; 320/5280 arsa paylõ, bina çatõlõ, içeriden ve dõşarõdan boyalõ, binanõn dõş cephesi cam mozaik kaplõ, giriş kuzey cepheli, merdiven evleri mermer kapla- malõ, duvarlar saten alçõ sõvalõ ve saten boyalõ, doğalgaz ile õsõtõlan bina asansörlü, dört oda, bir salon, mutfak, banyo, hol girişi ve WC’den ibaret olup, tavan ve duvarlar saten alçõ sõvalõ ve seten boyalõ, kartonpiyerli, salon ve oda tabanlarõ lamine ahşap parke kaplõ, õslak zeminleri ise seramik kaplõ, dõş kapõ çelik kapõdõr. Muhammen Bedel: 146.885.45.-YTL. Satõş Saati: 14.00-14.10 saatleri arasõnda. 2-) Erzurum, Merkez, İstasyon Mahallesi, 1176 ada, 26 pafta, 250 parselde kayõtlõ 360 m2 yüzölçümlü bodrum ve teras kat dahil 10 katlõ kârgir Apt.da 320/5280 arsa paylõ, 7 kat, 14 bağõmsõz bölüm numaralõ meskenin tam hissesi; 320/5280 arsa paylõ, bina çatõlõ, içeriden ve dõşarõdan boyalõ, binanõn dõş cephesi cam mozaik kaplõ, giriş kuzey cepheli, merdiven evleri mermer kaplamalõ, duvarlar saten alçõ sõvalõ ve saten boyalõ, doğalgaz ile õsõtõlan bina asansörlü, dört oda, bir salon, mutfak, banyo hol girişi ve WC’den ibaret olup, tavan ve duvarlar saten alçõ sõvalõ ve saten boyalõ, kartonpiyerli, salon ve oda tabanlarõ lamine ahşap parke kaplõ, õslak zeminleri ise seramik kaplõ, dõş kapõ çelik kapõdõr. Muhammen Bedel: 146.885.45.-YTL. Satõş Saati: 14.20-14.30 saatleri arasõnda. İmar Durumu: Taşõnmaz, ön kõsõm 5 m2 yükseklik ticaret sahasõ, arka kõsõm 8 katlõ konut alanõdõr. 1) Satõş Şartlarõ: Birin- ci Satõş: 13.01.2009 günü, Erzurum 1. İcra Müdürlüğü önünde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve sa- tõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 23 Ocak 2009 Cuma günü aynõ yer ve saatler arasõnda ikinci arttõrmaya çõka- rõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu ka- dar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2) Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflarõ ile %1 KDV alõ- cõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3) İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaştõrmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4) İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak su- retiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedei ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İha- le farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6) Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyen- lerin 2008/1947 sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 06 Kasõm 2008 Perşembe. (İc. İfl. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Adlarõna tebligat yapõlamayan ilgililere gazete ilanõ tebligat yerine geçerlidir. Basõn: 61789 ZİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI SATIŞ NO: 2008/4 SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, ADEDİ, EVSAFI; 1-) Tokat İli Zile İlçesi, Kahya Mahallesi, Ada: 161, Parsel: 37’de tapuya kayõtlõ, 362 m2 yüz- ölçümlü, tapu kayõtlarõnõn cinsi kõsmõnda; arsa olan, hali hazõrda üzerinde 30 - 40 yaşlarõnda eko- nomik ömrünü doldurmuş; 1 adet armut ağacõ, 2 adet dut ağacõ, 2 adet kayõsõ ağacõ, 1 adet erik ağacõ olan, ancak meyveli ağaç olarak bir değeri bulunmayan, tahmini iki ton ağõrlõğõnda odun de- ğeri bulunan arsa ile; 2-) Tokat ili Zile İlçesi Kahya Mahallesi, Ada: 163, Parsel: 6’da tapuya ka- yõtlõ, 177 m2 yüzölçümlü, tapu kayõtlarõnõn cinsi kõsmõnda bahçeli iki katlõ ahşap ev olan, hali ha- zõrda üzerinde iki katlõ ahşap ev ve bahçesi olan, ahşap evin zemin katõnda 2 odunluk ve 1 wc, 1 kiler ve kapalõ garaj bulunan, ikinci katta ise 1 wc, 3 oda, 1 mutfak ve 1 kilerden oluşan, bahçe- sinde ekonomik ömrünü doldurmuş, meyveli ağaç olarak bir değeri olmayan tahmini bir ton ağõr- lõğõnda odun değeri olan 1 adet dut ağacõ, 2 adet elma ağacõ ve bir adet asma mevcut olan taşõn- maz Olup, üzerindeki bina elektrik, su, kanalizasyon, telekom ve ulaşõm hizmetlerinden yararla- nan taşõnmaz izale-i şüyuu davasõ sonunda verilen karar gereğince açõk artõrma suretiyle satõla- caktõr. İMAR DURUMLARI: Her iki taşõnmaz da imar planõ dahilinde olup, imar planõnda biti- şik nizam iki katlõ mesken yeri olarak tefriş edilmiş olup, yapõ ruhsatõ talep edildiğinde yola terk işlemi yapõldõktan sonra ruhsat verilebilir yerlerdendir. MUHAMMEN BEDELLERİ : ( 1) SIRA NUMARALI TAŞINMAZ: 7.640,00 YTL % 18 KDV alõcõya aittir. ( 2) SIRA NUMARALI TAŞINMAZ: 14.731,88 YTL % 18 KDV alõcõya aittir. Adresleri tapuda kayõtlõ olmayan alakadarlara gönderilen tebligatlarõn tebliğ imkansõzlõğõ ha- linde İİK.nun 127. maddesi gereğince işbu satõş ilanõ tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen teb- liğ olunur. SATIŞ GÜN VE SAATLERİ: BİR SIRALI PARSEL: 1. Satõş 26.12.2008 günü saat 14.00 - 14.10 arasõ. 2. Satõş 05.01.2009 günü saat 14.00 - 14.10 arasõ. İKİ SIRALI PARSEL: 1. Satõş 26.12.2008 günü saat 14.10 - 14.20 arasõ. 2. Satõş 05.01.2009 günü saat 14.10 - 14.20 arasõ. SATIŞ ŞARTLARI : 1- Taşõnmazlarõn birinci satõşõ 26.12.2008 günü saat 14.00’ten 14.20’ye kadar Zile Adalet Sa- rayõ Hukuk Mahkemeleri Yazõ İşleri Müdürlüğü odasõnõn önündeki koridorda açõk artõrma sure- ti ile yapõlacaktõr. Bu artõrmada takdir olunan kõymetin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa ala- caklarõ mecmuunu ve satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir be- delle alõcõ çõkmaz ise en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile, gayrimenkuller 05.01.2009 günü, saat 14.00’ten 14.20’ye kadar Zile Adalet Sarayõ Hukuk Mahkemeleri Yazõ İşleri Müdür- lüğü odasõnõn önündeki koridorda ikinci artõrmaya çõkõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak üzere artõrma ilanõnda göste- rilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tah- min edilen kõymetinin % 40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn top- lamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi la- zõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmaz ise satõş talebi düşecektir. 2- Açõk artõrmaya katõlmak is- teyenlerin takdir edilen kõymetin % 20’si nispetinde pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir ban- kanõn teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediği taktirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alõcõ adõna tahakkuk edecek 1/2 tapu harcõ satõn alana ait olacaktõr. Tellaliye resmi ve birikmiş em- lak vergi borçlarõ ile satõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harçlarõ satõş bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alõcõsõna aittir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin (*), varsa ir- tifak hakkõ sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, faiz ve masrafa dahil olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Ak- si takdirde, haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Taşõnma- zõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satõş bedelini derhal veya İİK 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõr. 5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayõ vermezse ihale kararõ fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razõ olursa ona, razõ olmaz veya bulunmazsa hemen artõrmaya çõkarõlõr. Bu artõr- ma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnõzca satõştan en az yedi gün önce yapõlacak ilanla yetinilir. Bu artõrmada teklifin İİK 129. maddedeki hükümleri uymasõ şartõyla taşõnmaz en çok artõrana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İha- le farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme gerek kalmaksõzõn Satõş Müdürlüğümüzce tahsil olunur. 6- Şartname ilan tarihinden Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açõk olup, masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örnek gönderilebilir. 7- Satõşa iştirak etmek isteyenlerin şart- nameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008 / 4 Satõş numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İc. İf. K. 126) (*) İlgililer ta- birine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Basõn: 61852 SUNGU ÇAPAN G ani Müjde-Ata Demirer işbirliğinden kakara kiki- ri bir komedi bekleyenle- ri biraz hayal kõrõklõğõna uğratacak Osmanlı Cumhuriyeti öncelikle trajikomik bir film. Karga kovala- maktansa ötücü kuşlarõ seven küçük bir Mustafa’nõn ağaçtan düşüp öle- rek hiç var olmadõğõ, dolayõsõyla Atatürk denen kurtarõcõnõn hiç ya- põlmayan bir kurtuluş savaşõnõ ka- zanmayõp temelini atmadõğõ, olma- yan bir modern Türkiye yerine Sevr koşullarõnda kurulmuş, günümüzde mandacõ ABD ile Avrupa Birli- ği’nin güdümündeki dandik bir Os- manlõ Cumhuriyeti’nin kukla yö- netiminde yaşadõğõmõzõ varsayan, absürd olduğu kadar da ilginç bir çõ- kõş noktasõndan hareket eden sena- rist-yönetmen Gani Müjde, baştan sona bir Amerikan valisinin (Alp Öyken) istek ve dayatmalarõyla sü- rekli madara ettiği, ecnebi himaye- sindeki põsõrõk, sünepe bir padişah portresi çiziyor, gişelerde yerli fil- min egemenliğini başlatan filmler- den, o delidolu Kahpe Bizans ko- medisinden on yõl kadar sonra çek- tiği ikinci filminde. Günümüzden yansõyanlarla yakõn geçmişimizi kaynaştõrma çabasõnõn, tartõşmalara açõk kapõ bõrakan, yeni bir tarihsel ürünü sayõlabilir Osmanlõ Cumhu- riyeti. Gülünçlü bir karabasan nite- lemesi de yapõlabilir bu filme. HÜZÜNLÜ PADİŞAH... Boşnak korumasõ, bitirim Yadi- gâr’la (Sümer Tilmaç) şoförü Dum- rul’un (Kerem Kupacı) sürekli eş- lik ettiği 7. Osman’õn (Mecburen tumturaklõ bir oyun çõkaran Ata Demirer hüzünlü, acõklõ bir padişah olmuş) sarayda, Yõldõz Parkõ’nda, saltanat kayõğõyla denizde ya da kõr- mõzõ Şevrolesiyle İstanbul caddele- rinde boş boş gezindiği gündelik ya- şamõna odaklanõyor film bütünüyle. Kanyon-manyon sürekli alõşverişte, gösteriş meraklõsõ, dõrdõrcõ karõsõ Saliha Sultan (Ruhsar Öcal) bir yandan, mandacõ Amerikan valisi- nin hizmetindeki ayrõca padişahõn yerine de göz dikmiş, haris, adi ve- ziri ve dünürü İbrahim paşanõn (Ali Düşenkalkar) entrikalarõ öte yan- dan, ülkesi parçalanmõş, onuru ayak- lar altõna alõnmõş, mutsuz padişaha nerdeyse yaşamak haram. Üstelik geceleri de tatsõz. Vermeyen karõsõna kõzõp Rumelili Zerafet’in (Suzan Kardeş) meyhanesine takõlan pa- dişaha, sarayda restorasyon yapar- ken Amerikan icadõ Ginger’õyla çarpõp dizini incittiği, Asude (Vil- dan Atasever) adõndaki Sanayi-i Nefise talebesi, direnişçi genç kõz ilaç gibi geliyor. Manda yönetimi- ne karşõ çõkõp padişahõ da saflarõna çekmek isteyen direnişçi vatanse- verlerin güzel elemanõ Asude’yle onu zindandan kurtaran 7. Osman’õn ilişkisi filmi biraz komediden aşk fil- mine dönüştürse de hikâyenin ko- mediden çok dramatik yanlarõ ağõr basõyor sonuçta. Bülbül sesi dinle- yip nargile içen, sevdiği kuşlar gi- bi aslõnda kafeste yaşayan, aşk kõr- gõnõ 7. Osman’õmõzõn Avrupa Bir- liği’nin sadõk yardakçõsõ vezirin Heybeliada’yõ Yunan’a vermesiyle kafasõnõn tasõ atõyor ve cihana kafa tutuyor derken. 78’lik plaktan bir Hafız Burhan - Makber’i eşliğin- de, padişahõn tahtõnõ küçük torunu- na bõrakõp Asude’siyle Bodrum’da asude bir hayata yöneldiği bir fina- le bağlanan filmini Atatürk’ün Nu- tuk’taki sesinden ‘Ne mutlu Tür- küm diyene!’ özdeyişiyle bitirme- yi yeğlemiş yönetmen. BAŞARILI GÖRÜNTÜLER Konusu yer yer şematik kaçsa da, dramatik sahnelerin komiklik dozunu düşürdüğü Osman- lõ Cumhuriyeti, sonuçta usta kameraman Uğur İç- bak’õn başarõlõ görüntü- leri, özenli dekor-kos- tüm-giysileri ve Ata Demirer-Vildan Ata- sever’in sivrildiği ta- kõm oyunculuğuy- la ilgiyle izlenen bir filme dönüşü- yor sonuçta. 85 yaşõndaki Tür- kiye’nin ba- ğõmsõzlõk mü- cadelesini ve direniş ta- rihini büyük kurtarõcõsõ- nõn insani zaaflarõ üze- rinden çarpõtma filmleri ve belgesellerinin gide- rek modalaştõğõ son günlerde, muhacir çocuğu Gani Müjde’den, sağ- lam bir duruş sergileyen, eli yüzü düzgün bir seyirlik Osmanlõ Cumhuriyeti. kultur@cumhuriyet.com.tr B u yõlõn uluslararasõ fes- tivallerinden en çok ödül toplayan filmle- rimizden Gitmek, İstanbullu ti- yatro oyuncusu, şişman Türk kõ- zõ Ayça’nõn (Ayça Damgacı) bir film setinde tanõyõp âşõk ol- duğu, Iraklõ Kürt meslektaşõna kavuşmak amacõyla, kadõn ba- şõna kendini yollara vurduğu, tehlikeleri göze aldõğõ mücade- lesini anlatõyor. Boran adlõ kõsa filmi ve Ses- siz Ölüm (2002) adlõ uzun bel- geseliyle adõnõ duyuran genç yö- netmen Hüseyin Karabey’in ilk uzun metrajõ Gitmek-My Marlon and Brando. Yaşanmõş bir hikâyeden yola çõkõp (trajik final dõşõnda) belgeselle kur- macayõ harmanlayan, melez ama gerçekçi bir üslup tuttur- muş Karabey ilk filminde. GÖRKEMLİ MANZARALAR... Eski bir peşmerge olan, saçlarõnõ dağlarda bõrakmõş oyuncu Hamâli’nin (Kamali Khan), sevgisinin nişanesi olarak Ayça’ya gönderdiği, romantik, Hollywood tarzõ mektup-videolarõnõ sõkça iz- lediğimiz filmde aşkõna kar- şõlõk bulan Ayça’nõn soru- nu, sevdiği erkeğin Kuzey Irak’ta yaşõyor olmasõ. Üs- telik dönem de, üç may- munu oynayan bütün dün- yanõn gözü önünde ABD’nin 5 yõldõr işgal ettiği Irak’taki bin- lerce cana mal olan savaşõn ayyuka çõktõğõ en civcivli za- manlar. Sevgililer telefonda birbirlerini zar zor duyabi- liyor ancak. Alõşõlmõşõn ter- sine Batõ’dan Doğu’ya yol- lanõp bambaşka bir coğraf- yaya giren gözü kara Ayça, tüm otoriteleri, sõnõrlarõ, kilo- metrelerce uzaklõğõ geçip çeşitli tehlike ve engelleri aşarak sev- diğine kavuşabilecek midir? Seyirciyi õssõz, karlõ, yabanõl bir doğanõn içine çekip görkemli manzaralara sahip bir Güney- doğu yolculuğuna çõkaran Git- mek, bir sevda-kavuşma hikâ- yesi olduğu kadar bir yol filmi aynõ zamanda. GÖRÜLESİ BİR FİLM Ödüllerle değerlendirilmiş oyunuyla filmi sürükleyen Ay- ça Damgacõ’nõn baştan sona damgasõnõ vurduğu film, İstan- bul’da göçmen-azõnlõk olmanõn yoksunluklarõndan konserve gi- bi tõkõlõnmõş, izbe bekâr odala- rõna ve Doğu’daki katõ erkek egemen zihniyetinin kõrbacõ al- tõnda yaşamaya zorlanan ka- dõnlarõn feci durumuna kadar çeşitli gerçekçi saptamalarõ ve gözlemleri içeriyor. Ayça Dam- gacõ’yla birlikte senaryoyu da imzalamõş yönetmen Kara- bey’in kurmacadan çok bel- geselci tavrõnõn ağõr bastõğõ üs- lubu, A. Emre Tanyıldız’õn görüntüleri, Kemal Sahir Gü- rel, Hüseyin Yıldız, Erdal Güney üçlüsünün müzikleri ve başroldeki Damgacõ’nõn şaşõla- sõ performansõ; nahif öyküsü ve yeterince ikna edici olamayan karakterlerinin yer yer irtifa kaybettirdiği filmin başarõsõnõ oluşturuyor sonuçta. Karabey’e Tribeca Festivali’nde en iyi yö- netmen ödülünü getirmiş, iki hafta önce İsviçre-Basel’deki bir festivalde gösterilmesinin en- gellenmek istenmesiyle gün- deme oturmuş olan Gitmek, bugün başlayan filmler arasõn- da öne çõkan, iz bõrakan, görü- lesi bir film özetle. Türk kõzõnõn Kürt aşkõ SAVAŞ KÜRKLÜ ADANA - Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği’nin (AFAD) 13 yõl önce Pozantõ yakõnlarõnda trafik ka- zasõnda kaybettiği 13 üyesi adõna her yõl düzenledi- ği “13 Kare Uluslararasõ Sanat Festivali” dün başladõ. Altõn Koza kapsamõnda 25 Kasõm’a dek sürecek fes- tivale Türkiye’den ve dünyadan birçok sanatçõ katõ- lacak. AFAD Başkanõ Tahsin Sezer’in belirttiği gi- bi iki yõl önce uluslararasõ kimlik kazanan festival 18.00’de Ahmet Yeşil’in 75. Yõl Sanat Galeri- si’ndeki resim sergisiyle açõldõ. 20.00’de ise Belediye Tiyatrosu’nda Özdemir Erdoğan Adanalõ müzik- severlerle buluştu. Almanya, Hindistan, ABD, Suriye ve ülkemizden sanatçõlarõn katõlacağõ, ‘Adana Bu- luşması’ adlõ uluslararasõ resim, heykel, yerleştirme ve hat sergisi bugün Başkent Hastanesi Sanat Gale- risi’nde açõlacak. Yarõn ÇÜ’de Hollandalõ Wilko Von Harpen’in Söyleşi ve Fotoğraf Sergisi açõlõşõ, 15.00’te Adana Kültür Sanat Merkezi’nde Zeynep Oral’õn söyleşisi, 18.00’de 14. Altõn Kamera Ödül Töreni var. 24 Kasõm Pazartesi 12.30’da ÇÜ’de ‘50. Yılında İsa Çelik’ söyleşi ve gösterisi ve 18.00’de Adana Kültür Sanat Merkezi’nde açõlacak ‘Birlik- te Varoluş’ adlõ fotoğraf sergisiyle sürecek olan fes- tival, 25 Kasõm Salõ ‘Çukurova Sergileri’ adlõ ser- ginin açõlõşõyla son bulacak. Festivaledünyadan birçoksanatçõkatõlõyor 13KAREULUSLARARASISANATFESTİVALİ Gülünçlü bir karabasan filmi SAYFA CUMHURİYET 21 KASIM 2008 CUMA 12 KÜLTÜR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog