Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

DTP Genel Başkanõ Türk, Başbakan Erdo- ğan’õn “ya sev ya terk et” yaklaşõmõyla en “şo- ven” milliyetçileri bile geride bõraktõğõnõ belirterek “Acaba AKP, ‘tek devlet, tek millet’ söylemini bir süre sonra ‘tek parti’ dayatmasõna taşõyarak, bir dikta rejimi mi oluştur- maya çalõşõyor?” dedi. 4. Sayfada Aleviliğin tõpkõ diğer inanç alanlarõnda olduğu gibi “siyasi istismar ve rant aracõ” olmaktan çõ- karõlmasõnõ isteyen Bah- çeli, “MHP, Alevi kardeşlerimizin so- runlarõnõn çözümü için, bu konuda karşõlõklõ anlama ve anlaşõlma süreci başlatõlmasõna katkõda bulunmaya sa- mimiyetle hazõrdõr” dedi. 4. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30359 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 KASIM 2008 ÇARŞAMBA GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Şaşırtıcı Olaylar Irak’tan ABD askerlerinin çekilmesini sağlayacak anlaşma imzalanmış... Irak hava sahası 1 Ocak 2009’dan itibaren Bağdat’ın egemenliğine bırakılıyor. K. Irak’ta- ki terör örgütüne yapılan hava saldırılarına devam ede- bilmemiz için artık Bağdat’ın izni gerekecekmiş… IMF’nin daha önceleri her dediğine evet diyen ülke- lere verdiği kısa vadeli kredi 9 milyar dolarmış… Ne ça- re Türkiye’nin hükümetin hâlâ ağızlarda gevelediği ih- Arkası Sa. 17. Sü. 1’de Yunanistan silah çöplüğü Dünya silah alõmõnda 4. olan ülkenin on milyarlarca Avro’luk silahlarõnõn çoğu atõl durumda. Borcunu ödemediği için iki denizaltõsõ tersanelerde bekletilen Yu- nanistan’õn dünya silah piyasasõna olan borcu 9 milyar dolara çõktõ. Yunan basõ- nõ birçok önemli silah ve malzemenin de parasõ ödenmediği için depolarda bekle- tildiğine dikkat çekiyor. MURAT İLEM’in haberi 8. Sayfada Barack Obama Gül’ü aradı ABD başkanlõk seçimlerinin galibi ile gö- rüşme çabalarõ sonuçsuz kalan Erdo- ğan’õn ABD’den ayrõldõğõ gün Obama Gül’ü aradõ. Türkiye’deki gelişmeleri be- ğeniyle izlediğini ifade eden Obama, iki ülke arasõndaki müttefiklik ilişkileri- nin önemini vurguladõ. Obama, “Türki- ye’nin kendini savunma hakkõ çerçeve- sinde terorizme karşõ mücadele hakkõ bulun- duğuna inandõğõnõ” ifade etti. 6. Sayfada Başbakan’ın “BOTAŞ’õn EGO gecik- me zammõ alacağõnõn Hazine’den kar- şõlandõğõ”, Bakan Hilmi Güler’in de “BOTAŞ’õn sõfõr kârla çalõştõğõ” yö- nündeki açõklamalarõnõn gerçeği yan- sõtmadõğõ ortaya çõktõ. BOTAŞ Genel Müdürü Saltuk Düzyol hazinenin zararõ karşõlamadõğõnõ, sõfõr kârõn da söz konusu olmadõğõnõ bildirdi. MURAT KIŞLA- LI’nın haberi 17. Sayfada İLK KAR DÜŞTÜ- Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan yağışlı havanın hafta boyunca devam ede- ceği belirtilirken kayak merkezle- rine de mevsimin ilk karı yağdı. Türkiye’nin önde gelen kayak mer- kezlerinden biri olan Kartalka- ya’da kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı. (ANADOLU AJANSI) Krize karşõ önlem Üretici kemer sıkıyor Krizin Türkiye’yi sert biçimde vurmamasõ için hükümet hare- kete geçmediyse de sanayici önlemleri devreye sokuyor. Kriz- den en az hasarla çõkabilmek için otomotivden gõdaya, giyimden mobil iletişim sistemlerine kadar tüm sektörlerde tasarruf önlem- leri alõnõyor. Otomotivde üreti- me zaman zaman ara verilirken, gõda sektörü stoksuz iş yürütü- yor. Aracõ kurumlar şubelerini azalttõ. 11. Sayfada İstanbul Borsası sarsıldı Yabancıların risk iştahõndaki azalma ve hedge fonlarõn ge- lişmekte olan ülke yatõrõmla- rõndan çõkma eğiliminin sür- mesiyle İMKB Ulusal 100 en- deksi dün günü yüzde 2.3 ka- yõpla 23 bin 495’ten kapandõ. IMF ile yapõlabilecek bir an- laşmanõn gecikmiş olmasõ ve S&P’nin Türkiye’nin görünü- münü negatife çevirmesinin ar- dõndan Türk bankalarõnõn da görünümünü düşürmesiyle İMKB gün içinde yaklaşõk son 3.5 yõlõn en düşük seviyesi olan 23 bin puanõn altõna geriledi. 10. Sayfada Ergenekon davasõnda Muzaffer Tekin’in avukatõ Engin Çelik Kadõgil’den çok ağõr suçlamalar ‘Samast’ı emniyetçiler yetiştirdi’ Ergenekon davasõnõn Van Yüzüncü Yõl Üni- versitesi ve Şemdinli davalarõndan sonra yeni hamle olduğunu, muvazzaf subaylara ilişeme- yeceklerini gören güçlerin emekli subaylara yö- neldiğini iddia eden avukat Engin Çelik Kadõgil, “Emniyet Müdürlüğü istihbaratõnõn tepesindekiler, vatan millet Sakarya diye (Hrant Dink’in katil zan- lõsõ) Ogün Samast’õ, Yasin Hayal’i yetiştirdiler” diye konuştu. HATİCE TUNCER / HİLAL KÖ- SE’nin haberi 7. Sayfada YARSAV’õ dinleyene takipsizlik YARSAV Başkanõ Eminağaoğlu’nun, kendisine ve derneğe ait telefonlarõn din- lenip, izlendiği iddiasõyla yaptõğõ suç du- yurusu üzerine başlatõlan soruşturmada, kamu görevlileri hakkõnda takipsizlik kararõ verildi. Kararda olaylarõn basõn ta- rafõndan çarpõtõldõğõ belirtilirken Emina- ğaoğlu, “Gizli bilgiler elde edilmiş ki çar- põtõyor birileri” dedi. 7. Sayfada Orman talanõna yol açacağõ için büyük tepki çeken 2B düzen- lemesi yeniden gündeme geldi. Düzenlemenin “yerel seçimler- le bağlantõsõ olmadõğõnõ” ileri süren Maliye Bakanõ Kemal Una- kõtan çalõşmalarda sona gelindiğini belirterek “Meclis’e yakõn- da geleceğini ümit ediyorum” dedi. Tasarõ yasalaşõrsa turizm kent- lerinde su havzalarõ ve orman arazileri yakõnõndaki 2B arazile- ri AKP yandaşlarõnõn yatõrõm arazilerine dönecek. 4. Sayfada DENİZ TATARER Başbakanlõk Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul’un Hadõmköy beldesindeki 1217 dö- nümlük arazide AKP’ye yakõnlõğõ ile bili- nen Müstakil Sanayici ve İşadamlarõ Der- neği’nin (MÜSİAD) isteğiyle kamulaştõr- ma çalõşmalarõna başladõ. Kamulaştõrma ka- rarõnõn ardõndan TOKİ’nin arsalarõ düşük fi- yatlarla kamulaştõrmasõ için bölgenin altyapõ yatõrõmlarõ durduruldu. Köyün içinden ge- çen Hadõmköy Deresi’nin arõtmasõ durdu- rularak yurttaşlara arsalarõnõzõ satõn baskõ- sõ yapõlmaya başlandõ. TOKİ, Hadõmköy beldesine bağlõ Deliklikaya köyündeki 1217 dönümlük araziyi kamulaştõrmak için Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan’dan izin al- dõ. Başbakanlõk’õn 28 Eylül 2006 tarihli ka- rarõnõn ardõndan bin dönümlük araziyi ka- mulaştõran TOKİ, Başbakan Erdoğan’õn onayladõğõ 16 Haziran 2008’deki ikinci iz- nin ardõndan 217 dönümlük alanda yeniden TOKİ, MÜSİAD’õn isteğiyle İstanbul Hadõmköy’de şahõs mülkiyetindeki bin dönüm araziyi kamulaştõrdõ Seçim için 2B talanõ Cumhuriyet Vakfõ’nõn avukatõ Bülent Utku, Muzaffer Tekin’e “Bombalarõn eğitim yardõmcõ malzemesi olduğunu söylediniz. Bu malzeme ne renktir?” di- ye sordu. Tekin, “Yeşil ve siyah olur” de- yince Utku, “Yaptõğõmõz araştõrmaya gö- re söylediğinizin tersi çõkõyor. Renkleri yeşil ya da mavi oluyor. Tapa numaralarõ farklõ oluyor” dedi. 7. Sayfada Parti liderleri Meclis’teki grup konuşmalarõnda iktidar partisi AKP’ye yüklendi Ergenekon’u eleştirdi ‘Siyasi siparişle dava’Baykal, CHP’ye üye olan çarşaflõ kadõnlarõ savundu. Kültür mu- hafazakârlõğõyla siyasi tercihi ayõrmanõn vak- tinin geldiğini belirten Baykal, ‘Kim- seyi kõlõğõyla kõyafetiyle yargõlama- yalõm’ dedi. Baykal, Ergenekon da- vasõna ilişkin olarak da ‘Siyasi si- parişle ortaya çõkmõş bir dava’ yo- rumu yaptõ. 5. Sayfada Asõlõ kaldõ Fatih Sultan Mehmet Köprü- sü çıkışında ve TEM Otoyolu Mahmutbey vi- yadüğünde mey- dana gelen iki ayrı kaza dün sabah İstanbul- lulara trafikte zorlu anlar ya- şattı. Tem Oto- yolu Mahmut- bey viyadüğün- de dün saat 05.30 sıraların- da meydana ge- len kazada sav- rularak ters dö- nen TIR’ın ön kısmı viyadüğün bariyerini par- çalayarak hava- da asılı kaldı. DÜZENLEME YİNE MECLİS YOLUNDA AKP’Lİ TOPLADIĞI PARALARLA SIR OLDU 3. Sayfada SPORU TRİBÜNDEN İZLİYORUZ Spor’da Arkası Sa. 17. Sü. 3’te Hadõmköy’de kamulaştõrma yetmedi, üstüne bir de köylüye baskõ yapõlõyor MÜSİAD’abirköy Utku’dan bomba sorusu Küresel kriz Erdoğan’dan Gökçek’e destek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog