Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30342 / 1 YTL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 KASIM 2008 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ekonomi Sapasağlam Ama.. Tedaviye Gereksinim Var! En az 2 yıl ekonomi gündeminin siyasetin önüne geçeceği, politik gelişmeleri ekonominin belirleyeceği bir döneme girdik. Herkes gidişin farkında, ama söy- leme biçimi farklı. Dışarıdan başlayalım. IMF Başkanı Strauss-Khan 15 Kasım’da aralarında Türkiye’nin de bulunduğu G-20 ül- Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Oy Peşinde Olunca Dünya Ekonomik Forumu’nu izleyen kimi gazete- ciler, bir yandan finansal kriz, diğer yandan Güney- doğu’daki kalkışma eylemleriyle RTE’nin tüm ener- jisini yok etmiş bir izlenim verdiğini yazıyorlar. Her iki konudaki konuşmaları bu izlenimi doğrula- mıyor. RTE global finans krizini zorunlu bir gerçek olarak kabul ediyor, gerekli önlemleri almıyor. Krizin Türki- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de İstanbul kitaba ve sanata doyacak ‘Sabõkalõ üyeleri kim atadõ?’ Babalar ve oğullar Kendi türküleriyle TÜYAP Tüm Fuarcõlõk Yapõm AŞ ve Türkiye Yayõncõlar Birli- ği tarafõndan Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Mer- kezi’nde düzenlenen “27. İstan- bul Kitap Fuarõ” 9 Kasõm’a kadar açõk kalacak. Bu sene “1968: 40 Yõl Önce, 40 Yõl Sonra” te- masõyla düzenlenen İstanbul Ki- tap Fuarõ’nda 750 yazar okurla- rõyla buluşacak. 17. Sayfada Vakit yazarõ Üzmez’in tahliye edil- mesine neden olan raporla ilgili tar- tõşma sürüyor. CHP lideri Baykal, “AKP’nin iktidarõnõn her türlü yoz- laşmayõ hõzlandõrõcõ bir etki getir- diği çok açõktõr” dedi. Baykal, “Ad- li Tõp, bizim hukuk sistemimizin en yetkili, en önemli, en yüksek bilir- kişi grubudur. Üyelerinden üç tanesi sabõkalõ. Onlarõ oraya tayin etme yetkisini kim aldõ” sorularõnõ gün- deme taşõdõ. 8. Sayfada Küreselleşiyoruz, dünya kü- çülüyor, küresel köy oluyoruz. Küreselleştikçe birbirimizden daha da uzaklaşõyoruz. Aynõ ortamõ, aynõ evi, aynõ işyeri- ni, hatta aynõ yatağõ paylaşan insanlar arasõndaki mesafe- ler uzadõkça uzuyor. 24 Ekim Belçika’da “kucaklaşma gü- nü”ydü. Daha önce Brüksel, Anvers, Leuven vb. çeşitli kentlerde “bedava kucak” et- kinlikleri düzenlenmişti ama “Bugün müdürünüzü, mes- lektaşõnõzõ, arkadaşõnõzõ, te- mizlikçiyi, komşunuzu, öğ- retmeninizi ya da tanõmadõ- ğõnõz birini kucaklayabilirsi- niz.”... ERDİNÇ UTKU’nun yazısı 10. Sayfada NEW YORK Cadılar, korkular ve New York Korkular sardõ buralarõ. Hal- loween, bizim bildiğimiz adõy- la Cadõlar Bayramõ, New York’u hortlaklar, baykuşlar, hayaletler, zombiler şehrine dönüştürdü. Kökleri İrlanda- lõ kavim Keltlere dayanan bu bayram, bir maske takõp ken- dine korkunç bir görünüm vermekten çok daha fazlasõ demek aslõnda. Şöyle ki: Bun- dan neredeyse 2000 yõl önce Keltler, 1 Kasõm’õ yazõn kõşa döndüğü gün olarak görüyor, yaklaşan karanlõk kõştan ve uzayan gecelerden korkuyor, bunu ölümle bağdaştõrõyor; tam da bu dönüşümün olduğu gece bu dünya ile öteki dün- ya arasõndaki çizginin eridi- ğine, ölüler tarafõndan ziyaret edildiğimize inanõyorlardõ. IŞIK CANSU CANAYAK’ın yazısı 10. Sayfada MÜNİH Kandinsky’nin kahvesinde Sonbaharın gelişini Mü- nih’te insan en çok Marien Meydanõ’nõn gediklisi kes- tanecilerin tezgâhlarõnõ ve ke- penklerini peş peşe açmasõy- la anlar... “Marion” yazõlõ es- ki püskü kestaneci kulübele- rinden birine yanaşõp da, bir külah kestane alarak vitrinle- re baka baka yürümek ve sonbaharõn renklerini izlemek çok hoştur... Küresel krizin yarattõğõ gerginliklerle dolu insanlar, rahatlamak için ol- sa gerek, bugünlerde harõl harõl sanatla ilgileniyorlar ne- dense... EROL ÖZKAN’ın yazısı 10. Sayfada MALMÖ Atatürk dayım Bizde Atatürkçülük aileden gelir. Seferberlikte sekiz yõl askerlik yapmõş Haççe Ali dedemle, Atatürk’ün fotoğrafõ evimizin bir köşesinde yan yana dururdu. Dedemin resmi bõyõklõydõ. Eskiden askerler bõyõklõ da olurmuş. Atatürk ise, saçlarõnõ geriye doğru ta- ramõş, tertemiz giysileriyle, karatahtanõn başõnda halka okuma yazma öğretiyordu. ALİ HAYDAR NERGİS’in yazısı 10. Sayfada “40 yõldõr gurbetçiyim...Hasretli- ğe dayanamõyorum...” sözleriyle ezgilerinin sõrrõnõ açõklõyor günü- müzün ozanlarõndan Lütfü Gülte- kin. Şarkõlarõnõ oğullarõna aktarmõş ve şimdi hep birlikte Anadolu’dan sesleniyorlar. HATİCE TUN- CER’in söyleşisi 7. Sayfada Doğalgaz fiyatõ yüzde 22.5 oranõnda zamlandõ. Sõrada elektrik var Krizin faturası yurttaşa çıkıyor Maaş zamlarını katladı BOTAŞ, doğalgaza konutlarda yüzde 22.50, sanayide de yüzde 22 oranõnda zam yapõldõğõnõ duyurdu. Böylece doğalgazda son 11 ayda gerçekleşen zam oranõ yüzde 82’yi aştõ. Bu zammõn elektriğe de yansõyaca- ğõnõ belirten Tüketici Haklarõ Derneği Başkanõ Çakar, elek- tirik ve doğalgaz zamlarõnõn işçi, memur ve emeklilerin ma- aşlarõna yapõlan artõşlarõ katladõğõnõ söyledi. 13. Sayfada Baykal: Zam değil, zulüm CHP lideri Baykal, doğalgaz kullanõmõnõn en üst seviyeye çõkacağõ kõş aylarõ öncesinde yapõlan zammõ eleştirdi. Baykal, ekonomik kriz karşõsõnda hükümetin alacağõ önlemlerin neler olduğunun ortaya çõk- tõğõnõ belirtti. “Bu zam değil zulümdür” diyen Baykal, eko- nomik sõkõntõlarõn bedelini yine orta halli, dar gelirli ve des- teğe muhtaç vatandaşlarõn ödeyeceğini söyledi. 4. Sayfada Diyarbakõr ve Tunceli’de yaşanan olaylar Erdoğan’õn son gezisinde tekrarlandõ Van savaş yerine döndü Başbakan Erdoğan’õn Van gezisi olaylõ geçti. Protestocularla polis arasõndaki çatõşmalarda 6 polis ile 1’i ağõr 7 gösterici yaralandõ, 44 kişi gözaltõna alõndõ. Erdoğan’õn ko- nuşma yaptõğõ alanõn 400 metre ilerisinde 6 araç kundaklandõ. Ara sokaklar DTP’lilerin, Erdoğan’õn konuştuğu Cumhuriyet Caddesi AKP’lilerin gövde gösterisine sahne oldu. YUSUF ZİYA CANSEVER’in haberi 9. Sayfada DTP’nin Kürt sorununun çözümü istemiyle Diyarbakõr’da düzenlediği iki günlük oturma ey- lemi dün başladõ. 7. Kolordu Komutanlõğõ’nõn karşõsõndaki alanda düzenle- nen eylemde konuşan DTP milletvekili Kurtalan, Türk ve Kürt gençlerinin ellerinde silahla birbirlerinin ölümlerini beklemelerini istemediklerini belirtti. Alanda bulunan yaklaşõk 4 bin kişi Öcalan lehine slogan attõ. 9. Sayfada ESKİ TBMM BAŞKANI CİNDORUK: Anayasa Mahkemesi’nin türban kararõnõn gerekçele- rini değerlendiren Cindoruk, anayasanõn türban için değiştirilemeyeceğini vurguladõ. Cindoruk, “Siyaset- çiler Ergenekon davasõndan ellerini çeksin” dedi. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada VAN’DA 15 YARALI OTURMA EYLEMİ Fenerbahçe yine puan kaybetti Turkcell Süper Lig’de Fenerbahçe, Eski- şehirspor’la deplasmanda 2-2 berabere kal- dõ. Hakem Kuddusi Müftüoğlu’nun karar- larõnõn damgasõnõ vurduğu mücadelede ev sa- hibi ekibin kalecisi Ivesa kõrmõzõ kart gördü. F.Bahçe’nin gollerini Alex attõ. Trabzonspor, İstanbul Belediye’yi 4-0 yenerken Konyas- por, Hacettepe’yi 2-1’le geçti. Spor’da BRÜKSEL Ulusal kucaklaşma günü POLİSİN ‘ŞİKÂYETİ’ Düşük maaş sinirli yapõyor Başbakanlık İnsan Haklarõ Baş- kanlõğõ, polislerle ilgili rapor ha- zõrladõ. Buna göre polis “ihtiyaç- larõnõ karşõlayamadõğõ ve az para al- dõğõ için” şiddet uyguluyor. FIRAT KOZOK’un haberi 6. Sayfada AB İLERLEME RAPORU Deniz Feneri çekingenliği Türk hükümetini yolsuzlukla mü- cadele konusunda eleştiren AB’nin Deniz Feneri yolsuzluğuyla ilgili tavrõ dikkat çekti. AB ilerleme raporunda, konuyla ilgili tavsiye- de bulunulmadõ. 11. Sayfada Yargõdan elinizi çekin İstanbul Kitap Fuarı’na, her yıl ol- duğu gibi bu yıl da büyük ilgi var. İstanbul Kitap Fuarõ 550 yayõneviyle açõldõ Üzmez’e ‘jet rapor’ HİKMET ÇETİNKAYA’NIN KÖŞE YAZISI 9. Sayfada BAKANLIKTAN YATAKSIZ YATILI OKUL 3. Sayfada Fotoğraf: YUSUF ZİYA CANSEVER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog