Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18 KASIM 2008 SALI 8 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B KAVŞAK ÖZGEN ACAR Yazarımız yıllık izninin bir bölümünü kullandığından bugünkü yazısını yayımlayamıyoruz Sudan’da basına sansür ‘darbesi’ OMDURMAN (AA) - Sudan’da, basõna sansürü protesto eden gazeteci ve gazete çalõşanõ 63 kişi gözaltõna alõndõ. Omdurman’da parlamento binasõnõn önünde toplanan ve ellerinde “Haklarõmõza ihtiyacõmõz var” yazõlõ pankartlar taşõyan gruba polisin coplarla müdahale ettiği bildirildi. Gözaltõna alõnanlar arasõnda 9 gazetenin tanõnmõş köşe yazarlarõ ve yazõişleri çalõşanlarõnõn da bulunduğu kaydedildi. Olayõn ardõndan gözaltõna alõnanlarõn tutulduğu karakolun önünde gazeteciler, milletvekili ve insan haklarõ savunucularõ toplanarak protesto gösterisi yaptõ. Albino cinayetleri sürüyor BUJUMBURA (AA) - Burundi’de albinizm hastasõ (albino) küçük bir kõzõn öldürüldüğü bildirildi. Yetkililer, önceki gece kimliği belirlenemeyen silahlõ kişilerin Bugongo’da, Cizanye isimli 6 yaşõndaki albino kõzõn yaşadõğõ eve saldõrdõğõnõ, dün de çocuğun cesedinin, kol ve bacaklarõ koparõlmõş halde bulunduğunu açõkladõ. Cizanye’nin öldürülmesiyle, eylül ayõndan beri öldürülen albinolarõn sayõsõ 3’e yükseldi. Büyücülerin albinolarõn saç, kol, ayak ve kan gibi vücutlarõndan alõnan parçalarõ, insanlarõ zengin yapacağõ öne sürülen bir iksir yapõmõnda kullandõklarõ belirtiliyor. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - ABD as- kerlerinin Irak’ta kalõş sü- resini 3 yõl daha uzatan Kuvvetlerin Statüsü An- laşmasõ (SOFA) soru işa- retlerini de beraberinde ge- tirdi. ABD, başta Kürt peş- mergeler olmak üzere din- sel ve etnik gruplarõn silahlõ milislerini merkezi yöne- timin otoritesi altõna sok- madan çekilme takvimini tamamlarsa, Irak’õn fiilen parçalanmasõna zemin ha- zõrlamõş olacak. Dün Irak parlamento- sunda görüşülmesine baş- lanan SOFA, 24 Kasõm’da oylanacak. Yeni seçilen ABD Başkanõ Barack Obama, seçim kampanyasõ dö- neminde, ABD askerlerinin 2009’dan itiba- ren Irak’tan çe- kileceğini açõk- lamõştõ. SO- FA’nõn uygula- maya girmesi durumunda, ABD askerle- ri 2011’e kadar Irak’ta ka- lacak ve SOFA, “askeri pakt” niteliğinde devlet- lararasõ anlaşma özelliği taşõdõğõ için Obama yöne- timi için de bağlayõcõ ola- cak. Iraklõ kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD, 11 aydan bu yana sürdürülen görüşme süre- cinde, Washington’da ha- zõrlanmõş olan ilk taslak metinden önemli ölçüde geri adõm atmak zorunda kaldõ. Washington yöneti- mi özellikle, ABD asker- lerinin ve ABD vatandaş- larõnõn Irak’ta tabi olacağõ hukuk, ABD’nin Irak top- raklarõnõ üçüncü ülkelere operasyon için kullanmasõ ve çekilme takvimi konu- larõnda Iraklõ Şiilerin ta- leplerini kabul etti. Böyle- ce ABD’nin Irak üzerinden üçüncü ülkelere operasyon yapmasõnõn önü kapanõr- ken, görevi dõşõnda suç iş- leyen ABD askerlerinin Irak mahkemeleri tarafõn- dan yargõlanmasõnõn önü açõldõ. ABD’nin Irak’taki 152 bin askerini çekmesi, stratejik açõdan sõkõntõ ya- ratabilir. ABD, askerlerini çekmeden ön- ce başta bölge- sel Kürt yöneti- mine bağlõ peş- mergeler olmak üzere, Sünnile- rin Sahva güç- leri ve Şii mil- isleri, tam ola- rak merkezi yö- netimin deneti- mi altõna soka- mazsa, 2011 yõ- lõ sonrasõnda Irak’õn par- çalanmasõna zemin hazõr- lamõş olacak. Ankara da, ABD askerlerinin, özellik- le silahlõ milisler ve terör- le mücadele ve güvenlik konularõna ilişkin önemli bazõ düzenlemeler yapõl- madan Irak’tan ayrõlmasõ- na karşõ bir tutum belirledi. Dõşişleri Bakanlõğõ’nda, “ABD sistemi 2003’te da- ğıttı. Çıkacaksa, toplayıp çıkmalı. Toplamadan çı- karsa, bizim için sıkıntı nedeni olur” görüşü ağõr- lõk kazandõ. Başkent Mogadişu’yu kuşatan militanlar, hükümeti devirmek üzere Somali, İslamcõlara teslimDış Haberler Servisi - Somali Devlet Başkanõ Abdullah Yusuf, İslamcõ militanlardan oluşan “Şe- riat Mahkemeleri Koalisyo- nu”nun ülkenin büyük bölümün- de kontrolü ele geçirdiğini ve So- mali hükümetinin düşmek üzere olduğunu belirtti. Kenya’nõn başkenti Nairobi’de bulunan Somali hükümetinin mil- letvekillerine seslenen Yusuf, hü- kümetin yalnõzca ülkenin başken- ti Mogadişu ve Baidoa şehirlerin- de etkin olduğunu, bunun dõşõnda kalan tüm bölgelerin aşõrõ dinci gruplarõn elinde olduğunu söyle- di. Milletvekillerinden derhal ge- çici başkent olarak belirlenen Bai- doa’ya gitmelerini ve burada bir hükümet kurmalarõnõ isteyen Yu- suf, aksi takdirde ortada korunmasõ gereken bir devlet biriminin kal- mayacağõnõ ve ülkede bulunan Afrika Birliği barõş gücünün bir an- lam ifade etmeyeceğini söyledi. Afrika Birliği’ne ait 3 bin kadar ba- rõş gücü askeri ve Etiyopya ordu- su Somali’deki İslamcõ militanla- ra karşõ savaşõyor. Somali’de eski devlet başkanõ Siyad Berri’nin 1991 yõlõnda dü- şürülmesinden bu yana merkezi bir hükümet kurulamadõ. İslamcõ mi- litanlarõn 2006 yõlõnda Etiyopya or- dusu tarafõndan ülkeden temiz- lenmesine rağmen 2004 yõlõnda Birleşmiş Milletler desteğiyle dev- let başkanõ olan Yusuf ve 2007 yõ- lõnda göreve gelen Başbakan Nur Hasan Hüseyin tarafõndan yürü- tülen merkezi güce sahip yeni bir kabine kurma çabalarõ başarõsõz- lõkla sonuçlanmõş ve İslamcõ grup- lar ülkede yeniden güç kazanmõş- tõ. Somali’de kaosun sona erme- mesi ve güvenliğin bir türlü sağ- lanamamasõ nedeniyle mevcut hü- kümet faaliyetlerini Kenya’da sür- dürüyor. İslamcılar başkent yakınlarında Bu arada Mogadişu’nun 15 ki- lometre güneyindeki Elaşa şeh- rinde BM destekli barõş sürecine olumlu yaklaşan “Cibuti grubu” ve herhangi bir anlaşmaya karşõ çõ- kan “Asmara grubu” arasõnda önceki gece meydana gelen çatõş- malarda 6 kişi hayatõnõ kaybetti. Devlet Başkanõ Abdullah Yusuf, İslamcõ militanlarõn ülkenin büyük bölümünü kontrol ettiğini, hükümetin elindeki son direnme noktasõ başkentin düşebileceğini bildirdi. FRANSA’DA YAKALANDI ETA’nın askeri lideri tutuklandı Dış Haberler Servisi - İs- panya’daki ayrõlõkçõ Bask ör- gütü ETA’nõn askeri lideri Garkoitz Asiazu Rubina Fransa’nõn güneyinde tutuk- landõ. Rubina’nõn Fransõz ve İs- panyol güvenlik güçlerinin ortak operasyonu sonucu Cauterets bölgesinde tutuk- landõğõ öğrenildi. Operasyo- nun gerçekleştirildiği evde, si- lah, patlayõcõ madde, iki bil- gisayar ve sahte belgeler bu- lunduğu açõklandõ. Rubina’nõn sahte plakalõ bir araba kullandõğõ ve bu yüzden yakalandõğõ bildirili- yor. Rubina’nõn, 2007 yõlõnõn aralõk ayõnda 2 İspanyol sivil polis görevlisinin öldürtül- mesi olayõyla bağlantõsõ ol- duğu öne sürülüyor. Fransa İçişleri Bakanõ Michele Al- liot-Marie, Rubina’nõn büyük ihtimalle İspanya’ya iade edi- leceğini duyurdu. İspanya Başbakanõ Jose Luis Rodriguez Zapatero, tutuklamanõn ardõndan yaptõğõ açõklamada, “Bugün, ETA daha zayıf, İspanyol de- mokrasisi daha güçlü. ETA büyük bir yara aldı” dedi. IRAK’TAN ÇIKIŞ ZOR SOFA’da soru işaretleri Ankara, Irak’taki silahlõ milisler sorunu çözülmeden ABD’nin çekilmesini istemiyor. Tibetlilerin yeni politika arayõşõ Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama’nın geçen ay Çin ile Tibet’in özerkliğini müzakere etme ümidini yitirdiğini açıklaması üzerine Tibetli liderler yeni politika belirlemek üzere Hindistan’da toplandı. Dalay Lama’nın “orta yol diplomasisi” yaklaşımı ile yürütülen Çin ile mücadelede, bundan böyle daha radikal bir çizgi izlenebileceği bildiriliyor. (AP) c AYDINLANMA KAHVALTISINA ÇAĞIRIYOR: Biz artık tereciye tere satmayacağız demiştik... Halkıyla bütünleşmeyen her yapının yozlaşacağı öngörüsüyle köy ve mahalle gezilerine başlamıştık. Çalışmalarımızı kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Kasım 2008 durağımız, Döşemealtı Köylerinden Ekşili… TOROSLAR SOROS’LARI YENECEK! Konuşmacımız: İlhan TAŞCI “Konuşunuz, konuşturunuz” BABAM SAĞOLSUN! Çoğalmak, kaynaşmak, safları sıkılaştırmak için 23 Kasım 2008 Pazar günü saat 8.00’de yola çıkacağız. Buluşma yeri: Muratpaşa Camisi arkası, saat: 7.30 Ulaşım ve kahvaltı ederi 15.YTL Bizi arayın, yerinizi ayırtın. İletişim-Bilgi: 247 67 17 - 243 47 17 - 0532 325 05 63 Akşam: 243 00 80 - 247 04 31 www.antalyacumok.org www.cumok.org ANTALYA TOROSLAR CUMOK KIRŞEHİR 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007/842 TAL. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: TAPU KAYDI: Kõrşehir ili Merkez Aşõkpaşa mah. 929 ada 1 nolu parselde borçlu adõna kayõtlõ 400/27450 arsa paylõ 1. kat 3 nolu bağõmsõz bölüm numaralõ mes- ken nitelikli taşõnmazõn TAM hissesi. EVSAFI HALİHAZIR DURUMU: Söz konusu taşõnmaz Kõrşehir merkez Aşõkpaşa Mahallesi’nde Ufuk Apartmanõ’nõn 1. katõnda 1 nolu dairedir. 100 m2 alanlõ, 1 salon, 1 oda, mutfak ve banyodan oluşan daire mesken olarak kullanõlmaktadõr. Daire tabanlarõ mozaikle kaplõ olup bina asansörlü olup bina yaklaşõk 15 yõllõktõr. Taşõnmazõn İmar Durumu: Kõrşehir Belediye Başkanlõğõ’nõn 22.11.2007 tarih ve 013-1153 sayõlõ cevabi yazõsõna göre Kõrşehir merkez Aşõkpaşa Mahallesi 929 ada 1 nolu parselin şehrimiz imar planõnõn 19 L IV d paftasõnda blok nizam 8 kata müsaadeli ticari alanda kalmakta olduğu ve üzerinde mevcut bina olduğu bildiril- miştir. DEĞERİ: 36.295,00 YTL Satõş Şartlarõ: SATIŞ YER GÜN VE SAATLERİ: Birinci Satõş: 25/12/2008 günü saat: 09.30 - 09.40 arasõnda KIRŞEHİR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 05/01/2009 günü aynõ saatler arasõnda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bede- linin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çe- virme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2)-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõy- metin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 gü- nü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale Damga resmi ve KDV’nin tamamõ, tapu alõm harcõ ve tapu masraflarõ ile tahliye-teslim masraflarõ alõcõya aittir. Tella- liye bedeli ve birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3)-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve mas- rafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi taktirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaştõrma- dan hariç bõrakõlacaklardõr. 4)-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri be- del ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hük- me hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5)-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebil- mesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği taktirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6) Tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayõtlõ adreslerinde bu- lunamayan ve adli tebligatõ iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçecektir. 7)- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõla- caklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/842 TAL. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 10.11.2008 (İc. İfl. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 61355) MERSİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN 7. İCRA DAİRESİ 2008/2538 DOSYASINDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI SAYI: B.03.1.İCD. 1.33.00.07 DOSYA NO: 2008/2538 A - Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: a- İİK 127. maddeye göre satõş ilanõnõn tebliği: Adresleri tapuda kayõtlõ olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatlarõn tebliğ imkânsõzlõğõ halinde işbu satõş ilanõ tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 1 - TAPU KAYDI: Mersin Merkez Hamidiye Mahallesi 30 pafta, 532 ada, 80 parsel üzerinde kurulu 80/500 arsa paylõ 1. kat 3 No’lu mesken. - HALİHAZIR DURUM: Mersin Akdeniz Belediyesi Turgutreis Mahallesi sõnõrlarõ içerisinde 4113 Sk. ile 4115 sokaklarõn arasõnda 4115 Sokak’tan girişli bulunan Gürpõnar Apt. No: 7 adresinde bulunmaktadõr. Müftü Deresi’ne 2. parsel konumundadõr.GMK Bulvarõ’nõn 200 m. güney kõsmõndadõr. Bina asansörsüz olup her katta 2 dairelidir. Belediyenin tüm altyapõ hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Mevcut daire 3 oda,1 salon, 2 balkon, mutfak, WC, banyo ve diğer kõsõmlardan oluşmaktadõr. Dai- renin zemin döşemesi karo kaplõ, duvarlarõ sõvalõ boyalõdõr.WC ve banyo zemin döşemesi seramik, duvarlarõ fayans kaplõdõr. Binada asansör yoktur. Daire olarak gü- ney ve doğu cephelidir. İç kapõlarõ ve pencereleri ahşap ve üzeri yağlõboyalõdõr. Dõş kapõ panjurlu demir kapõdõr. Dairenin alanõ 120 m2’dir. 30 yaşlarõndadõr. Malzeme ve işçilik olarak 2. sõnõf yapõlmõştõr. - TAKDİR EDİLEN KIYMETİ: Bilirkişilerce 55.000,00,-YTL kõymet takdir edilmiştir. - İMAR DURUMU: Akdeniz Belediyesi imar planõnda 1/1000 ölçekli Kentsel Tasarõm Revizyon İmar Planõ’nda ; h = 9,50 metre (BL-3) blok nizam 3 kata imarlõ- dõr. İlgili parsele 165/1986 dosya numarasõ ile inşaat ruhsatõ verilmiştir. B - SATIŞ ŞARTLARI: Birinci Satõş 30/12/2008 günü; 11.00 - 11.10 saatleri arasõnda, - Mersin İstiklal Cad. Özel İdare İşh. 6. kat 7. İcra Dairesi’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin % 60’õnõ ve rüçhanlõ ala- caklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. - Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şar- tõyla 09/01/2009 tarihinde aynõ yer ve aynõ saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttõranõn taah- hüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetin % 40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevrilme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi la- zõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. - Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin % 20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunun verilmesi lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %1 KDV, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle fa- iz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. - Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İİK’nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. - Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõla- caklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/2538 sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 30/10/2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 60185 İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/4 SATIŞ Mahkemece satõş sureti ile satõlarak ortaklõğõnõn giderilmesine karar verilen ve satõşõ İc. İf. Kanun hükümlerine göre yapõlacak olan gayrimenkul tapunun İzmir ili Konak ilçesi 2. Aziziye Mahallesi 1092 ada, 21 parselinde kayõtlõ parselde kayõtlõ, 160.75 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşõnmaz olup, zemin kat 7 No’lu bağõmsõz bölüm ve 8 No’lu bağõmsõz bölüm taşõnmazlar olup, Konak ilçesi 2. Aziziye Mahallesi 534 Sokak No: 14 adresindedir. Ana taşõnmaz 4 katlõ olup, 7 ve 8 No’lu bağõmsõz bölüm dükkânlardan 8 No’lu bağõmsõz bölüm 46 m2, 7 No’lu bağõmsõz bölüm dükk’n 36 m2 alanlõdõr. Tabanlarõ kara beton, duvarõ plastik boyalõ, kapõ ve vitrini demir doğramalõ sac ke- penklidir. Her iki taşõnmaz %20 yõpranmalõdõr. Anacaddeye 70 metre mesafededir. Taşõnmazlar belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup elektrik ve suyu mevcuttur. İmar durumuna göre ise; konut bölgesinde kalmakta olup, blok nizamda H=12.80 m. Ç.katsõz bina yüksekliğinde 4 katlõdõr, imar hattõ tahakkuku gerekir şeklinde olduğu yazõlõdõr. 7 No’lu bağõmsõz bölüm taşõnmazõn, Muhammen kõymeti : 42.000.00 YTL 8 No’lu bağõmsõz bölüm taşõnmazõn, Muhammen kõymeti: 48.000.00 YTL Satõş şartlarõ: İhalesi İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde yapõlacaktõr. 7 No’lu bağõmsõz bölüm taşõnmazõn, 1. İhalesi: 20/01/2009 günü saat 14.00.-14.15 arasõnda yapõlacaktõr. Bu arttõrmada verilecek bedel masraflar ile birlikte kõymetinin %60’õnõ bulmaz veya alõcõsõ çõkmaz ise 2. ihalesi yine aynõ mahkemede 10 gün sonra yapõlacaktõr. 2. İhalesi: 30/01/2009 günü saat 14.00-14.15 arasõnda yapõlacaktõr. 8 No’lu bağõmsõz bölüm taşõnmazõn, l. İhalesi: 20/01/2009 günü saat 14.30.-14.45 arasõnda yapõlacaktõr. Bu arttõrmada verilecek bedel masraflar ile birlikte kõymetinin %60’õnõ bulmaz veya alõcõsõ çõkmaz ise 2. ihalesi yine aynõ mahkemede 10 gün sonra yapõlacaktõr. 2. İhalesi: 30/01/2009 günü saat 14.30-14.45 arasõnda yapõlacaktõr Bu arttõr- mada verilecek bedel masraflar ile birlikte %40’õnõn altõnda satõlmayacaktõr. İhaleye girmek isteyenler %20 oranõndaki nakdi teminatlarõnõ mahkemeden alacaklarõ yazõ ile Vakõflar Bankasõ Adliye Şubesi’ne yatõrmak zorundadõrlar. Satõş şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkese açõktõr. İhaleye girmek isteyenler satõş şartnamesini okumuş ve kapsamõnõ aynen kabul etmiş sayõlõrlar. Satõş bedelinden başka alõm harcõ damga resmi ve katma değer vergisi alõcõsõna aittir. İlan olunur. 10.11.2008 Basõn: 61612
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog