Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

18 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 9dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B İsrail Cumhurbaşkanõ, Obama döneminde Tahran üzerindeki baskõnõn etkili olabileceğini söyledi ‘İran’la diyalog kurulabilir’Dış Haberler Servisi - İsrail Cum- hurbaşkanõ Şimon Peres, ABD’nin yeni seçilen başkanõ Barack Oba- ma’nõn uluslararasõ topluluğun des- teğini almasõ halinde, tarihsel düş- manlarõ olan İran ile diyalog kuru- labileceğini söyledi. Peres, İngiliz gazetesi Times’a yaptõğõ açõklamada, Tahran yöneti- minin Obama döneminde yeni siya- si iklim ve petrol fiyatlarõnõn düş- mesiyle İran’õn ekonomik güç kay- bõna uğramasõ sayesinde görüşme masasõna oturtulabileceğini savundu. Peres, “Eğer İran üzerinde ortak bir politika olursa ve petrol fiyatı düşerse, İran bir nebze çağımızın gerçeğine yaklaşabilir” diye konuş- tu. Peres, İran ile barõş için önkoşul- larõnõysa şöyle sõraladõ: Nükleer ener- ji ve balistik füze programlarõnõn dur- durulmasõ, Filistin’deki Hamas ve Lübnan’daki Hizbullah gibi militan gruplara desteğin kesilmesi ve terörün kullanõlmasõna son verilmesi. Haberde, Peres’in görüşlerinin, İran ile “doğrudan diplomasi” yü- rütmeye hazõr olduğunu açõklayan Obama ile aynõ yönde olduğuna dik- kat çekildi. İsrail Devlet Başkanõ, Suriye ile ba- rõş sağlanmasõ için 1967 yõlõndaki sa- vaşta ele geçirdikleri Golan Tepele- ri’nden çekilebileceklerini de ifade ederek “Sanırım İsrail, Suriye ile barış sağlayıp bunun bedelini öde- meye hazır” diye konuştu. Obama ile görüşme İsrail gazetesi Haaretz, Peres’in Obama ile geçen hafta yaptõğõ gö- rüşmeyle ilgili açõklamalarõna yer verdi. Habere göre Peres, Amerikan- İsrail ilişkilerinin Obama dönemin- de zayõflayacağõ endişelerinin yersiz olduğunu belirterek şöyle konuştu: “İnsanlar soruyor: (Obama) İs- rail için iyi olacak mı, olmayacak mı? Size şunu söylemek istiyorum ki ABD ile İsrail arasındaki ilişki- lerin sıcak, derin ve sorumlu ola- cağından en ufak bir şüphem bile yok. Obama bana İsrail için ne ya- pabileceğini sorduğunda ona şöyle dedim: ABD için büyük bir başkan olun. Çünkü bir ABD Başka- nı’nın tanım olarak terörle, kir- lilikle, yoksullukla ve savaşlarla mücadele etmesi gerekir.” ‘Sünniler için de tehdit’ Peres, Kudüs’te dünyanõn çeşit- li bölgelerindeki Yahudi kuruluş- larõnõn temsilcilerine hitap ettiği bir konuşmasõnda da, İran’da hâkim olan Şii Müslümanlõğõnõn, Sünni mezhebine inananlarõn çoğunlukta olduğu Arap ülkeleri için de tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bu nedenle İsrail ve Filistin taraflarõ arasõnda- ki barõş görüşmelerinin Arap ülke- leri tarafõndan dikkatle takip edil- diğini söyleyen Peres, şu benzet- meleri kullandõ: “Karşı tarafla müzakere ya- parken, kendi halkınla da mü- zakereye başlıyorsun. Soruyor- lar: Niye bu kadar vaatte bulu- nuyorsun? Niye bu kadar yu- muşaksın? Kimseyi yumuşak olmadığına inandıramıyorsun. Barış biraz evliliğe benzer. Göz- lerini kapatıp kabul edilmesi mümkün olanı kabul etmelisin. Ulus ise kızına daha iyi bir da- mat bulabileceğini veya oğluna daha iyi bir gelin bulabileceği- ni söyleyen iyi bir anne gibidir. Sonunda anneler ve babalar kendi aralarında uzlaşırlar.” HİZBULLAH FRANKFURT (Cum- huriyet Bürosu) - Lüb- nan’daki ana muhalefet hareketi Hizbullah, önü- müzdeki yõldan itibaren ABD’nin Ortadoğu poli- tikasõnda bazõ değişimler yaşanabileceğini; ancak bunun, yeni ABD Başka- nõ seçilen Barack Oba- ma’dan çok, saldõrgan Washington politikalarõ- nõn Irak ve Lübnan sa- vaşlarõndaki başarõsõzlõğõ- na bağlanmasõ gerektiğini düşünüyor. Hizbullah Politbüro Üyesi ve Genel Sekreter Yardõmcõsõ Dr. Navaf el Musavi, yeni başkan Ba- rack Obama’nõn İran’a bir saldõrõda bulunamayaca- ğõnõ, dolayõsõyla İsrail’in de bu eğilimi paylaşaca- ğõnõ belirtirken, eski gücü kalmayan Washington’un bölgede bazõ sorumluluk- larõ AB ülkeleriyle pay- laşma eğilimine girebile- ceğini söyledi. Almanya’da sosyalist eğilimli günlük “Junge Welt” gazetesinin sorula- rõnõ yanõtlayan Dr. El Mu- savi, Barack Obama dö- neminde ABD’nin Orta- doğu’daki itibarõnõ dü- zeltme şansõ olduğunu da kabul etti. Obama döneminde bü- yük devletler arasõ bir ço- ğulculuk dönemi yaşana- bileceğini belirten El Mu- savi, Lübnan’da İran tipi bir dinci rejim kurmak istemediklerini de hatõr- lattõ. El Musavi, “Farklı dinsel toplulukların Lübnan’da karşılıklı saygı içinde birlikte ya- şaması gerektiğini dü- şünüyoruz” dedi. İsrail Cumhurbaşkanõ Şimon Peres, yeni ABD Başkanõ ile birlikte, tarihsel düşmanlarõ İran üzerindeki uluslararasõ baskõnõn artacağõ ve Tahran yönetimiyle diyalog kurulabileceği öngörüsünde bulundu. GUANTANAMO Obamasözlerinin arkasında Dış Haberler Servisi - ABD’de 4 Kasõm’da yeni başkan seçilen Barack Obama, ülkesinin Guantanamo üssündeki tutsak kampõnõ kapatma isteğini yineledi. Obama, seçimlerin ardõndan ilk kez Amerikan CBS televizyon kanalõna verdiği demeçte, “Birçok kez Guantanamo’yu kapatmak istediğimi söyledim ve bunu yerine getirmek istiyorum” ifadesini kullandõ. ABD ordusunun sorgulama yöntemi olarak işkenceyi kullanmasõna son vermek istediğini de belirten Obama, “Birçok kez ‘Amerika işkence yapmaz’ dedim ve şimdi de işkence yapmadığımızdan emin olacağım” diye konuştu, ANKARA’NIN TEKLİFİ Tahran karşı çıkmayacak Dış Haberler Servisi - İran, Türkiye’nin Tahran ile yeni Washington yönetimi arasõnda arabuluculuk yapma önerisiyle ilgili olarak bu konuda bir engel çõkarmayacağõnõ, ancak ABD ile görüş ayrõlõklarõnõn çok derin olduğunu bildirdi. İran Dõşişleri Bakanlõğõ Sözcüsü Hasan Kaşkavi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn geçen hafta Amerikan New York Times gazetesinde yer alan, ABD’de Barack Obama’nõn başkan seçilmesinin Tahran ile Washington arasõndaki ilişkilerde değişiklik için yeni fõrsatlar yarattõğõ ve Ankara’nõn iki ülke arasõnda arabuluculuğa hazõr olduğu yönündeki demeciyle ilgili sorularõ yanõtladõ: “Bu açıklamaların Türkiye’nin iyi niyetinden, İran ile Türkiye arasındaki iyi ve büyüyen komşuluk ilişkilerinden kaynaklandığını düşünüyoruz, bu yüzden kesinlikle herhangi bir engel çıkarmayacağız” dedi. Nikaragua’nın Leon şehrinde, 9 Kasım’da yapılan seçimlerin galibi olan Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi yandaşları, seçim zaferlerini tanımayan Anayasal Kurtuluş Partisi’ne ve polise karşı ayaklandı. Ülkedeki Yüksek Seçim Kurulu’nun Sandinistlerin seçimi kazandığını duyurmasının ardından Anayasal Kurtuluş Partisi’nin bir yürüyüş düzenlemesi üzerine başlayan gerginlik, sokaklara taşındı. (Fotoğraf: AFP) ikaragua’da ayaklanma ‘Ortadoğu’da işler değişir’ N 68’li dostumuz, üyemiz, kuşağımızın devrimci gençlerinden birini daha, kardeşimiz, GÖKDERE EVREN’i yitirdik. Aile ve yakınlarına, yoldaşlarına, arkadaşlarına baş sağlığı dileriz. 68’liler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu 68’LİLERDEN BAŞSAĞLIĞI www.68lilerbirliği.org KÜRT ve ERMENİ kökenli yurttaşlarõmõz emperyalizmin oyunlarõnõ anladõkça gözyaşlarõnõulusal birliğimizin dayanõşma bilincinde kurutacaklardõr. ÖZDEN GÖNÜL BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/324 Tal. Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan ve aşağõda tapu kaydõnda, adeti, cinsi, evsafõ, kõymeti ve önemli özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen taşõnmaz Müdürlü- ğümüzce açõk artõrma suretiyle satõlarak paraya çevrilecektir. Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapõlmamasõ veya adresi bilinmeyenler içinde işbu satõş ilanõnõn ilanen tebligat ye- rine kaim olacağõ ilan olunur. TAPU KAYDI: İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi Gürpõnar Mah. Mevkii, 4/4 Pafta 4611 Parselde kayõtlõ 8882 m2 miktarlõ taşõnmazda 10/1850 arsa paylõ 5. Blok 8. kat 35 bağõmsõz bölüm no’lu meskenin tamamõ. Taşõnmazõn Mükellefiyetler hanesinde TEK lehine 31.01.1991 tarih 651 Yev ile irtifak hakkõ mev- cuttur. İMAR DURUMU: Gürpõnar ilk Kademe Belediye Başkanlõğõ İmar Müdürlüğü’nün 21/01/2008 tarih ve 414 sayõlõ imar durumu yazõsõna göre; 1/1000 ölçek- li revizyon uygulama imar planõnda mevzi imar planõ sõnõrlarõ içerisinde kalmaktadõr. Parsel üzerinde 3 adet sekiz katlõ, 1 adet 10 katlõ blok mevcuttur. 17.02.1997 tarih ve 4/9 sayõlõ yapõ ruhsatõ mevcuttur. HALİHAZIR DURUMU, EVSAFI: Satõşa konu taşõnmaz, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi Gürpõnar Mah. Mevkii, 4/4 Pafta 4611 Parselde kayõtlõ 8882 m2 miktarlõ taşõnmazda 10/1850 arsa pay- lõ 5. Blok 8. kat 35 bağõmsõz bölüm no’lu meskenin tamamõ olup adres olarak Gürpõnar Köyü Siteler Mevkii İstiklal Caddesi Küçükkent Sitesi 5 Blok No: 35’te yer almaktadõr. 8882 m2’lik parsel 4 bloklu bahçeli nizam yapõlaşmalõ Küçükkent Sitesi adõ ile anõlan sitedeki bloklar İstiklal Caddesi’ne cepheli olup, ana cad- de cepheli bulunan 5. Blok, zemin +10 normal katlõdõr. Zemin kat, 2 dükkân + normal katlar toplamda 40 dairelidir. Konu daire plan olarak; girişte antre, kar- şõsõ salon, koridor üzeri 3 oda, 1 mutfak, 1 banyo+wc ve ayrõ bir wc, 2 balkon olup bağõmsõz bölüm takribi 110 m2 net kullanõm alanõna sahiptir. Yapõ stan- dart niteliklidir. Ulaşõm geniş ve bol imkânlõ, çarşõ, pazar, işyeri yakõnda yürüme mesafesindedir. Yörede her türlü altyapõ ve belediye hizmeti mevcuttur. Ge- rek belde merkezi, gerekse ilçe merkezi nispi uzaklõktatõr. KIYMETİ: Kõymet takdirine konu dairenin yeri, mevkii, konumu, ana binanõn yola yakõnlõğõ, brüt kullanõm alanõ, alõşveriş merkezlerine toplu taşõm araçlarõ duraklarõna yakõnlõğõ ve uzaklõğõ, yörede her türlü altyapõ ve belediye hizmetinin var oluşu, ulaşõm kolaylõğõ, taşõnmazõn yakõnõnda semt pazarõ kuruluyor ol- masõ, yapõda kullanõlan malzeme ve işçilik kalitesi ve değerine tesir eden diğer bilumum etkenler nazari itibare alõnarak keşif tarihi itibarõyla yapõnõn hali ha- zõr durumuna göre paranõn satõş alma gücü, çevrede oluşan rayiç değerler ve o çevredeki taşõnmazlara olan rağbet derecesine göre yapõlan hesaplamalarla ta- şõnmaza 90.000,- YTL (Doksanbin YTL) kõymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Yukarõda tapu kaydõ, imar durumu, halihazõr durumu ve evsafõ ile kõymeti verilen taşõnmazõn; 1. Satõşõ 05/01/2009 Perşembe günü: 11.00-11.15 saatleri arasõnda, 2. Satõşõ 15/01/2009 Perşembe günü: 11.00-11.15 saatleri arasõnda, BÜYÜKÇEKMECE 1. İcra Müdürlüğü’nde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar var ise alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõyla gayrimenkul en çok artõrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taah- hüdü baki kalmak şartõyla arttõrma 10 gün daha uzatõlarak l0. gün olan yukarõda yazõlõ tarih ve saatlerde gayrimenkul 2. artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrma- da da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana iha- le edilecektir. Şu kadar ki artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõn- dan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir ve derhal tahsil olunacaktõr. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Taşõnmazõ satõn alanlar ihaleye ala- cağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõyla; ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satõş bedelini derhal veya İİK.130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõrlar. %1 Katma Değer Vergisi, ihale damga pulu bedeli, tapu alõm harcõ, tahliye masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler, tapu sa- tõm harcõ ve tellaliye satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõn dayanağõ belgeler ile on- beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr, 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmak- sõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin, şartnameyi ve münderecatõnõ ka- bul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/324 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. İ.İ.K. 126 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 60722) İZMİR 22.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI Dosya No: 2007/5269 ESAS Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn tapu kaydõ, cinsi, kõymeti, evsafõ; TAPU KAYDI: İzmir ili, Balçova ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi 694 ada, 25 parsel, 222 cilt, 21998 sayfada kayõtlõ taşõn- maz, İMAR DURUMU: İzmir ili, Balçova ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi 694 ada, 25 parsel, 222 cilt, 21998 sayfada kayõtlõ ta- şõnmazõn imar planõnda söz konusu parsel site koşullu E=1,5 H.max: 24.80 yüksekliğinde, 8 (sekiz) kat imarlõdõr. TAŞINMAZIN ADRESİ: Fevzi Çakmak Mh. Sakarya Cd.No:118 Balçova/İZMİR CİNS VE NİTELİĞİ: Taşõnmaz tapu kaydõnda belirtildiği gibi yapõnõn 10/40 arsa paylõ zemin katta (5) nolu bağõmsõz bö- lüm cinsi depolu dükkândõr. TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Yukarõda adresi, tapu kaydõ ve imar durumu belirtilen taşõnmaz İzmir ili, Bal- çova ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, Sakarya Caddesi üzerinde 118 kapõ no'lu apartmanõn zemin katta (5) nolu ba- ğõmsõz bölüm cinsi depolu dükkân işyeridir. İşyerinin içinde yer aldõğõ ana yapõ betonarme kolonlu yõğma tuğla duvarlõ ola- rak inşa edilmiştir, işyerinin tabanõ halõfleks kaplõ duvar tavan sõvalõ boyalõ, kapõ pencere ve camekân demir doğramadõr. Elektrik ve suyu mevcut olan işyerinin yaklaşõk 152 m2 alanlõ olduğu tespit edilmiştir. Taşõnmaz İzmir ili Balçova ilçesi, Sakarya Caddesi’ne cepheli, Salih Dede Lisesi’ne 450 m mesafededir. Taşõnmazõn halihazõr durumu, konumu, ulaşõm ve ta- şõt imkânlarõ, merkezi yerlere olan mesafesi dikkate alõndõğõnda, tamamen cadde cepheli bulunuşu, ulaşõmõ çok kolay olup, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Taşõnmazõn inşa tarzõ ve kullanõlõş biçimi nazara alõndõğõnda yapõnõn yõp- ranma payõ da düşülerek, serbest piyasada oluşan alõm satõm rayiçlerine göre arsa payõ da dahil dikkate alõnmasõ sonucun- da; TAŞINMAZIN DEĞERİ: 152.000,00,-YTL takdir edilmiş olup, takdir edilen bu muhammen bedel üzerinden satõşa çõka- rõlmõştõr. SATIŞ ŞARTLARI: 1-) Gayrimenkulün birinci satõşõ 20/01/2009 günü olup, satõşõ saat:13.30 ile 13.40 arasõnda İzmir 22.İcra Müdürlüğü adre- sinde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õna ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa ala- caklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 30/01/2009 günü aynõ yer ve aynõ saatlerde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr, ikin- ci artõrmada ise rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve tahmin edilen kõymetin %40'nõ ve satõş masraflarõnõ geç- mesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2-) Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Resmi ihale pulu, tapu alõm harcõ ve masraflarõ, gayrimenkulün teslim masraflarõ ile tahakkuk edecek KDV alõcõya aittir. Ta- pu satõm harcõ, taşõnmazõn aynõndan doğan birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satõş bedelinden ödenir. 3-) İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkõ sahiplerinin gemi sicil ve gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi tak- dirde haklarõ tapu siciliyle sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-) Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İİK.nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasõndaki farktan ve temerrüt faizinden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tah- sil edilecektir. 5-) Şartnameler ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-) Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/5269 Esas sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 01/11/2008 (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (*) Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanõlan Örnek 64'e karşõlõk gelmektedir. (Basõn: 61384)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog