Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B IŞIL ÖZGENTÜRK Bal Gibi Krizdeyiz “Biz sürekli krizde ol- duğumuz için kriz bize vız gelir” diyenlere rağ- men kriz bize võz gelme- yecek. Ve gelmediğini ne zaman göreceğiz, şimdi ona bakalõm. Bir evi, ara- basõ ve karõ-koca iki emek- li parasõ olan kendini gü- vende sayõyor. Ama kazõn ayağõ öyle değil; ne zaman ki, havalar soğuyacak ve doğalgaz faturalarõ gel- meye başlayacak, o za- man krizin ilk sesleri bu kendini çok güvende his- seden kesimde bile duyu- lacak. Çocuklarõ özel okullar- da okuyanlar, küçük de olsa imalat yapan ve bunu yurtdõşõnda satmayõ başa- rabilen girişimciler ani- den işlerinin bozulmasõ karşõsõnda son derece sa- vunmasõz kalacaklar. Du- yumlarõmõza göre çocuk- larõnõ özel okuldan alõp devlet okullarõna kayõt et- tirenlerin sayõsõnda ciddi bir artõş varmõş. Fazlaca abartõlõ dizi oyuncusu fiyatlarõ da bir güzel gerileyecek. İnsana sõkõntõ veren cep telefonu reklamlarõ bitiverecek ve en önemlisi kendimizi ter- biye edip, telefonun bir muhabbet aracõ değil, bir haberleşme aracõ olduğu- nu ansõzõn farkedeceğiz, bu isilozgenturk gmail.com C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 18 KASIM 2008 İmsak: 5.18 Güneş: 6.48 Öğle: 11.56 İkindi: 14.27 Akşam: 16.52 Yatsõ: 18.16 Arkası 17. Sayfada İş kadınları Stefanel ile buluşuyor İstanbul Haber Servisi - Stefanel’õn Astoria’daki mağazasõnda 2008-2009 Sonbahar Kõş Koleksiyonu yalnõzca iş kadõnlarõna hizmet verdiği özel Executive mağazasõnda kadõnlara şõk giyim seçenekleri sunuyor. Stefanel mağazasõna uğrayan moda severlerin, konusunda uzman kişilerin yönlendirmeleriyle, tarzlarõna ve o anki aktivitelerine uygun kõyafet alternatiflerini kolayca seçebilecek ve alõşverişte ayrõcalõğõn keyfini yaşayacağõ belirtiliyor. 10 yõl içinde 50 milyon kişinin göç etmesine neden olacağõ tahmin edilen çölleşmeye karşõ önlemler tartõşõldõ İstanbul Haber Servisi - Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 7. Gözden Ge- çirme, Bilim ve Teknoloji Komitesi toplantõlarõ sona erdi. UNCCD Genel Se- kreteri Luc Gnacadja, 10 yõl içinde 50 milyon kişinin çölleşme ve yanlõş ara- zi kullanõmõ nedeniyle göç edeceğinin öngörüldüğünü söyledi. 3-14 Kasõm tarihleri arasõnda İstanbul Cevahir Kongre Merkezi’nde yapõlan UNCCD toplantõlarõnda alõnan kararlarõ açõklayan Gnacadja, çevresel nedenlerden kaynaklanan göçlerin engellenebilmesi için arazi kulllanõmõ ve su yönetiminin çok önemli olduğunu vurguladõ. 20 yõl içinde dünya üzerindeki sürülebilir arazilerin yüzde 24’ünün kaybedildiğini belirten Gnacadja, “Bu araziler kurak bölgeler- de değildi üstelik. Geçmişte su yöneti- mi sadece su bağlamında ele alınırdı. İs- tanbul’daki toplantılarda su ve sürdü- rülebilir arazi yönetimini bir arada ele almaya karar verdik” dedi. Gnacadja, bu- güne dek arazilerin yüzde 15.7’sinin re- habilite edilebildiğini ifade ederek “Bu oran az olsa da yerel bazda arazi kay- bını geri döndürebildiğimizi gösteri- yor” diye konuştu. UNCCD Türkiye Ulu- sal Odak Noktasõ’ndan Erdoğan Özevren de İstanbul’daki toplantõlarõn Madrid’de alõnan 10 yõllõk stratejinin uygulanmasõ açõ- sõndan kilometre taşõ olduğunu belirtti. Tür- kiye topraklarõnõn yüzde 86’sõnõn çölleş- me tehdidi altõnda olduğunu vurgulayan Özevren, bu toplantõlarda “havza bazlı Anadolu yaklaşımını” diğer ülkelerin delegeleri ile paylaştõklarõnõ anlattõ. Çöl- leşmeyi “dünyanın sessiz felaketi” ola- rak niteleyen Özevren, “Anadolu’da bir- çok medeniyet çölleşme yüzünden yok oldu. Ama biz bu tehlikeyi yeterince fark edemiyoruz. UNCCD, küresel ısınma ya da biyolojik çeşitlilikle ilgili sözleşmeler kadar bilinmiyor” dedi. TEMA’dan ‘Toprağa Saygı’ yürüyüşü İZMİR (AA) - TEMA İzmir İl Temsil- cisi Alaettin Hacımüezzin, “Anayasaya su- ların devletin gözetim ve yönetimi altın- da olduğu yönünde hüküm konulmalı, acilen su varlığımızı doğru ve verimli kul- lanmamızı sağlayacak su çerçeve yasası çıkarılmalı” dedi. TEMA gönüllüleri, Erozyonla Mücadele Haftasõ etkinlikleri kapsamõnda, çiçek, ağaç, tavşan, kardan adam kõyafeti giymiş yavru TE- MA’cõlarla kuraklõğõn ve suyun öneminin vurgulandõğõ “Toprağa Saygı” yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşte katõlõmcõlar, yağmur sularõnõn bir damlasõnõn bile ziyan edilme- mesini sembolize etmek üzere ters dönmüş şemsiyeler taşõdõ. Çiçek, ağaç, tavşan, kardan adam kostüm- leri giymiş çocuklar “Hayvan derisinden kı- yafet yapmayın”, “Tavşanları avlamayın”, “Doğanın dengesini bozmayın”,“Toprak bi- zim anamızdır” yazõlõ dövizler taşõdõ. Dünyanõn sessiz felaketi İmar ve yapõlaşma planlarõ yapõlarak belediye sõnõrlarõ içine alõnmasõ isteniyor ÖMER ŞAN RİZE - Rize’nin Çamlõhemşin ilçesine bağlõ Kaçkar Dağlarõ Milli Parkõ içerisin- de yer alan Ayder yaylasõnõn doğal özel- liğini kaybettiği gerekçesiyle imar ve ya- põlaşma planlarõ yapõlarak belediye sõnõr- larõ içine alõnmasõ istendi. Yõllarca çevre- cilerin uyarõlarõna karşõn yapõlaşmanõn önlenmediği yaylanõn imara açõlmasõ ça- lõşmalarõ, “rant hesapları” iddialarõnõ gündeme getirdi. AKP’li Çamlõhemşin Belediye Başkanõ Yaşar Kesimal da yaylanõn yapõlaşma ne- deniyle doğal özelliğini yitirdiğini ge- rekçe göstererek bölgenin Milli Park ala- nõndan çõkarõlarak, belediye sõnõrlarõ içine alõnmasõnõ istedi. Bölgenin turizme büyük katkõ sağladõğõnõ ifade eden Kesimal şun- larõ söyledi: “Tesisler herhangi bir de- ğişiklik yapmaya kalktığı zaman birçok kurum ile karşı karşıya kalıyor. Ay- der’de Milli Park, sit ve or- man alanı ola- rak gözüken birçok nokta var. Bütün bu k u r u m l a r ı n onayı gereki- yor. Altyapı ve temizlik işlerini belediyemiz yü- rütüyor. Fakat hangi yetkile- re sahip oldu- ğu belli değil. Kurumlar yetki karma- şası içerisine girmiş. Ayder, Milli Park alanı sınırları dışında bırakılırsa ku- rumlar arasındaki yetki karmaşası gi- derilmiş olur.” Rize Çevre ve Orman Müdürü Sabit Kandemir de Kaçkar Dağlarõ Milli Par- kõ Uzun Devreli Gelişim Planõ’nda Ay- der’in çirkin yapõlaşma, doğal yapõnõn bozulmasõ ve alanda korunacak herhangi bir doğal güzelliğin kalmamasõ nedeniy- le Milli Park Alanõ sõnõrlarõndan çõkarõlmasõ önerisini Çevre ve Orman Genel Müdür- lüğü’ne raporla sunduklarõnõ belirtti. Kandemir, “Yaklaşık 150 dönümlük betonlaşmanın olduğu Ayder merkezi kapsayan bir alan, genel müdürlüğü- müzün onayı sonrası Bakanlar Kurulu karar verirse Milli Park alanı içerisin- den çıkarılacak” diye konuştu. Kesimal ve Kandemir’in açõklamalarõ yaylanõn bölgedeki “rant paylaşımına” kurban edilmesi olarak değerlendirildi. TE- MA Vakfõ Rize Temsilcisi Nevzat Özer, “Ayder’i Milli Park olması bile koru- yamadı. Yasadışı yapılaşmalar bu ça- lışmalarla yasallaştırılmaya çalışılıyor. Bu çalışma, bölgede yasal olmayan ya- pılaşma ve çalışmalara bir nevi af nite- likli bir çalışmadır” dedi. Ayder yaylasõnda rant hesaplarõ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog