Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 21 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 11 CMYB C M Y B EYÜP 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI SAYI:2008/2652 T. Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün: Bir borçtan dolayõ hacizli bulunan, aşağõda tapu kaydõ, evsafõ ve kõymeti yazõlõ taşõnmaz his- sesi cebri icra yolu ile satõlacaktõr. İşbu satõş ilanõnõn İİK. 127. maddesine göre tapuda adresi bu- lunmayan ilgililere ve tebligat yapõlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. TAPU KAYDI: Satõşa konu taşõnmaz: İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Sağmalcõlar Mahallesi 22411 parsel, 5- 6/7 pafta, 165,90 m2 miktarlõ arsa vasfõndaki taşõnmazõn kat irtifakõ tesisine göre 1. Normal kat (3) bağõmsõz bölüm numaralõ 1/8 arsa paylõ hisse satõşa konudur. İMAR DURUMU: Bayrampaşa Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.07.2008 tarih 08/5205 sayõlõ Eyüp 2. İcra Müdürlüğü'ne hitaben yazõsõnda; Bayrampaşa ilçe- si, Sağmalcõlar (Muratpaşa) Mahallesi, 5-6/7 pafta, 22411 parsel 21.11.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon İmar Uygulama Planõnda H=12,50 mt. (4 kat) irtifalõ bitişik nizam konut sahasõnda kaldõğõ bildirilmiştir. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Bayrampaşa ilçesi Sağmalcõlar mahallesi, 5-6/7 paf- ta, 22411 parsel sayõlõ taşõnmazõn Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi, hem Evci Sokak’tan, hem de Cumhuriyet Caddesi’nden cephe almaktadõr. Cumhuriyet Caddesi ile Evci Sokak’õn kesiştiği noktada yüzümüzü Evci Sokak’a dönünce solda kalan ilk binadõr.Gayrimenkul yoğun konut alan- larõnõn bulunduğu bir bölgedir.Teknik altyapõ tamamlanmõş ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdõr. Kõymet taktirine konu dairenin bulunduğu betonarme karkas bina, 2 bodrum, zemin, ve 3 normal kattan müteşekkildir. Zemin katta 2 adet depolu dükk’n, normal katlarda 2’şer adet dai- re olmak üzere 8 bağõmsõz bölümden oluşmaktadõr. Bina giriş kapõsõ demir doğrama olup, giriş koridoru fayans kaplõdõr. Katlar arasõ geçiş merdivenle sağlanmakta olup, merdivenler mermer kaplama ve merdiven korkuluklarõ demir doğramadõr. Binanõn dõşõ BTB ile kaplõdõr. Isõnma sis- temi doğalgazlõdõr. Binanõn yapõmõnda kullanõlan malzeme ve işçilik durumu iyidir. Bitişik nizam tarzda inşa edilmiş, köşebaşõ binadõr. Yeni bina olup, her türlü altyapõ hizmetinden faydalan- maktadõr. Kõymet takdirine konu 3 nolu daire 22411 parsel sayõlõ taşõnmazdaki betonarme karkas binanõn 1. normal katõnda merdivenlerden kata çõkõldõğõnda sağda kalan dairedir. Binanõn yapõl- dõğõ tarihten itibaren hiç kimsenin ikamet etmediği ifade edilmiştir. Söz konusu daire 2 oda, 1 sa- lon, mutfak, banyo, WC, antre ve balkon piyeslerinden oluşmaktadõr. Balkon 5.57 m2 (balkon ar- ka bahçe tarafõna bakmaktadõr.) Odalardan biri 7.94 m2, (balkona bu odadan çõkõlmaktadõr) mut- fak 4.15 m2, antre 7.24 m2, WC. 1.32 m2, banyo 6.85 m2, solan 23.46 m2 ve odalardan diğeri 11.63 m2 olmak üzere net 68.16 m2’lik kullanõm alanõna sahiptir. Tüm pencere ve doğramalarõ pimapen muadili PVC doğramadõr. Dairenin kapõsõna kadar doğalgaz getirilmiş ancak henüz içe- ri alõnmamõştõr. Daire giriş kapõsõ çelik kapõdõr. 1/8 arsa payõnõn taşõnmazõn arsasõna tekabül etti- ği miktar 2074 m2’dir. Kõymet taktirine konu 22411 parsel sayõlõ 165,90 m2 miktarlõ 1/8 arsa paylõ kat irtifaklõ 1. normal kat 3 nolu bağõmsõz bölüm nolu dairenin ve ana gayrimenkulün yu- karõda belirtilen özellikleri ve halihazõr durumu bulunduğu mevkii ve serbest piyasa koşullarõ göz önüne alõnarak gayrimenküle bilirkişi 100.000,00 YTL değer taktir etmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1.satõş 12.01.2009 tarih ve 14.00-14.20 saatleri arasõnda EYÜP 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'nde açõk arttõrma sureti ile satõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetinin % 60 ve satõş masraflarõnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geç- mek şartõ ile en çok arttõrana ihale edilecektir. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõ ile 22.01.2009 tarihinde aynõ yerde ve aynõ saatlerde ikinci arttõrma- ya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada bu miktar elde edilememişse taşõnmaz en çok arttõranõn taahhü- dü baki kalmak üzere ilanda gösterilen müddetin sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu ka- dar ki arttõrma bedelinin tahmin edilen kõymetinin % 40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklõlarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevrilme ve paylaş- tõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para ile yapõlacaktõr. Alõcõ talep ettiği takdirde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV % 18, Tellaliye, İha- le damga resmi ile tapu harçlarõnõn 1/2’si alõcõya ait olacak, tapu harcõnõn 1/2’si ile gayrimenku- lün aynõndan doğan vergi borçlarõ satõş bedelinden ödenecektir. İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgelerle on beş gün içinde dairemize bildirmeleri aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. İhaleye katõlõpta daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tah- sil olunacak ve bu fark varsa öncelikle teminattan alõnacaktõr. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masraf verildiğinde isteyene bir sureti gönderilecek- tir. Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/2652 T. esas sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurma- larõ ilanõ olunur. 27.10.2008 Tapuda adresi olmayanlara işbu ilan satõş ilanõ yerine kaimdir. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 62130 ESKİŞEHİR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI 2008/582 Tal. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: Aşağõda yazõlõ taşõnmazõn açõk arttõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiş, ilgililerinin adreslerine tebligat gönderilmiş olup, ilgililerinin adreslerinde tebligat yapõlama- masõ halinde veya adresi bilinmeyenler için satõş ilanõnõn ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. Tapu kaydõ ve yeri: Eskişehir, Odunpazarõ 1. Bölge, Karacaşehir köyü 15 parselde kayõtlõ 3,380.00 m2 yüzölçümlü bağ ana taşõnmaz niteliğindeki taşõnmaz, Orhangazi Mahallesi Ka- rabayõr Bağlarõ mevkiinde Fenerci Sokak No: 45 adresinde yer almakta olup, bilirkişi rapo- runa göre bodrumlu dubleks mesken olarak projelendirilmiştir. İmar durumu: Odunpazarõ Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.03.2008 tarih ve 1201-1987 sayõlõ yazõsõ ile imar planõnda fay hattõ (ağaçlandõrõlacak alana) ve yola isa- bet etmekte olduğu bildirilmiştir. Halihazõr durumu: Taşõnmaz yaklaşõk 200 m2 alan üzerine inşa olunmuş, bodrum katõnda ba- ğõmsõz bahçõvan hizmetli evi, zemin kat salon, 2 oda, mutfak, WC, banyo mahalli, üst kat hol, 2 oda, banyo mahallidir. Meskenin giriş ve kuzey kõsmõ üzeri ahşap karkas oluklu kiremit ör- tülü açõk teras mahalli, çatõ ahşap oturtma üzeri oluklu tip kiremit kaplõdõr. Bahçede ahşap kamelya, yetişkin çam ağaçlarõ ve değişik meyve ağaçlarõ bulunmaktadõr. Villanõn bahçe gi- rişi renkli taş kaplama geçiş yolludur. Taşõnmazõn taban kaplamasõ seramik, ahşap kaplama pencere ve kapõ doğramasõ ve teras korkuluklarõ ahşaptõr. Meskenin elektriği ve suyu bulun- maktadõr. Taşõnmazõn çevresinde yazlõk ve kõşlõk lüks konutlar yer almaktadõr. Belediye alt ya- põhizmetlerinden yararlanmaktadõr. Kõymeti: Bilirkişilerin dosyada mevcut 10.04.2008 tarihli raporunda, taşõnmazõn yapõ sõnõfõ, çevre ile olan bağlantõsõ, imar durumu, altyapõ çevre düzenlemesi, yõpranmasõ, arsa payõ ve pi- yasa alõm satõm rayiçleri dikkate alõndõğõnda kõymeti 600.000,00 YTL. değerindedir. Satõş şartlarõ: 1- Satõş 05.01.2009 Pazartesi günü saat: 14.40-14.50 arasõnda Eskişehir Ada- let Sarayõ alt zemin 4 No’lu ihale masasõnda açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrma- da tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve sa- tõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõra- nõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 15.01.2009 Perşembe günü aynõ yerde ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla be- delle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar bir bankanõn teminat mektubu- nu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinden 10 günü geçmemek üzere me- hil verilebilir. Damga resmi, %18 KDV, tapu harcõnõn yarõsõ ve teslim masraflarõ alõcõya ait- tir. Birikmiş vergiler ve tapu harcõnõn yarõsõ ile tellaliye resmi ihale bedelinden ödenir. 3- İpo- tek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle fa- iz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde Dairemize bildir- meleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõra- kõlacaklardõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Ka- nunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 fa- izden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği verilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şart- nameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/582 Tal.s ayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 12.11.2008 (İc. İf.K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 61627 ESKİŞEHİR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI 2008/583 Tal. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: Aşağõda yazõlõ taşõn- mazõn açõk arttõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiş, ilgililerinin adres- lerine tebligat gönderilmiş olup, ilgililerinin adreslerinde tebligat yapõlamamasõ halinde veya adresi bilinmeyenler için satõş ilanõnõn ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. Tapu kaydõ ve yeri: Eskişehir, Odunpazarõ l. Bölge, Arifiye Mah. 2067 ada, 156 parselde ka- yõtlõ 285,00 m2 yüzölçümlü arsa ana taşõnmaz niteliğindeki 16/88 arsa paylõ, 2. kat, 3 No’lu bağõmsõz bölüm mesken niteliğindedir. Taşõnmaz Deliklitaş Mahallesi Deliklitaş Sokak No: 48/3 adresinde yer almaktadõr. İmar durumu: Odunpazarõ Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.03.2008 tarih ve 1202-1984 sayõlõ yazõsõ ile imar planõnda bitişik nizam beş kat (B-5) mesken sahasõ- na isabet etmekte ve ticaret bölgesi olduğu bildirilmiştir. Halihazõr durumu: Taşõnmaz halen mesken olarak kullanõlmakta olup, bodrum, zemin, 4 nor- mal katlõ betonarme yapõnõn 2. katõnda yer almaktadõr. Yaklaşõk 150 m2 kullanõm alanlõdõr. Mesken giriş salon, 4 oda, kiler, mutfak, banyo ve WC mahallidir. Giriş kapõsõ çelik, iç kapõ- lar masif ahşap verniklidir. Pencereler õsõcamlõ PVC’dir. Giriş halõser, salon ve odalar ahşap parke, mutfak ve õslak hacim tabanõ seramik kaplõdõr. Mutfak tezgâhõ ve dolaplarõ nõevcuttur. Meskenin bulunduğu apartman asansörlü, merkezi sistem õsõtmalõ, elektriği ve suyu mevcut- tur. Taşõnmaz bakõmlõ konumda olup, şehir merkezindedir. Belediye altyapõ hizmetlerinin ta- mamõndan yararlanmaktadõr. Kõymeti: Bilirkişilerin dosyada mevcut 10.04.2008 tarihli raporunda, taşõnmazõn yapõ sõnõfõ, yõpranmasõ, çevre ile olan bağlantõsõ, arsa payõ, imar durumu ve piyasa alõm satõm rayiçleri dikkate alõndõğõnda kõymeti 375.000, 00 YTL değerindedir. Satõş şartlarõ: 1- Satõş 05.01.2009 Pazartesi günü saat: 14.20-14.30 arasõnda Eskişehir Adalet Sarayõ alt ze- min 4 No’lu ihale masasõnda açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geç- mek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kal- mak şartõyla 15.01.2009 Perşembe günü aynõ yerde ve saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacak- tõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü sak- lõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecek- tir.Şu kadar ki arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş is- teyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa sa- tõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõ- cõ istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga resmi, %18 KDV, tapu har- cõnõn yarõsõ ve teslim masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler ve tapu harcõnõn yarõsõ ile tel- laliye resmi ihale bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gay- rimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belge- ler ile on beş gün içinde Dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen müh- let içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği verile- bilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacakla- rõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/583 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 12.11.2008 (İc.İf.K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 61628 ANKARA 2.AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2006/149 Davacõ İSMAİL ÇALIŞKAN vekili tarafõndan davalõlar Gristhane Konstantina, Nuran Çelimli, Melek Çelimli(Basmacõ) ve diğerleri aleyhine açõlan babalõk davasõnõn yapõlan açõk yargõ- lamasõ sonunda; Davalõ GRİSTHANE KONSTANTİNA'nõn yapõlan bütün araştõrmalara rağmen tebligat adresinin bulunamamasõ nedeni ile ilanen dava dilekçesi ve duruşma günü ilanen tebliğ edildiği, mahkememizin 18/09/2008 tarih 2006/149 esas 2008/997 sayõlõ kararõ ile davanõn kabulü ile Ankara ili Çankaya ilçesi Dikmen Mah. Cilt:24 Hane:1082'de nüfusa kayõtlõ İbrahim Halil ve Gristhane'den olma 21/10/1997 Altõndağ d.lu 11530143198 TC kimlik nolu DOĞUŞCAN ÇELİMLİ'den dolayõ Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Akyol Mah/köy Cilt: 1 Hane:151'de nüfusa ka- yõtlõ 01/09/1965 Gaziantep d.lu 38638344234 TC kimlik nolu İBRAHİM HALİL ÇELİMLİ'nin TMK.nun 301. maddesi uyarõnca babalõğõnõn hüküm altõna alõnmasõna, karar verilmiş olmakla iş bu karar özeti HUMK.nun 509 maddesi gereğince davalõ GRİSTHANE KONSTANTİNA'ya karar tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 27/10/2008 (Basõn: 62553) DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 500 işçinin ücretsiz izne çıkarılmasını protesto etti. DİSK: Krize karşõ emek cephesi oluşturulsun ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk-İş Genel Başkanõ Mustafa Kumlu, “ekono- mik krizin panzehirinin sosyal dev- letin inşası ve bunun ilk adımların- dan birisinin de asgari ücretin ver- gi dışı bırakılması” olduğunu söyledi. Kumlu, krizin işçi çõkarmakla aşõla- mayacağõnõn altõnõ çizdi. Kumlu, Türk-İş’in krize karşõ alõnabilecek diğer önerilerini şöyle sõraladõ: * Kriz, işçi çõkarmakla aşõlamaz, aksine derinleşir. * İşsizlik sigortasõ amacõ dõşõnda kullanõlmasõn. Fondan yararlanma süresi ve miktarõ arttõrõlmalõ. * Özelleştirmeler durdurulmalõ. * İstihdamõ genişletecek projelere öncelik vermeli. * Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn personel ihtiyacõnõ bekletmeden gidermeli. * çalõşanlarõn tüketici kredileri ve borçlarõ yeniden yapõlandõ- rõlmalõ. Ekonomi Servisi - Yaşanan ekonomik krize karşõ yapõla- caklarõ tartõşmak üzere Bolu’da Başkanlar Kurulu’nu toplayan Devrimci İşçi Sendikalarõ Kon- federasyonu (DİSK), sonuç bil- dirgesinde krize karşõ emek- çilerin sesini yükseltmesi gerektiğine ve emek cephe- si oluşturulmasõna karar ve- rildi. DİSK tarafõndan yapõ- lan açõklamada “Türki- ye’nin ekonomik krizden etkilenmememisinin müm- kün olmadığına” vurgu ya- põlarak şu önlemlerin alõn- masõ sitendi. * Çalõşanlarõn geleceği güvence altõna alõnmalõ. * İşten atõlmalar yasak- lanmalõ. * Çalõşma süresi dinlenme ve yemek süresi dahil haf- talõk 40 saate olmalõ. * Başta doğalgaz olmak üzere zamlar geri alõnmalõ. * İşsizlik sigortasõnõ emek- çilerin dõşõnda kimse kul- lanmamalõ. * İşsizlik sigortasõndan ya- rarlanma koşul ve süreleri ye- niden düzenlenmeli. * Asgari ücret vergi dõşõ tu- tulmalõ. Biri rakam veriyor, diğeri ‘net değil’ diyor, ama fon ile yapõlacak yeni stand-by’õn eli kulağõnda AKP’nin tek yolu IMF Ekonomi Servisi - Hazine’den sorumlu Devlet Bakanõ Mehmet Şimşek, Uluslararasõ Para Fonu (IMF) ile Türkiye’nin çõkarlarõyla uyumlu, önceliklerini dikkate alan bir program için çalõştõklarõnõ be- lirterek bu programõn içeriği, fi- nansman boyutu, zamanõ (süresi) konularõyla, rakam beyan etmek için erken olduğunu söyledi. Reuters’in haberine göre İsviç- re Ekonomi Bakanõ Doris Leut- hard ve beraberindeki heyetle Ha- zine Müsteşarlõğõ‘nda yaptõğõ gö- rüşmenin ardõndan gazetecilerin so- rularõnõ yanõtlayan Şimşek,“Gö- rüşmelerde önemli mesafe kay- dediliyor, ama teknik düzeyde üzerinde çalıştığımız birçok ko- nu var. Rakamlar teyit edeceğim türden rakamlar değil” dedi. AKP Merkez Yürütme Kuru- lu’ndan bir üye, kurulun önceki günkü toplantõsõnda Başbakan Tayyip Erdoğan‘õn, IMF ile ya- põlan görüşmeler hakkõnda bilgi verdiğini ve yapõlan görüşmelerden sonra 20-40 milyar dolar arasõnda bir kaynağõ içeren bir ihtiyati stand-by anlaşmasõ olacağõnõ söy- lediğini aktardõ. IMF ile varõlacak anlaşmanõn “stand-by” değil, “ih- tiyati stand-by” olacağõnõ da vur- gulayan aynõ yetkili, “Görüşme- lerin kısa sürede tamamlanıp anlaşmaya varılacağını bekliyo- ruz” diye konuştu. Şimşek, karşõ karşõya bulun- duklarõ küresel krizin birtakõm yansõmalarõ olacağõnõ vurgulayarak “Bu yansımaları en aza indirge- mek için Türkiye olarak bizim, dış kaynak ihtiyacımızı karşıla- yabilecek bir program üzerinde çalışılıyor” diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Başbakan olduktan hemen sonra “Eğer IMF’yi tanımazsanız, dünya da sizi tanımaz. IMF’siz ye- rinizden bile kıpırdayamazsınız” diye konuşan Tayyip Erdoğan, 2008 boyunca IMF ile yeni bir an- laşma yapõlmayacağõna dönük me- sajlar vermesine karşõn önceki gün yeniden “IMF sizi akredite et- mezse, o zaman kusura bakma küresel sermaye Türkiye’nin sem- tine uğramaz” dedi. Başbakan son olarak da önceki gece, Uluslarara- sõ Yatõrõmcõlar Derneği’nin kok- teylinde “IMF bir akreditasyon kuruluşudur. Yani o sizi akredi- te ederse sizin dünya piyasala- rındaki konumunuz, yeriniz de çok daha farklı hale gelir” dedi. Devlet Bakanõ Şimşek, IMF ile Türkiye’nin önceliklerini dikkate alan bir program üzerinde çalõştõklarõnõ belirtti. Toksöz, işe başlarken kendilerine, ‘Bizim yiyemeyeceğimiz hiçbir ürünü tüketiciye sunmayacağız’ sözünü verdiklerini aktardı. Sagra ürünleri yeniden piyasada Ekonomi Servisi - Desa Yönetim Kurulu Başkanõ Melih Çelet, Deri- İş Sendikasõ’yla aralarõndaki tar- tõşmalara değinerek, uluslararasõ baskõlarla karşõ karşõya kaldõkla- rõnõ, bunun da hem Desa’nõn 1800 çalõşanõnõ tehdit eder hale geldiğinibelirterek söz hakkõnõ kullanmak istediğini söyledi. 65 perakende mağazasõ bu- lunduğunu ve bu işin ticaretini yaparak hayatlarõnõ sürdürebile- ceklerini kaydeden Çelet, Deri- İş Sendikasõ’nõn “İşçi kıyımı ya- pılıyor” diye Brüksel merkezli Ulus- lararasõ Tekstil ve Deri İşçileri Konfe- derasyonu’nun gündemine getirdiğini ve bu şekilde olayõn renginin değiştiğini savundu. “Konfederasyonun Desa’nın yabancı müş- terilerini ve Desa ürünlerini satmaması yö- nünde büyük bir baskı altına almaya ça- lıştığını öğrendik. Bu girişimin sadece De- sa için değil, Türk şirketleri için de bir tehdit halini aldığını görünce, ses- sizliğimizi bozmaya karar verdik” diyen Çelet, 150 civarõnda sendikalõ işçileri olduğunu dile getirdi. Bir soru üzerine 36 yõllõk bir şir- ket olarak, herhangi bir sendikanõn şirkette örgütlenemediğini ve top- lusözleşme yapõlmadõğõnõ anlatan Çelet, “Sendikalaşma hakkına saygılıyız. Ancak başarılı bir sen- dikal faaliyetle işçileri ikna et- meleri gerekiyor” dedi. Çevik kuvvetin fabrikalarõnõn önü- ne gelmesiyle ilgili “Bizim talebimiz yok, kendileri geliyor” açõklamasõnõ yaptõ. Desa’da birkaç ay önce örgtülendikle- ri için 44 civarõnda işçi işten atõlmõş, bunun üzerine çeşitli işçi eylemleri gündeme gelmişti. Olaylarla ilgili mahkeme süreci devam eder- ken bir işçi de 137 gündür fabrika önünde ey- lemini sürdürüyor. Ekonomi Servisi - Toksöz Grubu şir- ketlerinden Sanset Gõda, 2007’de 77 milyon dolara Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu’ndan satõn aldõğõ Sagra ve marka- larõ Tadelle, Sarelle, Gol ve Gofy’yi ye- niden tüketiciyle buluşturuyor. Toksöz Holding Yönetim Kurulu üye- si ve Sanset Gõda Genel Müdürü Ahmet Toksöz, Sagra’yõ almalarõnõn üzerin- den geçen 15 aylõk süreçte, Ordu’daki fabrikayõ, 9.5 milyon YTL’lik yatõrõm yaptõklarõnõ, 2009’a kadar yatõrõm mik- tarõnõn 30 milyon YTL’yi bulacağõnõ söyledi. Toksöz, şu an 50 bin ton olan yõl- lõk üretim kapasitesini de yeni yatõrõm- larla arttõrmayõ hedeflediklerini aktardõ. Toksöz, “ 750 kişilik üretim, satış ve pa- zarlama kadrosuyla 2009 yılında 100 milyon YTL’lik bir ciro hedefliyo- ruz” dedi. Fona teslim bayrağı çekildi ‘Kredi kanalları kapatılmasın’ TMSF’nin borcu tek kalemde silindi Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanõ Tevfik Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komis- yonu’nda yaptõğõ bütçe sunuşunda, kriz ile ilgili olarak hem hükü, hem bankalar hem de reel sektöre çağrõda bu- lundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn bankalara ağõr eleş- tiride bulunmasõna karşõlõk, Bilgin, bu süreçte Türki- ye’deki bankalarõn “olgun davrandığını” söyledi. “Ke- sinlikle kredi kanalları kapatılmamalı” diyen Bilgin şunlarõ söyledi: Eylül sonu itibariyle kredilerin takibe dönüşüm ora- nõ yüzde 3.11, sektörün ortalama sermaye yeterlilik ora- nõ yasal sõnõr yüzde 8’in üzerinde, yüzde 17.3, mevdua- tõn krediye dönüşüm oranõ yüzde 89, özkaynak karlõlõ- ğõ yüzde 15.47, 271 milyar YTL’si Türk parasõ, 90 mil- yar YTL’sinin ise yabancõ para olmak üzere sektörün top- lam kredileri 361 milyar YTL’dir. Sektörde şu anda toplam 26 milyar dolar sendikasyon ve seküritizasyon kredisi var. 2008’in kalanõnda 4.6 mil- yar, 2009’da 10.5 milyar dolar geri ödeme sözkonusu. Hazine’nin Tasarruf Mev- duatõ Sigorta Fonu’na (TMSF) verdiği devlet iç borçlanma senetle- rinden (DİBS) doğan 93.3 milyar YTL’lik ala- cağõ silindi. Kamu Fi- nansmanõ ve Borç Yö- netiminin Düzenlenme- si Hakkõnda Kanunda Temmuz ayõnda yapõlan değişiklikle TMSF’ye verilen DİBS’lerden doğmuş ve doğacak olan Hazine alacaklarõ- nõn terkin edilmesi hük- me bağlanmõştõ. Hazine’den yapõlan yazõlõ açõklamada, bu kap- samda, söz konusu esas ve usullerin Hazine Müsteşarlõğõ’nca belir- lendiği ve 93.3 milyar YTL’lik alacağõn terkin edildiği bildirildi. 43 işçi atıldı, 51’i yolda AHMET KURT İZMİT - Kocaeli, Karte- pe’de faaliyet gösteren Tez- can Galvanizli Yapõ Ele- manlarõ’nda 43 işçinin işten çõkarõlmasõ protesto edildi. Fabrikadan 51 kişinin daha işten çõkarõlacağõ öğrenildi. DİSK Yönetim Kurulu üyesi Celalettin Aykanat, Tezcan Galvaniz’de verilen emek ve onur mücadelesin- den dolayõ işçileri kutladõğõnõ söyledi. Türk-İş:İşçiçõkarmakla kriz aşõlmaz ÇELET: ULUSLARARASI BASKI YAPILIYOR DESA’da sendika kavgasõ büyüdü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog