Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 18 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7 DÜZ YAZI ORHAN BİRGİT Başbakan Düşünmeden Konuşmayı Sürdürüyor Biz alıştık, ama yabancılar; özellikle uluslararası iliş- kileri yönetenler, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın ağzına geleni olduğu gibi açıklamasına bakalım alı- şacaklar mı? Sayın Başbakan’ın Washington ve New York’ta ABD kamuoyuna Türkiye’nin dış politikasını anlatmak amacıyla düzenlenen iki toplantıda da özellikle İran’ın nükleer silah yapımını koşullu olarak savunan konuşmalarının Batı dünyasındaki yankıları -bu ya- zı hazırlanırken- henüz gelmemişti. Ama bizim ulus- lararası ilişkilerimizi yönetmiş olan bir dizi emekli dip- lomatımızın da önceki gün bir gazetede yer alan açık- lamalarında söyledikleri gibi, Batı dünyası ve özellikle de NATO’nun; Washington’da Brookings Enstitü- sü’nde, hemen arkasından da New York’ta Co- lombia Üniversitesi’nde İran’a yöneltilen kuşku ve eleştirileri göğüslemeye kalkışması tam anlamı ile bir diplomasi gafıdır. Erdoğan’ın, ABD başkentindeki konuşmasında “İran böyle bir silahı, eğer kitle imha silahı olarak yapıyorsa, her şeyden önce ona bunu yapma di- yenlerin de kendilerinin nükleer silahı olmaması gerekir. Sizde nükleer silah olacak, karşı tarafa sen yapma diyeceksin. O da kendini savunmaya geçiyor. Bu her ülke için geçerli” diye gazete ve televizyonlara yansıyan konuşmasından söz ediyo- rum. Türkiye, bir NATO ülkesi olmasa; özellikle de AKP iktidarı ABD’yi her fırsatta stratejik müttefikimiz di- ye tanımlamasa, dahası dış politikamız bağlantısız ola- rak adlandırılacak bir stratejiye dayanmış olsa, Tür- kiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın bu sözleri elbette önemli bir anlam ifade eder. IMF’den borç isterken... Ama ABD’ye görünürde G-20 zirvesi için gitmiş de olsa, dünya âlem biliyor ki Erdoğan’ın asıl amacı IMF ile yeni bir borç anlaşmasını gerçekleştirmektir. Gerçi Başbakan, sadece birkaç gün önce hızla ya- yılan ekonomik krizi olabildiğince hafif atlatabilmek için kendisine IMF ile bir an önce anlaşma sağlan- masını salık verenlere meydan okuyarak “Ümüğü- müzü sıktırmayacağız” demiş olsa da, o sözlerin et- kisi daha çok bizim sınırlarımız içinde kaldığı için IMF Başkanı ile New York’ta hafta sonunda gerçekleşen görüşmesinde sözlerine dobra dobra “Sizden para istemeye gelmiştim” diye başlamakta da sakınca görmemiştir. Öylelikle, yaptığı doğaçlama açıklamaların, sade vatandaş deyimi ile hiçbir “kıymeti harbiyesi olmaması gerektiğini” de onlarca defa örneklemiştir. Ama o ör- neklerin büyük çoğunlukla ayaküstü yapılan iç po- litika ağırlıklı olaylarla ilgili olması başka bir şeydir. Ka- muoyumuz onlara bir ölçüde alışabilir ve dahası ba- zı kesimler Kasımpaşa jargonu içinde gördüğü bu söylemlere hoşgörü ile de bakabilir. Hem arabuluculuk önermek.. Türkiye, komşusu İran’a ABD’den yönelen tepki- lerin, tıpkı Saddam Irak’ına olduğu gibi, bir sıcak sa- vaşa dönmemesini çok isabetli olarak savunmakta- dır. Bunun için de ABD ve İran arasında arabulucu- luk yapmaya da hazır olduğunu söylemektedir. Ama o söylemleri unutmuş görünen bir başbakanın, İran ile ABD ya da İsrail arasındaki nükleer silah ya- pımına dayanan gerginliği gidermek için öteki tara- fa da “sen de aynı şeyi yap” demesinin ciddi yönü ol- madığı da biliniyor. Bazı yorumcuların daha şimdiden Erdoğan’ın bu gafını, Batı ittifakının üyesi Türkiye’den çok, İran’ın nüfuz alanına kaymış küçük bir Ortadoğu ülkesinin liderine yakışacak türden görmesi abartılı gelme- melidir. Faks: 0 216 302 82 08 obirgit@e-kolay.net Liseliler gözaltında ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - İzinsiz eylemlerde polise taş atan çocuklarõn ailelerine verilen yeşil kartlarõn iptal edileceğini açõklayan Adana Valisi İlhan Atõş’õ protesto etmek için bir okulun duvarlarõna izinsiz yazõ yazdõklarõ iddia edilen Liseli Genç Umut Dergisi okuru 8 kişi gözaltõna alõndõ. Gözaltõna alõnanlardan 3 kişi “kamu malõna zarar vermek” suçundan adliyeye sevk edildi. Diğer 5 kişi ise karakolda alõnan ifadelerinin ardõndan serbest bõrakõldõ. Gözaltõlarõn ardõndan İnönü Parkõ’nda toplanan derginin okurlarõ “Manidar gözaltõlar da bizleri yõldõramaz” yazõlõ pankart açarak Atõş’õ ve uygulamalarõ protesto etti. Hepatit A şüphesi GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Sağlõk İl Müdürü Mehmet Topsakal, Kelkit ilçesinin Deredolu beldesindeki Hepatit A salgõnõyla ilgili belde ilköğretim okulundaki bütün öğrencilere aşõ yapõldõğõnõ bildirdi. Kelkit Devlet Hastanesi’nde yapõlan ilk müdahaleden sonra hastalõk tespit edilen öğrencilerin evlerine gönderildiğini kaydeden Topsakal, “Deredolu beldemizde gerekli incelemelerde bulunduk” dedi. ‘Kitap Okuma Kampanyası’ TATVAN (AA) - Bitlis’in Tatvan ilçe Kaymakamlõğõ ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, “Ödüllü Kitap Okuma Kampanyasõ” başlatõldõ. Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynel Kõlõç, “Geçen yõlki okuma kampanyasõnõn sonucunu ÖSS ve OKS sõnavlarõnda gördük. Bu yõl da aynõ başarõyõ sağlamak için, tüm okul ve kurumlarda kampanyayõ başlattõk. Her perşembe günü herkes en az 30 dakika kitap okuyacak. Öğrencilere her gün 5 sayfa kitap okuma ödevi verilecek” diye konuştu. Köyde tatbikat MANİSA (AA) - Saruhanlõ ilçesine bağlõ Gözlet ve Appak köyü ilköğretim okullarõnõn öğrencilerine, deprem ve yangõn söndürme tatbikatõ yaptõrõldõ. Sivil Savunma Arama Kurtarma Teknisyenleri Murat Senger ve Mürşit Gündoğdu tarafõndan, öğrenci, öğretmen ve köylülere, öncelikle deprem ve yangõn söndürme konusunda teorik bilgi verildi. Daha sonra okul bahçesinde yapõlan tatbikat kapsamõnda senaryo gereği göçük altõnda kalan 5 öğrenci kurtarõldõ. Deprem tatbikatõnõn ardõndan, köyde yangõn söndürme tatbikatõ da yapõldõ. NİHAN İNAL Türkiye’nin en köklü üniversite- lerinden İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) rektörlük seçimleri heyecanõ yaşanõyor. Rektörlüğe adaylõğõnõ açõklayan 13 profesör, 16 Aralõk Salõ günü üniversitenin Beyazõt’taki Rektörlük Binasõ’nda yapõlacak se- çimlerde ilk 6’ya girmeyi hedefliyor. Söz konusu 6 ismin YÖK’e bildiril- mesinin ardõndan YÖK de ilk 3’ü be- lirleyerek Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’ün onayõna sunacak. Seçimler- de yaklaşõk 2 bin 240 öğretim üyesi oy kullanacak. Yaş haddi nedeniyle 19 Ocak 2009’da görev süresi dolacak olan Rektör Prof. Dr. Mesut Parlak, “İÜ’ye atanacak yeni rektörden, bizim bugüne dek sahip çıktığımız Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmasını istiyorum” dedi. Prof. Dr. Parlak, rektörlük döne- minde İÜ için yaptõğõ çalõşmalarõ ve yeni rektörden beklentilerini Cum- huriyet’e anlattõ. “Yandaşlığımız, laik demokratik Cumhuriyet ve Cumhuriyet kazanımları yönün- dedir” diyen Parlak, kendisinden sonra gelecek rektör ile ilgili şunla- rõ söyledi: “Bizden sonra da bu üniversite- yi yönetecek kişinin bu vasıflara sa- hip olmasını istiyorum. Rektörlü- ğüm dönemimde türban ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadım. Türban serbestisi konuşulduğu dönem YÖK Başkanı bize bir ya- zı gönderdi. 41. maddede bir de- ğişiklik olmadığı için gönderdiği yazının bir geçerliliği yoktu. Bu ne- denle o dönemde üniversitemize türbanlı öğrenci sokmadık. Bura- sı demokratik hukuk devleti; bu hukuk, her zaman herkese gerek- li olduğu gibi Cumhuriyeti ayak- ta tutan ilkelerden birisidir. Ben demokratik hukuk devletinde bir bürokratım, hukuk neyi emredi- yorsa onu yaptım.” Parlak, rektör olacak kişinin ta- rafsõz olmasõ gerektiğine değinerek, yeni rektörün üniversiteyi akade- mik ve bilimsel açõdan daha ileriye taşõmasõ ve üniversitenin çõtasõnõ yükseltmesi gerektiğinin altõnõ çizdi. Parlak, başlõğõyla yeni rektörlerden beklentilerini içeren bir kitap hazõr- ladõğõnõ ve bu kitabõn aralõk ayõ ba- şõnda tüm öğretim üyelerine dağõtõ- lacağõnõ belirtti. Göreve geldiği günden bugüne kadar üniversitenin yõğõlmõş prob- lemlerinin hepsini çözdüğünü anla- tan Parlak özetle şunlarõ söyledi: “İÜ kurulduğu günden bugüne kadar bu ülkenin çağdaşlığı, ay- dınlığı; laik demokratik cumhuri- yetin de meşalesi oldu. Bunu hiç kimse yadsıyamaz, tersini de dü- şünemez. Son 4 yıl içerisinde 3 kez dünyanın en saygın üniversiteleri arasına giren tek üniversite İÜ’dür. Türkiyenin ilk koyun kopyalama- sı Veteriner Fakültemizde yapıldı. Veteriner Fakültemizde Türki- ye’deki ilk hayvan kan bankası oluşturuldu. 24 adet değişik kuş tü- rünün yaşadığı bir bahçe yaptık. Diş Hekimliği ISO 9001 belgesini aldı. Su ürünleri Fakültesi ile Baş- bakanlık Türk İşbirliği ve Kal- kınma İdaresi Başkanlığı İşbirli- ği’yle (TİKA) Özbekistan Cum- huriyeti’nde balıkçılığın kalkın- dırılması projesini başlattı. İletişim Fakültesi bünyesinde yayıncılığı- mızın tarihini örnekleriyle anlatan Türkiye’nin ilk iletişim galerisi açıldı.” Okyanus’ta 34 kişi gözaltõnda BARIŞ YAMAN KONYA - Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçõlõk ve Orga- nize Suçlarla Müca- dele Şube Müdürlü- ğü’nce Okyanus Şir- ketler Grubu’na yöne- lik 8 kentte düzenlenen üçüncü operasyonda Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan’õn da aralarõnda bulun- duğu 34 kişi gözaltõna alõndõ. Konya, Adana, Ma- latya, Adõyaman, Af- yonkarahisar, Kahra- manmaraş, Kütahya ve Karaman’da ger- çekleştirilen operas- yonda sabah erken sa- atlerde çok sayõda eve baskõn yapõldõ. Kara- man Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yunus Ağralı ise hac- da olduğu için gözal- tõna alõnamadõ. Konya Numune Hastanesi’nde sağlõk kontrolünden geçirilen zanlõlar, daha sonra Emniyet Müdürlü- ğü’nde sorguya alõndõ. Meram ilçesinde Eği- tim Fakültesi Kampu- su’ndaki rektörlük loj- manõnda gözaltõna alõ- nan Rektör Okudan’õn “örgüt yöneticisi ol- mak”la suçlandõğõ be- lirtildi. Okyanus Şirketler Grubu’nun yaklaşõk 12 yõldõr Selçuk Tõp Fa- kültesi inşaatõ, yemek, güvenlik, tõbbi malze- me gibi ihalelerinin birçoğunu kazanmasõ nedeniyle operasyo- nun üniversite ihale- leri üzerine yoğunlaş- tõğõ belirtilirken, zanlõ- lardan bazõlarõnõn “Ad- li yargılamayı etkile- meye teşebbüs” ile suçlandõğõ bildirildi. Ulusalve uluslararasõ birçok ödülü bulunan İÜ Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalõ Öğre- tim Üyesi Prof. Dr. Melih Boydak, rektör seçilmesi halinde, Atatürk İlke ve İnkõlaplarõ ile Cumhuriyet kazanõmlarõnõn her zaman korunacağõnõ belirterek, “İÜ stratejik bir yönetim anlayışıyla mevcut po- tansiyelini kullanarak, toplumsal öncülük gör- evini daha etkin olarak yerine getirebilir, aynı zamanda dünyanın önde gelen üniversiteleri ara- sında yer alma vizyonuna ulaşılabilir” dedi. İÜ’de asistan temsilciliği, dekanlõk ve rektör yar- dõmcõlõğõ görevlerinde bulunduğunu anõmsatan Boydak şöyle devam etti: “Bilimsel çalışmalarımla ülkemizde birçok il- ki gerçekleştirerek ülkemizin biyolojik çeşitli- liğine ve bilimine katkı yaptım. Bilimsel, yönetsel ve sosyal birikimimle İÜ rektör adayı oldum. Bu görev benim için büyük bir onur, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinciyle, etik ilkeler temelinde ve stratejik yönetim anlayışıyla, hukuk kurallarına uygun, Atatürk’ün gös- terdiği yoldan ayrılmayarak görevimi yerine getireceğim. Rektör seçilir- sem üniversitemiz için ilk olarak Sürekli Eğitim Merkezi’ni ve Teknopark, Teknokent projesini hayata geçirmek istiyorum. Üniversitemizi daha yük- sek vizyona ulaştırmak, dünya üniversiteleri ile başa baş yarışan bir konuma getirmek; katılımcı, ilkeli, üretken, her kesimi kucaklayan ve eleştiriyi iyi- leştirme için fırsat olarak gören bir anlayışla yöneteceğim.” Yaş haddi nedeniyle görev süresi dolacak İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak, yeni seçilecek rektörden beklentilerini açõkladõ: Cumhuriyet’esahipçõksõn BOYDAK: İ L K E M İ Z CUMHURİYET’İ KORUMAK AKYÜZ: KRİTER AKADEMİK P E R F O R M A N S O L A C A K Çapa Tõp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalõ Başkanõ Prof. Dr. Ali Akyüz, 1987 yõlõnda Türkiye’nin ilk “Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi”ni kurdu.1988 yõlõnda pro- fesörlüğe yükselen Akyüz, 2000 yõlõndan bu yana İstanbul Tõp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalõ Başkanlõğõ görevini yürütüyor. Akyüz, Türkiye’yi geleceğe taşõyacak olan re- kabetçi bireyin, çağdaş ve milli değerler sis- temi içinde yetişmesini sağlayacak öncü bilim yuvasõnõ yeniden inşa edeceğini belirterek “Akademik yükselmede tek kriter, akade- mik performans olacaktır. Hiçbir öğretim elemanımız geleceğinden korku ve endişe duymayacaktır” dedi. EYÜBOĞLU: Ö Z G Ü R B İ R ÜNİVERSİTE YARATACAĞIZ İÜ Cerrahpaşa Tõp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalõ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu bilimsel araştõrmalarla özgür bir üni- versite yaratacaklarõnõ, fakültelerin yapõsal du- rumlarõna, işlev ve amaçlarõna uygun projeler üre- tebilmeleri için fõrsatlar sunacağõnõ dile getirdi. Eyü- boğlu, “Dünya bilimine katkı sağlayacak dü- zeyde özgün akademik çalışmaları özendirecek ve ödüllendireceğim. Üniversitemizin toplum- la ve ekonomiyle ilişkilerinin güçlendirilmesi için öğretim ve araştırma programlarının uygula- maya dönük olmasını sağlayacağım” dedi. BERMEK: ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNİN ÜRÜNÜYÜM Prof. Dr. Gülçin Bermek, “Önce üni- versite” sloganõyla yola çõktõğõnõ belirterek “Üniversitemizi Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yöneteceğim. Kendimi üni- versitemin bir ferdi olduğu kadar Atatürk il- ke ve devrimlerinin bir ürünü ve bayrak ta- şıyıcısı olarak kabul ediyorum” dedi. Son 3 yõlda Uluslararasõ Akademik İlişkiler Kurulu Başkanõ olarak, dünyada öne çõkan üniversite- lerde öğrenciler ve akademisyenlere tanõnan ola- naklarõ, yaratõlan yaşam koşullarõnõn kalitesini, finansal kaynaklarõ ve etkin yönetimi çok iyi ta- nõdõğõnõ vurgulayan Prof. Bermek, “Erasmus programının yaygınlaşması amacıyla üniversitemizin 17 fakültesini, 12 yüksekokulunu bir bütün olarak görme fırsatını elde ettim. Şimdi üni- versitemizi dünya üniversiteleri arasında ön sıralara taşıma zamanıdır; benim ana projem, sizin projelerinizin hayata geçirilmesidir” dedi. KEÇER: H E D E F Ç I T A Y I Y U K A R I L A R A T A Ş I M A K İÜ Cerrahpaşa Tõp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Keçer, üniversite ile ilgili hedefinin eğitim öğretimdeki kaliteyi da- ha da arttõrmak olduğunu belirterek “Yabancı dile çok önem vereceğim. Koşullar neyi gös- teriyorsa gerekli çabayı göstereceğim. Ata- türk ilkeleri ve Cumhuriyete hep sahip çı- kacağım” dedi. Öğrencilerin başarõsõ için ye- ni projeler üreteceğini ifade eden Keçer, “Öğrencilere rahat yaşam alanları yarat- mak için uğraşacağım, Amacım üniversi- temizi dünya üniversiteleri arasında en ön sıralara taşımak olacak” dedi. DİĞERLERİ AKP’YE YAKINI DA VAR ÜZMEZ RAPORUNA İMZA ATAN DA İÜ Cerrahpaşa Tõp Fakültesi Öğretim Üye- si Prof. Dr. Yunus Söylet, Cumhurbaşkanõ Ab- dullah Gül’ün YÖK’e atadõğõ ilk üyelerden bi- ri olma özelliği taşõyor. Türbana özgürlük bil- dirisine imza atan akademisyenlerden olan Söy- let, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn kuru- cusu olduğu Sõcak Yuva Vakfõ’nõn 2 dönem Ge- nel Başkanlõğõ’nõ da yaptõ. Kulislerde Söylet’in isminin Gül’e gitmesi durumunda, AKP’ye ya- kõnlõğõ nedeniyle seçilebilme olasõlõğõnõn yüksek olduğu konuşuluyor. İÜ Cerrahpaşa Tõp Fakültesi Kadõn Hastalõklarõ ve Doğum Anabilim Dalõ Başkanõ Prof. Dr. Seyfettin Uludağ, Adli Tõp Kurumu 6. İhtisas Ku- rulu üyesi. Uludağ’õn adõ son dönemde gündeme gelen 14 yaşõndaki B. Ç’ye cinsel istismar uygulayan Dinci Anadolu’da Vakit gazetesi Yazarõ Hüseyin Üzmez’in tahliyesini sağlayan rapora imza atan 6 kişiden biri olarak da bilini- yor. Diğer adaylar şöyle: Eski Bakan ve Cerrahpaşa Tõp Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahat Andican, Cerrahpaşa Tõp Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Ulualp, Çapa Tõp Fak. eski Dekanõ Prof. Dr. Faruk Erzengin, Öğretim Üye- leri Derneği Başkanõ ve Orman Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Erdin, İÜ İletişim Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Batmaz. İÜ Fizik Bölümü Yük- sek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalõ Başkanõ Prof. Dr. Gediz Akdeniz. Söylet Keçer Bermek Parlak Boydak Akyüz Eyüboğlu Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oku- dan “örgüt yöneticisi” olmakla suçlanıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog