Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 18 KASIM 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 13kultur@cumhuriyet.com.tr DOĞUŞ ERGİN VE CANSIN KARA Bilkentli viyolonselcilere Hõrvatistan’dan ödül Kültür Servisi - Bilkent Üni- versitesi Müzik ve Sahne Sanatlarõ Fakültesi Müzik Hazõrlõk Okulu öğrencilerinden Doğuş Ergin ve Cansın Kara Hõrvatistan’da ka- tõldõklarõ uluslararasõ yarõşmada ödüller kazandõlar. “7. Antonio Janigro Uluslararası Viyolonsel Yarışması” Hõrvatistan’da 24 - 29 Ekim 2008 tarihlerinde gerçek- leştirildi. 20 yaş altõndaki viyolonselcile- rin katõldõğõ yarõşma dört dalda ya- põldõ ve çok sayõda ülkeden ya- rõşmacõlarõn katõlõmõyla gerçek- leşti. Dobrila Berkovic Magda- lenic başkanlõğõndaki seçici kurul, Umberto Clerici, Emma Fer- rand, Milan Hudnik ve Heidi Litschauer’den oluşuyordu. Can- sõn Kara (13), 1994-96 doğumlu- larõ kapsayan 2. dalda, çeşitli ül- kelerden katõlan on sekiz yarõş- macõyõ geride bõrakarak üçüncü oldu. 1991-93 doğumlularõ kap- sayan 3. dalda yarõşmaya katõlan Doğuş Ergin (15) ise, yirmi sekiz yarõşmacõ arasõnda seçici kurul özel ödülüne değer görüldü ve kendisine Renato Gonski marka el yapõmõ bir arşe armağan edildi. Cansõn Kara ve Doğuş Ergin ya- rõşma sonucunda jüri üyesi usta vi- yolonselci Umberto Clerici’nin ustalõk sõnõfõna katõlmaya hak ka- zandõ. Her iki yarõşmacõ da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sa- natlarõ Fakültesi Müzik Hazõrlõk Okulu’nda Kara Aliyev ile ça- lõşmalarõnõ başarõyla sürdürüyor. Kültür Servisi - Bu yõl 28 Kasõm- 4 Aralõk 2008 tarihleri arasõnda üçün- cüsü yapõlacak Uluslararasõ Bursa İpek Yolu Film Festivali’nin gösterim programõ ve seçici kurul üyeleri, önceki akşam Çõrağan Sarayõ’nda yapõlan ba- sõn toplantõsõnda açõklandõ. Sunuculu- ğunu Güner Özkul’un yaptõğõ top- lantõda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanõ ve Festival Onursal Başkanõ Hikmet Şahin, festival yönetmeni Ali Çalışır, danõşma kurulu üyeleri İz- zet Günay, sinema yazarõ Sevin Ok- yay, Ali Sönmez, Necip Sarıcı, Alt- yazõ Dergisi Genel Yayõn Yönetmeni ve SİYAD Üyesi Fırat Yücel, yönet- men Semir Aslanyürek ve bu yõl festivalin “Engelsiz Filmler Kuşa- ğı”nda gösterilecek filmlerin, görme engelliler için betimleme çalõşmasõnõ yapan ve kendisi de bir görme engel- li olan Boğaziçi Üniversitesi Sesli Betimleme Grubu üyelerinden Ke- nan Önalan konuştular. Şahin, “Ama- cı ve içeriği ile sinema dünyasını ya- kından ilgilendiren bir festival ko- numuna ulaştık ve gelenekselleşme yolunda emin adımlarla ilerliyo- ruz” diyerek etkinliğin ana izleğini açõkladõ. Çalõşõr da festivallerinin Ro- ma Film Festivali ile Saraybosna Film Festivali’ne birer seçki sunduğunu anõmsattõ. AÇILIŞ FİLMİ ‘ELVEDA GÜLSARI’ Festivalin ana gösterim salonu Tay- yare Kültür Merkezi’nde yapõlacak açõlõşta yakõn zamanda yaşama veda eden Cengiz Aytmatov’un aynõ adlõ romanõndan uyarlanan “Elveda Gül- sarı” göserilecek. Açõlõşa, filmin yö- netmeni Ardak Amirkulov ile yaza- rõn eşi Maria Aytmatova da katõlacak. Festivaldeki iki ana yarõşmalõ bölüm- den ‘Uluslararası Altın Karagöz Uzun Metraj Film Yarışması’nõn se- çici kurul üyeleri Jim Stark, Fabienne Babe, Chri- stopher Zalla, Gülnara Abikeyeva ve SİYAD Onursal Başkanõ Atilla Dor- say. ‘Ulusal Altın Karagöz Uzun Metraj Film Yarışması’nõn seçici kurulunun başõnda Hülya Koçyiğit yer alõyor; diğer üyeleri ise Murat Han, Osman Sınav, Cahit Berkay, Ayte- kin Çakmakçı. ‘Onur Ödülleri’ Muhterem Nur ile Sezer Sezin’e, ‘Emek Ödülleri’ de Sırrı Elitaş ile Süheyl Eğriboz’a verilecek. 7 bö- lümde toplanan gösterimler başta Tay- yare Kültür Merkezi olmak üzere, Burç Sinemasõ, Korupark Alõşveriş Merkezi’nde bulunan Korupark Cine- tech Sinemalarõ ve Bursa Kent Müze- si Sinema Salonu’nda yapõlacak. ERSİN ANTEP Y urtdõşõnda öğrenim gören pek çok Türk genci var. Ön- ceki yazõlarõmõzda, koru- yanlarõnõn, kollayanlarõnõn olmadõ- ğõndan, sorunlarõndan söz etmiştik. Son haber Almanya’da öğrenim gö- ren Semih Uçar’dan geldi. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuva- rõ’nda ortaokul çağlarõnda, -ancak li- sede girilebilen- konservatuvar orkes- trasõnda sololarõyla dikkat çeken; İs- tanbul CRR, Bursa Tayyare gibi kül- tür merkezleri ile Afyon Festivali’nde başarõlõ konserler veren yetenekli bir genç! Sõnavõna girdiği Liszt Akade- misi’ne kabul edildi. Burs kazandõ. Ber- lin Alman Operasõ’nõn solo obuacõsõ Prof. Matthias Baecher’in en küçük öğrencisi olmayõ başardõ. Berlin Filarmoni Salo- nu, Berlin, Har- denburg ve Bam- berg gibi kent fes- tivallerine uzandõ, kurduğu üçlüyle Almanya’da, obua- lõ dörtlüyle Türki- ye’de dinleyici önüne çõktõ. İstekle çalõşan ve öğrenmeye koyu- lan Semih’in destekçileri ne yazõk ki bi- rer birer ve çeşitli nedenlerle çekildi. Bursu kesildi, parasõz, yapayalnõz kal- dõ. Dört yõl önce babasõnõ kaybeden Uçar’õn memur emeklisi annesi çõr- põnsa da; elden bir şey gelmiyor. Se- mih ise öğrenimi dõşõnda, ek iş yapõyor. Yerel mahkemede tercümanlõk, dö- nercide garsonluk yaparak para kazanmaya çalõşõyor. Müzikte uzmanlõk eğitimi için çalõşmaya ne ayõracak zamanõ, ne de gücü kalõyor. Kõsacasõ Uçar; 20’li yaş- larõn başõnda, yabancõ bir ülkede kaderiyle baş ba- şa… Üstelik öğrenim harcõ için çektiği ve geri ödeyemediği kredi bor- cundan dolayõ, bir Alman bankasõnõn adli takibine uğramak üzere… Destek bulamazsa geri dönecek, eğitimi yarõda kalacak. Hatta hapse düş- me tehlikesiyle karşõlaşacak. Anado- lu’da açmõş bir çiçek, Almanya’da su- suz kalarak rengini kaybetmek ve ku- rumak üzere… Yok mudur su verecek, yeşertecek? (ersin@muzikoloji.org) Uludağ’ın eteğinde sinema Semih Uçar’õn Almanya’daki müzik eğitimi tehlikede İyi obuacı, iyi dönerci Armada’da ‘Oteller Kenti’ Kültür Servisi - Armada Otel, bu akşam, Hümay Güldağ ve Metin Belgin tarafõndan sunulacak “Oteller Kenti” başlõklõ şiir gösterisine ev sahipliği yapõyor. Ünlü Türk şairi Edip Cansever’in “Oteller Kenti” adlõ dramatik kurgulu şiirlerinin sahneleneceği gösteride; Baki Duyarlar, bestelediği caz şarkõlarõ ile piyanoda eşlik edecek. “Oteller Kenti”, Armada Otel’den sonra, başka otellerde de sahnelenecek. (0 212 455 44 71) BÜ’de ‘Kahve Kantatı’ Kültür Servisi - Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Salonu’nda yarõn akşam J. S. Bach’õn Kahve Kantatõ yorumlanacak. Ünlü Barok çağõ sopranolarõndan (Dame) Emma Kirkby, bariton Peter Harvey ve Güvenç Dağüstün’ün de katõlõmõyla, flütçü Ashley Solomon ve London Baroque Topluluğu yapõtõ seslendirecekler. (0 212 359 66 48) Uluslararasõ Bursa İpek Yolu Film Festivali’nin üçüncüsü 28 Kasõm- 4 Aralõk tarihleri arasõnda yapõlacak Chelton, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Kültür Servisi - Tsilla Chelton, Fransa’da düzenlenen 28. Amiens Film Festivali’nde “Pandora’nõn Kutusu”ndaki rolüyle en iyi kadõn oyuncu seçildi. Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği “Pandora’nõn Kutusu”nda yaşadõğõ küçük Batõ Karadeniz kasabasõndan çocuklarõ tarafõndan İstanbul’a getirilen yaşlõ bir anneyi canlandõran Tsilla Chelton’õ en iyi kadõn oyuncu ödülüne değer gören seçici kurul Fransõz yönetmen Maurice Failevic’in başkanlõğõnda Meksika’dan oyuncu Arcelia Ramirez, Fransa’dan oyuncu Marie Vernalde, Kongo’dan müzisyen Ray Lema ve Cezayir’den eleştirmen Muhammet Ben Salah’tan oluşuyordu. Anadolu’nun tarihi eserleri Kültür Servisi- Kültür ve Turizm Bakanlõğõ, bugün New York Metropolitan Müzesi’nde “Babil’in Ötesi: M.Ö. İkinci Bin Yõlda Sanat, Ticaret ve Diplomasi” başlõğõnda bir sergi düzeniyor. Sergide Anadolu’nun M.Ö. 2 binli yõllara ait tanrõ figürleri, fildişi ve hayvan biçimli kaplar, hançerler, vazolar, madalyonlar, silindir mühürler gibi toplam 122 tarihi esere yer verilecek. BAKIRKÖY ÜÇÜNCÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2006/1464 Tal. Satõlarak paraya çevrilmesine karar verilen gayrimenkulün; TAPU KAYDI: İstanbul ili, Bağcõlar İlçesi, Kirazlõ Köyü, Güneşli Mevkii, 22 pafta, 765 parsel, 230 m2 miktarlõ arsa vasõflõ taşõnmazõn tamamõ, İMAR DURUMU: Bağcõlar Bld. Bşk.lõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.05.2008 tarih, 1790 sayõlõ imar durum belgesine göre Bağcõlar İlçesi, Güneşli Mahallesi, 22 pafta, 765 parsel sayõlõ taşõnmaz; 1/1000 ölçekli, 19.10.2004 onanlõ Bağcõlar uygulama planõnda park alanõnda kal- makta olup, yola terki mevcuttur denilmiştir. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Yukarõda tapu kaydõ verilen taşõnmaz, İstanbul ili, Bağcõlar İl- çesi, Güneşli Mahallesi, Tümer Sokak’tan 17 dõş kapõ numarasõ alan 230 m2 miktarlõ taşõnmaz- dõr. Tümer Sokak üzerinde yer alan, bu sokağõ dik kesen Kutlu Sokak ve Yelkovan Sokaklarõn kar- şõsõnda bulunan ve Tümer Sokak’tan 17 dõş kapõ numarasõ alan, yola paralel cephesi 15 m. dik de- rinliği ortalama 15,33 m. civarõnda olan arsa vasõflõ taşõnmaz halihazõrda düz satõhlõ arsa vasõflõ olup üzerinde bir adet ekonomik değere haiz olmayan sundurma mevcuttur. Parsel etrafõ tel çit ile çevrili parsel halen inşaat malzemeleri satõş deposu olarak kullanõlmakta olup civarõnda 4-5 katlõ mesken binalarõ mevcut, civarõ tamamen teşekkül etmiş iskân sahasõdõr. Satõşa konu taşõnmaz semt ve mevkii itibarõyla, alt ve üstyapõsõ tamamlanmõş, belediye ve sosyal imkânlardan istifade edecek konumda ve civarõn talep gören iskâna elverişli konut sahasõnda yer almaktadõr. Taşõn- maz üzerinde 25.10.1957 tarihli 477,00 TL miktarlõ 10 gün süreli ipotek olup taşõnmaz bu ipotek ile birlikte satõlacaktõr. TAŞINMAZIN MİKTARI: 207.000,00 YTL’dir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Gayrimenkulün 1’inci satõşõ 06.01.2009 günü saat 11.00-11.10 arasõnda BAKIRKÖY 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş mas- raflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmaz ise en çok arttõranõn taah- hüdü baki kalmak kaydõ ile birinci sõradaki yazõlõ gayrimenkul, 16.01.2009 günü aynõ yerde ve ay- nõ saatte açõk arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõy- metinin % 40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin % 20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõ- cõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga ver- gisi, tapu alõm harcõ ve masraflarõ alõcõya ait olup tellaliye resmi, tapu satõm harcõ ve birikmiş ver- gi borcu satõş bedelinden ödenecektir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri la- zõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ve mas- raflar ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn müdürlüğümüzce tahsil olunacak bu fark varsa teminat be- delinden öncelikle alõnacaktõr. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyene bir örneği verilecektir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka- ca bilgi almak isteyenlerin 2006/1464 Tal. sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurma- larõ ilan olunur. 03.11.2008 İİK 126 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 60222 AYDIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 2008/555 Davacõ Maliye Hazinesi vekili tarafõndan açõlan Hazinenin mirasçõlõğõnõn tespiti da- vasõnõn yapõlan açõk yargõlamasõnõn verilen ara kararõ uyarõnca, Aydõn Merkez, Ramazanpaşa Mah. 74 ada, 27 parsel sayõlõ taşõnmazda hissedar olan Kadir EF (Efendi) ve Mehmet EF’nin (Efendi) mirasçõlarõnõn olmadõğõ, mirasõnõn ha- zineye kalmasõ gerektiği belirtilmekte olup varsa bu şahõslarõn mirasçõlarõnõn ilan tari- hinden itibaren 1 yõl içinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde mirasçõsõ- nõn bulunmadõğõ kabul edileceği hususu ilan olunur. 17/09/2008 Basõn: 54614 EYÜP 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2008/1089 T. Satõlmasõna karar verilen; GAYRİMENKULÜN TAPU SİCİL KAYDI: Eyüp Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 07.01.2008 tarih 231 yevmiye numaralõ yazõsõn- dan; Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 282 ada, 39 parsel sayõlõ, 302.00m2 miktarlõ, "arsa" vasõflõ taşõnmazõn kat irtifakõ tesisine göre; 3.Normal Kat, (9) bağõmsõz bölüm numaralõ "Çatõ Arasõ Piyesi Olan MESKEN"e kat irtifaklõ 10/100 arsa payõnõn tamamõ- dõr. Kadastro Müdürlüğünce verilen çapõn; taşõnmazõn mahallindeki fiili durumuyla uyumlu olduğu yapõlan incelemede görülm- üştür. ANA GAYRİMENKULÜN İMAR DURUMU: Eyüp Belediye Başkanlõğõ Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 07.04.2008 tarih, 969- 2320 sayõlõ yazõsõndan; Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 59 pafta, 282 ada, 39 parsel sayõlõ taşõnmazõn "17.12.2004 tasdik tarih- li 1/1000 ölçekli Rami Revizyon İmar Planõnda, bitişik nizam, 3 kat yapõlanmalõ, "Konut" alanõnda, bir kõsmõnõn "çocuk bahçesi" alanõnda, bir kõsmõnõn da "yolda" kaldõğõ, anlaşõlmõştõr. ANA GAYRİMENKULÜN KONUMU, ULAŞIMI VE ÇEVRE BİLGİ- LERİ: Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 282 ada, 39 parsel sayõlõ taşõnmazõn "Eyüp İlçesi, Rami-Cuma Mahallesi, Yeşilçõnar So- kak, No: 47" adresinde bulunan apartman binasõ olduğu tespit edilmiştir.Taşõnmazõn bulunduğu bölge yoğun konut alanlarõnõn bu- lunduğu bir bölgedir. Teknik altyapõlarõ tamamlanmõş ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdõr. Yoğun bir şekilde konut amaçlõ yerleşimler söz konusudur. Belediye otobüsü, dolmuş veya tramvay gibi toplu taşõma araçlarõyla ulaşõm imkanõ vardõr. Bölge sos- yal açõdan orta gelir düzeyine sahip insanlarõn ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Etrafõnda veya yakõnõnda büyük alõşveriş mer- kezleri yoktur. Market türü alõşveriş mekanlarõ vardõr. Taşõnmazõn bulunduğu mevkii Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçelerinin ortasõnda kalan bir yerdedir. Taşõnmaz; Rami polis karakoluna ve Rami İtfaiyesine 390.00m, Rami Kurugõda Toptancõlarõ haline 360.00m, Rami-Gaziosmanpaşa yoluna 260.00m, Eyüp İlçesinin merkezine 1020.00m, Gaziosmanpaşa ilçesinin merkezine 1010.00m, Bayrampaşa İlçesinin merkezine 2000.00m. Eski Edirne Asfaltõna 720.00m mesafede bulunmaktadõr. ANA GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ: Satõşa konu olan "Mesken"in bulunduğu bina; 1 Bodrum, 1 Zemin ve 3 Normal Kattan müteşekkil 5 katlõ beto- narme karkas bir binadõr. Her katta ikişer daire bulunmakta olup, 10 daireli bir binadõr. 3. Normal Kattaki daireler çatõ arasõ pi- yesi bulunan dubleks dairelerdir. Her bir dairenin kömürlük eklentisi bulunmaktadõr. Bina girişi Bodrum kattan yapõlmaktadõr. Bi- nanõn dõş cephesi sõvalõdõr. Isõnma sistemi doğalgazlõdõr. Ancak bina içinde her dairede doğalgaz kullanõlõp kullanõlmadõğõ husu- su incelenmemiştir. Ana giriş kapõsõ camekanlõ çelik kapõdõr. Katlar arasõ geçiş merdivenle sağlanmakta olup, merdivenler mer- mer kaplamadõr. Katlardaki koridorlar fayans kaplamadõr. Her türlü altyapõ hizmetinden faydalanmaktadõr. 91/2110 numaralõ pro- jesi de incelenmiştir. BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ: Satõşa konu olan Bağõmsõz Bölüm Üçşehitler Mahallesi, 282 ada. 39 parsel sayõlõ ta- şõnmazdaki binanõn 3. normal katõnda, merdivenlerden kata çõkar çõkmaz solda bulunan (9) kapõ numaralõ dubleks dairedir. Bi- nanõn cephe aldõğõ Yeşil Çõnar Sokağa bakmaktadõr. Söz konusu çatõ arasõnda piyesi bulunan dubleks dairenin normal katõnda; 1 salon, 2 oda, 1 Mutfak, 1 Banyo+WC, 1 Hol, 1 ardiye (projede WC), 1 Balkon, çatõ arasõ piyesinde ise salon şeklinde 1 hol, 1 ya- tak odasõ, 1 yazlõk salon (terastan sundurma ile kapatõlõp pimapen camekan ile çevrilen kõsõm) ve geriye kalan teras bulunmakta- dõr. Daire giriş kapõsõ ve tüm iç kapõ doğramalarõ ahşaptõr. Tüm pencereler çift cam PVC doğramadõr. Isõnma sistemi doğalgazlõ ve kombilidir. Çatõ arasõnda piyesi olan bu dubleks dairenin brüt alanõ 150.00m2 civarõndadõr, yaklaşõk 36.00m2 lik teras alanõ- nõn 18.00m2 si de sundurma ile kapatõlõp PVC doğrama camekan ile çevrilmek suretiyle yazlõk salon olarak kullanõlmaktadõr. Ban- yolarda õslak zeminler ve duvarlar fayans kaplama, tavanlar badanalõdõr. Hol, ardiye, balkon ve terasta yer döşemeleri fayans olup, holde duvarlar saten boyalõ, ardiye, balkon ve terasta sõvalõ ve badanalõdõr. Salon ve odalarõn tümünde yer döşemeleri laminant parke ve duvarlar saten boyalõ, kartonpiyerlidir. Dublekse çõkõş merdiveni ve kenarlarõndaki korkuluklar ahşaptõr. Mutfakta L şek- linde ankastre tipi mutfak dolaplarõ bulunmaktadõr, mutfak tezgahõ ahşaptõr. Yerler ve duvarlar fayans kaplõdõr. Hemen hemen bü- tün bölümleri õşõk almaktadõr. 10/100 arsa payõnõn taşõnmazõn arsasõnda tekabül ettiği miktar da 30.20m2 dir. GAYRİMENKULÜN DEĞERİ: Satõşa konu Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 282 ada, 39 parsel sayõlõ taşõnmazdaki kat irtifa- kõ tesisine göre 10/100 arsa paylõ, 3.Normal Kat, (9) bağõmsõz bölüm numaralõ ÇATI ARASI PİYESİ OLAN MESKEN 'in ve ana gayrimenkulün yukarõda belirtilen özellikleri, halihazõr durumu, bulunduğu yer ve mevkii, imar durumu, serbest piyasa koşulla- rõnda rağbet derecesi, çarşõ-pazar yerlerine olan yakõnlõğõ, iş merkezlerine olan mesafesi, binanõn yapõmõnda kullanõlan malzemelerin ve binanõn özelliklerinin göz önünde bulundurulmasõyla Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõnõn yayõnladõğõ "Mimarlõk ve Mühendis- lik Hizmet Bedellerinin Hesabõnda Kullanõlacak 2008 Yõlõ Yapõ Yaklaşõk Maliyetleri" hakkõndaki tebliğde belirlenen değerler ve yine teknik olarak belirlenen yõpranma paylarõna göre tarafõmca yapõlan değerlendirme neticesinde 17.04.2008 tarihi itibariyle; Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 282 ada, 39 parsel sayõlõ taşõnmazdaki kat irtifakõ tesisine göre 10/100 arsa paylõ, 3.Normal Kat, (9) bağõmsõz bölüm numaralõ "ÇATI ARASI PİYESİ OLAN MESKEN"in değerinin; 160.000.00YTL (-YÜZ ALTMIŞ BİN-) YTL olabileceği belirlenmiştir. Satõş şartlarõ: 1 - Satõş 12.01.2009 günü saat 14,00 den 14,20'a kadar EYÜP 3. İCRA DAİRESİ'nde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartiyle 22.01.2009 günü aynõ yerde saat 14.00 - 14.20 arasõnda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da takdir edilen kõymetin %40 ile rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2 - Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga ver- gisi, KDV, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer il- gilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün için- de dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4 - Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki iha- le arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edi- lecektir. 5 - Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bil- gi almak isteyenlerin 2008/1301T. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilân olunur. 07.11.2008 (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 60511) İZMİR 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULLERİN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2005/6561 SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ, KIYMETİ, EVSAFI: l. TaşõnmazTapu Kaydõ: İzmir İli, Bornova ilçesi, Kazõmdirik Mah. Çiftçi Caddesi mevkiinde kain tapuda 397 ada, 22 par- sel, 5 cilt, 486 sahife numarasõnda kayõtlõ 2/78 arsa paylõ ze- min kat (8) B.B no’lu dükkân niteliğindeki taşõnmaz. Önem- li Özellikleri: Satõşa konu taşõnmaz Süvari Cad’de 14 Kapõ no’lu Park Apartmanõnõn zemin katõndaki (8) no’lu dükkândõr. Dükkânõn içinde yer aldõğõ ana yapõ B.arme kolonlu yõğma tuğla duvarlõ olarak inşa edilmiştir. Apartman giriş kapõsõnõn sağ tarafõnda yer alan dükkânõn karo plaka kaplõ, dõş kapõ ve penceresi demir doğramalõ, iç duvarlarõ boya ve badanalõ olup içinde lavabo bulunan dükkân 26 m2 alanlõ olup taşõnmazõn konumlu, ulaşõm ve taşõma imkânlarõnõn çok iyi oluşu, bele- diye imkânlarõndan çok iyi istifade edişi, Bornova Belediye Başkanlõğõ Hizmet ünitelirinin karşõ sõrasõnda yer almakta olu- şu, ana yapõnõn inşaat tarzõ, kullanõlan malzemelerin teknik özellikleri ve kullanõlõş şekli nazara alõndõğõnda arsa payõ da dahil olmak üzere toplam 28.000,00-YTL. muhammen bedel üzerinden satõlacaktõr. SATIŞ ŞARTLARI: Taşõnmaz 06/01/2009 Salõ günü, saat: 10.00-10.10 saatleri arasõnda İzmir 13. İcra Müdürlüğü’nde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş mas- raflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõrana taahhüdü baki kal- mak şartõyla, l. Taşõnmaz 16/01/2009 Cuma günü saat: 10.00-10.10 saatle- ri arasõnda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. İkinci artõrmada ise rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve tahmin edi- len kõymetin %40’õnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20’si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, tapu alõm harcõ, damga vergisi alõcõya aittir. Tapu satõm harcõ, taşõnmazõn aynõndan doğan birikmiş vergi- ler ile dellaliye resmi satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin (*) bu gayri- menkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içerisinde daire- mize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu siciliy- le sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde öden- mezse İİK’nin 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri me- sul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005/6561 sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. 14 Ekim 2008 (İc.İf.K.126) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahil- dir. (Basõn: 60432)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog