Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

TMSF’NİN BORCU TEK KALEMDE SİLİNDİ 11. Sayfada DİSK: KRİZE KARŞI EMEK CEPHESİ 11. Sayfada ÇİN ÖRNEK ALINABİLİR 10. Sayfada KÜRESEL BİR DURGUNLUK BAŞLADI 10. Sayfada BİR VARMIŞ BİN YOKMUŞ 10. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30361 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 KASIM 2008 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Partilerde Siyaset Üretme Krizi... Korkarım kriz sözcüğüne alıştık; siyasi partilerin için- de bulunduğu siyaset üretme sancısı da aynı sözcüğü çağrıştırıyor. Meclis’teki partilerin tümü ezber bozan bir sürece gir- di... Daha bir yıl önce DTP’nin kapatılması için dava açıl- Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK İki Masa Günlerdir “iki masa” konuşuluyor. Birinci masanın öyküsü 1923’te Lozan kentinde baş- lıyor. Öykü 2008’de Ankara’ya uzanıyor. 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması’yla bağım- sız Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılıyor. Değerbilir İsviçre; seksen beş yıl sonra Lozan An- tlaşması’nın imzalandığı, kuşkusuz tarihsel açıdan Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Görüşmeler sona yaklaştõ yeni stand-by anlaşmasõnõn eli kulağõnda AKP yeniden IMF’ye sarıldı ŞEHİTLERE HAZİN TÖREN Diyarbakır’ın Lice ilçesin- de PKK üyeleriyle çatışmada şehit olan erler Fevzi Güngör ve İs- mail Uygun dün düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Ağrı’da te- röristlerle çıkan çatışmada şehit olan Binbaşı Süleyman Can’ın ce- nazesini ise Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’nda eşi Meltem Can, oğlu Onur Can, ailesi ve yakınları karşıladı. SözcüMcCormack’tenküçümseyiciüslup: İran’la anlaşma kâğıt üzerinde ABD Dõşişleri Bakanlõğõ sözcüsü Sean McCormack, Türkiye’nin İran’õn nükle- er programõna ilişkin ara- buluculuk önerisini “ge- reksiz” diye nitelerken, Tahran ile Ankara arasõnda yapõlacak olasõ enerji an- laşmalarõnõn ise kâğõt üze- rinde kalacağõnõ öne sürdü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn geçen haftaki ABD ziyareti sõrasõnda, “Türkiye’nin, İran’õn ba- rõşçõl amaçlõ nükleer ener- ji programõna karşõ olma- dõğõnõ” söylediğinin hatõr- latõlmasõ üzerineyse ABD’li sözcü “Biz de değiliz” di- yerek sorunun, İran’õn uran- yum zenginleştirme faali- yetinden kaynaklandõğõnõ söyledi. 9. Sayfada Afgan hükümeti ile dinci Taliban hareke- tinin õlõmlõ kesimi arasõnda uzlaşma süreci başlatõlmasõnda AKP’nin de istekli olduğu belirtiliyor. Uzlaşma sürecinde aracõlõk ede- bileceği söylenenler arasõnda, Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan ile çok tartõşõlan fotoğra- fõ yayõmlanan dinci lider Hikmetyar da yer alõ- yor. Eski Afganistan İçişleri Bakanõ Celali’ye göre, Türkiye’den gelecek aracõlõk teklifi Kâ- bil’de sõcak karşõlõk bulabilir. ELÇİN POY- RAZLAR’ın haberi 9. Sayfada AKP Merkez Yürütme Kurulu’ndan bir üye, IMF ile varõla- cak 20-40 milyar dolarlõk anlaşmayla ilgili olarak “Görüş- melerin kõsa sürede tamamlanõp anlaşmaya varõlacağõnõ bek- liyoruz” diye konuştu. IMF ile Türkiye’nin önceliklerini dik- kate alan bir program üzerinde çalõştõklarõnõ belirten Devlet Bakanõ Şimşek de, programõn ayrõntõlarõ hakkõnda konuşmak için erken olduğunu söyledi. 11. Sayfada Merkez Bankasõ’ndan gelen sürpriz faiz indirimi de dövize olan talebi kesmedi, dolar 1.75 YTL’ye dayandõ. IMF ile yapõlacak olan anlaşmanõn belirsizliğinin de etkisiyle gün içinde 1.75 YTL’ye çõkan dolar, Merkez Bankasõ’ndan gelen döviz depo piyasasõna ilişkin değişiklerle 1.72 YTL’ye geriledi. İstanbul Borsasõ ise 4 yõl önceki 20 binli puanlarõ tekrar görerek dip- siz kuyuya girdi. NECDET ÇALIŞKAN’ın haberi 10. Sayfada AYRINTILAR AÇIKLANMADI PİYASALAR TOZ DUMAN BDDK BAŞKANI TEVFİK BİLGİN: Tutuklu sanõk Halil Behiç Gürcihan deşifre ettiği örgütten yargõlandõğõnõ öne sürdü GÜL’E BAŞVURDULAR Aleviler kararlõ Ankara’daki büyük mitingle haklarõ için ye- ni bir kampanya başlatan Aleviler, sorunu devletin zirvesine taşõma kararõ aldõ. Bu kap- samda, Cumhurbaşkanõ Gül, TBMM Başkanõ Toptan ve Başbakan Erdoğan’dan randevu ta- lep edildi. Alevi Bektaşi Federasyonu Başka- nõ Ali Balkõz, görüşme taleplerine henüz yanõt gelmediğini belirtirken Aleviler’in sorunlarõnõn çözümünde Cumhurbaşkanõ Gül’ün etkin rol oy- nayabileceğine dikkat çekti. 5. Sayfada İstanbul Barosu Başkanõ Muammer Aydõn, Hüseyin Üzmez’in “Çocuğun cinsel istismarõ” suçundan yargõlan- dõğõ davada mağdur çocuk B.Ç’nin avukatõ olarak duruşmaya çõkan Al- peren Akdemir’in, İstanbul Baro- su’ndaki kaydõnõn haziran ayõnda si- lindiğini, bu nedenle avukatlõk yapmasõnõn mümkün olmadõğõnõ açõkladõ. 17. Sayfada Ergenekon davasõnõn 16. oturumunda sa- vunmasõnõ yapan, tutuklu sanõklardan Ga- zi Güder, hakkõndaki suçlamalarõ reddetti. İnternette “Açõk İstihbarat” sitesinin sahi- bi Halil Behiç Gürcihan da LOBİ teşkila- tõnõ ilk kendisinin deşifre ettiğini belirterek, “Gladyo bu iddianameyi hazõrlayan zihni- yete fazlasõ ile minnettardõr” dedi. “Açık İstihbarat” sitesinin sahibi Halil Be- hiç Gürcihan, gladyo ile ilgili daha önce yazõlar kaleme aldõğõna dikkat çekerek, “Ben ne kadar salak bir örgüt üyesiyim ki, 6 yõl önce yazarak yayõmladõğõm örgütün üyesi olarak suçlanõyorum” diye konuştu. HATİCE TUNCER/HİLAL KÖSE’nin ha- beri 7. Sayfada Aktan için tören Bir süredir böbrek kanseri tedavisi gören ve önceki gün kalp ve karaciğer yet- mezliği sonucu yaşamõnõ yitiren emekli Büyükelçi, MHP İstanbul Milletvekili Gündüz Aktan, Dõşleri Ba- kanlõğõ ve TBMM’de yapõ- lan törenlerden sonra İstan- bul Büyükada’da toprağa verildi. 17. Sayfada Çevrecilerin zaferi Artvinliler, Cerattepe’de bakõr madeni açma girişi- mine karşõ mücadelelerini kazandõ. 15 yõllõk mücade- lenin ardõndan bölgede ba- kõr madeni açma çalõşmasõ yapan Artvin Bakõr ve Ma- den İşletmesi’nin maden arama ruhsatõ iptal edildi. ÖMER ŞAN’ın haberi 17. Sayfada ‘Krediler kesilmesin’ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanõ Bilgin, krizle ilgili olarak hükümete, bankalara, reel sektöre çağrõda bulunarak, “Kre- di kanallarõ kapatõlmamalõ” dedi. Başbakan’õn bankalara ağõr eleştiride bulunmasõna karşõlõk Bilgin, bu süreçte Türkiye’deki bankalarõn “ol- gun davrandõğõnõ” söyledi. 11. Sayfada TÜRK-İŞ UYARDI: İşçi atmak krize çözüm değil Krizin temel nedenini “sosyal devlet politi- kalarõndan uzaklaşõlmasõnõn bedeli” olarak gördüklerini belirten Türk-İş Genel Başkanõ Kumlu, “ekonomik krizin panzehirinin sos- yal devletin inşasõ ve bunun ilk adõmlarõndan birisinin de asgari ücretin vergi dõşõ bõrakõl- masõ” olduğunu söyledi. 11. Sayfada ÇOCUK İÇİN ÖLÜME İMZA ATTI 3. Sayfada KİK ÜYELERİNE AYRICALIKLI MAAŞ 4. Sayfada Montrö’yü destekliyoruz Rusya Savunma Bakanõ Anatoli Serdyukov Türk muhataplarõna, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin tartõşõlmasõnõ istemedik- lerini ve Karadeniz’e NATO donanmasõnõn girmesine kesinlikle kar- şõ çõktõklarõnõ iletirken Ankara tarafõndan Gür- cistan’a verilen deste- ğin, ilerleyen süreçte bu ülke için çok vahim so- nuçlar doğurabileceğini söylediği bildirildi. MAHMUT GÜRER’in haberi 17. Sayfada RUSYA AKP’nin ve Hikmetyar’õn adõ geçiyor Kâbil ile Taliban uzlaşma yolunda Üzmez’deskandal ‘Gladyo minnettardõr’ BÇ’NİN AVUKATI BARODA YOK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog