Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 18 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 AHMET ŞEFİK TRABZON - Eğitim-İş Genel Baş- kanõ Yüksel Adıbelli, Türkiye’de 140 bin öğretmen açõğõ olduğunu belirte- rek “Bu devletin ayıbıdır. Demok- rasilerde fırsat eşitliği vardır, bizde ise eşitsizliği var” dedi. Trabzon Eğitim-İş Trabzon Şube- si’nde Şube başkanõ Mehmet Akıncı ile birlikte basõn toplantõsõ düzenleyen Adõbelli, hükümetin öğretmen açõğõ bu- lunmadõğõ yönündeki açõklamalarõ- nõn gerçeği yansõtmadõğõnõ söyledi. Adõbelli, “Birkaç gün önce yapılan 13 bin öğretmen ataması yeterli de- ğildir. Bizim tespitlerimize göre Türkiye’de 140 bin öğretmen açığı var. Her yıl 50 bin öğretmen emek- li oluyor ama onların yerine yete- rince atama yapılmıyor” diye ko- nuştu. Öğretmen açõğõnõn ücretli öğ- retmen yoluyla çözülmeye çalõşõldõğõnõ ifade eden Adõbelli, “4 yıllık herhangi bir bölümü bitirmiş istihdam edil- meyi bekleyen kişiler aranıyor. O da bulunamazsa lise mezunları öğret- menlik yapıyor. Bu devletin ayıbıdır. Demokrasilerde fırsat eşitliği vardır, bizde ise eşitsizliği var” dedi. ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Ada- na’da, bir bankaya ait otomatik para maki- nesine para koymaya gelen görevliler ile on- larõ silah tehdidiyle soymak isteyen soygun- cular arasõnda çõkan silahlõ çatõşmada gü- venlik görevlisi öldü. Olay yerinde bir oto- mobili gasp edip kaçan 4 soyguncunun ya- kalanmasõ için kentte geniş kapsamlõ bir operasyon başlatõldõ. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarõ üzerinde bulunan bir banka şubesine ait bankamatiğe para koy- mak için zõrhlõ araçla gelen banka çalõşanõ ve güvenlik görevlisinin yanlarõna yaklaşan şapkalõ ve ellerinde çanta olduklarõ belirtilen 4 kişi, silahlarõnõ çekerek görevlilerden pa- ralarõ istedi. Silahlõ tehdide karşõn parayõ ver- mek istemeyen banka çalõşanlarõndan güvenlik görevlisi Ekrem Biçer silahõnõ çekince aniden çatõşma çõktõ. Çatõşmada güvenlik görevlisi Biçer, ağõr ya- ralandõ. Bankamatiğe konulmak istenen pa- radan alõp almadõklarõ henüz açõklõk kazan- mayan zanlõlar ise silah tehdidiyle durdur- duklarõ 01 TR 028 plakalõ otomobili gasp ede- rek kaçtõlar. Çevreden yetişenlerin çağõrdõ- ğõ ambulansla Adana Numune Hastanesi’ne kaldõrõlan güvenlik görevlisi Ekrem Biçer tüm müdahalelere rağmen kurtarõlamadõ. GÜRSU KUNT ANTALYA - Kayse- rili Aksu Maden Şirke- ti’ne, 29 Temmuz 2004’te gerçek değeri- nin çok altõnda ve taksit- le satõlan Ferrokrom Fab- rikasõ’nõn yaydõğõ kirlilik, ciddi tehdit oluşturmaya başladõ. İhale öncesi, fab- rikanõn çevre ve görüntü kirliliği oluşturduğu bas- kõsõ, satõşa gerekçe olarak sunuldu. Ancak ihale sonrasõnda kirliliği önle- mek adõna hiçbir yatõ- rõm yapõlmadõ. Geçen günlerde Ke- nan Eroğlu adlõ bir ça- lõşanõn karpit fõrõnõnda meydana gelen patla- mayla yaşamõnõ yitirme- si fabrikayõ yeniden gün- deme getirdi. Olayõn ar- dõndan fõrõn kapatõlõrken, çalõşanlar 2 aylõk izne çõkarõldõ. CHP Antalya Milletvekili Tayfun Sü- ner, Çevre ve Orman Bakanõ Veysel Eroğ- lu’nun yanõtlamasõ iste- miyle verdiği soru öner- gesiyle konuyu TBMM gündemine taşõdõ. Ferrokrom Fabrika- sõ’nõn yaydõğõ kirliliğin, sadece fabrika çalõşanla- rõna değil, bölgeye yakõn olan Akdeniz ve Yeşil Antalya Sanayi Sitesi es- nafõnõ da rahatsõz ettiği- ni vurgulayan Süner, fab- rikanõn çevresindeki iş- yerlerinde çalõşmanõn ne- redeyse olanaksõz hale geldiğini belirtti. Tozun filtreyle önlenebileceği- ni ancak bunun yapõl- madõğõna dikkat çekti. İstanbul Haber Servisi - Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikasõ’nõn (Hizmet-İş) örgütlü ol- duğu İETT Genel Müdürlüğü’nde ücretlerin zamanõnda ödenmemesi, bugün yaklaşõk 8 bin İETT çalõşanõ tarafõndan “işten çıkarılma tehdi- di” nedeniyle “Maskeli Eylem”le protesto edilecek. Hak-İş’e bağlõ Hizmet-İş Sendi- kasõ’nca düzenlenen protesto eyle- mi, bugün saat 12.00’de Beyoğlu Tü- nel’deki İETT Genel Müdürlüğü Binasõ önünde gerçekleştirilecek. Hizmet-İş Sendikasõ İstanbul 2 No’lu Şube Sekreteri Yavuz Çolak, per- sonel ücretlerindeki geçikmelerin yaklaşõk 3 yõldõr devam ettiğine dikkat çekerek, İETT Genel Mü- dürlüğü’yle yapõlan tüm görüşme- lerin ise sonuçsuz kaldõğõnõ söyledi. Çolak, “İETT çalışanları, gö- rev yerlerinin değiştirilmesi teh- didiyle karşı karşıya bırakılıyor. Eyleme katılmamaları için de bas- kı görüyorlar. Personel, toplu iş sözleşmesinden doğan ‘eylem’ hak- larını, tanınmamak için yüzlerini maskeyle gizleyerek savunmak zorunda bırakılıyor” dedi. Toplu, sözleşmeden doğan ücret zamları ödenmedi Mart 2008’de yenilenen toplu iş sözleşmesinden doğan ücret zammõ farklarõnõn da ödenmediğini söyle- yen Çolak, çalõşanlarõn geriye dönük fazla mesai ücretlerini de alama- dõklarõnõ belirtti. İETT çalõşanlarõ ise 7 Kasõm’da ödenmesi gereken avanslarõnõ da aradan 10 gün geç- mesine karşõn alamadõklarõnõ kay- dederek, “Biz yıllardır her ayın 7’sinde avans, 21’inde de maaş alı- rız. Önce maaşlar gecikmeye baş- ladı, şimdi de avanslar. Geçin- mek için faizle banka kredisi al- mak zorunda kalıyoruz” dediler. Eyleme maskeli katõlmak konu- sunda õsrarlõ olduklarõnõ da kaydeden İETT çalõşanlarõ, “Tanınmak iste- miyoruz. Hepimizin borcu var. Bir de işsiz kalmak istemiyoruz” diye konuştular. Gazetemize telefonla ulaşan bir grup Hizmet-İş Sendikasõ üyesi ise eylemin maskeli yapõlmasõnõ eleşti- rerek, “Maskeli eylem Hizmet-İş Sendikası’nın güçsüzlüğünün bir göstergesidir. Bizler anayasal hak- kımızı kullanarak eylem yapıyo- ruz. Sendikamız, kamuoyuna üye- sini koruyabilecek güçte olduğu- nu göstermeli, eylemi maskeli yap- mamalı” dedi. Hizmet-İş Sendikasõ üyesi İETT çalõşanlarõ, 21 Ağustos’ta İstan- bul’daki tüm İETT hatlarõnda iki sa- at süren iş yavaşlatma eylemi yap- mõşlardõ. İETT çalõşanlarõndan eylem Ücretleri zamanõnda ödenmeyen yaklaşõk 8 bin İETT çalõşanõ, yönetimce fişlenme korkusuyla yüzlerini maskeyle kapatarak eylem yapma kararõ aldõlar Kanlı soygun Ferrokrom fabrikasõ çevreyi kirletiyor A K S U M A D E N Ş İ R K E T İ EĞİTİM-SEN DİYARBAKIR ŞUBESİ ‘Personelin maaşõ velilerden toplanõyor’ DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Di- yarbakõr’da okullarõn temizlik personeli maaşõ ve sigorta masrafõ gibi ücretlerinin öğrencilerden is- tenmesi velilerin tepkisine yol açtõ. Eğitim-Sen Diyarbakõr Şube Sekreteri Yıldırım Arslan, birçok okulda öğrencilerden toplanõlan paralarõn iyi niyetli olarak harcanmadõğõnõ iddia etti. İki çocuğunun İMKB Karacadağ İlköğretim Okulu’nda öğrenim gördüğünü belirten Faruk Yüce, “Eğer personelin maaşı da velilerden karşılanıyorsa neden bu eğitim yuvasının adı devlet okulu. Gelişmiş ülkelerin tama- mında eğitim harcamalarını devlet üstlenir- ken, Türkiye’de eğitim personelinin maaşı ve- lilerden toplanıyor” dedi. İki personel maaşõnõn 1000 YTL ortalamayla yõllõk 24 bin YTL tuttuğunu, ancak her öğrenci- den 15 YTL istendiğini belirten Yüce, şöyle ko- nuştu: “Bu okulda toplanan para aşağı yuka- rı 50 bin YTL yapar. Bir de kayıt dönemin- de aldıkları paralar var. Eğer bu paranın ger- çekten eğitime harcandığı konusunda ikna ol- saydık gücümüze gitmezdi. Ancak, okullarda para toplanmasına ve kayıt parası alınması- na rağmen ne bir masa değişiyor ne de san- dalye. Değişen sadece okul yöneticilerinin cebi ve banka cüzdanı.” Eğitim-Sen Diyarbakõr Şube Sekreteri Yõl- dõrõm Arslan ise söz konusu uygulamalarõn eği- time yeteri kadar bütçe ayrõlmamasõndan kay- naklandõğõnõ söyledi. Velilerden para toplan- masõnõ antidemokratik bir uygulama olarak niteleyen Arslan, “Okullara para aktarılmı- yor. Bu nedenle tutulan personelin maaşı öde- nemiyor. Okul yönetimleri de velilerden pa- ra toplayarak bu sıkıntıyı aşmak istiyorlar” dedi. Ancak toplanõlan paralarõn her okulda iyi niyetli olarak harcanmadõğõnõ ileri süren Arslan, “Bu parayı samimi olarak kullanan yöneti- ciler var. Ancak samimi olarak kullanma- yanlar daha fazla. Sezon başında bazı okul- larda yapılan kayıtlarda astronomik düzey- de paralar toplandı. Bu paralarla akıllı tah- talar alınacak ve dijital ortamlar yaratıla- caktı. Fakat yapılmadı” diye konuştu. ‘Öğretmen açõğõ devletin ayõbõdõr’ Ölen güvenlik gö- revlisi Ekrem Biçer. (Fotoğraflar: AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog