Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30360 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 KASIM 2008 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Krize Kriz Demeyelim! Başbakan’ın krize bakışı başlıktaki gibi özetlene- bilir. Aylardır zikzaklar çizerek kriz sözünü ağzına al- madan, krizi topluma göstermemeye çalışan Erdo- ğan, ABD dönüşü, kriz tarifinden de dönüş yaptı... Eğer bir hastalıkla anlatmak gerekirse, 2001 krizi tam bir kalp vurgunuydu, çarptı geçti. Tedavi uzun sürdü... İçinden geçmekte olduğumuz kriz ise sinsi ilerleyen Arkası Sa. 17. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kaybedenler Kazananlar Kazananlar-kaybedenler listesi hayli kalabalık. Bush kaybetti, Obama kazandı. Finans dünyası kaybetti, global kriz kazandı. RTE IMF’ye açtığı savaşı kaybetti, IMF kazandı. Ve... 80 yıla yakın sürede devrimleri kemiren irtica virüsünün; çoğu zaman sinsi, kimi zaman açık sür- dürdüğü savaşım sonunda: Arkası Sa. 17. Sü. 1’de Arat ve Koç süreçten endişeli CHP’de ‘çarşaf’ tartışması CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal’õn İstan- bul’da kara çarşaflõ kadõnlara parti rozeti tak- masõ ve bunu, “Kültür muhafazakârlõğõyla si- yasi tercihi ayõrma vakti geldi” diye savunmasõ partide tartõşma yarattõ. Son kurultayda genel başkanlõk yarõşõna girmek isteyen ancak yeterli imzaya ulaşamayan Samsun Milletvekili Ha- luk Koç, “kara çarşafõ dekor yaparak verilmek istenen mesajõn CHP kimliğiyle uyumlu olup olmadõğõnõn” sorgulanmasõnõ istedi. 4. Sayfada İsrail Cumhurbaşkanõ Peres Müslümanülkeler seçim yapmalı MHP İstanbul milletvekiliydi Gündüz Aktan yaşamını yitirdi İsrail Cumhurbaşkanõ Şimon Peres, Müslüman dünyasõnõn diğer ülkelerle ilişkilerinde Türki- ye ve İran’õn farklõ modeller sunduğunu söyledi. Peres, Oxford Üniversitesi’nde yaklaşõk bin öğ- renciye hitaben yaptõğõ konuşmada, Müslü- manlarõn İran’õn baskõ, Türkiye’nin işbirliğine yönelik yaklaşõmlarõ arasõnda tercih yapmak zo- runda kalacağõnõ söyledi. 8. Sayfada John Hopkins Üniversitesi araştõrmacõlarõnõn hazõrladõğõ 75 sayfalõk raporda, Türkiye’nin 2023’te muhafazakârlaşmasõ, askeri yönetim- le idare edilmesi ya da baskõn siyasi akõmlarõn uzlaşmasõ halinde karşõ karşõya kalacağõ tab- lo inceleniyor. Raporda, 2014’te Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan’õn cumhurbaşkanõ olma- sõ ihtimaline de yer veriliyor. ELÇİN POY- RAZLAR’ın haberi 8. Sayfada Ermenistan’da sahnelenecek ‘Bağdasar Kardeşler’ komşuda Kişiye özel nefes borusu Tõpta çõğõr açan nakil İspanyol, İtalyan ve İngiliz bi- lim insanlarõndan oluşan bir ekip 30 yaşõndaki tüberküloz hasta- sõnõn kendi kök hücrelerini 51 yaşõnda ölen donörden alõnan ne- fes borusuna naklederek yeni bir nefes borusu geliştirdi. Bu ne- fes borusunu Kolombiyalõ kadõ- na naklederek hastayõ akciğeri- ni kaybetmekten kurtardõ. Do- nörden alõnan nefes borusunun hastanõn kök hücreleriyle do- natõlmasõ bünyenin başka birinin organõnõ reddetme riskini ortadan kaldõrdõ. Arka Sayfada Dünya Çocuk Haklarõ Günü ‘Önce çocuklar’ diyenlere Çocuklara yönelik suçlarõn ba- şõnda “cinsel istismar” ve “şid- det” geliyor. Cinsel istismar olaylarõnõn yalnõzca yüzde 10’u adli makamlara ulaşõyor, yüzde 90’õnõn üzeri örtülüyor. Geçen yõl 15 bin dava açõldõğõna göre, cin- sel istismarda 150 bine ulaşan bir rakamdan söz edilebilir. Türki- ye’de cinsel istismara uğrayan- larõn yüzde 85’ini kõz çocuklarõ oluşturuyor. FİGEN ATA- LAY’ın haberi Arka Sayfada IMF kredilerinde ekonomi değil jeopolitik ağõr basõyor Fon’un musluğu politikaya ayarlı FITCH RAPORU Avrupa Merkez Bankasõ’nõn 107 ülkeyi kapsayan raporuna gö- re IMF kredilerinin dağõlõmõnda ekonomik etkenlerden daha çok jeopolitik kaygõlar rol oynuyor. Rapor Türkiye’ye 1999/2000 döneminde kotasõnõn yüzde 1500’ünden daha faz- la kredi verildiğine dikkat çekiyor. Kredilerinde siyasi tercih- lerin rol oynadõğõ yönündeki algõ IMF’nin güvenilirliğini ze- deliyor. ERGİN YILDIZOĞLU’nun haberi 11. Sayfada Rahmi Koç, “Kriz geliyor” uyarõsõnda bulunarak ekonominin yavaşlamamasõ için hükümetin önlem almasõ gerektiğine dik- kat çekti. Yabancõ sermayenin Türkiye’ye getirilmesi için ne gerekiyorsa yapõlmasõnõ isteyen Rahmi Koç, “Piyasada nakit sõkõntõsõ var. Kimse borcunu ödeyemiyor; herkesin para der- di var. Krediler kesiliyor, geri çağrõlõyor. Hükümetin para en- jekte etmesi lazõm” diye konuştu. 11. Sayfada Diyarbakır’da çalõntõ mallar için bit pazarõnda operasyon yapan po- lis, şüphelendiği R.C’nin bilgisayarõnõ incelemeye alõnca MİT’e ait giz- li bilgilerin bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine R.C’nin evini ara- yan polis, MİT ve Genelkurmay Başkanlõğõ başta olmak üzere birçok kuruma ait gizli bilgilerin bulunduğu CD’ler ele geçirdi. R.C, “dev- letin gizli belgelerini temin ettiği” gerekçesiyle tutuklandõ. R.C, internet sitelerine kendi geliştirdiği virüsle girebildiğini ve di- ğer hacker’larla işbirliği yaptõğõnõ kaydederken, PKK’nin üst düzey yöneticilerinden Murat Karayõlan’õn bir tanõdõğõ aracõlõğõyla bu bil- gileri istediğini, kendisinin de bu isteği yerine getirdiğini söyledi. Ka- rayõlan’õn belgeleri aldõğõnõ ve kendisine teşekkür ettiğini belirten R.C, hacker’lõğõ kendi becerisiyle öğrendiğini söyledi. 17. Sayfada Örgütün “Hüseyin Gazi” kod adlõ İsviçre so- rumlusu, örgüte ait milyonlarca dolarla orta- dan kayboldu. Bunun üzerine terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok, “Hüseyin Gazi” kod adlõ teröristin yakalanarak öldü- rülmesi talimatõnõ verdi. 17. Sayfada Kaçırdıkları Suudi tankeri için fidye isteyen Somalili korsanlar dün 3 gemiye daha el koydu. Bir de Hindistan savaş gemisine de saldıran korsanlar geri püskürtüldü. El Cezire televizyon kanalına çıkan ve kendisini korsanlardan biri olarak tanıtan kişi, Suudi tankerindeki eylemlerine son vermek için fid- ye istediklerini belirterek, müzakerecilerin fidye konusunda anlaşmaya varınca, paranın tankere gö- türülmesini istedi. Şu anda korsanların elinde 94 gemi bulunuyor. 9. Sayfada Hacker devletin gizli belgelerini kopyalayõp PKK’ye iletmiş Pazardagizlibelgeler Korsanlar3gemi dahakaçõrdõ Umut, Yeditepe Yeditepe Üniversitesi Ge- netik ve Biyomühendislik Bölümü’nün ilk ürünleri, siv- risineğe ve sera zararlõlarõna karşõ kullanõlacak. Mikroor- ganizmalarõ, sivrisinek lar- valarõnõ yok edecek bir me- kanizmaya dönüştürmüşler. Başka canlõlara zararõ yok. ORHAN BURSALI’ın yazısı 6. Sayfada Okudan: Para benim Okyanus Şirketler Grubu’na yönelik olarak düzenlenen “Final” adlõ operasyonda gözaltõna alõnan Selçuk Üni- versitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, lojma- nõnda ele geçirilen 1 milyon YTL tutarõndaki paranõn kendisine ait olduğunu söy- ledi. BARIŞ YAMAN’ın haberi 17. Sayfada Fitch, Türk bankalarõnõn kõsa vadede bazõ zor- luklarla karşõ karşõya olduğunu belirtti. Fitch tarafõndan hazõrlanan “Türk Bankacõlõk Sek- törünün Yõllõk Gözden Geçirme ve Genel Gö- rünüşü” isimli raporda, Türk bankalarõnõn kar- şõ karşõya olduğu risklerin ekonomideki ya- vaşlamanõn, hõzla artan kredilerin aktif kali- tesine, sermaye ve kârlõlõğa olumsuz etkile- ri olduğu ifade edildi. ‘Bankalar zorda’ MHP İstanbul milletvekili, emekli dip- lomat Gündüz Suphi Aktan, kalp ra- hatsõzlõğõ ve böbrek kanseri nedeniy- le tedavi gördüğü Özel Akay Hasta- nesi’nde dün yaşamõnõ yitirdi. Aktan için bugün saat 10.00’da uzun yõllar görev yaptõğõ Dõşişleri Bakanlõ- ğõ’nda, saat 11.00’de de TBMM’de tören düzenlene- cek. Aktan’õn cena- zesi Büyükada Şe- hir Mezarlõğõ’nda toprağa verile- cek. 17. Sayfada PKK’de kavga Trabzon Sanat Tiyatrosu’nun sahnelediği, Ermeni kökenli Os- manlõ yazarõ Hagop Baronyan’õn yazdõğõ ve Hrant Hakobyan’õn yönettiği ‘Bağdasar Kardeşler’ adlõ oyun Türkiye’den sonra Ermenistan’da oynanacak. Agos Gazetesi Yayõn Yönetmeni Hrant Dink’in, öldürülmeden önce İstanbul’da seyirciyle bu- luşturulmak istediği oyunu, Er- menistan’da ilk kez bir Türk ti- yatro topluluğu sahnelemiş ola- cak. AHMET ŞEFİK’in haberi 13. Sayfada TERÖR ÖRGÜTÜ KARIŞTI John Hopkins Üniversitesi Türkiye için senaryolar ‘SABAH’IN SATIŞI HİLELİ’ 4. Sayfada ARMADA SUSTURDU 5. Sayfada DOĞALGAZDA BAŞA DÖNÜLDÜ 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog